Том 34 (№2)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСОР М. О. ПЕТРОВ – ОДИН ІЗ ЗАСНОВНИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ СУДОВОЇ ФОТОГРАФІЇ (до 145-річчя від дня народження і 80-річчя від дня смерті). Kiev professor N. A. Petrov – one of the founders of the Ukrainian school of forensic photography (to the 145th anniversary of Petrov's birthday and 80th anniversary of his death)
  (2021) Чисников, В. Н.; Chisnikov, V.
  Висвітлено життєвий шлях і творчу діяльність одного з основоположників вітчизняної фотографії, піонера світлопису, найвизначнішого фотохудожника початку ХХ ст., професора Миколи Олександровича Петрова (1875–1940), який майже 40 років працював у наукових і навчальних закладах Києва, будучи одним із засновників української школи судової фотографії. This article covers the life path and creative activity of one of the founders of national photography, the pioneer of photography, the largest photographer of the early 20th century, Professor Nikolai Petrov (1875–1940), who worked for almost 40 years in scientific and educational institutions of Kiev, being one of the founders of the Ukrainian school forensic photography. Освещены жизненный путь и творческая деятельность одного из основоположников отечественной фотографии, пионера светописи, крупнейшего фотохудожника начала ХХ в., профессора Николая Александровича Петрова (1875–1940), который почти 40 лет работал в научных и учебных заведениях Киева, являясь одним из основателей украинской школы судебной фотографии.
 • Item
  Професор Н. І. Клименко – відомий учений-криміналіст, досвідчений судовий експерт, талановитий педагог: спогади учнів і колег. Professor N. Klimenko – a well-known forensic scientist, an experienced forensic expert, a talented teacher: memoirs of apprentice and colleagues
  (2021) Юсупов, В. В.; Yusupov, V.; Гуріна, Д. П.; Hurina, D.; Колонюк, В. П.; Koloniuk, V.
  Проаналізовано основні віхи життєвого шляху та наукової діяльності відомого вітчизняного вченого, судового експерта, доктора юридичних наук, професора Ніни Іванівни Клименко (13.02.1933–27.07.2020), одного із засновників київської наукової школи з актуальних питань судової експертизи й криміналістики та фундаторів юридичної галузі знань – судової експертології, талановитого науковця, практика, педагога.The main milestones of the life and scientific activity of the famous scientist, forensic expert, doctor of law, professor Nina Klymenko (13.02.1933–27.07.2020), one of the founders of the Kyiv scientific school on topical issues of forensic science and criminology and the founders of the legal field of knowledge – forensic expertise, a talented scientist, practitioner, teacher.Проанализированы основные вехи жизненного пути и научной деятельности известного отечественного ученого, судебного эксперта, доктора юридических наук, профессора Нины Ивановны Клименко (13.02.1933– 27.07.2020), одного из основателей киевской научной школы по актуальным вопросам судебной экспертизы и криминалистики и фундаторов юридической отрасли знаний – судебной экспертологии, талантливого ученого, практика, педагога
 • Item
  Застосування розчину судану ІІІ для виявлення потожирових слідів у дактилоскопічній експертизі.The use of Sudan ІІІ solution for identifying sweat marks in fingerprint examination
  (2021) Немчин, О. І.; Nemchin, O.; Сухарева, Т. С.; Sukhareva, T.; Ціник, А. І.; Tsinyk, A.; Сливка, І. Ю.; Slyvka, I.
  Мета статті – оцінити можливість застосування розчину нейтрального жиророзчинного азобарвника судану ІІІ в дактилоскопічній експертизі, довести ефективність його використання для виявлення потожирових слідів на місці події. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням сукупності методів аналізу, узагальнення та порівняння, які в комплексі із застосуванням експериментальних методів надали можливість аргументувати ефективність застосування водно-спиртового розчину судану III для виявлення потожирових слідів на непористих, у тому числі вологих, поверхнях. Наукова новизна. Обґрунтовано та експериментально доведено ефективність виявлення потожирових слідів, придатних для подальшої їх ідентифікації в межах судової дактилоскопічної експертизи, на непористих, зокрема вологих, поверхнях, із використанням водно-спиртового розчину судану ІІІ.The purpose of the article is to evaluate the possibility of using a solution of neutral fat-soluble azo dye Sudan III in dactyloscopic examination, to prove the effectiveness of its use to detect fat traces at the scene. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the use of a set of methods of analysis, generalization and comparison, which in combination with experimental methods made it possible to argue the effectiveness of aqueous-alcoholic solution of Sudan III to detect greasy traces on non-porous, including wet, surfaces. Scientific novelty. The efficiency of detection of fatty traces, suitable for their further identification within the forensic dactyloscopic examination, on non-porous, in particular wet, surfaces, using aqueous-alcoholic solution of Sudan III, is substantiated and experimentally proved.Цель статьи – оценить возможность применения раствора нейтрального жирорастворимого азокрасителя судана III в дактилоскопической экспертизе, доказать эффективность его использования для выявления потожировых следов на месте происшествия. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена применением совокупности методов анализа, обобщения и сравнения, которые в комплексе с применением экспериментальных методов предоставили возможность аргументировать эффективность применения водно-спиртового раствора судана III для выявления потожировых следов на непористых, в том числе влажных, поверхностях. Научная новизна. Обоснована и экспериментально доказана эффективность выявления потожировых следов, пригодных для последующей их идентификации в рамках судебной дактилоскопической экспертизы, на непористых, в частности влажных, поверхностях, с использованием водно-спиртового раствора судана III.
