#01/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ ЦІННОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ. VALUES-BASED MARKETING STRATEGY: CONCEPTUAL MODEL OF IMPLEMENTATION
  (2019) Стець Оксана Мефодіївна; Крикавський Євген Васильович; Дмитрів Анна Ярославівна
  У статті розглянуто ключові чинники, а також цінності, які спонукають до купівлі товарів швидкої ротації. Здійснено аналіз ключових тенденцій, які характеризують актуальний етап розвитку стратегії маркетингу цінності. На прикладі ТМ «Молокія» досліджено ціннісні орієнтири споживачів при виборі молочної продукції. Побудовано семантичний дифеpенцiaл oцiнювaння відповідей pеспoндентiв стосовно цiннoстей мoлoчнoї пpoдукцiї для клiєнтa. Побудовано концептуальну модель впровадження стратегії маркетингу цінності для компаній на ринку товарів швидкої ротації. The key factors, as well as the values that encourage the purchase of fast rotation goods, are considered. It is determined that the maintenance of marketing is due to the client maximal value. The analysis of the key trends that characterize the actual stage of marketing strategy development is realized. On the example of TM «Molokiya» the value pointers of consumers in the selection of dairy products are researched. After selecting the most popular products, the clients of the smallest group are attracted to creativity, as they are impressed by the fact that the use of multilingual substitution is very difficult to remove the existing already existing quantity on the market.
 • Item
  КЛАСИФІКАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ. CLASSIFICATION OF ENTERPRISES’ BUSINESS PROJECTS
  (2019) Будинський Ростислав Зіновійович
  У статті акцентовано увагу на існуванні нерозв’язаної проблеми типології бізнес-проектів підприємств, що ускладнює можливість удосконалення методичного інструментарію їхнього економічного оцінювання та управління ними. Віднесення кожного бізнес-проекту до певних видів забезпечує можливість вироблення єдиних підходів до управління ними. За результатами виконаних досліджень бізнеспроекти підприємств запропоновано класифікувати за спрямуванням, змістом, масштабами для підприємства, рівнем складності, рівнем ризику, джерелом фінансування, об’єктною спрямованістю, терміном реалізації, рівнем завершеності, суб’єктним складом виконавців, рівнем індивідуалізації, джерелом виникнення необхідності у побудові та реалізації, рівнем формалізування, способом фінансування, ключовою критеріальною ознакою та характером цілей. An important prerequisite for the effectiveness of enterprises’ business projects is their efficient management using modern approaches and tools. In general, such projects should be considered as an important factor in achieving strategic and tactical objectives of the business entity in the conditions of tough competition, limited resources, and a dynamic operating environment.
 • Item
  ФУНКЦІЯ СИСТЕМНОГО (ЦІЛІСНОГО) ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ПЛАНОМІРНОЇ КВАНТИФІКАЦІЇ ЯКОСТІ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ (МАРКЕТИНГОВОЇ) СТРАТЕГІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА. FUNCTION OF THE SYSTEM (HOLISTIC) ECONOMIC ANALYSIS OF PLANNED QUALITY QUANTIZATION OF ENTERPRISES’ PRODUCTION AND MARKETING STRATEGY
  (2019) Ткаченко Сергій Анатолійович; Потишняк Ольга Миколаївна
  Комплексна квантифікація ефективності маркетингової стратегії підприємства може бути зроблена на основі показників (генеральний – маркетинговий прибуток, проміжні: чистий дохід від реалізації продукції; собівартість реалізованої продукції; маркетингові витрати) й критеріїв оцінки якості (загальний - рентабельність продаж, часткові: відношення чистого доходу від реалізації продукції підприємства до його активів; частка собівартості реалізованої продукції підприємства у його чистому доході від реалізації продукції; частка маркетингових витрат підприємства у його чистому доході від реалізації продукції). Вони є виразником дій, які відбуваються на ринку. Без них і комплектної оцінки ефективності маркетингової стратегії онтогенез суб’єкта неможливий. For a comprehensive assessment of the economic efficiency of a production and sales strategy of an industrial enterprise and a research and production association, it is important to clearly identify the indicators and criteria for assessing quality, that is, those factors influencing which it is possible to make judgments about the degree and completeness of achieving marketing objectives. It should be noted that the fact that the choice of indicators and criteria for a comprehensive assessment of the economic efficiency of the marketing strategy of the industrial enterprise and the scientific and production association - factors that allow you to judge the extent and completeness of the goals - is at this time one of the most difficult and debatable issues.
