Діяльність працівників правоохоронних органів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Стратова віктимізація та роль поліції в запобіганні їй.Stratification Victimization and the Role of the Police in Preventing it
  (2018) Джужа, А. О.; Dzhuzha, A.
  Метою статті є порівняльний аналіз закономірностей взаємозвʼязку процесів соціальної стратифікації та процесів віктимізації населення, а також застосування системи віктимологічного запобігання злочинам у контексті соціальної стратифікації, що вимагає постійного вивчення індикаторів індивідуального способу життя й основної діяльності індивіда та на якій ґрунтується віктимізація різних соціальних груп, а також актуальність застосовування універсальних методик, які надають можливість забезпечувати збирання придатних до порівняння показників криміногенної віктимності соціальних груп в Україні та зарубіжних країнах.The purpose of the article is a comparative analysis of the patterns of the relationship between the processes of social stratification and the processes of victimization of the population, as well as the application of the victimological crime prevention system, taking into account social stratification, which requires continuous study of the indicators of the individual lifestyle and the main activities of the individual and underlies the victimization of various social groups, as well as the relevance of the use of universal techniques that allow to provide a collection of suitable for comparison of CR immunogenic victimization of social groups in Ukraine and foreign countries.
 • Item
  Протидія злочинності оперативними підрозділами правоохоронних органів: поняття та зміст.Сrime Сounteraction by Operational Units of Law Enforcement Agencies: Definition and Content
  (2018) Грібов, М. Л.; Hribov, M.; Черняк, А. М.; Cherniak, A.
  Мета статті полягає в тому, щоб висвітлити зміст і сформулювати визначення поняття протидії злочинності оперативними підрозділами. Методологія. Методологічний інструментарій обрано з урахуванням поставленої мети, специфіки обʼєкта і предмета дослідження. Головним є загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ, а також звʼязків їх із практичною діяльністю оперативних підрозділів. Спеціальні методи дослідження використано такі: метод системного аналізу (застосований для дослідження правових норм, якими регламентовано діяльність оперативних підрозділів правоохоронних органів України, а також наукових джерел); системно-структурний – для визначення змісту досліджуваних категорій і правових явищ, формування понятійнокатегорійного апарату; логіко-юридичний (або догматичний) – у процесі розроблення понятійного апарату й наукових положень. The purpose of the article is to reveal the content and give a definition to crime counteraction by operational units. Methodology. The methodological toolkit was chosen taking into account the purpose, the specifics of the object and subject of research. Its basis is a common dialectic method of scientific knowledge of real phenomena, as well as their links with the practical activities of operational units. The special research methods used in the thesis are: semantic analysis techniques (it is applied to the study of legal norms that regulate the activities of the operational units of law enforcement agencies of Ukraine, as well as scientific sources); system and structural method – to determine the content of the studied categories and legal phenomena, the formation of conceptual and categorical framework; logical-legal (or dogmatic) method – in the process of developing the conceptual apparatus and scientific provisions.
 • Item
  Розшук осіб за дорученням слідчого, прокурора .Locating Wanted Individuals on the Request Issued by Investigator and Prosecutor
  (2018) Лисенко, В. В.; Lysenko, V.; Лисенко, О. В.; Lysenko, O.
  Важливим напрямом розшукової роботи є визначення переліку та змісту заходів, спрямуванням яких є безпосереднє встановлення місцеперебування осіб, яких оголошено в розшук органами досудового розслідування, прокурором чи судом. Метою статті є розгляд теоретичних питань щодо організації розшукової роботи, переліку та змісту заходів для встановлення місцеперебування осіб, оголошених у розшук, аналіз чинного законодавства, практики діяльності правоохоронних органів щодо змісту особливого напряму діяльності оперативних і слідчих підрозділів правоохоронних органів. Зʼясовано, що Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» надає широкі можливості оперативним підрозділам щодо здійснення розшуку таких осіб. Дієвим є комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення конкретного місцеперебування осіб, яких розшукують, установлення звʼязків спілкування їх та осіб, які можуть їх переховувати. Зміст таких заходів визначають наявною в слідства інформацією, технічними можливостями оперативних підрозділів й особливостями наявного конфіденційного співробітництва. Констатовано, що інформаційно-пошукові системи правоохоронних органів, спеціально створені для використання в оперативно-розшуковій діяльності для здійснення заходів з пошуку ознак злочинів, протиправних діянь окремих осіб і груп, організації припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, є важливим засобом організації розшукової роботи.An important area of investigative work is the definition of the list and content of activities, the direction of which is the direct establishment of the location of persons declared to be wanted by pre-trial investigation bodies, the prosecutor or the court. The purpose of the article is to consider the theoretical issues related to the organization of wanted work, the list and content of measures to establish the location of wanted persons, an analysis of the current legislation, practices of law enforcement agencies regarding the content of a special line of activity of law enforcement and investigative units. It was clarified that the Law of Ukraine «On Operational Investigative Activity» provides sufficient opportunities for operational units to search for such persons. An effective set of operative-search activities aimed at establishing the specific location of wanted persons, establishing communication links between them and those who can hide them. The content of such events determines the information available in the investigation, the technical capabilities of the operational units and the peculiarities of the existing confidential cooperation. It was stated that information retrieval systems of law enforcement agencies specially created for use in operational search activities for the purpose of carrying out activities to find signs of crime, unlawful acts of individuals and groups, the organization of the cessation of offenses and in the interests of criminal justice, are an important means of organizing wanted work.
 • Item
  Поліграфологічна діяльність як один із перспективних напрямів розвитку Національної академії внутрішніх справ.Polygraph Activity as One of the Perspective Directions for the National Academy of Internal Affairs Development
  (2018) Чернєй, В. В.; Cherniei, V.; Мотлях, О. І.; Motliakh, O.
  Розглянуто особливості розвитку поліграфологічної діяльності в Національній академії внутрішніх справ. Проаналізовано засади впровадження й становлення поліграфічних досліджень в академії як одному з провідних закладів вищої освіти, що належить до сфери управління МВС України. Висвітлено найбільш значущі наукові та науково-практичні здобутки, повʼязані з поліграфологічною діяльністю. Окреслено перспективні напрями розвитку цієї сфери. Обґрунтовано важливе значення поліграфології як галузі наукових знань, адже здобуття відповідних теоретичних знань і практичних навичок з використання поліграфа є передумовою належної якості роботи правоохоронної системи та виконання покладених на неї завдань. Зазначено, що в НАВС нині відбувається формування наукового й практичного осередку поліграфологів, основу якого становлять штатні кадри й практикуючі поліграфологи системи МВС України, інших вітчизняних правоохоронних органів, громадських організацій та обʼєднань.The development of thepolygraph activity in the vital process of the National Academy of Internal Affairs has been characterized. Systematic analysis of the implementation and formation of the polygraph in the Academy as one of the leading institutions of higher education, which is part of the organizational structure of higher educational institutions that belong to the management of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,was conducted. Significant scientific and practical achievements for the Academyrelated to thepolygraphactivity are shown. The current state of this activity is defined with the determination of perspectives of its development for the future of the Academy. The importance of polygraphy as an area of scientific knowledge has been proved, as obtaining relevant theoretical knowledge and practical skills in using the polygraph is a prerequisite for the proper quality of the work of the law enforcement system and the tasks assigned to it. The purpose of this article is to highlight the process of formation, development and modern state of the polygraph and its use at the National Academy of Internal Affairs.