#04/3

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ТЕНДЕНЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ. TRENDS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF INTERMEDIARY ACTIVITIES OF CONSULTING SERVICES
  (2020) КОВАЛЕНКО, Альбіна Борисівна; KOVALENKO, Albina Borysivna; КОВТУНЕНКО, Ксенія Валеріївна; KOVTUNENKO, Kseniia Valeriivna; ПРОДІУС, Юлія Іванівна; PRODIUS, Yuliia Ivanivna
  У статті розглянуто основні тенденції інноваційного розвитку посередницької діяльності підприємств, що надають консалтингові послуги. Подано основні напрями інноваційного розвитку економіки України. Позначено проблеми розвитку управлінського консалтингу. Сформульовано загальне тлумачення сутності посeредницької діяльності консалтингових послуг в системі управління інноваційним розвитком. Визначено особливості формування інноваційного мислення у менеджерів-консультантів, що надають консалтингові послуги. he international practice of mediation confirms the effectiveness of consulting services in solving problems of formation and development of innovative infrastructure in the economy of developed countries. Many research studies.An analysis and implementation of innovative trends requires constant th improvement and helps provide better services. Based on the conducted research it can be determined that the current stage of development of the intermediary activity of consulting services in Ukraine is transitional. It is innovation that promotes dynamic self-development and ensures the competitiveness of the enterprise in the market. Provided that the positive trends of innovative development for intermediary enterprises are analyzed and implemented, the country's economy will be able to occupy a worthy place in the global process of economic development.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВАХ. FEATURES OF CRISIS MANAGEMENT AT INDUSTRIAL ENTERPRISES
  (2020) АКУЛЮШИНА, Марина Олександрівна; AKULIUSHYNA, Maryna Oleksandrivna; ГИЖИЦЯ, Марія Вікторівна; HYZHYTSIA, Mariia Viktorivna
  У статті розглянуто основні напрями та особливості антикризового управління для виробничих підприємств в умовах кризової економіки. Визначено основні риси такого управління, а саме: чутливість до чинника часу, мобільність та динамічність використання ресурсів, особливості прийняття управлінського рішення, застосування програмно-цільового методу. Виробництво пов’язане не тільки з виробничими ресурсами, а й з проблемами кадрового, фінансового, ресурсного забезпечення. Все це потребує не тільки постійного моніторингу наявного стану підприємства, а й діагностики та виявлення індикаторів змін, що вказують на кризові моменти. Серед основних втрат платоспроможності та зменшення обсягів продажів. В цілому це формує зміну у ланцюгу вартості та впливає на рівень конкурентної позиції підприємства на ринку. Важливими критеріями є вплив стратегічних змін, з урахуванням впливу зовнішнього середовища та внутрішніх факторів, а також ефективності управління конкурентними перевагами підприємства на ринку. Modern market conditions over the past decades are characterized by fluctuations from a stable state to a crisis. All businesses, regardless of scale and type of activity, suffer from crises. The larger the enterprise, the more stable its position and the better its management system. However, manufacturing enterprises have their own characteristics that must be taken into account. They have high costs, a lot of staff, the strength of the market and competitors. The market economy is developing in waves from a stable state to a crisis, and managers always need to be prepared for such conditions. Management of a manufacturing enterprise is always special to management. Crisis management is no exception. To maintain a competitive position, strategic plans must be constantly adjusted, changed depending on the influence of the external environment. The adoption of anti-crisis management decisions should be quick, balanced, dynamic, timely.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМ КАПІТАЛОМ БАНКУ. FORMATION OF THE BANK'S INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT MECHANISM
  (2020) ЧЕРНИШОВА, Лілія Іванівна; CHERNYSHOVA, Liliia Ivanivna; ОЛЕЙНІКОВА, Олена Олексіївна; OLEINIKOVA, Olena Oleksiivna; БОЙКО, Аліна Едуардівна; BOIKO, Alina Eduardivna
