Законодавче врегулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ЗАПОБІГАННЯ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИМ ПРАВОПОРУШЕННЯМ У КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ТА ЗАКОНОДАВЧИХ НОВАЦІЙ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ.Prevention of Traffic Offense in the Context of Reforming of the National Police of Ukraine and Legislation in the Field of Road Safety
  (2018) Сюравчик, В. Г.; Siuravchyk, V.
  Розглянуто актуальні питання кримінологічної характеристики. Проаналізовано специфіку заходів запобігання дорожньо-транспортним правопорушенням. Обґрунтовано пропозиції щодо реформування Національної поліції України та законодавства у сфері безпеки дорожнього руху.The urgency of the problem of road transport (motor transport) offenses is conditioned by the intensive increase in the number of sources of increased danger, in particular vehicles, and the complication of requirements for persons who control them. The unprecedented power, speed and driving power of the technology used are accompanied by the intensification of human mental activity. All this, with limited psychophysical capabilities of a person, causes an increase in the probability of committing road traffic offenses.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВИХ РЕВІЗІЙ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.Problems of Unscheduled Auditing Commissioning and Conducting on Request of Bodies of Pre-Trial Investigation
  (2018) Сизоненко, А. С.; Брисковська, О. М.; Syzonenko, A.; Bryskovska, O.
  Висвітлено проблемні аспекти призначення та проведення позапланових ревізій у межах кримінального провадження. Обґрунтовано нагальність зазначених проблем, окреслено шляхи їх розвʼязання в нормотворчій і практичній діяльності.This article is concerning on analysis of problems emerges during unscheduled auditing commissioning and conducting in criminal proceedings, e.g. absence of legal grounds for bodies of pretrial investigation to plea to an investigating judge for the commission of auditing, different law executors’ approaches to defining of terms for auditing commissioning and conducting, downsides in requests for approval of unscheduled on-site auditing conducting, limitations in auditors’ tasks, impossibility of repetitive or other unscheduled auditing in relevant cases etc.
 • Item
  МОНІТОРИНГ ЗАГРОЗ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВИ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.Monitoring of Threats to the State National Security: Foreign Experience and Ukrainian Realities of Public-Legal Provision
  (2018) Кобко, Є. В.; Kobko, Ye.
  Окреслено місце моніторингу серед інших публічноправових засобів забезпечення національної безпеки держави. На підставі аналізу чинного законодавства та наукових досліджень визначено поняття загроз національній безпеці. З’ясовано сутність і перспективи розвитку державної системи моніторингу в контексті позитивного зарубіжного досвіду й українських реалій сьогодення.The article defines the place of monitoring among other publiclylegal means of ensuring national security of the state. The concept of threats to national security as a set of events, phenomena, processes and other factors, which endangers the individual, society and state in a certain sphere and detrimental to their vital interests, is outlined on the basis of analysis of the current legislation and scientific research.
 • Item
  ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЩОДО ОСОБИ ЗА ЇЇ ЗГОДОЮ.Conducting Covert Investigative (Detective) Actions in Respect of a Person with the Personʼs Consent
  (2018) Грібов, М. Л.; Hribov, M.
  Обґрунтовано доцільність встановлення спрощеного процесуального порядку проведення негласних слідчих (розшукових) дій за згодою особи, яка є їх обʼєктом. Розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Кримінального процесуального кодексу України в частині проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно особи за її згодою або ініціативою.The practicability of establishment of a simplified procedure order of covert investigative (detective) actions in respect of a person who is their subject are substantiated. The proposal for amendments and additions to the Criminal Procedure Code of Ukraine in terms of covert investigative (detective) actions in respect of a person with the person’s consent or initiative are given.
 • Item
  ПРИНЦИПИ ДІЇ ЗАКОНУ ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.Principles of Criminal Legislation Action
  (2018) Воробей, П. А.; Vorobei, P.
  Проаналізовано питання принципів дії закону про кримінальну відповідальність крізь призму теорії та практики. Увагу акцентовано на тих принципах, які безпосередньо стосуються кримінально-правового регулювання. Досліджено також принципи загального спрямуванняThis article is concerning on issues of principles of criminal legislation action through the prism of theory and practice. Abidance of criminal law principles has a fundamental importance for accomplishing of criminal legislation tasks, for its main public goal achievement and for justice. When principles are broken, then all justice downsides are appeared, especially in the field of crime combating. Consequences of such downsides are so severe, that effectively left scarcely anything from law.
