Законодавче врегулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Гарантування вкладів фізичних осіб: проблемні питання. Deposit Guarantee of Individuals: the Problem Issues
  (2016) Федосєєва, Т. Р.; Fedosieiеvа, Т.
  Досліджено особливості процедури гарантування вкладів фізичних осіб. Проаналізовано проблеми правового врегулювання та правозастосування у сфері реалізації прав вкладників на відшкодування гарантованої суми коштів за вкладом. Розглянуто питання нікчемності правочину (договору) банківського вкладу. Вивчено судову практику, відмінності в застосуванні судами норм Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», а також зарубіжний досвід у цій сфері.Исследованы особенности процедуры гарантирования вкладов физических лиц. Проанализированы проблемы правового регулирования и правоприменения в сфере реализации прав вкладчиков на возмещение гарантированной суммы средств за вкладом. Рассмотрен вопрос ничтожности сделки (договора) банковского вклада. Изучены судебная практика, отличия в применении судами норм Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», а также зарубежный опыт в этой сфере.The question of procedure of deposit guarantee of individuals is investigated in the scientific article.
 • Item
  Конфіденційне співробітництво: нормативно-правовий аспект. Confidential Cooperation: Legal Aspect
  (2016) Гончаров, В. В.; Нoncharov, V.
  Проаналізовано правове регулювання використання правоохоронними органами конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій з іншими особами. Надано рекомендації щодо окремих напрямів удосконалення чинного законодавства. Визначено, що підґрунтям побудови цих відносин є дотримання прав і свобод громадян, неможливість здійснення ними будь-яких негласних слідчих (розшукових) дій та потреба в стимулюванні їхньої позитивної активності для забезпечення завдань кримінального провадження, а також система факторів і причин, які зумовлюють ефективність використання допомоги громадян у зазначених діях.Проанализировано правовое регулирование использования правоохранительными органами конфиденциального сотрудничества при проведении негласных следственных (розыскных) действий с другими лицами. Предоставлены рекомендации по отдельным направлениям совершенствования действующего законодательства. Определено, что основой построения таких отношений является соблюдение прав и свобод граждан, невозможность осуществления ими любых негласных следственных (розыскных) действий и потребность в стимулировании их положительной активности для обеспечения задач уголовного судопроизводства, а также система факторов и причин, обуславливающих эффективность использования помощи граждан в указанных действиях.Legal definition of confidential cooperation is a fairly new phenomenon in the criminal proceedings, as required detailed design of covert relations. Promoting public law enforcement agencies that carry out covert investigative (detective) an act characterized by a number of problems, which can require a deep understanding.
 • Item
  Становлення та розвиток механізму державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні.Establishment and Development of State Regulation Mechanism for Non-Bank Financial Institutions’ Functioning in Ukraine
  (2016) Тахтай, О. В.; Takhtai, O.
  Висвітлено становлення та розвиток державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ в Україні. Проаналізовано запровадження системи належного адміністративно-правового регулювання діяльності небанківських фінансових установ. Доведено, що їх функціонування є вагомим чинником регулювання й розвитку економіки та сприяє процесу трансформації заощаджень в інвестиції та кредити, задоволенню потреб розвитку ринкової економіки, економічному зростанню.Освещены становление и развитие государственного регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений в Украине. Проанализировано введение системы надлежащего административно-правового регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений. Доказано, что их функционирование является весомым фактором регулирования и развития экономики и способствует трансформации сбережений в инвестиции и кредиты, удовлетворению потребностей развития рыночной экономики, экономическому росту.Article provides analysis of establishment and development of state regulation mechanism for non-bank financial institutions’ functioning in Ukraine. Author underlines the importance of effective system to be launched regarding administrative-legal regulation of non-bank financial institutions’ functioning as these entities are essential elements of economic sustainable development which stimulate savings transformation into investments and credits, answer all claims of modern market economy and foster economic growth.
 • Item
  Розроблення доктринальних положень пенітенціарного законодавства в сучасних умовах.DOCTRINAL PROVISIONS OF PENITENTIARY LAW DEVELOPMENTS
  (2016) Богатирьов, І. Г.; Bohatyriov, І.
  Проаналізовано роль доктринальних положень пенітенціарного законодавства щодо гуманізації позбавлення волі в Україні. Доведено необхідність розвитку пенітенціарного законодавства в сучасних умовах.Проанализирована роль доктринальных положений пенитенциарного законодательства по гуманизации лишения свободы в Украине. Доказана необходимость развития пенитенциарного законодательства в современных условиях.The article is devoted to development of doctrinal provisions of Ukrainian penitentiary law. The role of penitentiary law doctrinal provisions in the humanization of imprisonment in Ukraine is analyzed. The necessity of penitentiary law development based on evaluation criteria is proved.
 • Item
  Правові та організаційні засади вдосконалення процесуальної діяльності органів досудового розслідування національної поліції України.Legal and Organizational Principles of Procedural Improvement of Pre-trial Investigation of the National Police of Ukraine
  (2016) Цуцкірідзе, М. С.; Климчук, М. П.; Tsutskiridze, М.; Klymchuk, М.
  Досліджено сутність процесуальної діяльності органів досудового розслідування й оперативних підрозділів під час розслідування кримінальних правопорушень за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України. З’ясовано особливості взаємодії зазначених суб’єктів на стадії досудового розслідування. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення процесуальної діяльності органів досудового розслідування шляхом реорганізації оперативних підрозділів у системі органів Національної поліції України.Исследована сущность процессуальной деятельности органов предварительного расследования и оперативных подразделений при расследовании преступлений в соответствии с действующим Уголовным процессуальным кодексом Украины. Определены особенности взаимодействия указанных субъектов на стадии досудебного расследования. Высказаны предложения по совершенствованию процессуальной деятельности органов предварительного расследования путем реорганизации оперативных подразделений в системе органов Национальной полиции Украины.The article investigates the nature and content of procedural activities of pretrial investigations and operational units in the investigation of criminal offenses under the current Criminal Procedure Code of Ukraine. The features of these interactions under preliminary investigation suggested organizational proposals for the improvement of procedural activities of pretrial investigation by reorganizing the operational units in the system of the National Police.