Діяльність працівників правоохоронних органів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Залучення громадян до охорони громадського порядку.Attracting Citizens to Public Protection
  (2017) Костюшко, О. П.; Kostiushko, O.
  Визначено особливості залучення громадян до охорони громадського порядку та державного кордону в складі державних органів і громадських об’єднань. Проаналізовано питання співпраці та взаємодії представників поліції з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями, що спрямовано на забезпечення партнерства та задоволення потреб суспільства. Висвітлено основні завдання, форми й методи роботи громадських формувань у сфері охорони публічної безпеки та порядку.Regulatory of legal regulation of citizens’ participation in the protection of public order and the state border of Ukraine is considered. Practical experience of activities shows that without the support of civil society, the tasks and functions assigned to the police to implement in full is extremely difficult. Involvement of the population to ensure public safety and order and prevent crime is one of the priority ways of combating crime, reducing the scale of its spread, and improving the criminal situation.
 • Item
  Шляхи вдосконалення оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті бюджетних коштів.Ways to Improve Operational and Sustainable Counterfeit Approaches and Budget Funds Distribution
  (2017) Василевич, Я. В.; Vasylevych, Ya.
  Досліджено діяльність підрозділів захисту економіки Національної поліції України з оперативно-розшукової протидії привласненню та розтраті бюджетних коштів. Запропоновано способи її вдосконалення.In this article grounded an author some ways of perfection of operational search measures and secret investigators of criminal investigation actions in a fight against criminality.
 • Item
  Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері службової діяльності.Operative-Investigative Characteristic of Service Crimes
  (2017) Бех, О. В.; Bekh, O.
  Визначено основні елементи оперативно-розшукової характеристики злочинів у сфері службової діяльності, а саме: поняття конкретного виду злочинів і кваліфікація дій, які характеризують предмет злочинного зазіхання й особливості кримінального вияву; фактори, що впливають на оперативно значущу поведінку (об’єктивні та суб’єктивні); оперативно значуща поведінка (способи підготовки, учинення, приховування злочину); особи, які становлять оперативний інтерес (особисті дані, можливість і мета їхніх дій, специфічні ознаки).Article provides substantial grounds for the statement that methodology of crime committed in the course of official activity is developed within the limit of few offences reflecting the criminal’s behavior – in order to achieve their aims officials take a whole set of interdependent actions with intention to obtain the defined results. Review of anti-corruption legislation and numerous amendments to the Criminal Code of Ukraine, lack of enforcement practice and contradictions between the provisions of basic anti-corruption law and criminal legislation obstruct the abovementioned crime combating. Operatives’ task is to identify the fact of crime (specific actions followed by sanctions and measures) through collection of operative data and its thorough analysis (detection of crime characteristics). That is why operatives must be aware of typical criminal schemes and be able to identify and fix the relevant characteristics of each specific crime.
 • Item
  Діяльність правоохоронних органів щодо протидії етнічній організованій злочинності: Український і Міжнародний досвід.Law Enforcement Bodies on the Acute of Counteraction with Ethnic Organized Crime: Ukrainian and International Experience
  (2017) Севрук, В. Г.; Sevruk, V.; Макаренко, Н. К.; Маkarenko, N.
  Розглянуто питання діяльності правоохоронних органів із протидії злочинам, що вчиняють організовані групи та злочинні організації, сформовані на етнічному підґрунті. Встановлено причини, що негативно позначаються на організаційних засадах протидії цьому явищу. Визначено пріоритетні напрями діяльності в зазначеній сфері. Обґрунтовано доцільність створення спільного міжнародного банку даних (автоматизованої інформаційної системи «Етнічна злочинність»). The article considers the current state of law enforcement agencies combating crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on ethnic basis. Statistical data on crimes detection which are committed by organized crime and criminal organizations formed on ethnic basis of the operational units of the National Police of Ukraine is analyzed. The negative reasons that influenced organizational basis for combating ethnic organized crime, which is a threat to the interests and rights of citizens, society and state are established. The author identifies specific directions that should contribute to the improvement of efficiency of counteraction to crimes committed by organized groups and criminal organizations formed on ethnic basis justifies the need to establish a common international data bank (automated information system «Ethnic crime»).
 • Item
  Поняття та сутність оперативного пошуку.Concept and Essence of Operational Search
  (2017) Шаповалов, О. О.; Shapovalov, О.
  Проаналізовано поняття і сутність оперативного пошуку як змісту діяльності, що уможливлює процес виявлення злочинів. Виокремлено ознаки, за допомогою яких можна визначити сутність оперативного пошуку залежно від завдань, які виконують під час його проведення.The analysis of the term «the essence of operational search» is carried out. Essence as a philosophical category determines the inner content of an object, expressed in the unity of all its diverse properties and relationships. The concept of the content of activities that provides the process of identifying crimes is disclosed.
 • Item
  Особливості тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва.Characteristics of Temporary Access to Items and Documents in the Course of Pre-Trial Investigation of Construction Crimes
  (2017) Запотоцький, А. П.; Zapototskyi, A.
  Висвітлено особливості тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування злочинів у сфері будівництва. Виокремлено можливі предмети тимчасового доступу до речей і документів у злочинах цієї категорії. Розглянуто процесуальний порядок і тактику його проведення.Article clarifies the characteristics of temporary access to items and documents in the course of pre-trial investigation of construction crimes along with specification of separate temporary access subjects in the abovementioned crime category and focuses on tactical aspects of relevant procedures.
 • Item
  Завдання та функції Національної поліції як учасника адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку.Tasks and Functions of the National Police as a Participant of the Administrative Legal Relations in the Sphere of Ensuring Public Security and Order
  (2017) Крищенко, А. Є.; Kryshchenko, A.
  Розглянуто завдання та визначено функції діяльності Національної поліції України, зокрема у сфері гарантування публічної безпеки й порядку. Окреслено авторське бачення мети діяльності цього органу. Висунуто пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію».The article offers the author’s vision of the objectives of the National police, considered problem and identifies the responsibilities inherent in the National police as a whole and in the sphere of ensuring public security and order in particular. Made proposals on amending the Law of Ukraine «On the National police».
 • Item
  Тактичні особливості застосування методу матричної діаграми під час досудового розслідування кримінальних правопорушень.Tactical Peculiarities Usage during Pre-Trial Investigation of Criminal Offences of the Method Matrix Diagram
  (2017) Цільмак, О. М.; Tsilmak, O.
  Розглянуто сутність, мету, правила й умови, переваги та недоліки, очікувані результати застосування адаптованого до умов досудового розслідування методу матричної діаграми. Запропоновано тактику застосування методу на етапах його реалізації – підготовчому, основному та завершальному.Author described in this article the «Matrix diagram» modification method applicable to pre-trial investigation, in details and consistently posed it’s content, chief goal, rules and conditions of it’s usage, advantages and disadvantages, expected results from this process, necessary materials for it’s usage, term of it’s active usage. It was also described the tactic of this method usage on the stages of it’s realization - preparatory, main and final ones.