 • Item
  Установлення ознак техніки олійного живопису під час мистецтвознавчих досліджень. Establishment of features of oil painting technique during art research
  (2021) Солодовніков, І. В.; Solodovnikov, I.
  Метою статті є формулювання теоретичних підвалин і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення організаційно-тактичних засад установлення ознак техніки олійного живопису під час мистецтвознавчих досліджень. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено застосуванням низки методів наукового пізнання. Зокрема, візуальний дав змогу узагальнити і отримати синтезоване уявлення про досліджувані об’єкти при встановленні їх фактури, своєрідності форм і характерних елементів живопису. Порівняльний метод використано для пошуку та виявлення властивостей і характеристик матеріалу творів мистецтва, зіставлення зібраних даних. Методом аналізу вивчено складові окремих ознак техніки олійного живопису, за допомогою синтезу систематизовано ознаки цієї техніки в цілому. Наукова новизна. Узагальнено сучасні уявлення про техніки (технічні прийоми) олійного живопису, систематизовано ознаки техніки олійного живопису з метою застосування під час експертного дослідження предметів живопису.The purpose of the article is to formulate theoretical foundations and practical recommendations aimed at improving the organizational and tactical principles of establishing the features of oil painting techniques during art research. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by the application of a number of methods of scientific knowledge. In particular, the visual made it possible to generalize and obtain a synthesized idea of the studied objects in establishing their texture, originality of forms and characteristic elements of art. The comparative method was used to search and identify the properties and characteristics of the material of works of art, comparing the collected data. The components of separate features of oil painting technique are studied by the method of analysis, by means of synthesis the signs of this technique as a whole are systematized. Scientific novelty. The modern ideas about techniques of oil painting are generalized, the signs of oil painting techniques are systematized for the purpose of application during expert research of subjects of painting. Целью статьи является формулирование теоретических основ и практических рекомендаций, направленных на совершенствование организационно-тактических принципов установления признаков техники масляной живописи при искусствоведческих исследованиях. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена применением ряда методов научного познания. В частности, визуальный позволил обобщить и получить синтезированное представление об исследуемых объектах при установлении их фактуры, своеобразия форм и характерных элементов живописи. Сравнительный метод использован для поиска и выявления свойств и характеристик материала произведений искусства, сопоставления собранных данных. Методом анализа изучены составляющие отдельных признаков техники масляной живописи, с помощью синтеза систематизированы признаки этой техники в целом. Научная новизна. Обобщены современные представления о технике (технические приемы) масляной живописи, систематизированы признаки техники масляной живописи с целью применения в ходе экспертного исследования предметов живописи.
 • Item
  Дослідження рідин, застосовуваних в електронних пристроях для куріння. SInvestigation of liquids used in vaping devices
  (2021) Зав’ялов, О. С.; Zavialov, O.; Зав’ялова, Н. Є.; Zavialova, N.
