Теоретичні та історичні аспекти правознавства

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  Право на правову допомогу як гарантія конституційно-правового статусу дитини.Right on a Legal Aid as a Guarantee of Childʼs Constitutional and Legal Status
  (2017) Присяжненко, А. М.; Prysiazhnenkо, A.
  Розглянуто поняття конституційно-правового статусу дитини та його структуру. Розкрито особливості права на правову допомогу як гарантії конституційно-правового статусу дитини, а також роль цього права в системі відповідних гарантій. Визначено конституційне право дитини на правову допомогу як нормативно-правову гарантію правового статусу дитини, елемент її правового захисту. Обґрунтовано науково-теоретичні засади та практичні пропозиції, спрямовані на вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері надання правової допомоги дитині відповідно до особливостей її правового статусу.Рассмотрены понятие конституционно-правового статуса ребенка и его структуру. Раскрыты особенности права на правовую помощь как гарантии конституционно-правового статуса ребенка, а также роль этого права в системе гарантий ребенка в целом. Определено конституционное право ребенка на правовую помощь как нормативно-правовую гарантию правового статуса ребенка, элемент ее правовой защиты. Обоснованы научно-теоретические основы и практические предложения, направленные на совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере оказания правовой помощи ребенку в соответствии с особенностями ее правового статуса.The article deals with the concept of the constitutional and legal status of the child and its structure. The peculiarities of the right to legal aid as a guarantee of the constitutional and legal status of the child, as well as the place and role of the right to legal assistance in the system of guarantees of the child as a whole are revealed. The constitutional right of the child to legal aid is defined as a normative legal guarantee of the legal status of the child, an element of its legal protection. The scientific-theoretical principles and practical proposals aimed at improving the regulatory and legal regulation in the field of providing legal assistance to the child, based on the peculiarities of its legal status, are substantiated.
 • Item
  ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТIВ ФIНАНСОВОПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ.Characteristics of the Subjects of Financial and Legal Regulation of Currency Control in Ukraine
  (2017) Лісовол, О. М.; Lisovol, О.
  Проаналізовано проблему статусу контролюючих суб’єктiв валютного контролю. На основі аналізу наукових джерел і нормативно-правових актів досліджено повноваження та функції контролюючих органів у цій сфері. Висловлено пропозиції щодо вдосконалення відповідного законодавства.The author points out that the foreign exchange control is part of the Financial controls, and it may be stated that the system of currency control is the system of the powers of the special authorities which perform a function of the government monetary controls.
 • Item
  ПРИНЦИПИ ПРОЕСІНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛНОСТІ.Principles of Professional egal ctiity
  (2017) Перепелиця, Н. В.; Perepelytsia, N.
  Проаналізовано тексти правових актів, присвячених регулюванню засад професійної юридичної діяльності в країні. Схарактеризовано головні принципи юридичної професії, закріплені в текстах нормативно-правових і корпоративних актів, які мають різні сфери застосування, рівні нормативної деталізації, суб’єкти видання.The article states that legal activity is one of the most common and prestigious types of professional activity. Its development plays an important role in the development of democratic and legal institutions of the modern Ukrainian state. The author analyzes the texts of legal acts devoted to the regulation of the principles of professional legal activity in Ukraine.Проанализированы тексты правовых актов, посвященных регулированию основ профессиональной юридической деятельности в Украине. Охарактеризованы главные принципы юридической профессии, закрепленные в текстах нормативно-правовых и корпоративных актов, имеющих различные сферы применения, уровни нормативной детализации, субъекты издание.
 • Item
  СИСТЕМА ПІДСТАВ ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.Grounds for Recognizing Evidence Inadmissible in Criminal Proceedings
  (2017) Осетрова, О. С.; Сизоненко, А. С.; Брисковська, О. М.; Оsetrova, О.; Syzonenko, А.; Bryskovska, О.
  Проаналізовано теоретичне та законодавче закріплення недопустимості доказів за визначеними ознаками. Досліджено класифікацію за субʼєктом доказування, стадією кримінального провадження, наслідками визнання доказів недопустимими. Розглянуто основні підстави визнання доказів недопустимими, систематизовано їх за певними критеріями.Проанализированы теоретические и законодательные варианты обоснования недопустимости доказательств по определенным признакам. Исследована классификация по субъекту доказывания, стадии уголовного производства, последствиям признания доказательств недопустимыми. Рассмотрены основные основания признания доказательств недопустимыми, систематизированы их по определенным критериям.The article is devoted to analyz the theoretical and legal consolidation of inadmissibility of evidence based on certain features. Much attention is given to Characterized the main grounds for recognizing an inadmissible evidence. It is stated that in the theory of criminal process, there are several approaches to such a classification, which necessitates their research in order to form the idea of the volume and instead of the institution of the inadmissibility of evidence. The systematization of the grounds for the recognition of inadmissible evidence will cover the entire set of rules on the inadmissibility of evidence.
