Використання досягнень науки і техніки в експертній діяльності

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЖОРСТОКИМ ПОВОДЖЕННЯМ З ТВАРИНАМИ THE SPECIFIC FEATURES OF INVESTIGATOR'S INTERACTION WITH OTHER UNITS DURING THE CRIME INVESTIGATION RELATED TO ANIMAL ABUSE
  (2018) Демідова, В. В.; Demidova, V. V.
  Виокремлено особливості взаємодії слідчих з іншими підрозділами (оперативни- ми, судово-експертними тощо) під час розслідування злочинів, пов’язаних із жорсто- ким поводженням з тваринами. Розкрито зміст взаємодії та основні її форми, зокрема з експертом (інспектором-криміналістом), що має фундаментальне значення, адже без висновку експерта про причину смерті тварини, заподіяні їй тілесні ушкодження або встановлення неналежного утримання тварини такі факти не можуть бути кваліфіковані за ст. 299 «Жорстоке поводження з тваринами» Кримінального кодексу України. Выделены особенности взаимодействия следователей с другими подразделени- ями (оперативными, судебно-экспертными и др.) при расследовании преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Раскрыты содержание взаимо- действия и основные его формы, в частности с экспертом (инспектором-криминали- стом), имеющее фундаментальное значение, так как без заключения эксперта о при- чине смерти животного, причиненных ему телесных повреждениях или установления ненадлежащего содержания животных такие факты не могут быть квалифицированы по ст. 299 «Жестокое обращение с животными» Уголовного кодекса Украины. The features of investigators' interactions with other (operational, forensic expert, etc.) during the investigation of crimes related to cruelty to animals are singled out in the article. The author provides details of their interaction and explains its basic forms. In particular, the interaction with forensic expert is of especial importance, since without the expert's conclusion about the cause of the animal's death, about caused to her corporal injuries or about the improper maintenance of the animal, such facts cannot be prosecuted under the article 299 «Cruelty to animals» of the Criminal Code of Ukraine.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕХАНІЗМУ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ THE ACTUAL ASPECTS OF THE FORENSIC ECONOMIC EXAMINATION MECHANISM IN MODERN CONDITIONS
  (2018) Токарєва, К. В.; Tokarieva, K. V.
  Визначено механізм проведення судової економічної експертизи. Виокремлено основні його складові, окреслено мету, що полягає в забезпеченні достовірних ре- зультатів судової економічної експертизи, у тому числі щодо встановлення законності фінансово-економічних аспектів функціонування суб’єктів господарювання, а також завдання, принципи, об’єкти, методи цієї експертизи. Розроблено авторську концепту- альну схему механізму судової економічної експертизи. Запропоновано власний підхід до оцінки результативності механізму судової економічної експертизи за такими ключо- вими елементами: законодавчий (нормативний), який залежить від наявності, взаємо- узгодженості та відповідності сучасним світовим стандартам законів і підзаконних актів з питань судової економічної експертизи; інформаційний, що характеризує забезпече- ність експертів своєчасною та достовірною інформацією для проведення експертизи, наявність доступу до усіх первинних джерел інформації; організаційно-економічний, що передбачає забезпечення належних умов для проведення експертизи, у тому числі до- ступ до необхідного обладнання, користування сучасними інформаційно-комунікатив- ними технологіями, базами даних; інтелектуальний (фаховий), який характеризується залученням до проведення експертизи компетентних фахівців, що володіють сучасни- ми методами аналізу економічних і фінансових явищ і процесів; психологічний, озна- ками якого є психологічна стійкість залучених експертів у протидії стресу, корупційним діям, тиску зацікавлених у результатах експертизи осіб. Раскрыт механизм проведения судебной экономической экспертизы. Выделены основные его составляющие, определены цель, заключающаяся в обеспечении досто- верных результатов судебной экономической экспертизы, в том числе по установлению законности финансово-экономических аспектов функционирования субъектов хозяй- ствования, а также задачи, принципы, объекты, методы этой экспертизы. Разработа- на авторская концептуальная схема механизма судебной экономической экспертизы. Предложено собственный подход к оценке результативности механизма судебной эко- номической экспертизы по следующим ключевым элементам: законодательный (нор- мативный), который зависит от наличия, согласованности и соответствия современным мировым стандартам законов и подзаконных актов по вопросам судебной экономиче- ской экспертизы; информационный, характеризующий обеспеченность экспертов сво- евременной и достоверной информацией для проведения экспертизы, наличие доступа ко всем первичным источникам информации; организационно-экономический, пред- усматривающий обеспечение надлежащих условий для проведения экспертизы, в том числе доступ к необходимому оборудованию, пользование современными информаци- онно-коммуникативными технологиями, базами