#11/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АГРАРНОЇ БІРЖІ УКРАЇНИ. LEGAL STATUS OF THE AGRARIAN EXCHANGE OF UKRAINE
  (2020) ТЕРЬОШКІНА Анастасія Дмитрівна; TEROSHKINA Anastasiia Dmytrivna
  У поданій статті наведено та проаналізовано поняття Аграрної біржі з погляду вчених юридичної спільноти, а також законодавче визначення відповідного терміну. Особливу увагу приділено дослідженню нормативно-правових документів, що покликані регламентувати діяльність Аграрної біржі, для встановлення її правового становища. Також розкрито питання організаційно-правової форми та правовий статус майна Аграрної біржі. У силу наявності деякої схожості Аграрної та товарної бірж, наведено аналіз порівняння цих двох суб’єктів. Аналіз дав змогу віднайти принципові відмінності, що стосуються суб’єктів вповноважених на створення Аграрної біржі. Водночас у статті постає пропозиція стосовно необхідності створення суб’єкта аграрного ринку у такій організаційно-правовій формі, як непідприємницьке товариство. Що насамперед буде співвідноситись із правовим становищем майна, яким володіє Аграрна біржа. In this paper presents and analyzes the concept of the Agrarian Exchange from the point of view of scientists of the economic and legal community, as well as the legislative definition of the corresponding concept. Particular attention is paid to the study of legal documents designed to regulate the activities of the Agrarian Exchange, to establish its legal status. The issues of organizational and legal form and legal status of the property of the Agrarian Exchange are also revealed. Due to some similarities between the Agrarian and Commodity Exchanges, an analysis of the comparison of these two entities is given.
 • Item
  РЕАЛІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМИ ОСОБАМИ ПРАВА НА ПЕНСІЮ: ДИСКРИМІНАЦІЙНІ ВИТОКИ. IMPLEMENTING OF THE RIGHT TO PENSION BY INTERNALLY DISPLACED PERSONS: DISCRIMINATIVE SOURCES
  (2020) КОЛОТУХА Катерина Анатоліївна; KOLOTUKHA Kateryna Anatoliivna
  У зв’язку з веденням Україною бойових дій на Сході виникла потреба у правовому захисті внутрішньо переміщених осіб. Надано правові висновки стосовно стану дотримання прав і свобод ВПО у разі отримання ними адміністративних послуг у сфері пенсійного забезпечення. Виявлено проблему створення нерівних умов особам зі статусом ВПО та особам без такого статусу під час реалізації ними права на пенсію. Обґрунтовано необхідність скасування підзаконного акту, який суперечить закону та встановлює дискримінаційні положення щодо ВПО. Аргументовано пропозиції змін до законодавства в частині нових умов призначення/перерахунку пенсії ВПО. Врахування та реалізація отриманих результатів забезпечить відсутність потреби у контролі здійснення виплат за місцем проживанням ВПО, та в існуванні окремого порядку виплат пенсії ВПО, припинить дискримінацію ВПО. he paper establishes that in connection with the conduct of military operations by our state in the east of Ukraine over the past six years, the emergence of a new administrative and legal status of persons-internally displaced persons – is predetermined. It is determined that such persons need enhanced protection and ensuring the exercise of their rights and freedoms from the state, which in practice causes certain difficulties. The special value of social protection of citizens, including the implementation of pension payments to internally displaced persons, is justified. The results obtained will ensure that there is no need to control the implementation of payments at the place of residence of internally displaced persons, and in the existence of a separate procedure for paying pensions to internally displaced persons and, most importantly, it will stop discrimination against persons with the administrative and legal status of an internally displaced person in comparison with persons without such status.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ ДЕБІТОРСЬКОЮ ТА КРЕДИТОРСЬКОЮ ЗАБОРГОВАНОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА. MANAGEMENT OF RECEIVABLES AND LIABILITIES OF THE ENTERPRISE
  (2020) ЯРМАК Ольга Віталіївна; YARMAK Olha Vitaliivna; ПРОКУДІН Кирило Олександрович; PROKUDIN Kyrylo Oleksandrovych
  У статті розглянуто сучасні підходи до економічного змісту дебіторської та кредиторської заборгованості. Проаналізовано склад та структуру, причини виникнення, строки створення й терміни їх існування та погашення. Окреслено напрями і прийоми управління дебіторською та кредиторською заборгованістю та їх співвідношенням. Охарактеризовано основні етапи формування системи управління дебіторської та кредиторської заборгованості на підприємстві різними науковцями. Для економічної безпеки і стабільності діяльності підприємства є актуальною тема дослідження та виявлення шляхів управління дебіторською та кредиторською заборгованістю. For economic security and stability of the enterprise is an important topic of research and identification of ways to manage receivables and payables. A significant contribution to solving the problems of theoretical and practical aspects of receivables management of enterprises was made by such domestic scientists as O. Lishchenko, I. Sereda, О. Pustiak, Y. Demchenko, O. Rybalko, M Sychova, N. Sirenko, O. Smirnova et.al. However, the multifaceted nature of the problem requires further research on the theoretical and methodological foundations of ensuring the formation and functioning of an effective management system of receivables of the enterprise. Thus, the development of management decisions to optimize the level of receivables and payables should be preceded not only by an analysis of the conditions of existence of the enterprise, but also an assessment of the level of manageability of the debt itself. At the same time, at high and medium levels of management, the company's management should use incentives to reduce the level of debt of the company, while at low and insufficient – mostly “heavy”.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ВИТРАТ НА РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ. PECULIARITIES OF THE INFLUENCE OF EXPENSES ON THE RESULTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES FUNCTIONING
