#07

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  МАЙБУТНЄ ДЕРЖАУДИТУ. THE FUTURE OF STATE AUDIT
  (2021) ПЛІС, Геннадій Володимирович; PLIS, Henadii
 • Item
  EMERGENCIES IN UKRAINE: ANALYTICAL AND STATISTICAL STUDY. НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ: АНАЛІТИКО-СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
  (2021) ALHAMMADI, Taleb Abdullah Mohammed Ali; Алі АЛЬХАММАДІ, Талеб Абдулла Мохаммед; ALNUAIMI, Hamed Rashed Sayed Abdullah; АЛЬНУАІМІ, Хамед Рашеа Саєд Абдулла
  Knowledge of the causes and nature of emergencies allows for the early adoption of protective measures with reasonable behaviour to reduce all types of damage significantly. Preliminary information for business structures makes it possible to carry out preventive work, alert forces and means, explain to people the rules of conduct. All business structures and the population must be ready to act in extreme situations, participate in the elimination of natural disasters, accidents and catastrophes, to master the methods of providing first aid to victims. To address these issues, most developed countries in Europe and America have established unique medical systems, the main tasks of responding to emergencies and participating in eliminating health consequences. The study showed that the number of emergencies is small and can be observed in some species in 2020, but each emergency is a human life, so it is necessary to strive for their number to lead to 0. The proposed measures will allow businesses to anticipate emergencies more effectively. Знання причин та характеру надзвичайних ситуацій дозволяє в умовах раннього прийняття захисних заходів, із розумною поведінкою, значно зменшити всі види збитків. Попередня інформація для бізнес-структур дає можливість проводити профілактичну роботу, насторожувати сили та засоби, пояснювати людям правила поведінки. Усі бізнесструктури та населення повинні бути готові діяти в екстремальних ситуаціях, брати участь у ліквідації стихійних лих, аварій та катастроф, мати можливість опанувати методи надання першої допомоги потерпілим. Для вирішення цих питань більшість розвинених країн Європи та Америки створили спеціальні медичні системи, основними завданнями яких є реагування на надзвичайні ситуації та участь у ліквідації наслідків для здоров’я. Дослідження показало, що кількість надзвичайних ситуацій невелика і можна спостерігати їх зниження за деякими видами у 2020 р, проте кожне надзвичайна подія - це людські життя, тому необхідно прагнути, щоб їх кількість вело до 0. Запропоновані заходи дозволять бізнес-структурам ефективніше передбачати надзвичайні ситуації.
 • Item
  ГЕНЕЗА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ КОНФІСКАЦІЇ В УКРАЇНІ.
  (2021) САМОЙЛОВ, Вадим Павлович; SAMOILOV, Vadym
  У статті проаналізовано розвиток нормативно-правового регулювання спеціальної конфіскації в Україні на сучасному етапі – тобто із моменту набуття Україною незалежності. Виокремлено три основних періоди розвитку норм про здійснення зазначеного заходу кримінально-правового характеру, охарактеризовано основні риси кожного періоду. Проаналізовано основні проблеми, пов’язані із нормативно-правовим регулюванням спеціальної конфіскації протягом кожного із періодів. Описано окремі непослідовні законодавчі кроки у контексті спеціальної конфіскації. Зроблено релевантні висновки. This paper analyzes the development of norms on the implementation of special forfeiture in Ukraine since its independence. Relevant conclusions have been made, in particular, that special forfeiture, contrary to stereotypical views, is not a fundamentally new (implemented over the last decade) measure of a criminal nature in the criminal law of Ukraine. The stages of development of norms on special forfeiture are singled out. The chronological boundaries of each of the stages are set.