  Мета статті полягає в розробленні деяких теоретичних положень і науково-обґрунтованих практичних рекомендацій щодо дослідження рідин, застосовуваних в електронних пристроях для куріння, зокрема послідовності пробопідготовки рідин на основі гліцериново-пропіленгліколевих сумішей, використовуваних в електронних сигаретах, для подальшого їх якісного та кількісного дослідження із застосуванням методів хромато-мас-спектрометрії і газорідинної хроматографії. Методологія. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та часткові методи наукового пізнання, комплексне застосування яких дозволило чітко окреслити мету й завдання дослідження в контексті взаємопоєднання наукових здобутків і потреб судово-експертної практики. При цьому за допомогою емпіричних методів (складника загальнонаукових або загальнологічних методів під кутом зору логіки пізнавального процесу), таких як опис, аналіз, вимірювання, порівняння, спостереження, експеримент проаналізовано рідини для вейпорайзерів, виготовлені з використанням наркотичних засобів і психотропних речовин, отриманих із рослин конопель, коли відсутність характерного їдкого диму дозволяє маскувати їх вживання таким способом; проаналізовано та експериментально перевірено можливість якісного і кількісного визначення тетрагідроканабінолу методом газорідинної хроматографії з мас-селективним та полум’яно-іонізаційним детектуванням, окреслено особливості таких досліджень. Часткові методи застосовано для дослідження конкретних явищ хімічної та біологічної природи. Математичними методами здійснено проміжні та остаточні розрахунки експерименту. Наукова новизна. Розроблено і відпрацьовано методологію пробопідготовки дослідження рідин на основі гліцериново-пропіленгліколевих сумішей, використовуваних в електронних сигаретах, для подальшого їх якісного та кількісного дослідження із застосуванням методів хромато-мас-спектрометрії та газорідинної хроматографії.The purpose of the article is to develop some theoretical provisions and scientifically-based practical recommendations concerning investigation of e-liquids used in vaping devices, in particular, the sequence of sample preparation of liquids. e-Liquids, presented in the mixture as a ratio of glycerol and propylene glycol, were further qualitatively and quantitatively analyzed by chromate-mass spectrometry and gas-liquid chromatography. Methodology. The methodological basis of the study are general scientific and partial methods of scientific knowledge. Their comprehensive application allowed to clearly define the purpose and tasks of the study in the context of the combination of scientific achievements and the requirements of forensic practice. e-Liquids, containing drugs and psychotropic substances derived from plants hemp, were analyzed for vaping devices with the help of empirical methods (in view of the logic of the cognitive process it is a component of general scientific methods and of general logic), such as description, analysis, measurement, comparison, observation, experiment. Whereas the absence of characteristic pungent smoke allow masking their use in such way. The possibility of qualitative and quantitative determination of tetrahydrocannabinol by gas-liquid chromatography with mass-selective and flame-ionization detection was analyzed and experimentally tested, the features of such studies were outlined. Partial methods were used to study specific phenomena of chemical and biological nature. Intermediate and final calculations of the experiment were performed by mathematical methods. Scientific novelty. The methodology of sample preparation of e-liquids based on glycerin-propylene glycol mixtures used in e-cigarettes has been developed for their further qualitative and quantitative determination by chromate-mass spectrometry and gas-liquid chromatography. Цель статьи заключается в разработке некоторых теоретических положений и научно обоснованных практических рекомендаций по исследованию жидкостей, применяемых в электронных устройствах для курения, в частности порядка пробоподготовки жидкостей на основе глицериново-пропиленгликолевых смесей, используемых в электронных сигаретах, для дальнейшего их качественного и количественного исследования с применением методов хромато-масс-спектрометрии и газожидкостной хроматографии. Методология. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и частные методы научного познания, комплексное применение которых позволило четко сформулировать цель и задачи исследования в контексте взаимодействия научных достижений и потребностей судебно-экспертной практики. При этом с помощью эмпирических методов (составляющей общенаучных или общелогических методов с точки зрения логики познавательного процесса), таких как описание, анализ, измерение, сравнение, наблюдение, эксперимент проанализированы жидкости для вейпорайзеров, изготовленные с использованием наркотических средств и психотропных веществ, полученных из растений конопли, когда отсутствие характерного едкого дыма позволяет маскировать их употребление таким способом; проанализирована и экспериментально проверена возможность качественного и количественного определения тетрагидроканнабинола методом газожидкостной хроматографии с масс-селективным и пламенно-ионизационным детектированием, определены особенности таких исследований. Частичные методы применены для исследования конкретных явлений химической и биологической природы. Математическими методами произведены промежуточные и окончательные расчеты эксперимента. Научная новизна. Разработана и отработана методология пробоподготовки исследования жидкостей на основе глицериново-пропиленгликолевых смесей, используемых в электронных сигаретах, для дальнейшего их качественного и количественного исследования с применением методов хромато-масс-спектрометрии и газожидкостной хроматографии.
 • Item
  Застосування технічних засобів під час слідчих (розшукових) дій як елемент психологічного впливу. Application of technical means in performing investigative (search) actions as an element of psychological effect
  (2021) Сокиран, Ф. М.; Sokyran, F.
  Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні можливості психологічного впливу на учасників кримінального провадження через застосування технічних засобів під час слідчих (розшукових) дій. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено сукупністю методів філософського, загальнонаукового і конкретно-наукового рівнів. Зокрема, з позиції матеріалістичної діалектики розглянуто можливість збирання «ідеальних» слідів, що залишилися в пам’яті людини в результаті події правопорушення, у вигляді показань. Із застосуванням методів формальної логіки (аналіз, синтез, аналогія, дедукція) доведено ефективність застосування тактичних прийомів психологічного впливу на учасників кримінального провадження з метою отримати правдиві показання. Завдяки методам аналогії та моделювання на реальних прикладах продемонстровано ефективність застосування технічних засобів під час слідчих (розшукових) дій як елемент психологічного впливу на осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Наукова новизна. Ефективність застосування технічних засобів під час слідчих (розшукових) дій розглянуто з позиції психологічного впливу на осіб, які беруть участь у проведенні таких процесуальних дій, що, по суті, являє собою тактичний прийом, спрямований на отримання достовірної інформації.The purpose of the article is to scientifically substantiate the possibility of psychological influence on the subject of criminal proceedings by technical means during investigative (search) actions. Methodology. The reliability of the results and conclusions obtained is provided by a set of methods of the philosophical, general scientific and specific scientific levels. In particular, from the point of view of materialistic dialectics, the author considers the possibility of collecting «ideal» traces that remained in the memory of a person as a result of committing an offense, in the form of testimony. Using the methods of formal logic (analysis, synthesis, analogy, deduction), a conclusion was made about the effectiveness of the use of tactical methods of psychological influence on participants in criminal proceedings in order to obtain truthful testimony. Thanks to the methods of analogy and modeling on real examples, the effectiveness of the use of technical means during investigative (search) actions as an element of psychological influence on persons involved in the commission of a criminal offense has been demonstrated. Цель статьи заключается в научном обосновании возможности психологического воздействия на участников уголовного производства путем применения технических средств в ходе следственных (розыскных) действий. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена совокупностью методов философского, общенаучного и конкретно-научного уровней. В частности, с позиции материалистической диалектики рассмотрена возможность сбора «идеальных» следов, которые остались в памяти человека в результате совершения правонарушения, в виде показаний. При помощи методов формальной логики (анализ, синтез, аналогия, дедукция) доказана эффективность применения тактических приемов психологического воздействия на участников уголовного производства с целью получения правдивых показаний. Благодаря методам аналогии и моделирования на реальных примерах продемонстрирована эффективность применения технических средств при проведении следственных (розыскных) действий как элемента психологического воздействия на лиц, причастных к совершению уголовного правонарушения. Научная новизна. Эффективность применения технических средств при проведении следственных (розыскных) действий рассматривается с точки зрения психологического воздействия на лиц, принимающих участие в проведении таких процессуальных действий, и, по сути, представляет собой тактический прием, направленный на получение достоверной информации.
 • Item
  Сучасні електронні сервіси як засіб комунікації експертних установ із замовниками експертних послуг. Modern electronic services as a means of communication between expert institutions and customers of expert services
  (2021) Ковальов, В. В.; Kovalov, V.
  Мета статті – формування нових і розвиток чинних теоретичних положень, а також практичних можливостей використання електронних сервісів як засобу комунікації експертних установ із замовниками, надання пропозицій і практичних рекомендацій. Методологія. Для дослідження організаційно-технічних засад, положень і принципів упровадження сучасних засобів комунікації як основний використано діалектичний метод, що дозволило розглянути предмет статті в сукупності та взаємозв’язку його складників. Крім того, поставлені для досягнення мети завдання вирішувалися за допомогою комплексу загальнонаукових і спеціальних методів, у тому числі формально-логічних (аналіз, синтез, дедукція, індукція, аналогія, абстрагування), системно-структурного та порівняльно-правового. Результати дослідження ґрунтуються на узагальненні відомостей про сучасні тенденції розвитку комунікації в державних установах, зокрема в підрозділах Експертної служби МВС. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність створення системи взаємодії експертних установ із замовниками експертних послуг на платформі чат-ботів, запропоновано послідовність такої взаємодії.The purpose of the article is the formation of new theoretical provisions and development of the existing ones, as well as opportunities for the use of electronic services as a means of communication of expert institutions with customers and providing proposals and practical recommendations. Methodology. To investigate the organizational and technical provisions and principles of introducing modern means of communication the dialectical method was use as the principal one. It allowed to consider the subject of the article in the totality and the relationship of its components. In addition, the tasks set to achieve the goal were solved by using a set of general scientific and special methods, including formal and logical ones (analysis, synthesis, deduction, induction, analogy, abstraction), the system and structural one as well as legal comparison. The results of the investigation are based on the generalization of information on current trends in the development of communication in state institutions, in particular in the units of the Expert Service of the Ministry of Internal Affairs. Scientific novelty. The necessity of creating a system of interaction of expert institutions with customers of expert services on the platform of chat bots has been substantiated, the sequence of such interaction has been offered.Цель статьи – формирование новых и развитие действующих теоретических положений, а также практических возможностей использования электронных сервисов как средства коммуникации экспертных учреждений с заказчиками, предоставление предложений и практических рекомендаций. Методология. Для исследования организационно-технических основ, положений и принципов внедрения современных средств коммуникации как основной использован диалектический метод, что позволило рассмотреть предмет статьи в совокупности и взаимосвязи его составляющих. Кроме того, поставленные для достижения цели задачи решались с помощью комплекса общенаучных и специальных методов, в том числе формально-логических (анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, абстрагирование), системно-структурного и сравнительно-правового. Результаты исследования основываются на обобщении сведений о современных тенденциях развития коммуникации в государственных учреждениях, в частности в подразделениях Экспертной службы МВД. Научная новизна. Обоснована необходимость создания системы взаимодействия экспертных учреждений с заказчиками экспертных услуг на платформе чат-ботов, предложен порядок такого взаимодействия.
