Статті

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 69
 • Item
  Центральні органи державного управління Російської імперії у другій половині ХІХ ст. Central bodies of state administration of the Russian Empire in the second half of the 19th century
  (2013) Прус В.З.
  У статті розглянуто центральні органи державного управління Російської імперії у другій половині ХІХ ст., оскільки у зазначений період основна частина українських земель перебувала у її складі та переживала цикл економічних і політичних реформ, які стали початком докорінних перетворень на шляху подолання кризи в економічному і політичному житті тодішньої держави. Визначено суть й здійснено аналіз діяльності основних центральних органів державного управління Російської імперії в другій половині ХІХ ст.; виявлено зв’язку між організацією державного апарату управління Російської імперії тих часів і сучасної України.
 • Item
  АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ФОНДУ 32 «КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ СУДОВИХ ТА ПОЗАСУДОВИХ ОРГАНІВ» ГАЛУЗЕВОГО ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ МВС УКРАЇНИ). ARCHIVE DOCUMENTS AS A SOURCE OF THE RESEARCH ON THE HOLODOMOR OF 1932–1933 (BASED ON THE MATERIALS OF THE FUND 32 "CRIMINAL CASES BY JUDICIAL AND EXTRAJUDICIAL BODIES" OF THE SECTORAL STATE ARCHIVES OF THE MIA OF UKRAINE)
  (2023) Щербатюк В.М.; SHCHERBATYUK Volodymyr; Загорулько А.П.; ZAGORULKO Andriy; ДУРНОВ Є.С.; DURNOV Evgeny; Сокур Ю.В.; SOKUR Yuriy; Орищенко Ю.В.; ORISHCHENKO Yurii
  У дослідженні простежено висвітлення Голодомору 1932–1933 років, подій і процесів, пов’язаних з ним, у справах фонду 32 «Кримінальні справи судових та позасудових органів» Галузевого державного архіву МВС України. Зокрема, на основі документів показано Голодомор як геноцид, спрямований проти українців. Акцентовано увагу, що голод, який ширився в Україні у 1932–1933 роках мав штучний характер, економічні й політичні причини, сприяв послабленню національного руху. Підкреслено переконливість документів справ, що апогей трагедії припав на березень–червень 1933 року, коли вимирали цілі сім’ї і головним чином багатодітні, а доведені до відчаю люди вдавалися до некрофагії (поїдання трупів) та антропофагії (канібалізму), що було продиктовано їх приреченістю. В цьому контексті вказано на справи, де йдеться, що жертвами насилля дуже часто ставали діти, а з їх числа, як показано, здебільше страждали діти-сироти, які ходили селами у пошуках їжі. Автори запевняють, що усім справам фонду притаманна фальсифікація, адже приховуються справжні причини голоду. Документи справ фонду переконують, що до голоду більшовицький режим ставився як до неіснуючого явища, адже у жодній справі голод, як такий, що спланований чи організований владою не згадується. У статті стверджується політизація всіх слідчих справ. Автори наголошують, що даний факт необхідно враховувати при вивченні документів та дослідженні означеної проблеми. Дослідники підкреслюють, що ця фальсифікація була наслідком й особистісних мотивів самих посадових осіб. У дослідженні розкрито значення архівних документів, зокрема, справ фонду як важливої джерельної бази в дослідженні Голодомору 1932–1933 років. Водночас автори пропонують осягати означену трагедію не лише в історико-політичному аспекті, а з урахуванням критерії оцінок й інших наук. The study traces the coverage of the Holodomor of 1932–1933, events and processes related to it, in the files of fund 32 "Criminal cases of judicial and extrajudicial bodies" of the Branch State Archive of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine. In particular, the documents show the Holodomor as a genocide against Ukrainians. It is indicated that the famine spread in Ukraine in 1932-1933 was artificially imposed, had economic and political reasons, contributed to the weakening of the national movement. The persuasiveness of the case documents is emphasized, that the apogee of the tragedy fell on March–June 1933, when entire families, especially those with many children, died, and people driven to despair resorted to necrophagy (eating corpses) and anthropophagy (cannibalism), which was dictated by their doom. In this context, the cases are pointed out telling that very often the victims of violence were children, and among them, as shown, mostly orphaned children who wandered around the villages in search of food suffered. The authors assure that all the cases of the fund are characterized by falsification, because the real causes of the famine are concealed. The documents of the cases from the fund convince us that the Bolshevik regime treated the famine as a non-existent phenomenon, because in no case is the famine as planned or organized by the authorities mentioned. The article claims that all the investigative cases had political background. The authors accent that this fact must be taken into account when studying the documents and researching the specified problem. The researchers emphasize that this falsification was as well a consequence of the personal motives of the officials. The importance of archival documents, in particular, the cases of the fund as an important source base in the study of the Holodomor of 1932–1933, is revealed. At the same time, the authors propose to consider this tragedy not only in the historical and political aspect, but also taking into account the evaluation criteria of other sciences.