  Статтю присвячено розкриттю сутності поняття «інтелектуальний капітал», а також дослідженню структурних компонент інтелектуального капіталу банку. Обрана тематика є насущною та актуальною для реалій банківського бізнесу, що пояснюється необхідністю якісних змін в бік забезпечення сталого розвитку сучасних кредитних організацій. У статті запропоновано загальну схему механізму управління інтелектуальним капіталом банку, наведені елементи системи стратегічного управління ним та розроблено рекомендації банківському менеджменту щодо ефективного стратегічного управління визначеною стратегічною банківською компонентою. The article is devoted to the disclosure of the essence of the concept of "intellectual capital", as well as the study of the structural components of the Bank's intellectual capital. The chosen topic is urgent and relevant to the realities of banking business, which is explained by the need for qualitative changes in the direction of ensuring the sustainable development of modern credit institutions. The purpose of the paper is to systematize the research of various scientists regarding the interpretation of the scientific category "intellectual capital", improve its structuring and develop a mechanism for managing it in modern economic realities. The article offers a General scheme of the Bank's intellectual capital management mechanism, provides elements of its strategic management system, and develops recommendations to Bank management on effective strategic management of a certain strategic banking component. It is also noted that in modern banking accounting of our country there are certain shortcomings in the reflection of intellectual capital in the reporting, which significantly complicates the process of monitoring it. To some extent, this is due to the imperfection of determining the value of intangible assets. This approach to managing the intellectual capital of a banking institution will help to identify and solve many internal problems of credit institutions, and its use along with other assets will allow banking organizations to obtain real competitive advantages and ensure a dominant position in the market.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМИ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ. ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT TO THE MANAGEMENT OF THE INTERNATIONAL SUPPLY CHAINS IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION TRANSFORMATIONS
  (2020) КОВТУНЕНКО, Ксенія Валеріївна; KOVTUNENKO, Kseniia Valeriivna; КРАВЧЕНКО, Оксана Михайлівна; KRAVCHENKO, Oksana Mykhailivna; МАНІЧЕВА, Анастасія Володимирівна; MANICHEVA, Anastasiia Volodymyrivna
  Глобальні процеси, що пронизують всі сфери економічної діяльності, нівелюють державні кордони, розширюють можливості опанування нових ринків товарів та послуг, об’єднують світовий простір в єдину зону логістичними ланцюгами. Дана тема стала дуже актуальною в сучасному житті як у внутрішній, так і у зовнішній діяльності країни. У статті авторами розглядається організаційно-економічне забезпечення управління міжнародними ланцюгами поставок. Розглянуто їх важливість в діяльності країн та на підприємствах. Досліджено поняття ланцюги поставок та засоби які дозволяють оцінювати їх ефективність. In recent years, the organizational and economic support of managing international supply chains, in a time of competitive pressure and changing economic climate, has forced many countries and executives of international companies to reevaluate their work and capabilities. Because of this, they have a need to direct their supply chain in search of new, more profitable and economical ways in the context of globalization. Firms' resources and capabilities play an important role in border logistics supply decisions. The further development of world trade and the desire of many countries to accelerate the pace of integration into the global trading system will depend not only on maintaining an open global economic system, but also on enhancing the number and effectiveness of support structures such as managing the economic and organizational support of logistics chains. Using the right and up-to-date processes, the tools of organizational and economic management of international chains will lead to profit for companies and the country.