 • Item
  Можливості застосування методу раман-спектроскопії під час вирішення актуальних питань технічної експертизи документів. Possibilities of applying the Raman spectroscopy method for solving topical issues of technical examination of documents
  (2021) Ковальов, К. М.; Kovalov, K.; Довбій, О. О.; Dovbii, O.; Гресь, О. В.; Gres, O.; Бичков, А. С.; Bychkov, A.
  Мета статті полягає в отриманні нових результатів у вигляді експериментально доведених висновків щодо розширених аналітичних можливостей технічної експертизи документів завдяки застосуванню методу Раман-спектроскопії. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено використанням комплексу загальнонаукових методів дослідження, зокрема методу експерименту, застосованого для серії датованих зразків штрихів, методів спостереження, вимірювання та порівняння інтенсивностей КР-сигналів отриманих спектрів, загальнологічних (аналіз, синтез, індукція, аналогія, дедукція тощо), а також спеціальних методів дослідження: математичних, хімічних, фізичних, фізико-хімічних – для практичної реалізації експериментальних досліджень та обрахунку їх результатів. Крім того, використано такі форми знання, як поняття, закони, гіпотези, теорії, що дають змогу надалі застосовувати їх, отримуючи наукову апробацію. Наукова новизна. Експериментально (системним дослідженням штрихів, виконаних чорнилами кулькових ручок, а також відтисків печаток і штампів для ідентифікації основних барвників в їхньому складі, порівняльним аналізом отриманих КР-спектрів та КР-спектрів чистих кристалічних барвників, які піддавали подібним до досліджуваних штрихів фізичним і фізико-хімічним змінам) доведено ефективність застосування Раман-спектроскопії в межах судової технічної експертизи документів, що розширює аналітичні можливості цього виду експертизи. The purpose of the paper is to obtain the new results as experimentally confirmed conclusions for broaden analytical potential of technical examination of documents by Raman spectroscopy. Methodology. The reliability of the results and conclusions is ensured by using a number of scientific approaches, in particular the testing a series of dated line samples, the methods of observing, measuring and comparing the Raman signal intensities as well as true logic (analysis, synthesis, induction, deduction etc.) and specific research methods: computational, chemical, physical and physico-chemical ones applied for experimental testing and analysis the results. In addition, there are few forms of knowledge as concepts, laws, hypotheses, theories are used, which allow to apply them further, receiving scientific approbation. Scientific novelty. The efficiency of Raman spectroscopy for forensic technical examination of documents is approved experimentally (systematic studies of ballpoint pen lines, imprints of seals and stamps to identify the dye composition of inks, comparative analysis of Raman spectra of unknown inks and pure crystalline dyes, which are subjected to similar physical and physicochemical changes) and broadening, which expands the analytical potential of this type of examination. Цель статьи заключается в получении новых результатов в виде экспериментально доказанных выводов о расширенных аналитических возможностях технической экспертизы документов благодаря применению метода Раман-спектроскопии. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена использованием комплекса общенаучных методов исследования, в частности метода эксперимента, примененного для серии датированных образцов штрихов, методов наблюдения, измерения и сравнения интенсивностей КР-сигналов полученных спектров, общелогических (анализ, синтез, индукция, аналогия, дедукция и т. д.), а также специальных методов исследования: математических, химических, физических, физико-химических – для практической реализации экспериментальных исследований и расчета их результатов. Кроме того, использованы такие формы знания, как понятия, законы, гипотезы, теории, позволяющие в дальнейшем применять их, получая научную апробацию. Научная новизна. Экспериментально (системным исследованием штрихов, выполненных чернилами шариковых ручек, а также оттисков печатей и штампов для идентификации основных красителей в их составе, сравнительным анализом полученных КР-спектров и КР-спектров чистых кристаллических красителей, которые подвергали подобным исследуемым штрихам физическим и физико-химическим изменениям) доказана эффективность применения Раман-спектроскопии в рамках судебной технической экспертизы документов, что расширяет аналитические возможности этого вида экспертизы.
