#12/4

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЯ ХОСТЕЛУ ЯК ПЕРСПЕКТИВНОГО НАПРЯМУ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ СФЕРИ МАЛОГО БІЗНЕСУ. THE ORGANIZATION OF HOSTEL AS PERSPECTIVE ACTIVITY FOR THE SPHERE OF SMALL BUSINESS
  (2019) ШЕВЧЕНКО-ПЕРЕПЬОЛКІНА Радислава Іванівна; SHEVCHENKO-PEREPOLKINA Radyslava Ivanivna
  У статті пропонується створення хостелу як перспективної ідеї для розвитку малого бізнесу для міст з цікавим історичним минулим. Актуальність полягає у недостатності подібних закладів та наявності значної кількості бюджетних туристів. Це потребує розвитку у сфері гостинності, яка не вимагатиме б зайвих витрат та надаватиме основні види послуг. Автор обґрунтовує свої думки на прикладі перспектив створення хостелу у м. Ізмаїл, проводить порівняльний аналіз з готелями, обґрунтовуючи економічні розрахунки. В результаті отримує висновок про дохідність даного напрямку бізнесу. In article creation of hostel as perspective idea for development of small business is offered. The hostel is a temporary accommodation, but unlike hotels, it does not rent rooms but places, the list of services is narrowed, but the price is much cheaper. The relevance of the idea consists in lack of similar institutions in the town, and in general, their not prevalence in Ukraine.
 • Item
  ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ, ВЧИНЕНІ У ЗВ’ЯЗКУ З НАДАННЯМ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ПОСЛУГ. LEGAL RESPONSIBILITY FOR INFRINGEMENTS RELATED TO PROVIDING MEDICAL ASSISTANCE AND SERVICES
  (2019) ЯМНЕНКО Тетяна Михайлівна; YAMNENKO Tetiana Mykhailivna; АЛЕКСАНДРОВ Олександр Валерійович; ALEKSANDROV Oleksandr Valeriiovych
  Проведено дослідження основних видів юридичної відповідальності за правопорушення у сфері надання медичної послуги та послуг, зокрема: розкрито підстави застосування цивільної, дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Проаналізовано підстави та особливості дисциплінарної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності за правопорушення у сфері охорони здоров’я в Україні. Зазначено, що справи, де суб’єктами виступають медичні працівники визнаються найбільш складними, адже вимагають з’ясування спеціальних питань медичного характеру. The purpose of the paper is to investigate legal liability for offenses related to the provision of medical assistance and services. Research methods: documentary analysis and synthesis, comparative analysis, objective truth, cognitive-analytical, etc. The main types of legal liability for offenses in the sphere of medical services and services were investigated, in particular: the grounds for the application of civil, disciplinary, administrative and criminal liability were revealed. The development of medical science, the improvement of the standard of living of the population and the establishment of democratic institutions help to increase the demands on the work of medical professionals and to increase the cases of their responsibility for the improper performance of their professional duties.
 • Item
  МЕТОДИКА РЕІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ У КОНТЕКСТІ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ. METHODS OF UKRAINIAN LABOR MIGRANTS REINTEG
  (2019) РОМАН Любомир Петрович; ROMAN Liubomyr Petrovych
  У статті представлено результати дослідження методики реінтеграції українських трудових мігрантів. Висвітлено теоретичні аспекти реінтеграції трудових мігрантів. Здійснено контент-аналіз нормативно-правових актів Президента України. Охарактеризовано коло значимих нормативно-правових актів, що мають чи можуть мати суттєвий вплив на державну міграційну політику. Проаналізовано особливості функціонування центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сферах міграції та останні зміни стосовно визначення кола суб’єктів формування та виконання державної політики у сфері трудової міграції. Обґрунтовано важливість регулювання питання інвестицій зароблених протягом еміграції коштів у національну економіку. The reintegration of migrant workers is the renewal and accelerated development of ties between the individual and the society, the economic and cultural systems, the restoration of the impact of the individual on socio-economic, socio-cultural and political processes and phenomena, increasing participation in the processes of sustainable development on the basis of introducing elements of economic culture countries of pre-migration. The methodological bases for improving the mechanisms of reintegration of labor migrants should be assessed on the basis of available political and legal support. The problem of labor migration has now taken on a national scale, which brings it out of the limits of the influence of any organization, cluster or individual state authority. The formulation of a strategy for regulating labor migration should be made on the basis of the status of this problem as a national one, therefore, requiring macroeconomic regulation, which will be supported by a strong institutional and regulatory framework.
 • Item
  ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ. IMPLEMENTATION OF STATE POLICY IN THE FIELD OF PREVENTION AND RESPONSE TO DOMESTIC VIOLENCE
  (2019) ЛІТВІНОВА Ірина Феофанівна; LITVINOVA Iryna Feofanivna; КОВАЛЬОВА Вікторія Олександрівна; KOVALOVA Viktoriia Oleksandrivna
  У статті проаналізовано виконання державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Встановлено, що протидія та запобігання домашньому насильству здійснюється за допомогою широкого кола засобів, які забезпечуються державою. Визначено, що за вчинення домашнього насильства може наставати кримінальна, адміністративна та цивільно-правова відповідальність, крім того, законодавством передбачені основні та спеціальні заходи протидії домашньому насильству. Запропоновано, що для подолання проблеми домашнього насильства, необхідно запровадити ефективну систему запобігання та попередження цього виду насильства, що має будуватися на таких елементах: 1) профілактика; 2) надання захисту і допомоги жертвам; 3) притягнення кривдників до відповідальності. The provisions of national law indicate that state policy in the field of prevention and counteraction to domestic violence is one of the priorities of the state legal policy of Ukraine. To overcome the problem of domestic violence, it is necessary to introduce an effective system of avoidence and prevention of this type of violence, this system should be based on the following elements: 1) prevention; 2) providing protection and assistance to victims; 3) bringing the perpetrators to justice. However, in our opinion, the solution to the preventing and combating domestic violence problem is possible only by joining forces of public and state structures, mass media, educational and medical institutions, national communities, etc.
 • Item
  ІНСТРУМЕНТИ ПРЕВЕНТИВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАБІЛІЗАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. TOOLS FOR PROACTIVE MANAGEMENT OF STABILIZATION PROCESSES AT THE ENTERPRISE
  (2019) АРТАМОНОВА Наталія Савівна; ARTAMONOVA Nataliia Savivna; КОВАЛЬОВА Ганна Олександрівна; KOVALOVA Hanna Oleksandrivna
  У статті розглядаються інструменти стратегічного аналізу що притаманні превентивному етапу управління стабілізаційними процесами в організації. Обгрунтовано необхідність впровадження BSС та BFS – збалансованих систем стратегічних показників та показників фінанасової діяльності підприємства, що є інструментами поглибленого діагностування зовнішних та внутрішних факторів впливу на організацію, завдяки яким керівництво компанії зможе оперативно відреагувати на загрози фінансової нестабільності. Система передбачає виявлення маркерів раннього реагування на фактори нестабільності та маркерів констатації ситуації, задля швидкої ідентифікації ознак кризи та причин їх виникнення. The article discusses strategic analysis tools, which are characteristic of the preventative stage of stabilization process management in the organization. The reasonable need for implementation of BSC and BFS that are balanced systems of strategic indicators and indicators of financial activity of the enterprise that are tools for in-depth diagnosis of external and internal factors, which have an influence on the organization, through which the management of the company will be able to respond to the threats of financial instability quickly.