 • Item
  СУЩНОСТЬ И КРИТЕРИИ ПРИЗНАНИЯ АКТИВОВ В УЧЕТЕ И ОТЧЕТНОСТИ. ESSENCE AND CRITERIA FOR RECOGNITION OF ASSETS IN ACCOUNT AND REPORTING
  (2021) ГУЛИЕВ, Вагиф Магеррам; GULIEV, Vagif
  Мета дослідження – вивчення питань розкриття та інтерпретації в економічних науках і бухгалтерському обліку сутності понять «активи» і «капітал», обґрунтування власних суджень за вказаними поняттями. Оригінальність і наукова новизна дослідження – зроблено спробу довести, що у системі обліку і звітності поняття «Активи» має прийматися як зміст, а поняття «Капітал» та «Зобов'язання» – як форма, тобто як права власності на активи, що знаходяться під контролем компаній. The purpose of the paper is to study the issues of disclosure and interpretation in economic sciences and accounting of the essence of the concepts of "assets" and "capital", substantiation of their own judgments on these concepts. Research methodology – methods of description, comparison, formalization, abstraction, analysis and synthesis were used in the work. The meaning of the study is the expression of objects common for all economic sciences in different concepts and the assignment of different functions to them lead to discrepancies in the economic language, and, consequently, to a gap in the theory and methodology of forming and evaluating information about the same objects. Therefore, it is important to correctly disclose and formulate problematic issues that exist in the area under consideration. Research results can be used and applied to unify economic concepts, to better understand and evaluate information about the activities of institutional units. As a result of the study, it was revealed that in the accounting literature and regulatory documents, assets are defined and recognized only as a source of income or economic benefit, and the accounting and reporting methodology is based on the relevant definitions and recognition criteria. It is substantiated that when formulating the semantics of the concept of "assets" and recognizing objects in reporting as assets, it is necessary to take into account both their economic and social functions. Further development of the accounting methodology should proceed on the basis of this concept. Originality and scientific novelty of the research – an attempt is made to prove that in the accounting and reporting system, the concept of "Assets" should be accepted as content, and the concepts of "Capital" and "Liabilities" – as a form, that is, as ownership rights over assets under the control of companies.
 • Item
  ДО ПИТАННЯ ПРАВА СПІЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ. ON THE ISSUE OF JOINT LAND OWNERSHIP IN UKRAINE
  (2021) БРИГІНЕЦЬ, Олександр Олексійович; BRYHINETS, Oleksandr
  У статті констатується, що найбільш поширеною практикою залишається оформлення прибудинкових територій тільки після виготовлення проєкту землеустрою на замовлення ОСББ у відповідної проектної організації. Визначено, що вдосконалення механізмів власності особливо у земельній сфері зумовили відмову і від колективної власності, що вимагає подальшого розвитку сучасних форм власності на землю, а також ефективного регулювання відносин спільного володіння землею та майном. Transformation of property relations has determined the need to find modern legal constructions for the settlement of joint ownership of land and property. The article states that the most common practice is the design of adjacent territories only after the preparation of a land management project commissioned by condominiums in the relevant project organization. It is determined that the improvement of ownership mechanisms, especially in the land sphere, has led to the abandonment of collective ownership, which requires further development of modern forms of land ownership, as well as effective regulation of joint ownership of land and property. It is proved that the co-owners of apartment buildings have the right to exercise the relevant rights as well as, in particular, registration of the right to land without the creation of condominiums. Although before the adoption of this law, the registration of land rights took place only through condominiums or other service entities. Registration of land ownership directly by apartment building co-owners may create some difficulties with the registration of all co-owners, as the number and composition of such coowners may change constantly due to the acquisition and alienation of apartments in apartment buildings. The peculiarity of the right of joint ownership is that all third parties, despite the plurality of co-owners, must deal not with a set of separate wills or expressions of will of each co-owner, but with a single, joint expression of will of several entities. The necessity of further theoretical substantiation and normative consolidation of the right of apartment building co-owners to directly acquire and exercise the right of joint ownership of the adjacent territory and the possibility of exercising the relevant right indirectly through the condominiums created by them.