#09

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕЗАКОННЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЧЕРЕЗ МИТНИЙ КОРДОН: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД. ADMINISTRATIVE LIABILITY FOR THE ILLEGAL MOVEMENT OF GOODS ACROSS THE CUSTOMS BORDER: FOREIGN EXPERIENCE
  (2018) СТОРОЖЕНКО Сергій Анатолійович
  Статтю присвячено проблемі відповідальності за незаконне переміщення товарів через митний кордон. Проаналізовано норми зарубіжних нормативно-правових актів, якими встановлено адміністративну відповідальність за незаконне переміщення товарів через митний кордон. Now the Ukrainian legislation aimed at protecting interests in the sphere of economic and foreign economic activity remains imperfect. Basically, this concerns the inconsistency of certain sanctions to the benefit that violators of this legislation receive.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ ЯК СЕГМЕНТУ ФІНАНСОВОГО РИНКУ. FEATURES OF INSURANCE MARKET DEVELOPMENT AS A SEGMENT OF THE FINANCIAL MARKET
  (2018) ДРОБЯЗКО Світлана Ігорівна; МЕЛЬНИКОВА Юлія Ігорівна
  Запропоновано уточнення дефініції «страховий ринок» як складної багатоаспектної динамічної системи на конкретному історичному етапі суспільного розвитку соціального захисту та забезпечення економічної безпеки на основі реалізації економічних, фінансових, договірних, інформаційно-консультаційних та інших відносин. Today, the insurance market is one of the priority segments of the modern financial market, which is conditioned by the possibility of protecting economic security as the state as a whole, as well as the vital functions of all members of society.
 • Item
  ПОБУДОВА ЕКОНОМЕТРИЧНОЇ МОДЕЛІ РИНКУ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ. CONSTRUCTION OF THE ECONOMETRIC MODEL OF THE TOBACCO PRODUCTS MARKET
  (2018) ПОШИВАЛОВА Олена Володимирівна
  На основі кореляційного, регресійного аналізу запропонована методика побудови багатовимірної економетричної моделі ринку тютюнових виробів в Україні. За допомогою необхідної і достатньої умов встановлена ідентифікація кожного з рівнянь системи. Побудована модель дозволяє отримати прогноз динаміки споживання тютюнових виробів, частки нелегального обігу та надходжень акцизного податку. The tobacco market is a specific market: on the one hand, the use of tobacco products is harmful to humans, and on the other hand, complete elimination of it will lead to significant revenue losses to the budget of Ukraine and the transition of the legal market into illegal one. Several factors should be taken into account when determining the level and dynamics of excise tax rates for tobacco products.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. THE FEATURES OF UKRAINIAN TOURISM DEVELOPMENT
  (2018) КОРНІЛОВА Олена Владиславівна; БОРБЛІК Карина Едуардівна
  Стаття присвячена визначенню стану розвитку туризму в Україні. В роботі визначено місце туризму в українській економіці та його функції, проведено аналіз загальних тенденцій та особливостей формування туристичних потоків, запропоновано заходи щодо розвитку туризму в промислових районах України, запропоновані напрямки для розвитку туризму за сучаcних економічних умов. Overall trends of Ukrainian touristic industry progress are given in this article. The place of tourism in the Ukrainian economy and its functions was identified in this work. The analysis of the general tendencies and features of formation of tourist streams, directions of the further development of tourism are offered.
 • Item
  МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ТОРГОВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ. METHODOLOGICAL ASPECTS OF STOCK ACCOUNTING ORGANIZATION IMPROVEMENT AT THE COMMERCIAL ENTERPRISE
  (2018) ГІЛЬОРМЕ Тетяна Вікторівна; ОСТРОУМОВА Анастасія Дмитрівна
  Обліково-аналітичне забезпечення сегменту обліку запасів формує платформу прийняття ефективних релевантних рішень щодо управління системою ресурсів торговельного підприємства. Current scientific view tends to place an increasing emphasis on the study of stock accounting organization at commercial enterprises.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ БАГАТОВИМІРНОГО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. FORMATION OF A MULTIDIMENSIONAL ACCOUNTING SUBSYSTEM
  (2018) ТКАЧЕНКО Сергій Анатолійович; ПОТИШНЯК Олена Миколаївна
  У статті визначено, процес інтеграції функції бухгалтерського обліку, що все заглиблюється, функціональне розвинення його ведення і посилення ролі бухгалтерського обліку у сучасній системі стратегічного регулювання підприємствами промисловості й науково-виробничими об`єднаннями пред`являють більш серйозні вимоги до процесу вимірювання, що ураховуються. The article defines the process of integration of the accounting function, which is deepening, the functional development of its management and the strengthening of the role of accounting in the modern system of strategic regulation by enterprises of industry and research and production associations, present more serious requirements to the measurement process, which are taken into account.