 • Item
  СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ. MODERN PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF UKRAINIAN TOURISM AND RECREATION SECTOR
  (2019) Гайворонська Інна Віталіївна
  У статті визначено чинники конкурентоспроможності індустрії туризму. Проаналізовано показники України та виділено проблемні аспекти порівняно з країнамиконкурентами. Виділено ключові напрямки, які за умови грамотної стратегії, позитивного інформаційного фону, відповідного іміджу і цільових заходів можна вважати конкурентними перевагами країни у туристичній сфері. Наведені рекомендації стосовно стимулювання туристичної діяльності для консолідації робота влади, громадськості та бізнесу задля спільної мети – дотримання міжнародних стандартів усіх учасників ланцюга поставки туристичного продукту для сталого розвитку туристичних дестинацій України. The article defines the factors of competitiveness of the tourism industry. The indicators of Ukraine are analyzed and the problematic aspects are highlighted in comparison with the rival countries. The lowest rates of domestic tourism are: "Security and protection", "Business environment", "Natural resources", "Environmental sustainability" and "Prioritization of travel and tourism". As the analysis of research data shows, in Ukraine the business environment does not contribute to the development of tourism.
 • Item
  ЗОВНІШНІЙ ТРАНСФЕР ЯК ЕЛЕМЕНТ РЕФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ ВІТЧИЗНЯНОГО ГІРНИЧОМЕТАЛУРГІЙНОГО КОМПЛЕКСУ. EXTERNAL TRANSFER AS A ELEMENT OF REFORM OF TECHNOLOGICAL BASES OF ENTERPRISES OF DOMESTIC MININGMETALLURGICAL COMPLEX
  (2019) Смирнова Надія Вікторівна
  Дана стаття присвячена висвітленню питання необхідності оновлення технологічної бази підприємств вітчизняного ГМК, як головного бюджетоутворюючого елементу національної економіки, з огляду на недоцільність ремонту і модернізації виробничих потужностей відповідних промислових об'єктів. Враховуючи те, що на внутрішньому технологічному ринку відсутні розробники інноваційно-технологічних продуктів, вирішення даного питання зводиться до їх залучення з-за кордону, а саме здійснення зовнішнього трансферу шляхом прямої комерціалізації. З метою структуризації даного процесу розроблено відповідний алгоритм, що передбачає співпрацю замовника і виробника через посередників в особі державних управлінських органів. The mining and metallurgical complex of Ukraine largely determines the country's production profile in external trade markets. The situation that has developed in the domestic technology market does not allow for a sufficiently high level of competitiveness and product quality. As a result, the level of profitability of enterprises is declining. Accordingly, deductions to the budget are reduced. In addition, among the profile specialists there is no single point of view on the solution of this problem. In particular, this can be solved with the help of an external transfer of innovative technological products.
 • Item
  ТОРГІВЕЛЬНА НАДБАВКА ЯК МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ДОХОДОМ ТОРГІВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА. TRADING SUPPLEMENT AS A MECHANISM OF TRADING ENTERPRISE MANAGEMENT
  (2019) Роженко Олександра Вікторівна
  У статті поглиблено теоретичні засади управління доходом торгівельного підприємства, як джерела забезпечення ефективності його господарювання. Охарактеризовано напрямки визначення економічної сутності категорії «Дохід». Розкрито побудову доходу в галузі торгівлі. Здійснено розкриття сутності торгівельного доходу. Удосконалено розкриття функцій торгівельних надбавок на підприємстві. Запропоновано модель механізму управління доходом торгівельного підприємства, через механізм торгівельних надбавок. Сформовано ієрархію завдань системи управління товарооборотом підприємства. The article analyzes the theoretical principles of managing the income of a trade enterprise as a source of ensuring its management efficiency, as well as developing the definition of the essential characteristics of the trade surcharge as a mechanism for managing the income of a trading company. The directions of determination of the economic essence of the category "Income" are described, namely: as a general economic indicator, as forming the results of activity, and an industry characterizing the proceeds from the implementation of the main activities of the industry.
 • Item
  ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ У РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВУГІЛЬНИХ РЕГІОНІВ. DIVERSIFICATION AS BASIS OF IMPROVING ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFICIENCY ACCORDING TO THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COAL REGIONS
  (2019) Крамчанінова Майя Джемалівна; Кандаурова Юлія Сергіївна; Макарова Ольга Олександрівна
  Стаття присвячена актуальним проблемам забезпечення еколого-економічної ефективності в рамках реалізації концепції сталого розвитку вугільних регіонів. У рамках дослідження було визначено, що одним із найважливіших чинників сталого розвитку вугільних регіонів є диверсифікація вугледобувних підприємств. Виявлено основні напрями впровадження диверсифікації для вугледобувних підприємств, які дозволять створити сприятливі умови для соціально-економічного розвитку вугільних регіонів. The article is devoted to the actual problems of ecological and economic efficiency according to the concept of sustainable development of coal regions. Enterprises should strive to ensure economic efficiency and also pay considerable attention to the tasks of resource conservation and environmental quality protection. The main economic and environmental problems of coal enterprises are considered and their impact on the ecological and social situation of the territories of their location is revealed.