 • Item
  Щодо можливості використання методу гемологічного оцінювання кольорового каміння в судовій гемологічній експертизі. On the possibility of using the method of gemological evaluation of colored stones in forensic gemological examination
  (2021) Баранов, П. М.; Baranov, P.; Шевченко, С. В.; Shevchenko, S.; Коротаєв, В. М.; Korotaiev, V.
  Мета статті – проаналізувати особливості методу гемологічного оцінювання кольорового каміння для перспективного застосування в теорії та практиці судової гемологічної експертизи. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків є наслідком застосування комплексу методів наукового пізнання. Метод системно-структурного аналізу дозволив дослідити норми вітчизняного законодавства, що регулює видобуток, виробництво та використання дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння, контроль за операціями з ним та правила його атестації, висловити низку критичних зауважень, у тому числі й щодо ролі держави у цій сфері. За допомогою методів наукової абстракції, індукції, дедукції, моделювання схарактеризовано експертні завдання судової гемологічної експертизи та розкрито їх сутність. Використання статистичних, математичних, фізичних та інших спеціальних методів дослідження дозволило виокремити та запропонувати етапи дослідження кольорового каміння в межах судової гемологічної експертизи, зважаючи на його фізико-технологічні та декоративні властивості, а також дизайн і технологію оброблення, здійснити вартісне оцінювання каміння. Наукова новизна. Виявлено й обґрунтовано закономірний взаємозв’язок між ідентифікаційними, діагностичними, технологічними, ситуаційними та вартісними експертними завданнями, а також етапами дослідження у межах гемологічного оцінювання кольорового каміння: діагностика, дизайн, оброблення, оцінювання. The purpose of the article is to analyze the features of the method of gemological evaluation of colored stones for promising application in the theory and practice of forensic gemological examination. Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is the result of the application of a set of methods of scientific knowledge. The method of system-structural analysis allowed to study the norms of domestic legislation governing the extraction, production and use of gemstones, control over operations with it and the rules of its certification, to make a number of critical remarks, including the role of the state in this area. Using the methods of scientific abstraction, induction, deduction, modeling, the expert tasks of forensic gemological examination are characterized and their essence is revealed. The use of statistical, mathematical, physical and other special research methods allowed to identify and propose stages of research of colored stones within forensic gemological examination, taking into account its physical-technological and decorative properties, as well as design and processing technology, to evaluate gemstones. Scientific novelty. The natural interrelation between identification, diagnostic, technological, situational and cost expert tasks, and also stages of research within gemological estimation of colored stones is revealed and proved: diagnostics, design, processing, estimation. Цель статьи – проанализировать особенности метода геммологической оценки цветных камней для перспективного применения в теории и практике судебной геммологической экспертизы. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов является следствием применения комплекса методов научного познания. Метод системно-структурного анализа позволил исследовать нормы отечественного законодательства, регулирующего добычу, производство и использование драгоценных и полудрагоценных камней, контроль за операциями с ними и правила их аттестации, высказать ряд критических замечаний, в том числе и о роли государства в этой сфере. С помощью методов научной абстракции, индукции, дедукции, моделирования охарактеризованы экспертные задачи судебной геммологической экспертизы и раскрыта их сущность. Использование статистических, математических, физических и других специальных методов исследования позволило выделить и предложить этапы исследования цветных камней в пределах судебной геммологической экспертизы, учитывая их физико-технологические и декоративные свойства, а также дизайн и технологию обработки, осуществить стоимостную оценку камней. Научная новизна. Выявлена и обоснована закономерная взаимосвязь между идентификационными, диагностическими, технологическими, ситуационными и стоимостными экспертными задачами, а также этапами исследования в рамках геммологической оценки цветных камней: диагностика, дизайн, обработка, оценка.
 • Item
  Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців.The identity of an offender as an element of the forensic charesteristics of the seizure of another’s property by abuse of official position with the involvement of foreigners
  (2021) Дерновий, В. В.; Dernovyi, V.