 • Item
  Доктрини зовнішньополітичної діяльності Центральної Ради УНР. Doctrines of the Foreign Policy of the Central Rada of the UPR
  (2017) Шкуратенко О.В.
  У статті акцентується увага на тому, що, незважаючи на досить обмежені можливості для дипломатії Центральної Ради, брак міжнародного досвіду та кваліфікованих дипломатичних кадрів, відсутність належного усвідомлення значення зовнішньої політики та змарнований час «автономною» орієнтацією на Росію, все ж в Україні почали формуватися постійні представництва іноземних держав, що відбувалося в контексті розвитку міжнародних контактів суверенної української державності. Водночас автор підкреслила, що укладання міжнародних угод надало Україні можливість продемонструвати себе як активного актора міжнародних відносин та реалізатора своєї зовнішньої політики.
 • Item
  Висвітлення Звенигородського повстання в окремих наукових працях та його характерні риси як збройного виступу селян України проти німецько-австро-угорських військ та Гетьманату. До 105 ї річниці події. Analysis of the Zvenygorodka insurrection in some scientific researches and its characteristic features as an armed uprising of the peasants of Ukraine against the German-Austro-Hungarian troops and the Hetmanate. Devoted to the 105th anniversary of the event
  (2023) Щербатюк В.М.
  У дослідженні здійснено аналіз окремих сучасних наукових публікацій, у яких йдеться про Звенигородське збройне повстання. Окреслено прогалини в деяких новітніх дослідженнях, які йому присвячені. Підкреслено, що повстання найперше мало національно-визвольне спрямування, адже було спрямоване проти іноземних військ. Оскільки в ході повстання проявились лише перші виступи проти гетьманського уряду, то наголошено на тому, що не можна його трактувати як антигетьманське у повному розумінні.
 • Item
  Феномен чумацтва і його правове регулювання. The phenomenon of Chumatstvo and its legal regulation
  (2002) Сокур Ю.В.
  Вперше в сучасній історіографії привертається увага істориків, економістів, культурологів, правознавців, всіх читачів до такого феномену, як чумацтво у більш широкому, ніж досі, його значенні.
 • Item
  Субкультура кримінальна. Criminal subculture
  (2019) Шкуратенко О.В.
  У статті розглянуто окремі питання такого соціокультурного явища, як кримінальна субкультура, дане визначення її сутності. Досліджено витоки та поширення, її характерні риси. Визначено повних та опосередкованих носіїв, наведені механізми відтворення цієї культури.
 • Item
  Socio-economic relations in central Ukraine on the threshold of and during the Ukrainian revolution (1881–1922): the agrarian question
  (2023) Митрофаненко Юрій; Yurii Mytrofanenko; Житков Олександр; Oleksandr Zhytkov; Дорощук Ніна; Nina Doroshchuk
  Предметом дослідження є аналіз економічного розвитку (аграрних відносин)у Центральній Україні у 80-ті рр. ХІХ ст. – першій чверті 1922 рр. Проблематика статті зумовлена недостатньою увагою фахівців до історії цього регіону. Публікація стосується соціально-економічної тематики регіональної історії. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні міждисциплінарних методичних оптик: економіки, історії, географії, права. Мета статті – аналіз підходів до вирішення аграрного питання в Центральній Україні у пореформений період та у добу визвольних змагань 1917 – 1922 рр. У фокусі статті – різноманітні аспекти вирішення аграрного питання наприкінці ХІХ ст. – першій чверті ХХ ст..
 • Item
  Європейські правові традиції в контексті розвитку правової системи України-Гетьманщини. European Law-making Traditions in the Context of the Development of the Legal System of Ukraine-Hetmanstate
  (2013) Прус, В.З.