  (2020) ПОЛЕНКОВА Марина Володимирівна; POLENKOVA Maryna Volodymyrivna
  У статті визначено динаміку обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Обґрунтовано важливе значення раціонального розподілу виробничих витрат і капітальних вкладень сільськогосподарських підприємств. Окреслено послідовність застосування методу багатофакторного динамічного регресійного моделювання. Розраховано вплив основних груп виробничих витрат і капітальних інвестицій на результати діяльності підприємств, що спеціалізуються на рослинництві й тваринництві. The paper defines the dynamics of agricultural production. The importance of rational distribution of production costs and capital investments of agricultural enterprises is substantiated. The sequence of application of the method of multifactor dynamic regression modeling is outlined. The influence of the main groups of production costs and capital investments on the results of enterprises specializing in crop production and animal husbandry is calculated. Control over production costs is a necessary condition for the functioning of every agricultural enterprise, farm or household. Thus development of investment potential for effective activity demands optimization of use of resources, in particular rational distribution of production expenses and capital investments.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ. FEATURES OF TAXATION IN THE AGRICULTURAL COMPLEX OF UKRAINE
  (2020) ПОКАЛЬЧУК Михайло Юрійович; POKALCHUK Mykhailo Yuriiovych; БІНЬКОВСЬКА Юлія Іванівна; BINKOVSKA Yuliia Ivanivna
  У статті досліджено основні питання оподаткування агропромислового комплексу України. А також визначено особливості здійснення сплати податків сільськогосподарськими товаровиробниками. Окремо здійснено аналіз тих проблем, що виникають у сфері сільськогоспо-дарського товаровиробництва, що є негативним, як для внутрішньої політики, так і зовнішньої політики України. The issue of taxation of the agro-industrial complex of Ukraine has always been relevant. Because the appropriate level of tax procedures ensures the proper implementation of agricultural producers of their activities. Thus, on the basis of theoretical generalization, a description of tax regulation was given as one of the main means used by the state to regulate business activities.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ SPACE ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. FEATURES OF THE SPACE METHOD USING FOR THE OPTIMAL CHOICE MAKING OF STRATEGY DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY
  (2020) ПЕТРИШИН Наталія Ярославівна; PETRYSHYN Nataliia Yaroslavivna; ЧИРКОВА Юлія Леонідівна; CHYRKOVA Yuliia Leonidivna; БОРТНІКОВА Мар’яна Григорівна; BORTNIKOVA Mariana Hryhorivna
  У статті запропоновано етапи впровадження методу SPACE для здійснення оптимального вибору стратегії розвитку ЗЕД ТзОВ НВП «Електроприлад»; виокремлено критерії застосування методу SPACE для вибору стратегії розвитку ЗЕД ТзОВ НВП «Електроприлад»; проведено оцінювання наведених критеріїв, що дає змогу на основі отриманих результатів застосування рекомендованого методу SPACE обрати оптимальну стратегію розвитку ЗЕД. Встановлено, що визначальними групами критеріїв застосування методу SPACE для оцінювання діяльності з метою оптимального вибору стратегії розвитку ЗЕД є: фінансова сила; конкурентні позиції на іноземних ринках; привабливість потенційних іноземних ринків; стабільність діяльності на іноземних ринках. Впровадження рекомендацій стосовно використання методу SPACE для здійснення оптимального вибору стратегії розвитку зовнішньоекономічної діяльності внесе загальні позитивні зміни у функціонування ТзОВ НВП «Електроприлад», сприятиме удосконаленню ЗЕД та її розвитку. Activation of international business requires the formation of a strategy for the development of foreign economic activity, because its implementation allows to increase competitiveness and flexibility under conditions of the business environment changes. Nowadays, the problems of developing the foreign economic strategy of the enterprise become especially relevant, because the modern conditions of commercial activity require fundamentally new standards, management methods and stages of international business organizing. Implementation of the SPACE method for selecting the strategy of foreign economic activity development of Electroprylad SPE LLC is connected with the mandatory involvement leading specialists in the strategic analysis in order to perform the necessary tasks related to the methodology of strategic analysis. The set of criteria is determined taking into account the internal priorities of work and external strategic goals of foreign economic activity. The parameters of the production and financial strength of Electroprylad SPE LLC must be fully taken into account.
