Использование достижений науки и техники в экспертной деятельности

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
  (2014) Харківський, П. П.
  Розкрито проблеми та визначено вектор розвитку комп’ютерно-технічної експертизи в системі МВС України.Раскрыты проблемы и определен вектор развития компьютерно-технической экспертизы в системе МВД Украины. The paper outlines current and future problems and goals of the IT-examination in the Forensic Service of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine.
 • Item
  ОСОБЕННОСТИ ПОИСКА, ВЫЯВЛЕНИЯ И ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ЧАСТИЦ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ
  (2014) Темляков, А. В.
  Рассмотрены особенности осмотра места происшествия, поиска, выявления, отбора образцов частиц лакокрасочного покрытия автомобиля после дорожно-транспортного происшествия.Розглянуто особливості огляду місця події, пошуку, виявлення, відбору зразків часток лакофарбового покриття після дорожньо-транспортної пригоди. The paper outlines the special features of crime scene examination, search, discovery and collection of samples of car paint from the scenes of traffic accidents.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЕВОСТІ (НА ПРИКЛАДІ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН)
  (2014) Тальянчук, І. С.
  Розглянуто теоретичні основи проведення огляду як слідчої (розшукової) дії під час розслідування злочинів у сфері земельних відносин. Викладено основні принципи, цілі та тактичні прийоми проведення огляду місцевості. Визначено коло осіб, яких залучають до огляду місцевості.Рассмотрены теоретические основы проведения осмотра как следственного (разыскного) действия при расследовании преступлений в сфере земельных отношений. Изложены основные принципы, цели и тактические приемы проведения осмотра местности. Определен круг лиц, привлекаемых к осмотру местности. The paper studies the theoretical basis of examination of terrain as an investigatory (intelligence) action in course of investigation of infringements of Land Law. It presents main principles, objectives and methods of such examination and defines the personnel involved.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІГРАФА У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД
  (2014) Рогатюк, І. В.
  Зроблено спробу проаналізувати історичні витоки психолого-фізіологічної основи перевірки на поліграфі, виокремити сучасні підходи до розуміння дослідження показань на ньому. Проведено порівняльний аналіз ефективності використання поліграфа у кримінальному судочинстві в інших країнах.Сделана попытка проанализировать исторические истоки психолого-физиологической основы проверки на полиграфе, выделить современные подходы к пониманию исследования показаний на нем. Проведен сравнительный анализ эффективности использования полиграфа в уголовном судопроизводстве в других странах. In the article attempts to analyze the historical origins of psychological and physiological bases of checks on a polygraph, distinguish modern approaches to understanding research on polygraph. The comparative analysis of the effectiveness of the polygraphin the other countries.
 • Item
  ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ОЦІНКИ ТОВАРІВ І ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ
  (2014) Подкур, Т. П.
  Викладено особливості оцінки товарів і визначення їх ринкової вартості в умовах сьогодення. Изложены особенности оценки товаров и определения их рыночной стоимости в современных условиях. The paper presents modern approach to appreciation of goods and establishing their market value.
 • Item
  ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАРУГОЮ НАД ДЕРЖАВНИМИ СИМВОЛАМИ (ІНФОРМАЦІЙНІ АСПЕКТИ)
  (2014) Мазниченко, Ю. О.; Кулинич, Н. Д.
  Розглянуто особливості техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, пов’язаних з наругою над державними символами. Висвітлено інформаційні аспекти виявлення та вилучення інформаційних об’єктів під час слідчих дій.Рассмотрены особенности технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с надругательством над государственными символами. Освещены информационные аспекты обнаружения и изъятия информационных объектов в ходе следственных действий. The paper studies the problems of forensic support of investigations of the facts of desecration of symbols of state. It analyses informational implication of discovery and collection of data objects in course of such investigations.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ ФАКТІВ НЕЗАКОННОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ
  (2014) Кривцун, О. О.
  Розглянуто особливості підготовки матеріалів і призначення експертизи під час розслідування фактів незаконного використання знаків для товарів і послуг.Рассмотрены особенности подготовки материалов и назначения экспертизы при расследовании фактов незаконного использования знаков для товаров и услуг. The paper studies the specific features of the collection of evidence and application for the forensic examination in cases of illegal use of trademarks.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ
  (2014) Кобилянський, О. Л.
  Розглянуто окремі положення Методики дослідження холодної зброї та конструктивно схожих з нею виробів, викладено проблемні питання її застосування та шляхи їх вирішення.Рассмотрены отдельные положения Методики исследования холодного оружия и конструктивно схожих с ним изделий, изложены проблемные вопросы его применения и пути их разрешения. We have considered some of the Methodology for research of cold steel and structurally similar to them products of its use problematic issues and ways to resolve them.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ КОМП’ЮТЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
  (2014) Завдов’єва, І. Г.; Макарук, К. Є.
  Розглянуто особливості призначення і проведення комплексних комп’ютерно-технічних та економічних судових експертиз.Рассмотрены особенности назначения и проведения комплексных компьютерно-технических и экономических судебных экспертиз. The article presents distinctions of appointment and procedure of comprehensive economic and сomputer-technical construction expert examination.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ХУЛІГАНСТВА
  (2014) Єфімов, М. М.; Чаплинська, Ю.А.
  Висвітлено деякі аспекти розслідування хуліганства, а також організаційно-тактичні особливості призначення експертиз.Освещены некоторые аспекты расследования хулиганства, а также организационно-тактические особенности назначения экспертиз.The scientific article is devoted illumination of some aspects of the investigation of the hooliganism. The author has concentrated the attention on the meaning of special knowledge’s in a process of investigation of the hooliganism.