Діяльність працівників правоохоронних органів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Заходи безпеки під час обшуку місцезнаходження обладнання, яке використовувалось для незаконного виготовлення синтетичних психотропних речовин.Security Measures During the Search of Equipment Location Used for Illegal Drug And Psychotropic Substances Manufacturing
  (2016) Рівчаченко, Олена Анатоліївна
  Розкрито види небезпек, яких можуть зазнати учасники кримінального процесу під час здійснення обшуку місцезнаходження обладнання, котре використовувалось для незаконного виготовлення синтетичних психотропних речовин. Визначено заходи безпеки, дотримання яких є обов’язковим під час захоплення, обшуку, вилучення, упакування та зберігання такого обладнання, а також інших предметів і речовин.Раскрыты виды опасностей, которым подвержены участники уголовного процесса при обыске места нахождения оборудования, используемого для незаконного изготовления синтетических психотропных веществ. Определены меры безопасности, которые должны соблюдаться при захвате, обыске, изъятии, упаковке и хранении данного оборудования, а также других предметов и веществ.In the article the kinds of dangers (fire, poisoning possibility, electric trauma, chemical burn, cuts, explosive hazard) that can arise with the participants of criminal process during the search of equipment location used for illegal drug and psychotropic substances manufacturing are disclosed.
 • Item
  Запобігання корупції в бюджетній сфері.Prevention of Corruption in the Public Sector
  (2016) Боднар, Василь Євгенович
  Здійснено огляд питань щодо зміцнення законності в Україні як європейській державі. Розглянуто проблеми та перспективи подолання корупції серед органів місцевого самоврядування в бюджетній сфері.Осуществлен обзор вопросов укрепления законности в Украине как европейском государстве. Рассмотрены проблемы и перспективы преодоления коррупции среди органов местного самоуправления в бюджетной сфере.At the present stage of state integration of Ukraine into the European Union recognizes the indispensable further democratization of our country, civil society. Therefore, radical social and economic changes that have occurred over the past decade, caused both positive and negative changes in the Ukrainian society.
 • Item
  Методи дослідження ознак знищення, підробки або заміни номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Examination Methods of Signs of Destruction, Forgery or Replacement of Vehicle Units and Assemblies Numbers
  (2016) Бондаренко, Віталій Вікторович
  Здійснено огляд злочинів, пов’язаних зі знищенням, підробкою або зміною номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Доведено, що вони учиняються в умовах неочевидності, мають груповий характер, з огляду на що процесуальним шляхом складно виявити обставини їх учинення, свідків, а також інші епізоди протиправної діяльності. Висвітлено актуальні проблеми проведення експертних досліджень під час розслідування таких злочинів.Осуществлен обзор преступлений, связанных с уничтожением, подделкой или изменением номеров узлов и агрегатов транспортного средства. Доказано, что они совершаются в условиях неочевидности, носят групповой характер, в силу чего процессуальным путем сложно выявить обстоятельства их совершения, свидетелей, а также другие эпизоды противоправной деятельности. Освещены актуальные проблемы проведения экспертных исследований при расследовании данных преступлений.Car ownership is a significant achievement in scientific and technological progress, the logical value of civilization, without which it is impossible to imagine the life of the European society. The number of vehicles is growing steadily every year in Ukraine and elsewhere around the world. In recent years, the so-called «organized car crime» in Ukraine and in foreign countries implies: crimes related to the destruction, forgery or replacement of vehicle units numbers.
 • Item
  Проблеми правової регламентації призначення та проведення криміналістичних (судових) експертиз у кримінальних провадженнях в Україні
  (2016) Арешонков, В. В.
  Розглянуто проблеми правового характеру, пов’язані з призначенням і проведенням криміналістичних (судових) експертиз у кримінальних провадженнях. Обґрунтовано необхідність внесення окремих змін до чинного кримінального процесуального законодавства. Запропоновано конкретні рекомендації щодо усунення наявних прогалин правової регламентації цього питання.Рассмотрены проблемы правового характера, связанные с назначением и проведением криминалистических (судебных) экспертиз в уголовных производствах. Обоснована необходимость внесения некоторых изменений в действующее уголовное процессуальное законодательство. Предложены конкретные рекомендации по устранению существующих недостатков правовой регламентации данного вопроса.
 • Item
  Особливості фіксації оперативними підрозділами фактичних даних про втягнення особи в заняття проституцією.Features of Fixing Evidence of Involvement in Prostitution by Operational Units
  (2016) Ємець, Олег Миколайович
  Розглянуто комплекс питань, пов’язаних із протидією втягненню особи в заняття проституцією, що посягає на моральність громадян, а також становить небезпеку для їхнього фізичного та психічного здоров’я. Визначено суб’єкти та правові аспекти здійснення фіксації фактичних даних про вказані злочини. Запропоновано відповідні рекомендації для працівників оперативних підрозділів, що можуть бути використані під час боротьби з цим протиправним явищем. Рассмотрен комплекс вопросов, связанных с противодействием вовлечению лица в занятие проституцией, посягающей на нравственность граждан, а также представляет опасность для их физического и психического здоровья. Определены субъекты и правовые аспекты осуществления фиксации фактических данных об указанных преступлениях. Предложены соответствующие рекомендации для сотрудников оперативных подразделений, которые могут быть использованы в борьбе с этим противоправным явлением.Prostitution is rightly considered one of the oldest professions in the world. Attitude to it is quite ambiguous, but generally negative and dismissive, because it has a devastating impact on human morals. In addition, significant damage is done to physical and mental health of persons involved in the provision of sexual services.
 • Item
  Запровадження економічного аналізу в діяльності підрозділів захисту економіки національної поліції України. Introduction of Economic Analysis in Activity of Economic Protection Units of National Police of Ukraine
  (2016) Запотоцький, Андрій Петрович; Вязмікін, Сергій Анатолійович
  Висвітлено питання щодо визначення нових підходів до інформаційно-аналітичного забезпечення протидії злочинам у сфері економіки, зокрема створення власних систем економічного аналізу в діяльності підрозділів захисту економіки Національної поліції України. Освещены вопросы создания новых подходов к информационно-аналитическому обеспечению противодействия преступлениям в сфере экономики, в частности создания собственных систем экономического анализа в деятельности подразделений защиты экономики Национальной полиции Украины.In this article authors reveal issues of creating a new approaches to informational and analytical support for fighting economic crimes, in particular creating own systems of economic analysis and risk analysis in activity of departments of economics protection of the National Police of Ukraine.
 • Item
  Запровадження системи аналізу ризиків у діяльності підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, національної поліції України.Creation of the Risks’ Analysis System in the Activity of the National Police Units of Combating Crimes Connected with Human Trafficking
  (2016) Василинчук, Віктор Іванович; Дубина, Владислав Іванович; Нєбитов, Андрій Анатолійович
  Розкрито питання щодо впровадження системи аналізу ризиків у діяльність підрозділів боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції. Раскрыты вопросы относительно внедрения системы анализа рисков в деятельности подразделений борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции. In this article the authors research questions connected with introduction of the risks’ analysis system in the activity of the National Police’s units of combating crimes connected with human trafficking.