  10. У статті проаналізовано джерела права іноземного походження, що справили значний вплив на розвиток правової системи України-Гетьманщини. Серед них слід виокремити Литовський статут 1588 р., «Саксонське зерцало», «Порядок» так звані кормчі (церковні) книги, окремі князівські та королівські привілеї і грамоти, постанови сейму, конституції тощо, що тепер становлять європейську правову традицію.
 • Item
  Продовольче питання у рішеннях Політбюро ЦК КП(б)У осені 1932 р. The food issue (forcible seizure of grain from the population) in the decisions of the Political Bureau of the Central Committee of the Bolsheviks’ Communist Party of Ukraine in autumn 1932
  (2009) Дорощук, Н.О.
  10. У статті розкривається злочинна політика Комуністичної партії Радянського союзу в Україні у роки Голодомору. Доводиться, що терор голодом був цілеспрямованою акцією компартійних проводирів, направленою на зламання опору українського селянства, на його повне підкорення волі керівників «держави трудящих».
 • Item
  Основні засади економічної політики в українській державі у контексті історичних оцінок Микити Шаповала. The main principles of the economic policy in the Ukrainian state in the context of Mykyta Shapoval’s historical assessments
  (2008) Курас, Д.І.
  Стаття присвячена аналізу поглядів Микити Шаповала, українського громадсько-політичного діяча першої третини ХХ ст., щодо проблем економічної політики і аграрних відносин в українській державі. Ця стаття показує оригінальність позиції Микити Шаповала у такому актуальному для українського народу питанні.
 • Item
  Організаційно-правові засади діяльності державної жандармерії Західно-Української Народної Республіки. Organizational and legal grounds of activity of state gendarmerie in West Ukrainian People’s Republic
  (2020) Прус, В.З.; Prus, V.; Шкуратенко, О.В.; Shkuratenko, O.
  У статті розглянуто історичні передумови утворення та діяльності Державної жандармерії ЗУНР. Детально проаналізовано організаційну діяльність та структуру цього правоохоронного органу. Висвітлено правові основи діяльності Державної жандармерії ЗУНР; її юридичний статус, функції, права та обов’язки. Окремо акцентовано увагу на особливому статусі Державної жандармерії з числа інших правоохоронних органів. In the article are considered historical prerequisites of establishment and aсtivity of State gendarmerie of WUPR. There is analyzed in detail the structure and the organizational activity of this law enforcement body. The legal grounds of State gendarmerie’s activities are highlighted as well as its legal status, functions, rights and obligations. Separately focused an attention to the special status of the State gendarmerie among other law enforcement bodies, on which structure in a short period of time were established an effective system of divisions. These divisions were able to organize work properly, to ensure the legal order in state, to act accordingly to their national security functions, to maintain stable transports work. The legal status, rights and obligations of State gendarmerie were strictly regulated by legal acts. Most of them had the highest law power, meaning they were passed by Ukrainian National Counsel and therefore were laws. Along with that, the effectiveness of the State gendarmerie was provided by the patriotism and heroism of the employees, who besides their main professional obligations were soldiers of WUPR, armed they protected the sovereignty, territorial integrity and inviolability of WUPR. Courage, heroism, devotion, love to Ukraine and readiness for self-sacrifice for its interests, showed by the workers of gendarmerie in such an unstable years have to be an example for the employees of National police of Ukraine. We all have to remember, what have they sacrificed for the development of sovereign Ukraine is the most valuable thing – their lives, with the belief that our homeland will become equal between equal world’s states, and that Ukrainian nation will gain a wanted independency.
 • Item
  Рецензія на книгу: Гаврилюк О. За волю України! Лисянщина під час національно-визвольних змагань в 1917–1920 х роках у контексті загальноукраїнських подій. Review of the book: Gavrilyuk O. For the Liberty of Ukraine! Lisyanschina during the National Liberation Struggle of 1917–1920 in the Context of all-Ukrainian Events
  (2015) Щербатюк, В.М.
  У рецензії досліджено матеріали книги О. Гаврилюка «За волю України! Лисянщина під час національно-визвольних змагань в 1917–1920 х роках у контексті загальноукраїнських подій». Висвітлено повсюдне запозичення автором у тексті книги архівних джерел та матеріалів із досліджень інших авторів, що нівелювало працю як науково–популярне видання та її наукову цінність в цілому.