данных; интеллектуальный (професси- ональный), характеризующийся привлечением к проведению экспертизы компетентных специалистов, владеющих современными методами анализа экономических и финансо- вых явлений и процессов; психологический, признаками которого является психологи- ческая устойчивость привлеченных экспертов в противодействии стрессу, коррупцион- ным действиям, давлению заинтересованных в результатах экспертизы лиц. This article defines the mechanism of conducting forensic economic examination. The main components of it are outlined, the goal is defined, which is to provide reliable results of forensic economic examination, including the establishment of the legality of the financial and economic aspects of the economic functioning entities, as well as the tasks, principles, objects, methods of this examination. The author's conceptual scheme of the mechanism of forensic economic examination is developed. The author proposes an own approach to impact assessment of the mechanism of forensic economic examination on the following key elements: legislative (regulatory), which depends on availability, coherence and compliance with modern world standards of laws and subordinate acts on matters of forensic economic examination; informational, which defines the provision of experts with timely and reliable information for the examination, availability of access to all primary sources of information; organizational and economic, which provides for proper conditions for the examination, including access to the necessary equipment, the use of modern information and communication technologies, databases; intellectual (professional), which is characterized by the involvement the competent specialists, who use modern methods of analysis of economic and financial phenomena and processes, to the examination conduction; psychological, features of which is the psychological resistance of the involved experts in counteracting stress, corruption actions, pressure of persons concerned in the results of expert examination.
 • Item
  АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗІ ЗМІНЕНИМ ПЕРВИННИМ ЗМІСТОМ THE ACTUAL ASPECTS OF FORENSIC EXAMINATION OF THE DOCUMENTS WITH CHANGED ORIGINAL CONTENT
  (2018) Юдіна, І. В.; Yudina, I. V.
  Розкрито традиційні та інші («сучасні») способи підроблення документів, у тому числі доповнення реквізитів справжніх документів новими записами без попереднього видалення первинних реквізитів і доповнення реквізитів, змінених механічним спосо- бом. Традиційну класифікацію доповнено такими способами підроблення, як маскуван- ня попередніх реквізитів (записів) речовиною білого кольору на кшталт канцелярського коректора, а також знебарвлення штрихів рукописних записів шляхом застосування для їх виконання писальних приладів із чорнилом, що зникає, та внесення змін у вигляді аплікації. Сформовано рекомендації щодо встановлення факту виготовлення докумен- та з використанням прийомів монтажу під час вирішення діагностичних завдань судо- вої технічної експертизи документів. Наголошено на необхідності розроблення єдиного понятійного апарату, започаткування єдиної систематизованої, найімовірніше комплек- сної методики дослідження таких документів. Раскрыты традиционные и другие («современные») способы подделки документов, в том числе дополнение реквизитов настоящих документов новыми записями без пред- варительного удаления первичных реквизитов и дополнение реквизитов, измененных механическим способом. Традиционная классификация дополнена такими способами подделки, как маскировка предыдущих реквизитов (записей) веществом белого цвета типа канцелярского корректора, а также обесцвечивание штрихов рукописных записей путем применения для их выполнения пишущих приборов с исчезающими чернилами и внесения изменений в виде аппликации. Сформированы рекомендации по установле- нию факта изготовления документа с использованием приемов монтажа при решении диагностических задач судебной технической экспертизы документов. Отмечена необ- ходимость разработки единого понятийного аппарата, внедрения единой системати- зированной, вероятнее всего комплексной методики исследования таких документов. The article reveals the traditional and other ("modern") methods of document forgery, in particular, the addition of requisites of authentic documents with new records without preliminary removal of primary details, as well as requisites, changed mechanically. The traditional classification is supplemented with the following methods of forgery, such as masking the previous requisites (records) with a white substance like a stationery corrector and discoloration of handwritten notes strokes by using writing devices with disappearing ink to make them, and making changes in the form of applications. The recommendations for determining the fact of making a document using the methods of editing in solving diagnostic tasks of forensic technical document examination are formed. It was emphasized on the necessity of developing a single conceptual apparatus, the launch of a single systematic, and even a comprehensive methodology for the study of such documents.
