#03

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ [email protected] ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ НА ЗАСАДАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. FEATURES OF PERSONNEL MANAGEMENT OF ENTERPRISES ON THE BASIS OF DIGITALIZATION
  (2021) СТАНІСЛАВИК, Олена В’ячеславівна; STANISLAVYK, Olena Viacheslavivna; КОВАЛЕНКО, Олександр Михайлович; KOVALENKO, Oleksandr Mykhailovych
  Управління персоналом є найдинамічнішою підсистемою будь-якого підприємства, й якісне переосмислення методів і технологій управління персоналом тягне за собою значний вплив на результати діяльності підприємства загалом. Це підтверджує особливу значимість вивчення впливу діджиталізації на дану сферу управління. У статті сфокусовано увагу на трансформації найважливішої підсистеми управління підприємством – системи управління персоналом під впливом цифрової економіки. На стику цифровізації й управління персоналом виникає нова форма управління – діджиталізоване управління персоналом. Розглянуто основні теоретичні положення діджиталізованого управління персоналом підприємства, позначено його принципи, вплив на внутрішнє середовище й ринок праці загалом. The transition to the digital economy and rapid development of information technologies actualize the task of companies to find new models of business management. The formation and development of the digital strategy integrated with business and HR strategies becomes prerequisite for ensuring the stable competitive position of enterprise in the market due to its transformation into the technological one. Personnel management is a dynamic subsystem of any enterprise, and qualitative rethinking of human resources management methods and technologies entails a significant impact on the results of the enterprise as a whole. It confirms the special importance of studying the impact of digitization on this area of management.
 • Item
  УРАХУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ РОДИННИХ ВЗАЄМИН ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ СУДДІ ПІД ЧАС УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ. TAKING INTO ACCOUNT THE SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF FAMILY RELATIONSHIPS AS ONE OF THE FACTORS OF THE JUDGE'S INNER CONVICTION IN MAKING A DECISION ON DETERMINING THE CHILD'S PLACE OF RESIDENCE
  (2021) ОЗЕРСЬКИЙ, Ігор Володимирович; OZERSKYI, Ihor Volodymyrovych
  У статті досліджується правова проблема визначення місця проживання малолітньої дитини з одним із батьків. Проаналізовано становлення європейської та національної юридичної практики та її сучасні підходи до вирішення подібних спорів. Досліджено теоретичні та практичні питання визначення місця проживання дитини з урахуванням її якнайкращих інтересів на ґрунті вивчення матеріалів судових справ національних судів та аналізу рішень Європейського суду з прав людини. У контексті означеного пропонується авторський підхід у застосуванні норм цивільного процесуального законодавства з оптимізації механізму визначення місця проживання дитини на ґрунті висновку спеціаліста психолога. Автором наголошується необхідність врахування судом висновків спеціалістів-психологів під час ухвалення рішення для визначення місця проживання дитини. The paper explores the legal problem of determining the place of residence of a minor child with one parent. The emergence of European and national jurisprudence and its current approaches to resolving such disputes are analyzed. Theoretical and practical issues of determining the child's place of residence, taking into account its best interests on the basis of studying the case materials of national courts and analyzing the decisions of the European Court of Human Rights. In the context of the specified the author's approach of application of norms of the civil procedural legislation concerning optimization of the mechanism of definition of a place of residence of the child on the basis of the conclusion of the expert of the psychologist is offered. The author emphasizes the need for the court to take into account the conclusions of psychologists when deciding to determine the child's place of residence.
 • Item
  ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ, ЯК ОСНОВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ ФІРМИ. FINANCIAL MANAGEMENT AS THE MAIN MEANS OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF THE FIRM
  (2021) БРОВКОВА, Олена Георгіївна; BROVKOVA, Olena Heorhiivna; ЯКОВЕНКО, Олександра Ігорівна; YAKOVENKO, Oleksandra Ihorivna; ГОНДЮЛ, Роман Миколайович; HONDIUL, Roman Mykolaiovych
  У статті розглянуто основні проблеми та особливості фінансового управління. Така тематика є актуальною, адже отримання прибутку для підприємства – це основна мета, а без умілого координування даного блоку вона є недосяжною. Визначено основні аспекти, завдання, проблеми та важелі фінансового управління. Запропоновано схему ключових етапів впровадження та ефективних рекомендацій для поступових змін у фінансовій сфері підприємства. The movement of capital underlies the movement of financial resources. Enterprise finance is a relationship, both monetary and economic, that arose as a result of the movement of money. These relationships need management. Management is a set of techniques and methods of purposeful influence on the object in order to achieve certain results. The purpose of the paper is to identify the impact of financial management on the general state of the enterprise and its competitiveness. Determining the main features of the material condition of the enterprise. Development of a system of gradual and effective implementation of financial position management of the firm.
 • Item
  КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ШАХРАЙСТВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF FRAUD AND ITS IMPLICATIONS FOR THE AUDIT ACTIVITY
  (2021) ГОЛОВАЧ, Володимир Володимирович; HOLOVACH, Volodymyr Volodymyrovych; ГОЛОВАЧ, Тетяна Анатоліївна; HOLOVACH, Tetiana Anatoliivna
  Статтю присвячено розгляду кримінологічної характеристики шахрайства та з’ясування її значення для аудиторської діяльності. Встановлено, що міжнародні стандарти аудиту для ідентифікації та оцінювання ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності пропонують використовувати трикутник шахрайства, який свого часу розробив американський кримінолог Дональд Рей Крессі. На основі наведеного аналізу міжнародних стандартів аудиту обґрунтовано необхідність поглибленого дослідження кримінологічної характеристики шахрайства у сучасних умовах економічного розвитку України з метою визначення її впливу на вітчизняну аудиторську діяльність. The paper discusses the requirements of International Standards on Auditing (ISA) for the identification and assessment of the distortions of financial statements based on the criminological characteristics of fraud. It is found that ISAs, in considering the management's misconduct by the auditor, propose to be guided by the fraud triangle, which is once developed by the American criminologist Donald Ray Cressy. He is known as researcher of white-collar crime from the standpoint of the theory of differential association. This theory is based on the fact that the individual perceives some values positively, and rejects others. As a result, inappropriate behavior is learned by interacting with other actors through communication. It is during communication the certain motives, which are the result of interpretation of the legislation regarding the determination of favorable or negative circumstances, are formed. Being guided by this approach, the representatives of the differential association theory during the study of misconduct focused on the methods, motives, attitudes, explanations of illegal encroachment, that justify the decisions, as well as the issues of rationalization and improvement of illegal activity. They also noted that differential associations may differ in frequency, duration, priority, and intensity. It is established that such fraud assessment is widely used by foreign experts and it received some attention from domestic scientists and practitioners. Instead, its knowledge by auditors is at initial level and doesn't allow to analyze effectively the various fraud risks. In this regard, the need for in-depth study of the fraud's criminological characteristics in the real conditions of economic development of Ukraine is justified. The attention is paid on the significant spread of fraud in Ukraine and the negative impact of such criminal offenses on auditing. The suggestions for improvement of the financial statements audits with taking into account the criminological analysis of misconduct of management staff are made.