 • Item
  Життя вченого могло обірватися в розпал репресій… До 115 ї річниці професора Івана Поваженка. LIFE SCIENTISTS COULD BREAK OFF IN THE MIDST OF REPRESSION... BY THE 115-TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR JOHN POVAZHENKA
  (2016) Щербатюк, В.М.; Shcherbatyuk, V.; Ткаченко, С.М.; Tkachenko, S.
  Першим в Україні звання «Заслужений діяч науки Української РСР» Указом Президії Верховної Ради УРСР від 29 червня 1943 р. удостоєний видатний український вчений у галузі ветеринарної хірургії Іван Омелянович Поваженко. Іван Омелянович – доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент і академік Української академії сільськогосподарських наук (УАСН) до останніх своїх днів приділяв увагу науці та підготовці молодих фахівців в Українській сільськогосподарській академії1 (нині – Національний університет біоресурсів і природокористування України). Досліджено непростий шлях І.О. Поваженка в науку; висвітлено безпідставні репресії, що їх зазнав молодий вчений у 1938 р. з боку радянської каральної системи; окреслено наукову діяльність вченого у довоєнні роки, період радянсько-німецької війни 1941 – 1945 рр. та після війни; показано вклад вченого в українську науку, зокрема, в галузі ветеринарії; акцентовано увагу на рисах характеру, притаманних І. Поваженку як науковцю, педагогу та людині. The first in Ukraine title "Honored Worker of Science of the Ukrainian SSR" Presidium of the Supreme Soviet of the USSR on June 29, 1943 awarded the outstanding Ukrainian scientist in the field of veterinary surgery Ivan Omelyanovych Povazhenko. John Omelyanovych - doctor of veterinary sciences, professor, corresponding member and Academician of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences (UASN) to his last days, paid attention to science and the training of young specialists in the Ukrainian Agricultural Academy * (now - National Agriculture University of Ukraine). Unfortunately, in historiography to date no thorough research scientist famous figures from the village of Boyarka, the Cherkasy region. And this is due to the relevance of the work. The aim of this publication is an attempt to make up for the existing gap in the historiography of the study of the life and work I.O. Povazhenka. This goal we tried to achieve the following tasks: determine the status of research in the literature I. Povazhenka figures; reveal the difficult path country boy in science; highlight unfounded repression that they suffered young scientist in 1938 by the Soviet penal system; outline the scientific activities of the scientist in pre-war years, the period of the Soviet-German war of 1941 - 1945. And after the war; show the contribution of the scientist in Ukrainian science, particularly in the veterinary field; focus on traits inherent I. Povazhenku as a scholar, teacher and person.
 • Item
  Соціальне підґрунтя боротьби за національне визволення у концепції М. Ю. Шаповала. The Social Background of the Struggle for the National Liberation in the Concept of M. Yu. Shapoval
  (2014) Курас, Д.І.
  Представлена стаття розглядає один з аспектів творчої спадщини українського суспільно-політичного діяча першої чверті ХХ століття – Микити Юхимовича Шаповала. Основна увага в роботі приділяється проблемі соціологічної складової в загальній концепції національного визволення, розробленій М.Ю. Шаповалом у 20-х роках минулого століття.
 • Item
  СУСПІЛЬНИЙ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИЙ РОЗВИТОК СТАРОДАВНЬОЇ ІНДІЇ. SOCIAL AND STATE-LEGAL DEVELOPMENT OF THE ANCIENT INDIA
  (2022) Колодій, Анатолій Миколайович; Kolodiy, Anatoliy M.; Дурнов, Євген Сергійович; Durnov, Yevhen S.; Щербатюк, Володимир Михайлович; Shcherbatiuk, Volodymyr M.