 • Item
  ДОТРИМАННЯ ВИМОГ СТАТТІ 58 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ.Abidance by Article 58 of the Constitution of Ukraine when Considering a Civil Cases about Compensation of the Moral Injury Affected by Accidents on Production
  (2018) Берестова, І. Е.; Berestova, I.
  Висвітлено проблеми дотримання зворотної сили закону під час відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Констатовано поліваріантність застосування судами загальної юрисдикції положень частини 8 статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на невизначений період у часі назад. Обґрунтовано створення цією частиною нової норми ретроактивної форми дії, що суперечить статті 58 Конституції України.The article is devoted to the disclosure of problems of compliance with the retroactivity of the law with the compensation of moral (non-material) harm to victims of accidents at work and occupational diseases. The polyvariance of the application by the courts of general jurisdiction of the provisions of Part 8 of Art. 36 of the Law of Ukraine «On Compulsory State Social Insurance» for an indefinite period in time is established. The creation of this part of a new norm of a retroactive form of action is being proved, which contradicts Art. 58 of the Constitution of Ukraine.
 • Item
  ПРАВОВІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ. Legal Conditions for Conducting of Psychophysiological Research Using a Polygraph in Criminal Proceedings
  (2018) Алєксєєв, О. О.; Алєксєєва-Процюк, Д. О.; Alieksieiev, O.; Alieksieieva-Protsiuk, D.
  Досліджено аспекти проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа в кримінальному судочинстві. Здійснено аналіз практики та нормативноправових актів, що визначають політику і процедури їх функціонування. Визначено роль і місце проведення судової експертизи із використанням поліграфа в межах виконання завдань кримінального провадження, зокрема в контексті забезпечення права на захист, свободу від самовикриття, змагальності сторін і свободи подання ними до суду доказів, доведення перед судом їх переконливості тощо.According to the article, the possibility of using a polygraph in criminal proceedings has been studied for several decades, but this method is still very difficult to implement. Discussions about the procedural forms and the Importance of Proving of the use of the polygraph in the pre-trial investigation does not lose relevance Among the scholars, so these issues will require further study and legislative adjustments. The article examines the legal and applied aspects of conducting psychological research with the use of a polygraph in criminal proceedings by analyzing practices and regulatory acts, which determine the policy and procedures for their functioning. It is spoken in detail about the role and place of forensic examination using the polygraph in carrying out the tasks of criminal proceedings in accordance with the general principles, in particular, providing of the right to advocacy, freedom from self-disclosure, adversarial parties, the freedom to submission of evidence in court, and in proving their persuasiveness to the court, etc.
 • Item
  Правоохоронні органи України, які здійснюють протидію злочинам, що вчиняють організовані групи та злочинні організації, сформовані на етнічній основі.LAW ENFORCEMENT AGENCIES of UKRAINE THAT PERFORM COUNTERACTION TO CRIMES COMMITTED BY ORGANIZED GROUPS AND CRIMINAL ORGANIZATIONS FORMED ON ETHNIC BASIS
  (2018) Севрук, В. Г.; Sevruk, V.
  Розглянуто питання сучасного стану протидії правоохоронними органами злочинам, що вчиняють організовані групи та злочинні організації, сформовані на етнічній основі. Проаналізовано статистичні дані щодо виявлення аналізованого виду злочинів оперативними підрозділами Національної поліції України. Встановлено фактори, що негативно позначаються на організаційних засадах протидії етнічній організованій злочинності. Визначено напрями підвищення ефективності протидії зазначеним злочинам. Обґрунтовано необхідність створення міжнародного банку даних – автоматизованої інформаційної системи «Етнічна злочинність».The article considers the current state of law enforcement agencies combating crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on ethnic basis. Statistical data on crimes detection which are committed by organized crime and criminal organizations formed on ethnic basis of the operational units of the National Police of Ukraine is analyzed. The negative reasons that influenced organizational basis for combating ethnic organized crime, which is a threat to the interests and rights of citizens, society and state are established. The author identifies specific directions that should contribute to the improvement of efficiency of counteraction to crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on ethnic basis justifies the need to establish a common international data bank (automated information system «Ethnic crime»).