 • Item
  МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH OF EXPORT POTENTIAL OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE
  (2020) МУШИН Іванна Михайлівна; MUSHYN Ivanna Mykhailivna; ТАРЛОПОВ Ігор Олегович; TARLOPOV Ihor Olehovych
  Статтю присвячено вивченню методичних аспектів аналізу та дослідження експортного потенціалу України в сучасних умовах. Розглянуто безпосередньо поняття «експортного потенціалу», як вагомого чинника впливу на інтеграцію України у світове господарство, а також її безпосереднє економічне зростання. Було проведено аналіз експорту України за 2015- 2019 рр. на даних Міністерства фінансів України у розрізі ринку сільськогосподарської продукції, на основі чого виявлені шляхи покращення експортного потенціалу країни, як складової розвитку галузі. In the context of globalization and modern economy, all countries are integrated through foreign economic relations and therefore cannot exist separately from others. For the stable economic growth of economic development, the use and realization of export potential is an important factor for developing countries (this group includes Ukraine). The priority for Ukraine is the sphere of agro-industrial complex, which is a strategically important sector and therefore plays a key role in the integration of the state into the world space and, accordingly, occupies an important place in the formation of export potential. The analysis of scientific sources leads to the conclusion that today there is no unambiguous interpretation of the essence of the economic category “export potential of the country, industry”, which determines the relevance of the study. Prospects for further research are to identify concepts for assessing the export potential of the agricultural sector, identify factors influencing its formation and development, including the impact of production capacity of the industry, analysis of trade with major trading partners and identify potential target markets and trade positions of agricultural products.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВИДІЛЕННЯ Й УЗГОДЖЕННЯ ІНТЕРЕСІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У РАМКАХ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ. FEATURES OF ALLOCATION AND HARMONIZATION OF STAKEHOLDER INTERESTS WITHIN THE FRAMEWORK OF REGIONAL POTENTIAL DEVELOPMENT
  (2020) ЄРЬОМІНА Марина Олександрівна; YEROMINA Maryna Oleksandrivna; МАШОШИНА Тетяна Вікторівна; MASHOSHYNA Tetiana Viktorivna
  У статті проведено аналіз взаємодії суб’єктів, що існують на території певного регіону, які зацікавлені в його ефективному розвитку. Визначено аспекти розвитку регіонів, пріоритезація інтересів стейкхолдерів та стратегічні альтернативи їх взаємодії. Також у роботі визначено, що в рамках розвитку регіонального потенціалу, варто здійснити угруповання стейкхолдерів, визначити основні зацікавлені сторони та їх особливості у кожній групі; виділити основні інтереси стейкхолдерів у контексті розвитку регіонального потенціалу; розкрити шляхи узгодження інтересів стейкхолдерів у рамках територіального й галузевого підходів. In modern conditions, the development of territories depends not only on the interaction of the leadership of the region with relevant ministries and other institutions. It is advisable to involve all existing entities and territories of the region that are interested in its effective development in this process. It is necessary to take into account both aspects of regional development and the prioritization of stakeholder interests, strategic alternatives to their interaction. Such an approach to cooperation should involve all stakeholders and create a directed system of interaction between regional development and effective stakeholder activities. Thus, balancing the interests of stakeholders in the use of the potential of the region will form a new approach to ensuring its development, which led to the relevance of the research topic. Based on existing research on the formation of groups of stakeholders, it is proposed to combine all stakeholders into groups on certain grounds. The main interests of stakeholders are studied and highlighted through the prism of a key goal: the development of the region's potential and a clear answer to the question: what does a certain group of stakeholders receive if they promote (ensure) the region's potential and outline the main problems interests with the definition of solutions that will contribute to the correct formation of goals in the process of ensuring the development of the region.