  В умовах сучасного новітнього трансформаційного процесу в організації як регіональних, так і світових економічних зв’язків та відповідних соціальних відносин важливим є осмислення основних закономірностей право- і державотворення в країнах світу. Цьому сприяє дослідження державно-правового розвитку в окремих регіонах, зокрема й на теренах Стародавньої Індії, визначення характерних його особливостей, актуалізація нових напрямків дослідження проблеми з урахуванням сучасних наукових пошуків. Важливістю наукового осягнення цієї проблеми й обумовлена актуальність теми. Автори даного дослідження поставили за мету розкрити державний і суспільний лад та право Стародавньої Індії, врахувавши новітні здобутки науки, окреслити найбільш дискусійні питання теми. Для її досягнення підпорядковано розв’язання ряду дослідницьких завдань, в результаті чого визначено що: стан дослідження суспільного та державно-правового розвитку Стародавньої Індії потребує подальшого наукового осмислення; виникненню і еволюції Стародавньої Індії притаманні риси, характерні країнам східного (азійського) типу. Водночас староіндійська державність мала й певні особливості: попри домінування серед державних форм східної деспотії, простежується наявність на ранніх етапах державотворення республіканських форм правління, зокрема в тих регіонах, де тривалий час зберігались міцні родові звичаї, на яких і сформувалися традиції примітивної племінної демократії, що вціліли в ранньокласових республіках «гани» і «сантхи»; варновий поділ суспільства Стародавньої Індії був визначальним у встановленні правового статусу людини. Він наклав свій відбиток на державно-правовий розвиток староіндійської держави, адже від приналежності людини до тієї чи іншої варни визначався обсяг її прав та обов’язків; у Стародавній Індії виділялося право власності, зобов’язальне, сімейне, спадкове, кримінальне право, пережитки первісного суспільства. Правовий матеріал найбільш чітко викладений у Законах Ману, що стали одним з найвагоміших джерел права, на яке спиралося все індійське суспільство майже два тисячоліття. In conditions of the modern transformation process in organization of in regional and world economic and social relations it is important to comprehend the principal regularities of the state and law development in the countries of the world. This is contributed by the regional researches into the state and law development, in particular, in the territories of the Ancient India, defining its characteristic features, updating the new approaches to the research of the problem with account for the contemporary scientific studies. The relevance of the topic is stipulated by the importance of the scientific comprehension of the problem. The authors of the research set an objective to explore the political and social system and law of the Ancient India having considered the newest scientific findings, outline the most disputable topical issues. As a result of fulfilment of a range of research tasks dedicated to the achievement of the objective: it has been identified that social and state-legal development of the Ancient India requires further scientific comprehension, formation and evolution of the Ancient India has peculiarities char- acteristic for the Asian countries. At the same time the ancient Indian political system had certain specific features: notwithstanding the dominance of Oriental despotism the existence of republican form of government at early stages of the state creation is traced, especially in the areas where the strong clan customs survived and made the basis for the elementary tribal de- mocracy traditions that remained alive in early class republics of «ghani» and «santhi»; caste division of the ancient Indian society was determinative for attributing of the legal status to a person. It has influenced the state-legal development of the ancient Indian state because the people’s rights and duties depended on their belonging to a certain caste; there were laws on property rights, contact law, family law, inheritance law, criminal law, vestige of primitive so- ciety. The rules of law are best defined in Dharma Shastra of Manu, considered to be one of the most important legal sources that all the Indian society be predicated on for more than two centuries
 • Item
  Правовий статус Війська Запорізького за Березневими статтями 1654 р. Богдана Хмельницького з московським царем. The legal status of the Zaporozhzhyan Cossacks’ Army according to the Articles of March 1654 of Bohdan Khmelnytskyi with the Moscow Tsar
  (2023) Прус, В.З.; Курас, Д.І.
  В статті проаналізовано правовий статус Української гетьманської держави “Війська Запорозького” після Переяславської Ради 1654 року та підписання Березневих статей українським гетьманом Богданом Хмельницьким та московським царем Олексієм Михайловичем. Зокрема проаналізовано текст договірних статей в контексті укладення військово-політичного союзу між двома рівноправними суб’єктами міжнародного права – Українською гетьманською державою та Московією. Здійснено юридичний аналіз та порівняльну характеристику двох редакцій договірних статей, зокрема запропонованої Богданом Хмельницьким у кількості 23 статей та затверджених Земським Собором Московії у кількості 11 статей. Особлива увага приділяється техніко-юридичним та історико-правовим характеристикам договірних статей. Загалом договірні статі закріплювали державно-правовий статус Української гетьманської держави Війська Запорозького, козацький реєстр у кількості 60000 осіб, забезпечували збереження прав, свобод та вольностей українського козацтва, власної судової, фінансової, фіскальної системи, забезпечувалася можливість взаємовідносин козацького уряду із зарубіжними країнами, окрім Речі Посполитої та Туреччини, яка здійснювалася за посередництвом царських урядовців. Іншим важливим аспектом збереження автономного статусу Української гетьманської держави було функціонування власної правової системи, яка включала звичаєве козацьке право, систему «попередніх прав», правові акти гетьманської влади та акти церковного права. Попри зазначені права і вольності для гетьманської влади, царський уряд закріпив за собою право запровадження на території Української гетьманської держави окремого податку на користь царської казни, право вільного розміщення московських військ на території Гетьманщини, а українське населення в свою чергу було зобов’язане їх утримувати. Загалом автор дійшов висновку, що попри можливість функціонування Війська Запорозького на правах автономії у взаємовідносинах з Московією, договірні статті заклали підвалини для згортання державного статусу Української гетьманської держави.
