ПОЛІТИКА І ПРАВО

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Деякі пропозиції до реформування державної житлової політики України у воєнний і повоєнний періоди. Certain Proposals for Reforming the State Housing Policy of Ukraine in the War and Postwar Period
  (2022) Комнатний, С. О.; Komnatniy, S.
  Мета дослідження – внесення пропозицій щодо вжиття низки невідкладних заходів задля реагування на спричинені війною виклики у сфері захисту й забезпечення житлових прав громадян України, зокрема внутрішньо переміщених осіб. The purpose of the study is to make proposals to take several urgent measures to respond to the challenges posed by the war in the protection and provision of housing rights of Ukrainian citizens, mainly internally displaced persons.
 • Item
  Державно-правова політика історичної пам’яті як інструмент консолідації народів у протидії неоімперіалізму. Politics of Historical Memory as an Tool Of Consolidation of Peoples in Counter of Neoimperialism
  (2022) Сова, М. О.; Sova, M.
  У статті обґрунтовано актуальність дослідження проблеми збереження та передання історичної пам‟яті як духовної основи розвитку українського суспільства, єднання народу, його національної ідентифікації та мобілізації для протистояння негативним зовнішнім впливам. Мета статті – визна-чити напрями та способи реалізації державно-правової політики історичної пам‟яті як інструмента консолідації українського народу та протидії неоімперіалізму в геополітичному просторі сучасного світу. Topicality. The article substantiates the relevance of the study of the preservation and transmis-sion of historical memory as the spiritual basis for the development of Ukrainian society, the unity of the people, its national identification and mobilization to resist negative external influences. The purpose of the article is to determine the directions and ways of realization of the state and legal policy of historical memory as an instrument of consolidation of the Ukrainian people and counteraction of neo-imperialism in the geopolitical space of the modern world.
 • Item
  Державна політика України з питань тимчасово окупованих територій: проблеми концептуалізації в сучасному науковому дискурсі. State Policy of Ukraine on Temporarily Occupied Territories: Problems of Conceptualization In Modern Scientific Discourse
  (2022) Шаптала, Н. К.; Shaptala, N.; Камінська, Н. В.; Kaminska, N.
  Актуальність. Реалії українські дійсності пов‟язані з тим, що понад вісім років тривають агресія Росії проти України, незаконна окупація частини території нашої держави, порушення прав і свобод людини й громадянина, захоплення державної власності України. З 2014 року відбувається дестабілізація політичної та соціально-економічної ситуації, а 24 лютого 2022 року відбулося вторгнення сусідньої держави, що спричинило запровадження правового режиму воєнного стану в Україні. У зв‟язку із цим необхідно з‟ясувати, якою є відповідна державна політика України в цих умовах. Метою статті є аналіз концептуальних підходів щодо визначення державної політики України з питань тимчасово окупованих територій, її особливостей і перспектив законодавчого забезпечення. Topicality. The realities of Ukrainian reality are connected with the fact that aggression in the form of a hybrid war of Russia against Ukraine, illegal occupation of part of our state, violation of human and civil rights and freedoms, seizure of state property of Ukraine have been going on for more than eight years. Since 2014, we have been experiencing destabilization of the political and socio-economic situation, and on February 24, 2022, the neighboring state invaded, which led to the introduction of martial law in Ukraine. This raises the question: what is the relevant state policy of Ukraine in these conditions? The purpose of this article is to analyze the conceptual approaches to defining and understanding the state policy of Ukraine on the issues of temporarily occupied territories, to clarify its features and prospects for legislative support.
 • Item
  Державний режим Російської Федерації: окремі політико-правові виміри. State Regime of the Russian Federation: Separate Political and Legal Dimensions
  (2022) Пархоменко, Н. М.; Parkhomenko, N.
  З огляду на сформовані національною правовою доктриною підходи до визначення сутності й змісту, класифікацій державного політико-правового режиму, метою дослідження є визначення особливостей і детермінант сучасного державного режиму Російської Федерації. Наголошено на тому, що зазначений режим виник унаслідок трансформації режиму СРСР та наразі має ознаки одночасно як тоталітарного, так і демократичного режиму з подальшим посиленням ознак, притаманних класичному тоталітаризму. Taking into account the approaches formed by the national legal doctrine to determine the essence and content, classifications of the state political and legal regime, an attempt was made to determine the features and determinants of the modern state regime of the Russian Federation. It is emphasized that the latter arose as a result of the transformation of the USSR regime and now simultaneously has signs of both a totalitarian and democratic regime, followed by the strengthening of the features inherent in classical totalitarianism.