Історія філософії права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Генезис бікамералізму в європейській культурі.BICAMERALISM GENESIS IN EUROPEAN CULTURE
  (2017) Дурдинець, М. Ю.; Durdynets, M.
  Досліджено проблему становлення бікамералізму в країнах Європи. Визначено основні етапи розвитку бікамералізму та парламентаризму. Проаналізовано особливості генезису парламентаризму періодів Стародавнього світу, Середньовіччя, Нової та Новітньої історії. Окреслено співвідношення між традицією парламентаризму в країнах Європи й сучасним рівнем їхнього соціально-економічного та політичного розвитку. Розглянуто підходи до висвітлення ідей парламентаризму (бікамералізму) в працях видатних філософів, юристів, політологів, соціологів, державних діячів. З’ясовано передумови утворення двопалатного парламенту в окремих країнах Європи та світу.In this article studied the problem of the formation of bicameralism in European countries is investigated. The main stages of the formation of bicameralism and parliamentarism in particular are structured. The peculiarities of the genesis of «parliamentarism» in the Ancient World, Middle Ages, New and Newest History are analyzed. Some regularities have been established between the tradition of «parliamentarism» in Europe and their contemporary socio-economic and political levels of development. Considerable attention was paid to the analysis of the ideas of parliamentarism (and bicameralism) in the writings of prominent philosophers, lawyers, political scientists, sociologists, and public figures who had a significant influence on the development of democratic traditions in their countries and in the world as a whole. The main reasons for the formation of a bicameral parliament in certain countries of Europe and the world are determined.
 • Item
  РЕФОРМАЦІЯ ЯК ЧИННИК ЗМІНИ ПАРАДИГМИ СВІТОСПРИЙНЯТТЯ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (НА ПРИКЛАДІ КОРОЛІВСТВА АНГЛІЯ).Reformation as the Factor of Changing the Paradigm Worldview and its Impact on Social Policy on the Example of the Kingdom of England
  (2017) Стукалов, А. В.; Stukalov, A.
  Досліджено фактори, що зумовлювали розвиток засад соціальної політики на межі епох середньовіччя та Нового часу. Проаналізовано причиново-наслідковий зв’язок між процесами церковної реформації, централізації держави й становленням системи соціального забезпечення населення. Висвітлено взаємозалежність між зміною поглядів на самоідентифікацію особи монарха та соціальною політикою в державі. Розглянуто соціальні чинники, які стимулювали подальше зміцнення Англії.In the article the factors that have shaped the development of the foundations of social policy at the border of the Middle Ages and Modern times. Analyzed the causal link between the processes of church reformation, centralization of the state and development of the social security of the population. English Reformation, which took control of the church in the middle of state King broke sustainable centuries the Catholic hierarchy, together with the church and the monopoly on social assistance to the needy, which lined up within the church structure. Caused by the peak social instability forced the state to take the time not a typical function of solving social problems. But social crisis, together with human suffering brought unexpected results.
 • Item
  ТЕОРІЯ МЕНТАЛЬНОСТІ Й ДОСЛІДЖЕННЯ РИМСЬКОГО ПРАВА.Theory of Mentality and Study of Roman Law
  (2017) Ніколаєнко, І. І.; Nikolaіenko, I.
  Висвітлено проблемні питання сучасної вітчизняної романістики, зокрема методологічні аспекти дослідження римського права. Проаналізовано засади вітчизняного правознавства на сучасному етапі розвитку. З’ясовано чинники утвердження позитивістських методологічних орієнтацій у дослідженні римського права.The article highlights the problematic issues of modern native Romance, namely methodological aspects of Roman law study. Modern development of legal science aims to study law in the context of different approaches that complement each other allow to get deep and diverse knowledge of the complex and multifaceted phenomenon, which the Law is. Having a specific philosophical, historical and cultural significance Roman law played a primary role in the formation of the modern European legal systems. It was found out that a considerable number of features of the common legal tradition, the considerable percentage of legal institutions and legal categories of modern European legal systems originate directly from Roman law, continue to exist in directly borrowed or nationally altered way.
 • Item
  УКРАЇНСЬКІ ВИТОКИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА «СРІБНОГО ВІКУ» (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.)
  (2017) Костицький, М. В.
  Проаналізовано особливості «срібного віку» філософії та філософії права в Росії й Україні. Визначено вплив «українського фактора», пов’язаного зі специфікою українського релігійного менталітету й світогляду, на становлення та розвиток зазначених наук у цей період.