 • Item
  ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ФОКУСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК СПОСІБ ДОСЯГНЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ. FORMING THE ENTERPRISES STRATEGY OF FOCUSING AS A METHOD OF ACHIEVING ITS COMPETITIVE ADVANTAGES
  (2020) РОЖЕНКО, Олександра Вікторівна; ROZHENKO, Oleksandra Viktorivna
  У статті поглиблено теоретико-методичні засади стратегічного управління визначенням та досягненням конкурентних переваг підприємства. Охарактеризовано методику аналізу конкурентних переваг підприємства. Здійснено розкриття сутності формування стратегії фокусування як способу досягнення конкурентних переваг підприємства. Вдосконалено розкриття формування конкурентних переваг підприємства, що досліджується. Запропоновано методику аналізу конкурентних переваг підприємства, через механізм фокусування на них. Сформовано стратегію фокусування підприємства як способу досягнення його конкурентних переваг. The article deepens the theoretical and methodological foundations of strategic management of determining and achieving competitive advantages of the enterprise. To objectify the evaluation parameters of competitive advantages, a technique of competitive advantage analysis is proposed, which includes the following sequence of stages: determination of the basic strategy of enterprise development by the Thompson-Strickland model, determination of the competitive strategy of enterprise development by the Porter model, analysis of the competitive forces of the enterprise by the Porter model, systematization of components strategic potential of the enterprise according to the Borden-McCarry model; and determination of sustainable competitive advantage of the enterprise. According to the proposed method of analysis of competitive advantages of the enterprise, the following components of strategic potential are attributed to the directions of its strategic focus: product, price, promotion, place, people, process, physical environment. Most focus is on sustainable competitive advantage. According to the results of strategic analysis of a subsidiary's enterprise, its stable competitive advantage is formed.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ З ВІДСІЧІ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ТА ПРОБЛЕМАТИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ. ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF ACTIVITIES IN THE FIELD OF AGROBIOLOGY IN UKRAINE: IMPROVEMENT OF THE SITUATION AND PROBLEMS OF LEGAL REGULATION
  (2020) ВІННИК, Іван Юлійович; VINNYK, Ivan Yuliiovych
  Статтю присвячено питанню правового регулювання діяльності з відсічі збройної агресії проти України. В основу дослідження було покладено Конституцію України, Закон України «Про оборону України», інші нормативно-правові акти які визначають підстави, порядок відсічі збройної агресії, у т.ч. стосуються компетенції повноважних суб’єктів у зазначеній сфері. Висловлено позицію про необхідність у вдосконаленні правових механізмів прийняття рішень про загальну або часткову мобілізацію, введення воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, застосування Збройних Сил України, інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, а також про оголошення стану війни у разі збройної агресії проти України або загрози нападу на Україну включно із встановленням особливої (скороченої) процедури усунення Президента України з поста, у випадку його бездіяльності щодо відсічі військової агресії, а також встановлення кримінальної відповідальності за вказані дії. The article is devoted to question of legal regulation of activities for repulse to armed aggression against Ukraine. In general the study was carried out through the prism of the armed aggression of Russian Federation, which began on February 20, 2014 in Ukraine and continues to this day. The study of the raised question was based on the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine "On Defense of Ukraine" and other regulations that determine the grounds, the procedure for repel the armed aggression, and which concern the competence of the authorized subjects in the specified sphere. The position on the presence of a number of shortcomings in the legislation that regulates question of repel the armed aggression against Ukraine is expressed. The position is expressed on the need to improve the legal mechanisms for making decisions on general or partial mobilization, the imposition of martial law in Ukraine or its localities, the use of the Armed Forces of Ukraine, other military formations formed according to laws of Ukraine, and on declaration of war in case of armed aggression against Ukraine or the threat of attack on Ukraine, including the establishment of a special (abbreviated) procedure for the removal of the President of Ukraine from office, in case of his inaction to repel troops aggression, as well as the establishment of criminal liability for these actions.
 • Item
  ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ КІЛЬКОСТІ БЕЗРОБІТНОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ. RESEARCH DYNAMICS AND STRUCTURE OF THE UNEMPLOYED POPULATION IN UKRAINE
  (2020) СВИДЛО, Ганна Ігорівна; SVYDLO, Hanna Ihorivna
  Статтю присвячено аналізу кількості безробітного населення в Україні. Автором проаналізовано рівень безробіття, кількість безробітного населення, кількість зареєстрованих безробітних в країні за 2000-2019 рр. та співставлено з показниками чисельності населення та кількістю економічно активного населення відповідного періоду. У статті подано дані про кількість безробітного населення у щомісячному розрізі, а також за професійними групами за період березень 2019 – березень 2020 рр. Автором подано аналіз структури кількості безробітного населення за регіонами України відносно загальної кількості безробітних в країні. The article is devoted to the analysis of the number of unemployed in Ukraine. In the article it is determined that the socio-economic development of the country is characterized by the level and quality of life of the population, that the acquisition of goods and the satisfaction of material, intellectual and spiritual needs depends on the offer of appropriate life goods in the market of goods and services, as well as the possibility of earning a person of working age. The author analyzed literary sources and distinguished domestic and foreign researchers who were engaged in the analysis of employment and unemployment. The article also substantiates the relevance of studying the unemployment rate in the country. The main purpose of the paper is to identify trends in the number of unemployed in Ukraine and its Regions.