 • Item
  ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ ДОКУМЕНТІВ (КОПІЙ) PROBLEM ISSUES OF TECHNICAL DOCUMENT IMAGERY EXAMINATION (COPIES)
  (2018) Пелюшок, В. Г.; Peliushok, V. H.
  Конкретизовано проблеми дослідження копій (технічних зображень) документів, що потребує теоретичного осмислення, методичного забезпечення та вдосконалення (осучаснення) технічної експертизи документів. Обґрунтовано доцільність застосуван- ня науково-методичних підходів під час дослідження технічних зображень документів (копій). Розкрито зміст понять «монтаж», «механічний фотомонтаж», «комп’ютерний (цифровий) фотомонтаж», «технічний монтаж». З огляду на технічний аспект розрізне- но механічний фотомонтаж, комп’ютерний (цифровий) фотомонтаж і технічний монтаж. Виокремлено такі основні способи виготовлення документів шляхом технічного монта- жу, як механічний «осучаснений» і комп’ютерний (цифровий). Сформульовано завдання дослідження технічних зображень документів, розроблено алгоритми їх вирішення. Конкретизированы проблемы исследования копий (технических изображений) документов, требующие теоретического осмысления, методического обеспечения и совершенствования (осовременивания) технической экспертизы документов. Обосно- вана целесообразность применения научно-методических подходов при исследовании технических изображений документов (копий). Раскрыто содержание понятий «мон- таж», «механический фотомонтаж», «компьютерный (цифровой) фотомонтаж», «техни- ческий монтаж». С учетом технического аспекта описаны механический фотомонтаж, компьютерный (цифровой) фотомонтаж и технический монтаж. Выделены такие основ- ные способы изготовления документов путем технического монтажа, как механический «осовремененный» и компьютерный (цифровой). Сформулированы задачи исследова- ния технических изображений документов, разработаны алгоритмы их решения. The article specifies the problems of studying copies (technical images) of documents, which requires theoretical understanding, methodological support and improvement (modernization) of documents technical examination. The expediency of the use of scientific and methodical approaches during research of technical images of documents (copies) is substantiated. In addition, the article defines the content of the concepts of «editing», «mechanical photomontage», «computer (digital) photomontage», «technical editing». Mechanical photomontage, computer (digital) photomontage and technical editing are distinguished taking into account the technical aspect. The following basic methods of making documents by technical editing, such as mechanical «upgraded» and computer (digital), are singled out. The article also formulated the task of studying technical images of documents and developed algorithms for their solution.
 • Item
  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ THE CONCEPT DEFINITION OF DOCUMENTS COMPREHENSIVE FORENSIC EXAMINATION METHOD MADE BY USING COMPUTER TECHNOLOGY
  (2018) Шведова, О. В.; Shvedova, O. V.