 • Item
  Пряма демократія та роль референдумів у демократичній політиці. DIRECT DEMOCRACY AND THE ROLE OF REFERENDUMS IN DEMOCRATIC POLITICS
  (2017) Чернеженко, О. М.; Chernezhenko, O.
  Розглянуто сутність понять «пряма демократія» та «референдум». Визначено, що демократичні інститути здатні сприяти конструктивному подоланню конфліктів та прийняттю справедливих рішень, а пряма демократія спрямована на заохочення вираження волі народу. Проаналізовано головні моделі й тенденції в цій сфері. Обґрунтовано, що розвиток прямої демократії є передумовою подальшої демократизації публічного врядування.Рассмотрена сущность понятий «прямая демократия» и «референдум». Определено, что демократические институты могут способствовать конструктивному разрешению конфликтов и принятию справедливых решений, а прямая демократия направлена на поощрение выражения воли народа. Проанализированы главные модели и тенденции в этой сфере. Обосновано, что развитие прямой демократии является предпосылкой для дальнейшей демократизации публичного управления.The essence of the concepts «direct democracy» and «referendum» are considered. It is determined that democratic institutions can contribute to the constructive resolution of conflicts and the adoption of fair decisions, and direct democracy is aimed at encouraging the expression of the will of the people. The main model models and trends in this area are analyzed. It is justified that the development of direct democracy is a prerequisite for further democratization of public administration.
 • Item
  УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ СЕМІОТИКО-ПРАВОВОГО АНАЛІЗУ.Improvement of Information Providing of Legal Activity in the Context of Semiotics of Law’s Analysis
  (2017) Павлишин, О. В.; Pavlyshyn, O.
  Досліджено актуальний стан інформаційного забезпечення правової діяльності та визначено напрями вдосконалення законодавчого, правозастосовного, правоосвітнього процесу шляхом використання інтелектуальних систем і технологій у галузі права. Окреслено способи оптимізації правоохоронної діяльності в контексті семіотико-правового аналізу проблем автоматизації правових процедур. Схарактеризовано значення семіотичного підходу для розв’язання актуальних проблем юриспруденції на сучасному етапі розвитку. Исследовано актуальное состояние информационного обеспечения правовой деятельности и определены направления совершенствования законодательного, правоприменительного, правообразовательного процесса путем использования интеллектуальных систем и технологий в сфере права. Определены способы оптимизации правоохранительной деятельности в контексте семиотики-правового анализа проблем автоматизации правовых процедур. Охарактеризовано значение семиотического подхода для решения актуальных проблем юриспруденции на современном этапе развития. In the article the current state of information procuring of legal activity is analyzed and the directions of improving the legislative, law enforcement and law-education process on the basis of the use of intellectual systems and technologies in the field of law are defined with help of using of semiotics of law’s methodology.
 • Item
  ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ЯК ФУНДАМЕНТАЛЬНА ЮРИДИЧНА НАУКА.Philosophy of Law as a Fundamental Science of Law
  (2017) Шмоткін, О. В.; Shmotkin, O.
  На основі думок зарубіжних і вітчизняних науковців досліджено науковий дисциплінарний статус філософії права. Подано авторське визначення філософії права як юридичної науки про сутнісні закономірності виникнення, розвитку та функціонування правових явищ. На основе мнений зарубежных и отечественных ученых исследован научный дисциплинарный статус философии права. Представлено авторское определение философии права как юридической науки о сущностных закономерностях возникновения, развития и функционирования правовых явлений. In the article, based on the opinions of foreign and domestic scientists, the scientific disciplinary status of the philosophy of law has been studied. There are eight directions for understanding this status. The authorʼs view of him is described, according to which the philosophy of law is a fundamental legal science. The authorʼs definition of the philosophy of law as a legal science on the essential laws of the emergence, development and functioning of legal phenomena is presented.
 • Item
  ВПЛИВ ЕТНІЧНОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА КРИМІНОГЕННУ СИТУАЦІЮ.Influence of the Ethnic Inhomogeneity of the Population on the Criminogenic Situation
  (2017) Швець, М. Я.; Гладківська, О. В.; Shvets, M.; Hladkivska, O.
  Доведено, що протиправні прояви, які турбують суспільство на сучасному етапі розвитку, потребують досліджень першопричин їх виникнення. Аргументовано вплив етнічної неоднорідності населення на криміногенну ситуацію.The article analyzes the state taking into account the national and linguistic composition (homogeneity) of the population by regions. This direction of analysis and assessment of the state of crime, in our opinion, has been insufficiently studied, and therefore requires additional investigation. It is proved that the illegal manifestations that disturb society, require research into the root causes of their occurrence. The influence of ethnic inhomogeneity of the population on the criminogenic situation is argued.