ГНОСЕОЛОГІЯ, АКСІОЛОГІЯ ТА АНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Полеміка про універсальності прав людини. Polemicon the Universality of Human Rights
  (2019) Липовець, Ю.О.; Lypovets, Yu.
  Метою статті є висвітленняпитань аксіологічного характеру прав людини. Акцентовано на тому, що права людини як правову цінність стали розглядатилише з ХХ століття, що пов’язано із введенням у поле правознавства аксіологічних проблем. Доведено, що права людини є цінностями ліберально-правової теорії, яка сформувалася в Нові часи (лібералізм як політико-правова доктрина обстоює два постулати –вищою цінністю є людина, а свобода людини є найвищою цінністю). Політичні ідеї лібералізму остаточно сформувалися й набули непорушного авторитету в епоху Просвітництва,стали юридичною аксіомою. У межах теорії природного права існує припущення про те, що у світі є вічна йнезмінна ідея порядку (гармонія, справедливість людської природи тощо), яка детермінує законодавство іполітику. Thepurposeof the article is to disclose theaxiological nature of human rights. Most attention is given to a fact that human rights were viewed as legalvalue only from the beginning of XX century, which is associated with implementing of axiological problems to the field of law science. It is proved, that the human rights are the values of liberal-lawful theory, that were formed in the modern age (Liberalism as the political and legal doctrine upholds two postulates –human has the highest value and also a human liberty is the highest value as well). The political ideas of liberalism gained final form and received the most authority in the Enlightenment age and became the legal axiom. It is within the theory of natural law that there is an assumption in the world that there is an eternal and unchanging idea of order (harmony, justice of human nature, etc.), which actually determines law and policy.
 • Item
  Антропологічно-правові виміри професійної деформації моральної свідомості працівників Національної поліції України. Anthropological Legal Measurements of Professional Deformation of Moral Consciousnessof Employees of the National Police of Ukraine
  (2019) Павлишин, О. В.; Павлишин, О. В.; Лев, О. Р.; Pavlyshyn, O.; Kravchuk, O.; Lev, O.
  Метою статті є комплексне дослідження професійної деформації моральної свідомості працівників Національної поліції України, яке обумовлене, насамперед, тим, що процес професійного самовизначення та реалізації в антропологічному вимірі є не лише одним зі шляхівособистого розвитку людини, ай реалізації сенсу життя, тоді як зміни моральної свідомості працівників з огляду на особливості їхньої професійної діяльності трансформують ціннісні орієнтири соціального суб’єкта як людини правової. Thepurpose of the articleis a comprehensive study of the professional deformation of the moral consciousness of employees of the National Police of Ukraine, which is due, first of all, to the fact that the process of professional self-determination and realization in anthropological dimension is not only one of the ways of personal development of a person, but for many –the realization of the meaning of life, whereas the change of moral the consciousness ofemployees in connection with the peculiarities of their professional activity transform the value orientations of the social subject as a legal person.
 • Item
  Критерії достатності доказів. Evidence Sufficiency Criteria
  (2019) Гвоздік, О. І.; Hvozdik, O.
  Метою статтіє пошук об’єктивних підвалин, на підставі яких можливою будеформулювання більш чітких, ніж апеляція до «внутрішнього переконання», критеріїв достатності доказів (за умови попереднього встановлення їхньої достовірності, належності йдопустимості). Thepurpose of the articleconsists in a search of objective foundations, on the base of which would be able the formulation of some stricter, than an appeal to «inner conviction», criteria of the evidence sufficiency (oncondition of preliminary establishment of their authenticity, properness and admission).
 • Item
  Гносеологія права як складова філософської гносеології (загальні міркування). Gnoseology of Law as a Component of Philosophical Gnoseology (General Reasoning)
  (2019) Бандура, О.О.; Bandura, О.
  The purposeof the article consists in that, to attract attention of modern scientists in sphere of philosophy of right to labours of Ukrainian philosophical school of 1960thin area of general philosophy and philosophical gnosiology, and also to show that a number of positions of gnosiology of right are the constituents of corresponding positions of philosophical gnosiology, and that dialectical intercommunications of legal gnosiology with legal anthropology, praxeology, axiology and ontology predefined by dialectical intercommunications of philosophical gnosiology with philosophical anthropology, praxeology, axiology and ontology. Some researchers examine the copulas of legal gnoseology with other components of legal philosophy, foremost with legal ontology (in particular, А.М.Bernjukov, М.М.Proxhorov, О.С.Тarasov), but a legal gnoseology has dialectical copulas also with legal anthropology, praxeology and axiology. V..Кuzmenko analyses a question about unity of legal ontology, anthropology, axiology and gnosiology, however only in connection with philosophical-legal conception of Thomas Aquinas, it is necessary to set a question wider.