  Класифіковано види експертних методик. Надано їх характеристику. Визначено співвідношення понять «конкретна методика», «спеціальна методика» і «методика про- ведення конкретної експертизи». Розрізнено поняття «комплекс методів» і «комплек- сний метод». Запропоновано авторське визначення поняття методики комплексного криміналістичного дослідження документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій, – самостійного виду досліджень у межах судової технічної експертизи доку- ментів, що проводиться із застосуванням спеціальних знань у галузі судової технічної експертизи документів, судової комп’ютерно-технічної експертизи, трасології, почеркознавства тощо. Классифицированы виды экспертных методик. Представлена их характеристика. Определено соотношение понятий «конкретная методика», «специальная методика» и «методика проведения конкретной экспертизы», а также понятий «комплекс методов» и «комплексный метод». Предложено авторское определение понятия методики ком- плексного криминалистического исследования документов, изготовленных с помощью компьютерных технологий, – самостоятельного вида исследований в рамках судебной технической экспертизы документов, проводимого с применением специальных зна- ний в области судебной технической экспертизы документов, судебной компьютер- но-технической экспертизы, трасологии, почерковедения и т. д. The article classifies types of expert methods and gives their description. The correlation between the concepts of «specific method», «special methodology» and «method of conducting a specific examination» is determined. The notion of «complex of methods» and «complex method» are distinguished. The author suggests the actual definition of the concept of a method of comprehensive criminalistics research of documents made using computer technologies The author suggests the actual definition of the concept of a method of comprehensive criminalistics research of documents made by using computer technologies – an independent type of research within the framework of forensic technical examination of documents, which is performed with the use of specific knowledge in the field of forensic technical examination of documents, forensic computer-technical expertise, traces examination, handwriting, etc.
 • Item
  ПОЛІГРАФ: ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЗАСІБ ВИЯВЛЕННЯ І ФІКСАЦІЇ ДОКАЗІВ ЧИ ІНСТРУМЕНТ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ? POLYGRAPH: TECHNICAL AND CRIMINALISTIC DEVICE FOR DETECTION AND RECORDING AN EVIDENCE OR AN EXPERT RESEARCH TOOL?
  (2018) Волобуєв, А. Ф.; Volobuiev, A. F.
  Визначено сутність психофізіологічного дослідження людини з використанням поліграфа в кримінальному провадженні та можливість застосування його результатів у доказуванні. Звернено увагу на процесуальну форму такого дослідження, основні його завдання, суб’єкти та умови проведення, елементи його підготовки та оцінку результатів. Конкретизовано і проаналізовано підходи до використання поліграфа, вироблено рекомендації щодо його застосування в кримінальному провадженні. Узагальнено дос- від інших країн у цьому напрямі. Окреслено проблеми, пов’язані з нормативно-правовим підґрунтям застосування поліграфа, методикою проведення досліджень, підготовкою експертів належного профілю, оцінкою і використанням результатів експертного дослідження в доказуванні. Определена сущность психофизиологического исследования человека с использованием полиграфа в уголовном производстве и возможность использования его результатов в доказывании. Обращено внимание на процессуальную форму такого исследования, основные его задачи, субъекты и условия проведения, элементы его подготовки и оценку результатов. Конкретизированы и проанализированы подходы к использованию полиграфа, выработаны рекомендации по его применению в уголов- ном производстве. Обобщен опыт других стран в этом направлении. Обозначены про- блемы, связанные с нормативно-правовой основой применения полиграфа, методи- кой проведения исследований, подготовкой экспертов должного профиля, оценкой и использованием результатов экспертного исследования в доказывании. This article defines the essence of human psychophysiological study with the use of a polygraph in criminal proceedings and the possibility of using its results in evidence. The author focuses on the procedural form of such research, its main tasks, subjects and conditions of conduction, elements of its preparation and results evaluation. The approaches to the use of a polygraph are concretized and analyzed, as well as recommendations on its application in criminal proceedings are formulated. The experience of other countries in this direction is generalized. The author also outlines the problems related to the legal and regulatory framework of using the polygraph , the methodology for conducting research, the training of experts of the proper area of expertise, the evaluation and use of the results of expert research in evidence.