Історичні аспекти

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Еволюція поняття люстрації з часів античності до хх ст.The Evolution of the Concept of Lustration Since the Antiquity to the 20th Century
  (2016) Хлабистова, Ксенія Вікторівна
  Досліджено розвиток поняття люстрації від античності до сьогодення. Здійснено аналіз процедури остракізму, проскрипцій та децимації в контексті їх утилітарності під час розроблення сучасних люстраційних механізмів.Исследуется развитие понятия люстрации со времен античности доныне. Проанализированы процедуры остракизма, проскрипций и децимаций в контексте их утилитарности при разработке современных люстрационных механизмов.International interest in carrying out the reforms in Ukraine has forced the authorities to recognize the need for an active reform and for counteraction of possible attempts of their imitation. Therefore, the national doctrine of facing new challenges, aimed at providing concrete quality, improvement and optimization of the system of public authorities was created by the society.
 • Item
  Державний солідаризм у політико-правовому будівництві соборної України: етапи становлення та реалії сьогодення.State Solidarity in the Political and Legal Building of the Unified Ukraine
  (2016) Шевченко, Олена Станіславівна
  Проаналізовано основні етапи становлення сучасної соборної держави. Приділено увагу реалізації концепції солідаризму в умовах сьогодення. Розглянуто сутність української національної ідеї та аргументовано, що вона завжди відігравала роль єднальної ланки, нерозривно пов’язаної з бажанням українців мати сильну державу. роанализированы основные этапы становления современного соборного государства. Уделено внимание реализации концепции солидаризма в условиях современности. Рассмотрена суть украинской национальной идеи и аргументирована точка зрения, что она всегда играла роль объединяющего начала, которое неразрывно связаного с желанием украинцев иметь сильное государство.The article analyzes the main stages of the modern state which is united. The main attention is paid to implementing the concept of solidarity in today’s conditions, under which solidarity is built in the country. The author focuses on the functions of the Ukraine for the establishment a unified and undivided Ukraine. The essence of Ukrainian national idea is viewed in the article.
 • Item
  Засади призначення покарання судами УСРР у роки колективізації сільського господарства.Penalty Imposure in Soviet Ukraine Courts During the Period of Agricultural Collectivization
  (2016) Губар, Сергій Володимирович; Дорощук, Ніна Олександрівна
  Визначено засади призначення покарання судами УСРР у роки колективізації сільського господарства. Констатовано, що суди УСРР, призначаючи заходи соціальної оборони (покарання), повинні були керуватися як загальними правилами, визначеними КК УСРР 1927 р., так і особливими, додатково запровадженими правлячою партією, що надходили до виконавців у формі відомчих нормативно-правових актів.Определены мотивы назначения наказания судами УССР в годы коллективизации сельского хозяйства. Констатирован тот факт, что суды УССР, назначая меры социальной защиты (наказания), должны были руководствоваться как общими правилами, определенными УК УССР 1927 г., так и особыми, дополнительно установленными правящей партией, доводимыми до исполнителей в форме ведомственных нормативно-правовых актов.Grounds for penalty imposure in Soviet Ukraine courts during the period of agricultural collectivization are defined. Motivation of «penalty» term replacement with the «social protection measures» in the scientific terminology is analyzed. It is established that according to the requirements set by the USSR Criminal Code (1927) court was authorized to prescribe the social protection measures within the limits of sanctions under articles of Special Part of USSR Criminal Code classifying the accused person’s actions.
 • Item
  Вільне козацтво – добровільна громадська міліційна організація в Україні 1917–1921 рр.Free Cossacks – Voluntary Public Militia Organisation of 1917–1921 in Ukraine
  (2016) Щербатюк, Володимир Михайлович
  Досліджено започаткування в Україні Вільного козацтва як однієї з перших добровільних міліційних народних організацій. Висвітлено причини виникнення масового вільнокозачого руху, функції, принципи побудови та діяльності організацій Вільного козацтва в період Української революції 1917–1921 рр. Показано ставлення української влади до Вільного козацтва та його наслідки.Исследовано создание в Украине Вольного казачества как одной из первых добровольческих милицейских организаций. Названы причины возникновения массового вольноказачьего движения, функции, принципы построения и деятельности организаций Вольного казачества в период Украинской революции 1917–1921 гг. Показано отношение украинской власти к Вольному казачеству и его последствия.The launch of Free Cossacks in Ukraine as one of the voluntary public militia organisationshas been researched. The reasons of mass free Cossacks movement development have been shown, the structure and activity of Free Cossacks organizations during the Ukrainian Revolution of 1917–1921 has been described, and their functions have been outlined.