Прикладні проблеми юридичної психології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Життєздатність як ресурс самореалізації майбутніх юристів. The Resilience as a Resource for Self-Realization of Future Lawyers
  (2020) Бедан, В. Б.; Bedan, V.
  Самореалізація є потребою людини у всебічному розкритті в усіх сферах життєдіяльності. Нові виклики, що постають сьогодні перед молоддю, потребують опанування навичками керування власними ресурсами: здоров’ям, емоційною, мотиваційно-вольовою та когнітивноюсферами, життєздатністю для досягнення встановлених завдань. Метоюдослідження є аналіз взаємозв’язку показників самореалізації та життєздатності студентів –майбутніх юристів, формування груп з осіб, які мають високий і низький рівень життєздатності, надання характеристики вияву самореалізації вдосліджуваних групах. Методологія.У науковому дослідженні застосовано такі методи: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення й інтерпретація фахових джерел і теоретичних підходів з обраної проблематики); емпіричні (спостереження, опитування, тестування); математико-статистичні. Для обробки емпіричних даних застосовано метод кількісного (кореляційний з використанням комп’ютерної програми статистичної обробки даних SPSS 23.0 for Windows) та якісного аналізу (метод «асів» і «профілів»). У психодіагностичному комплексі використано такі джерела: «Життєздатність людини» (О.О.Рильська) та «Багатовимірний опитувальник самореалізації особистості» (С. І. Кудінов, С.С. Кудінов). Наукова новизна. У дослідженні було висвітлено зміст понять «самореалізація» та «життєздатність»; теоретично обґрунтовано й емпірично підтверджено взаємозв’язок показників життєстійкості та самореалізації; емпірично виявлено типові види самореалізації осіб з різним рівнем життєздатності;доведено ресурсну роль життєстійкості в самореалізації особистості.Self-realization characterizes a person's need for comprehensive disclosure in all spheres of life. The new challenges facing young people today require them to master the skills to manage their own resources: health, emotional, motivational-volitional, cognitive spheres, to be viable for solving established tasks. The study purposeto: analyze the relationship of self-realization of indicators and the viability of the student’s future lawyers; to study groups with high and low levels of vitality and characterize the indicators of self-realization in the studied groups. Methodology.The research used the following methods: theoretical (analysis, synthesis, comparison, generalization and interpretation of special sources and theoretical approaches of the selected problem); empirical methods (observation, survey, testing); mathematical and statistical methods. For the processing of empirical data, the method of quantitative analysis (correlation analysis using the computer program for statistical data processing SPSS 23.0 for Windows) and qualitative analysis (the method of «aces» and «profiles») were applied. Psychodiagnostic complex: methodology «Human resilience» (A.Rylskaya) and «Multidimensional questionnaire of personality self-realization» (S.Kudinov, S.Kudinov). Scientific novelty. This study 1) clarified the content of the concepts of «self-realization», «resilience»; 2) the relationship between indicators of vitality and self-realization is theoretically substantiated and empirically confirmed; 3)empirically revealed the typical types of self-realization of persons with different levels of vitality; 4) the resource role of resilience in personal self-realization has been proven.
 • Item
  Особливості надання екстреної психологічної допомоги за різних психофізіологічних реакцій особи.Features of Emergency Psychological Assistance in Different Psychophysical Reactions of Personality
  (2020) Кощинець, В. В.; Koshchynets, V.; Галич, М. Ю.; Halych, M.