  Мета статті полягає в науковому обґрунтуванні структури особи злочинця – джерела криміналістичної характеристики особи злочинця як одного з елементів криміналістичної характеристики заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців. Методологія. Методологічну основу дослідження становить сукупність як загальнонаукових, так і спеціально-наукових методів і прийомів наукового пізнання. Зокрема, порівняльно-правовий метод застосовано для вивчення правової категорії «особа злочинця», герменевтичний – для вивчення змісту окремих нормативно-правових актів; метод системного аналізу дозволив з’ясувати структурні зв’язки між різними елементами, такими як «корупційні дії», «службова особа», «зловживання службовим становищем». Наукова новизна. Науково обґрунтовано структуру особи злочинця як одного з елементів криміналістичної характеристики заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців. Цель статьи заключается в научном обосновании структуры личности преступника – источника криминалистической характеристики личности преступника как одного из элементов криминалистической характеристики завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением с привлечением иностранцев. Методология. Методологическую основу исследования составляет совокупность как общенаучных, так и специально-научных методов и приемов научного познания. В частности, сравнительно-правовой метод применен для изучения правовой категории «личность преступника», герменевтический – для изучения содержания отдельных нормативно-правовых актов; метод системного анализа позволил выяснить структурные связи между различными элементами, такими как «коррупционные действия», «должностное лицо», «злоупотребление служебным положением». Научная новизна. Научно обоснована структура личности преступника как одного из элементов криминалистической характеристики завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением с привлечением иностранцев. The purpose of the article is to scientifically substantiate the structure of the identity of an offender – the source of the forensic characteristics of the identity of an offender as one of the elements of the forensic characteristics of seizure of another's property through abuse of office with the involvement of foreigners. Methodology. The methodological basis of the research is a combination of both general scientific and special scientific methods and techniques of scientific knowledge. In particular, the comparative legal method was applied to study the legal category «identity of an offender», the hermeneutic method was used to study the content of certain normative legal acts; the method of systematic analysis made it possible to find out the structural links between various elements, such as «corrupt actions», «official», «abuse of office». Scientific novelty. The structure of the identity of an offender is scientifically substantiated as one of the elements of the forensic characteristics of seizure of another’s property by abuse of office with the involvement of foreigners.
 • Item
  Нормативно-правове забезпечення функціонування й розвитку автоматизованих інформаційних систем і їх підсистем, використовуваних органами (підрозділами) поліції.Regulatory and legal support of the functioning and development of automated information systems and their subsystems used by police bodies (units)
  (2021) Дабіжа, Д. В.; Dabizha, D.
  Мета статті – на основі комплексного аналізу правового механізму забезпечення функціонування автоматизованих інформаційних систем та їх підсистем, можливостей використання облікової інформації, яка міститься в базах (банках) даних, що входять до єдиної інформаційної системи МВС, запропонувати напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування та розвитку автоматизованих інформаційних систем і підсистем, використовуваних органами (підрозділами) поліції. Методологія. Достовірність отриманих результатів і висновків забезпечено такими методами дослідження, як узагальнення – для формулювання висновків за результатами вивчення нормативно-правових актів, що регламентують функціонування та використання інформаційних систем і підсистем в органах (підрозділах) поліції; аналізу та синтезу – для визначення особливостей функціонування та використання інформаційних систем і підсистем в органах (підрозділах) поліції. Системний підхід дозволив окреслити основу правового забезпечення використання баз (банків) даних МВС України, зокрема й органами (підрозділами) поліції під час виявлення, розкриття і розслідування кримінальних правопорушень, провадження оперативно-розшукової діяльності. Наукова новизна. Для вдосконалення нормативно-правового забезпечення функціонування та розвитку автоматизованих інформаційних систем і підсистем, використовуваних органами (підрозділами) поліції, запропоновано запровадити єдиний нормативно-правовий акт із регламентації основ облікової діяльності всіх інформаційних систем та їх підсистем, які забезпечують наповнення й підтримання в актуальному стані інформаційних ресурсів МВС України; розробити та на законодавчому рівні закріпити методичні рекомендації щодо формування й практичного використання всіх інформаційних систем та їх підсистем, що функціонують в органах (підрозділах) поліції, з докладним описом особливостей цього процесу; перевести в законодавчу площину функціонування інформаційних систем і підсистем, регламентованих внутрішньою документацією (наказами організаційно-розпорядчого характеру, дорученнями, листами тощо), дані яких мають значення для кримінального провадження. The purpose of the paper: based on the comprehensive analysis of the legal framework ensuring the functioning of automated information systems and their subsystems, provisions for using the accounting information contained in data bases (banks) included in the single information system of the Ministry of Internal Affairs, to suggest ways to improve the regulatory and legal support of the functioning and development of the automated information systems and subsystems used by police bodies (units). Methodology. The reliability of the obtained results and conclusions is ensured by such research methods as generalization – to formulate conclusions based on the results of the study of laws and regulations governing the functioning and use of information systems and subsystems in police bodies (units); analysis and synthesis – to determine the special features of the functioning and use of information systems and subsystems in police bodies (units). The systematic approach made it possible to outline the basis of the legal support for the use of data bases (banks) of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, namely, by police bodies (units) during the etection, solving and investigation of criminal offences, criminal intelligence operations. Scientific novelty. In order to improve the regulatory and legal support of the functioning and development of automated information systems and subsystems used by police bodies (units), it is proposed to introduce a single regulatory legal act regulating the basics of accounting activities of all information systems and their subsystems, ensuring filling and updating of the information resources of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; to develop and enshrine at the statutory level the guidelines for the formation and practical use of all information systems and their subsystems functioning in police bodies (units), with the detailed description of special features of this process; to translate the functioning of information systems and subsystems regulated by internal documentation (organizational/management orders, instructions, letters, etc.), the data of which are important for criminal proceedings, into the statutory plane. Цель статьи – на основе комплексного анализа правового механизма обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем и их подсистем, возможностей использования учетной информации, содержащейся в базах (банках) данных, входящих в единую информационную систему МВД, предложить пути совершенствования нормативно-правового обеспечения функционирования и развития автоматизированных информационных систем и подсистем, используемых органами (подразделениями) полиции. Методология. Достоверность полученных результатов и выводов обеспечена такими методами исследования, как обобщение – для формулировки выводов по результатам изучения нормативно-правовых актов, регламентирующих функционирование и использование информационных систем и подсистем в органах (подразделениях) полиции; анализа и синтеза – для определения особенностей функционирования и использования информационных систем и подсистем в органах (подразделениях) полиции. Системный подход позволил определить основу правового обеспечения использования баз (банков) данных МВД Украины, в том числе органами (подразделениями) полиции при выявлении, раскрытии и расследовании уголовных правонарушений, в ходе оперативно-розыскной деятельности. Научная новизна. Для совершенствования нормативно-правового обеспечения функционирования и развития автоматизированных информационных систем и подсистем, используемых органами (подразделениями) полиции, предложено ввести единый нормативно-правовой акт, регламентирующий основы учетной деятельности всех информационных систем и их подсистем, которые обеспечивают наполнение и поддержку в актуальном состоянии информационных ресурсов МВД Украины; разработать и на законодательном уровне закрепить методические рекомендации по формированию и практическому использованию всех информационных систем и их подсистем, функционирующих в органах (подразделениях) полиции, с подробным описанием особенностей этого процесса; перевести в законодательную плоскость функционирование информационных систем и подсистем, регламентированных внутренней документацией (приказами организационно-распорядительного характера, поручениями, письмами и т. д.), данные которых имеют значение для уголовного производства.
 • Item
  Роль спеціаліста у проведенні допиту малолітньої особи, постраждалої від насильства.The role of the specialist in the interrogation of a minor victims of violence
  (2021) Павлова, Н. В.; Pavlova, N.
  Мета статті полягає у формуванні теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо ролі спеціаліста у проведенні допиту малолітньої особи, постраждалої від насильства. Методологію дослідження становлять різноманітні загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: порівняльно-правовим методом проаналізовано законодавство; формально-логічним виявлено загальні й особливі риси доктринального розуміння специфіки допиту малолітніх осіб; системно-структурним методом визначено види спеціальних знань, необхідних під час допиту малолітньої особи. Загальні висновки й пропозиції викладено, ґрунтуючись на методі синтезу. Базисом для застосування всіх методів став діалектичний метод. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність не альтернативної, а обов’язкової участі психолога у проведенні допиту малолітньої особи, постраждалої від насильства. Доведено необхідність обов’язкового залучення фахівців із технічного супроводження, оскільки допит таких осіб здебільшого проводиться у форматі відеоконференції, а також лікаря, який є спеціалістом у галузі акушерства та гінекології, якщо стосовно дитини вчинений злочин проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. The purpose of the article is to form theoretical provisions and practical recommendations on the role of the specialist in the interrogation of a minor victim of violence. The methodology encompasses various general scientific and special methods of scientific knowledge, in particular: the comparative legal method analyzes the legislation; general and special features of the doctrinal understanding of the specifics of the interrogation of minors are formally and logically revealed; the system and structural method determines the types of special knowledge required during the interrogation of a minor. General conclusions and suggestions, based on the method of synthesis, are presented. The dialectical method was fundamental for the application of all methods. Scientific novelty. The necessity of the psychologist's participation in the interrogation of a minor victim of violence is justified, not alternative, but obligatory. The necessity to involve technical support specialists has been proven, as such persons are usually interrogated by videoconference, as well as by a doctor who specializes in obstetrics and gynecology, if a crime against child’s sexual freedom and sexual integrity was committed.
 • Item
  Криміналістичний вісник
  (2020)
  У науково-практичному збірнику висвітлено теоретичні, методичні, нормативно-правові, практичні, істо ричні, організаційні й інші проблеми криміналістики і судової експертизи. Відображено нові досягнення в галузі науки криміналістики, позитивний досвід судових експертиз та експертних досліджень. Для фахівців із питань судово-експертного і техніко-криміналістичного забезпечення діяльності правоохо ронних органів із запобігання правопорушенням, їх виявлення, розкриття та розслідування, а також науковців, викладачів, курсантів, слухачів і студентів закладів освіти юридичної спрямованості