Міжнародний досвід

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Обставини, які характеризують особу обвинуваченого, у кримінальному процесуальному законодавстві зарубіжних країн.The Circumstances which Characterize the Personality of the Accused in Criminal Proceedings Legislation of Foreign Countries
  (2015) Кастарнов, Дмитро Борисович; Kastarnov, Dmytro
  Здійснено аналіз норм кримінального процесуального законодавства та доказового права, що стосуються обставин, які характеризують особу обвинуваченого, у країнах англосаксонської та романо-германської правових систем. Визначено можливості запозичення зарубіжного досвіду правотворення для національного законодавства.Проанализированы нормы уголовного процессуального законодательства и доказывания, касающиеся обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, в странах англосаксонской и романо-германской правовых систем. Определены возможности заимствования зарубежного опыта правотворчества для национального законодательства.
 • Item
  Політика Федеративної Республіки Німеччина щодо протидії наркотизму.Drug abuse prevention policy in federal republic of germany
  (2015) Чукаєва, А. В.; Chukaieva, Alina
  На основі аналізу досвіду Федеративної Республіки Німеччина у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів зроблено висновки щодо оптимізації заходів стосовно подолання такого негативного явища, як наркоманія.На основе анализа опыта Федеративной Республики Германия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств сделаны выводы относительно оптимизации мер по преодолению такого негативного явления, как наркомания.On the base of international experience analysis in the field of drug trafficking combat conclusions aimed to optimize the measures for overcoming such negative phenomenon as drug abuse are made.
 • Item
  Правове регулювання інституту кримінального проступку у Франції, Німеччині та Великобританії.The Legal Regulation of the Institution of a Criminal Offense in France, Germany and Great Britain
  (2015) Федотова, Ганна Валеріївна; Fedotovа, Hanna
  Досліджено витоки правового регулювання кримінального проступку в провідних країнах Європейського Союзу. Проаналізовано чинні джерела кримінального права Франції, Федеративної республіки Німеччина, Великобританії, у яких закріплено поділ злочинних діянь на види. Приділено увагу процесу формування законодавчих конструкцій щодо критеріїв диференціації злочинних діянь. Визначено основні кваліфікуючі ознаки кримінального проступку.Исследованы истоки правового регулирования уголовного проступка в прогрессирующих странах Европейского Союза. Проанализированы действующие источники уголовного права Франции, Федеративной республики Германия, Великобритании, которыми закреплено разделение преступных деяний на виды. Уделено внимание формированию законодательных конструкций относительно критериев дифференциации преступных деяний. Определены основные квалификационные признаки уголовного проступка.