  Метоюстатті є вивчення особливостей надання екстреної психологічної допомоги за різних психофізичних реакцій особи.Методологія.Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. Методологічну основу статті становлять наукові концепції вивченняокремихпсихологічних аспектів надання психологічної допомоги. Розглянуто особливості впливу екстремальних ситуацій та стресу на психоемоційний стан особи. Висвітлено роль динаміки переживання травмувальної ситуації та станів, що виникають унаслідок травматизації особи. Залежно від цього визначено основні типи реакцій на стресові ситуації, їх форми йвияви. Проаналізовано діяльність психологів-практиків у роботі з особами, які опинилися в надзвичайних ситуаціях. Окреслено негативний вплив екстремальних ситуацій та психіку особистості, визначено основні види психоемоційних реакцій, що виникають одразу після надзвичайної ситуації.Зʼясовано особливості переживання афективного стану й особливостей його перебігу. Наукова новизнастатті полягає в узагальненні та систематизації результатів досліджень щодо особливостей надання екстреної психологічної допомоги за різних психофізичних реакцій особи як наслідок переживання психотравмувальної ситуації. Висновки. Визначено низку практичних рекомендацій, які варто використовувати під час надання психологічної допомоги, розглянуто основні застереження. Обґрунтовано ефективність підходів, що використовують в організації надання екстреної психологічної допомоги особі, яка потрапила в надзвичайні умови. Визначено роль служби психологічної допомоги, її базові функції, головні принципи надання психологічної допомоги. психологічна допомога; психофізична реакція; марення; нервове тремтіння; плач; екстремальна ситуація; динаміка стану; екстрена психологічна допомога; стрес; афект.The purposeof the article is to study the question of the peculiarities of providing emergency psychological care for various psychophysical reactions of the individual The methodological basisof the article was formed by scientific concepts of studying individual psychological aspects of providing psychological assistance. The features of the influence of extreme situations and stress on the psychoemotional state of the individual are considered. The role of the dynamics of experiencing a traumatic situation and states arising as a result of personality traumatization is revealed. Depending on this, the main types of reactions to stressful situations, their forms and manifestations are determined. The activity of practicing psychologists in working with persons who find themselves in emergency situations is analyzed. The negative influence of extreme situations and the psyche of the individual are determined, and the main types of psychoemotional reactions that arise immediately after an emergency are determined. Thefeatures of the experience of an affective state and the features of its course are revealed. The scientific noveltyof the article lies in the generalization and systematization of research results on the features of the provision of emergency psychological assistance for various psychophysical personality reactions as a result of experiencing a traumatic situation. Conclusions.A number of practical recommendations that should be used in the provision of psychological assistance are identified and the main caveats are considered. The effectiveness of the approaches used in organizing the provision of emergency psychological assistance to a person who has fallen into emergency conditions has been substantiated. The role of the psychological assistance service, their basic functions, and the basic principles of providing psychological assistance are determined.
 • Item
  Посттравматичний синдром жінок, які зазнали насильства. Post-Traumatic Syndrome of Women Subjected to Violence
  (2020) Словська, І. Є.; Slovska, I.
  Стаття присвячена аналізу ситуації, пов’язаної з гендерною рівністю в Україні. Досліджено причини гендерного насильства, запропоновано шляхи подолання цього негативного явища. Визначено термін «посттравматичний синдром», можливості мінімізації його наслідків.Зауважено, що насильство над жінками має низку складних причин, а нинішня криза в країні, замовчування дилеми в суспільстві, поширеність гендерних стереотипів і недостатній рівень обізнаності про права жінок лише загострюютьситуацію. Проблема насильства на міжнародному рівні визнана не просто складником проблеми запобігання насильству щодо жінок, а порушенням прав жінокі людини загалом. Україна як держава може надати адекватний юридичний захист потерпілим жінкам, оскільки для цього є всі законодавчо передбачені підстави. Мета статті –з’ясувати особливості посттравматичного синдрому жінок, які зазнали насильства; завдання:схарактеризувати поняття посттравматичного синдрому; окреслити тенденції розвитку насильства щодо жінок в українському суспільстві; зʼясувати можливі шляхи подолання чи мінімізації негативних явищ.