 • Item
  Вільнокозачий рух як форма самоорганізації та боротьби селян України 1917 – 1921 років. Freecossack motion as form of samoorganizacii and fight of peasants of Ukraine of 1917 – 1921 years
  (2017) Щербатюк, В.М.
  У статті розкрито причини, що сприяли посиленню самоорганізації українського селянства, показано створення Вільного козацтва, принципи формування його первинних осередків, функції організації, висвітлено ставлення усіх форм української влади за Української революції 1917 – 1921 рр. до народної ініціативи із започаткування вільнокозачого руху.
 • Item
  Становлення та функціонування звичаєвого права в українських землях. Formation and functioning of customary law in the Ukrainian lands
  (2021) Сокур, Ю.В.
  В тезах висвітлено, що феномен українського звичаєвого права досить складний і суперечливий. Це стосується як його виникнення, так і застосування. Тому не випадково багато науковців, які торкалися цієї проблеми, – етнографи, народознавці, соціологи, юристи, трактували її по-своєму. Проте незаперечним, на чому акцентує увагу автор, є одне: роль звичаєвого права в унормуванні общинного, суспільно-економічного життя в України в усі часи була досить великою, можна навіть сказати – визначальною.
 • Item
  Чумацтво як засіб первісного нагромадження капіталу в Україні. Chumatsto as a means of initial accumulation of capital in Ukraine
  (2021) Сокур, Ю.В.
  У статті показано, що у XVIII ст. на значній території України після землеробства і скотарства чумацтво стало важливим заняттям населення, а в окремих населених пунктах відігравало більшу роль, ніж навіть землеробство. Автор обґрунтовано доводить, що розвиток внутрішньої і зовнішньої торгівлі збільшував потребу в дешевих транспортних засобах і це стало основною причиною швидкого поширення з кінця XVIII ст. чумацького візництва, яке найбільше відповідало тогочасним вимогам торгівлі. У статті також акцентовано увагу, що при всій різноманітності товарів, які транспортували та якими торгували чумаки, головним для них в усі часи все-таки залишалась сіль. Тут вони були свого роду монополістами і не мали конкурентів. Водночас в дослідженні підкреслено, що з кінця 30-х років ХІХ ст. становище чумацтва почало швидко змінюватись, адже інтенсивне розорювання степів привело до того, що вартість чумацького транспорту почала зростати, адже підвищились витрати чумаків на утримання волів у дорозі. Також розвиток залізничного транспорту із середини ХІХ ст. призвів до того, що перевезення вантажів волами в Україні почало коштувати дорожче, ніж доставка товарів залізницею. Будівництво залізниць і дальший розвиток пароплавства остаточно відірвали чумацький промисел. Чумаків-візників у кінці ХІХ ст. значно скоротилося, а на наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. вони наймалися для перевезення вантажів на зовсім близьку відстань.
 • Item
  Державно-правовий статус Закарпаття у міжвоєнний період. State-legal status of Transcarpathia in the interwar period
  (2018) Романишин, Н.Ю.; Шкуратенко, О.В.
  У статті розглянуто встановлення державно-правового статусу від Версальської системи договорів до розпаду Чехо-Словаччини у 1939 р. Проаналізована еволюція політичного становища Закарпаття протягом міжвоєнного періоду через призму зовнішньої політики європейських держав. Доведено, що, незважаючи на значний вплив на суспільно-політичні процеси на Закарпатті міжнародних подій, проголошення автономії, а згодом незалежності Карпатської України, стало результатом цілеспрямованої багаторічної праці українських патріотичних сил краю.