Психологічне забезпечення правоохоронної діяльності

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Актуальні тенденції професійної кар’єри жінок-поліцейських в Україні.Current Tendencies of Professional Career of Policewomen in Ukraine
  (2018) Білевич, Н. О.; Bilevych, N.
  Досліджено аспекти професійної самореалізації як одного з вагомих чинників становлення особистості жінок-поліцейських. Проаналізовано зміст понять «професійна самореалізація» та «професійна кар’єра». Визначено умови та чинники професійної самореалізації жінок-поліцейських у сучасних умовах. Розглянуто вплив соціуму на самореалізацію, а також роль індивідуально-психологічних особливостей особистості в цьому процесі. З’ясовано специфіку реалізації кар’єри та бар’єри кар’єрного просування жінокполіцейських в Україні.In the article, professional self-realization is considered as one of the important factors in the formation of the personality of female police officers. The author analyzes the meaning of the concepts of "professional self-realization", "the formation of personality"; distinguishes indicators, conditions, determinants, levels, mechanisms, methods, means, strategies, criteria of professional self-realization in modern conditions; examines the influence of society on self-realization, individual psychological peculiarities of the cognitive and motivational spheres of the individual. The article provides the reader with some information on the theoretical and methodological aspects of the concept of "career", the problems of realization of the career of women, the list of barriers of career advancement of women in Ukraine.
 • Item
  Характеристика психологічної детермінації феномену корупції.Characteristics of the Psychological Determination of the Phenomenon of Corruption
  (2018) Браверман, С. О.; Braverman, S.
  Висвітлено особливості феномену корупції в українському суспільстві крізь призму психологічної детермінації, на тлі її історико-світового розвитку. Проаналізовано сучасне сприйняття суспільством цього явища як проблеми на рівні держави та як «норми», інструментарію заміщення неефективних механізмів, що повинні виконувати певні державні функції. Увагу акцентовано на нових антикорупційних інституціях.The article describes the phenomenon of corruption in Ukrainian society, through the prism of psychological determination, against the background of its historical and world development. The author has analyzed the contemporary perception of this phenomenon by society, in the aspect of the problem at the state level, and also in the aspect of «norm», as an instrument of substitution by an inefficient mechanism that must fulfill certain state functions.
 • Item
  Тактико-психологічні особливості проведення поліцейськими переговорів з різними типами натовпу.Tactical and Psychological Peculiarities of Carrying out the Negotiations by the Police with Different Types of Crowd
  (2018) Оверченко, Д. Г.; Overschenko, D.
  Під час масових заворушень можуть формуватися різні типи натовпу. Вагоме значення має компетентне поводження поліцейських із різними типами натовпу. Для апробації в Україні європейських стандартів у сфері забезпечення публічної безпеки та порядку в публічних місцях у зв’язку з проведенням мирних зібрань та інших масових заходів у головних управліннях Національної поліції України створено постійні робочі групи поліцейських з питань комунікації з організаторами й учасниками масових заходів. Зазначені групи створено для проведення переговорів з організаторами масових заходів і їх учасниками.The important direction in police officers’ activity is carrying out negotiations while conducting peaceful assemblies and other mass events. During mass riots there may occur different types of crowd and the competent behavior of the police officers with different types of crowd is very significant.
 • Item
  Формування психологічної готовності працівників патрульної поліції до застосування поліцейських заходів примусу.Formation of Psychological Readiness of Police Officers for the Use of Coercive Measures
  (2018) Бондаренко, В. В.; Bondarenko, V.
  Проаналізовано нормативні документи, що регламентують застосування правоохоронцями поліцейських заходів. З’ясовано сутність понять «поліцейський захід», «психологічна готовність». Визначено особливості застосування працівниками патрульної поліції поліцейських заходів примусу під час здійснення службової діяльності. Виявлено внутрішні та зовнішні чинники впливу на прийняття працівником рішення про застосування поліцейських заходів примусу.The analysis of the guiding documents regulating the use of police measures by law enforcement officers was carried out. The essence of concepts "police coercive measures", "psychological readiness" is revealed.
 • Item
  Зміст і структура поняття психологічної готовності особистості до професійної діяльності.Components and Structure of Psychological Readiness for Professional Activity
  (2018) Бахтов, А. Г.; Bakhtov, A.
  З’ясовано зміст і сутність поняття «психологічна готовність до діяльності». Проаналізовано визначення поняття психологічної готовності до різних видів діяльності (професійної, трудової, спортивної, військової тощо). Висвітлено проблему готовності з позицій різних теоретичних концепцій: функціональної, особистісної та комплексної. Вивчено основні типи структур психологічної готовності особистості до професійної діяльності, а саме три-, чотири-, п’яти- і шестикомпонентну моделі.The content and essence of the concept "psychological readiness for activity", which was investigated by various scholars (B. Ananiev, S. Rubinshtein, K. Platonov, V. Shyrynskyi, V. Krutetskii, S. Lybin, L. Kandybovych, M. Diachenko, V. Barco, A. Lynenko, P. Rudyk, A. Vedienov etc.).The definition of "psychological readiness" for various types of activity (professional, labor, sports, military, etc.) is considered. The problem of readiness from the point of view of different theoretical concepts: functional, personal and complex is highlighted.
 • Item
  Комунікативна компетентність патрульних поліцейських як проблема юридичної психології.Communicative Competence of Patrol Police as a Problem of Juridical Psychology
  (2018) Жук, Н. А.; Zhuk, N.
  Розглянуто проблему трактування комунікативної компетентності. Проаналізовано визначення поняття комунікативної компетентності патрульних поліцейських, запропоновані вітчизняними й іноземними дослідниками. Висвітлено різні наукові підходи до тлумачення поняття комунікативної компетентності особистості.In the article the problem of interpretation of communicative competence is considered. The concept of the communicative competence of patrol policemen researched by many native and foreign researchers is being considered and clarified. Various scientific approaches to the definition and understanding of the concept of communicative competence of the individual are described and analyzed.
 • Item
  Теоретичні засади управлінської компетентності керівників органів Національної поліції України.Theoretical Background of Management Issues in Law Enforcement Administration in Ukraine
  (2018) Садаклієва, Е. В.; Sadaklieva, E.
  Обґрунтовано, що формування управлінської компетентності є фундаментальною умовою успішного функціонування поліції в умовах демократизації та лібералізації суспільства. Розглянуто сутнісні ознаки реформованої поліції, що зумовлюють зміну механізмів управління людськими ресурсами. Окреслено переваги компетентнісного підходу під час підготовки кадрів поліції. Сформульовано загальний перелік здібностей, що відповідають специфічній діяльності керівників поліції, проаналізовано позиції провідних вітчизняних учених щодо сутнісних характеристик поліцейської справи.It is grounded that the formation of managerial competence is a fundamental condition for the successful functioning of the police in the conditions of democratization and the liberalization of society. The essential signs of a reformed police force have been broken up, leading to a change in the mechanisms of human resources management. The advantages of a competent approach during training of police personnel are outlined. The general list of abilities corresponding to the specific activities of the police chiefs is formulated; the positions of the leading Ukrainian scientists concerning the essential characteristics of the police case are analyzed.