Методологією дослідження є гносеологічний та онтологічний підходи до предмета аналізу. Наукова новизна рукопису полягає в тому, що: 1) дістала подальший науковий розвиток доктрина прав жінок у сучасному суспільстві й державі; 2) удосконалено теоретичний матеріал з проблематики гендерної рівності й гендерного насильства; 3) зосереджено увагу на аналізі ефективності діяльності органів державної влади, зокрема правоохоронних органів, у зазначеній царині; 4) засвідчено необхідність формування нової ідеології гендерної рівності. Висновки. У статті обґрунтовано необхідність навчання та просвітницької діяльності, аби в практичній площині реалізовувалися декларовані законодавством принципи гендерності й захисту феміністичних прав і свобод.The article is devoted to the analysis of the situation with gender equality in Ukraine. The causes of gender-based violence are investigated, and ways to overcome such a negative phenomenon are proposed. The term «post-traumatic syndrome», the possibility of minimizing its consequences are described. It is emphasized that violence against women has a number of complex causes, and the current crisis in the country, the silencing of the dilemma in society, the prevalence of gender stereotypes and the lack of awareness of women’s rights only exacerbate the situation. The problem of violence at the international level is recognized not only as a component of the problem of preventing violence against women, but also as a violation of women’s and human rights in general. Ukraine as a state can provide adequate legal protection to women victims, as there are all legal grounds for this. The purposeof the article is to find out the features of the post-traumatic syndrome of women who have experienced violence. Objectives: to describe the concept of post-traumatic syndrome; to understand the trends of violence against women in Ukrainian society; to find out possible ways to overcome or minimize negative phenomena. The researchmethodologyis epistemological and ontological approaches to the subject of analysis.
 • Item
  Превенція булінгу в освітньому середовищі. Prevention of Bulling into Educational Environment
  (2020) Суденко, Ю. А.; Sudenko, Yu.
  Метою статті є аналіз іноземногодоробку у сфері превенції булінгу, з’ясування найефективніших її різновидів, напрямів й умов реалізації методології запобігання булінг-поведінці в дитячих осередках.Також висвітлено суспільну та індивідуально-психологічну зумовленість булінгу, перспективи законодавчого й виховного впливу на шкільний булінг. Методологія.Методологічний інструментарій обрано відповідно до окресленої мети, специфіки об’єкта й предмета дослідження. У науковому дослідженні використано комплекс методів: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння та узагальнення літературних джерел і теоретичних підходів з обраної проблематики); емпіричні (спостереження, опитування, тестування); порівняльно-правовий–під час аналізу законодавства й наукових категорій, історико-правовий, розвитку наукових поглядів на зазначене проблемне питання. Наукова новизнаполягає в запровадженніта реалізації на території держави комплексної програми щодо превенції (профілактики) запобігання булінгу в дитячому, зокрема освітньому, середовищі. Висновки.Булінг єпоширенимявищем, яке несприятливо впливає на формування особистості та соціально-психологічну адаптацію як булера, так і його жертви. Аналіз сучасних робіт, присвячених проблемам булінгу в освітньому середовищі, спонукає до глибокого й систематичного вивчення цього феномену, пошуку новітніх методик для його подолання.The purposeof the article is to analyze the foreign revision in the field of bullying prevention, to find out the most effective types, directions and conditions for the implementation of the methodology for preventing bullying in children’s centers. Also highlightsthe social and individual psychological causation of bullying, the prospects for legislative and educational impact on school bullying.Methodology.The methodological toolkit was selected in accordance with the intended goal, the specifics of the object and subject of research. A set of methods was used in the scientific research, including: theoretical (analysis, synthesis, comparison and generalization of literary sources and theoretical approaches from the selected problematics) empirical methods (observation, survey, testing); comparative legal –in the analysis of legislation and scientific categories and historical and legal, the development of scientific views on the specified problematic issue. The scientific novelty lies in the introduction and implementation on the territory of the state of a comprehensive program for the prevention (prevention) prevention of bullying in children, in particular educational, environment. Conclusions:Bullying is a fairly common phenomenon that adversely affects personality formation and socio-psychological adaptation both to Buler himself and to his victim. Analysis of modern works devoted to the problems of bullying in the educational environment shows the need for a deep and systematic study of this phenomenon, the search for new methods to overcome this phenomenon