#05/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
 • Item
  ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. PROBLEMS OF HOTEL BUSINESS FUNCTIONING DURING THE MARTIAL LAW
  (2022) ЯЦЕНКО, Маріанна Сергіївна; YATSENKO, Marianna; КОМАРНИЦЬКА, Вікторія Вадимівна; KOMARNYTSKA, Viktoriia
  Систематизовано чинники впливу на ефективність туристичного бізнесу, які загострились в умовах війни. Виокремлені чинники розподілено на декілька напрямів впливу – фінансовий, правовий, митний, логістичний, ресурсний, інформаційний. За допомогою методів кореляційно-регресійного аналізу дані фактори проаранжовано за значимістю. Враховуючи значне зниження обсягу туристичних послуг в умовах війни, доцільно здійснити комплекс заходів для підвищення ефективності за рахунок пом’якшення бюрократизації дозвільних процедур та впровадження антикризових заходів в діяльність представників готельного бізнесу. Запропоновано вдосконалену систему управління готельним підприємством в післявійськовий період. The hotel business is one of the main components of the tourism industry of Ukraine. In the long run, the hotel industry should become a leading factor in intensifying tourism, integrating the state into the world structures of international cooperation, and increasing the importance of national culture. The impact of force majeure on the hospitality industry has become one of the main problems over the last few years. Thus, initially the devastating impact on the hotel business was caused by the effects of the global pandemic, and since February 24, 2022 - the military aggression of the Russian Federation has dealt a terrible blow to the lives of Ukrainians in general and business structures in particular. Closed state borders, danger, rocket fire, cancellation of flights, restrictions on movement within Ukraine between regions and isolation of the country from foreign tourists have caused great damage to the domestic tourism industry, including the hotel business.
 • Item
  ПРАВА ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ ЗМІНИ КЛІМАТУ. HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE
  (2022) КОПИЦЯ, Євгенія Миколаївна; KOPYTSIA, Yevheniia; ГУДЗЕНКО, Юлія Олександрівна; HUDZENKO, Yuliia
  У статі досліджується вплив наслідків зміни клімату на реалізацію фундаментальних прав людини та громадянина. Проаналізовано положення міжнародних нормативно-правових актів, які визнають взаємозв’язок між зміною клімату та правами людини та визначено, що міжнародно-правові заходи з пом’якшення та адаптації до наслідків зміни не є ефективними у забезпечення реалізації фундаментальних прав людини. Сформовано висновки та пропозиції з удосконалення механізму забезпечення прав людини у контексті зміни клімату. The paper is devoted to the study of the interrelationship between climate change and human rights, identifying the emergency of the climate change problem and its direct impact on fundamental human rights. The provisions of key international legal acts in the sphere of climate change adaptation and mitigation are analyzed, focusing on human rights implications in the context of climate change. It is stated that human-driven climate change has a negative impact on the environment, human life and health, thus having a profound impact on a wide range of human rights. The analyses of particular human rights affected by climate change is carried out. These are the right to life, the right to self-determination, the right to development, the right to food, the right to health, the right to water and sanitation, the right to education, the right to housing and the rights of future generations. It is noted that despite the international recognition of the negative impact of climate change on the fundamental human rights, the developed measures for tackling climate change and thus for elimination and prevention of such impact are ineffective. It is mentioned that currently in Ukraine there is no formed national legal framework on climate change, while climate change regulatory provisions are mainly based on the provisions of strategic document, that have been formed as a response to international climate change obligations.
 • Item
  ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ЕКО-ТУРІВ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНЬ ТА НЕПЕРЕДБАЧУВАНОСТІ. PLANNING AND ORGANIZATION OF DOMESTIC ECO-TOURS IN CONDITIONS OF LIMITATIONS AND UNPREDICTABILITY
  (2022) МАНАКОВА, Ірина Сергіївна; MANAKOVA, Iryna; ШВАГІРЕВА, Власта Сергіївна; SHVAHIREVA, Vlasta
  У статті визначено, що сьогодні підприємства сфери туризму опинилися в умовах глибокої кризи, пов'язаної з військовим конфліктом на сході країни та рецесією фінансово-економічної системи. Коронавірусна хвороба (COVID-19) завдала серйозної та незворотної шкоди індустрії екотуризму, створюючи серйозні проблеми для всіх частин ланцюга постачання екотуризму. Ланцюг постачання екотуризму складається з різних компонентів, найважливішими з яких є центри екотуризму. У ці часи пандемії головні турботи цих центрів – покращити їхні жалюгідні економічні умови та зберегти клієнтів на посткоронавірусну еру. Як наслідок, слід провести розслідування, щоб вирішити ці проблеми та надати відповідні рішення, щоб допомогти їм подолати виклики, які виникли. Розроблено двооб’єктивну математичну модель ланцюга постачання екотуризму у невизначеному середовищі з урахуванням наслідків COVID-19. Запропонована математична модель розв’язується за допомогою методу програмування нечітких цілей (FGP) і тестується на реальному прикладі для визначення її ефективності. Пропонуються деякі ефективні управлінські ідеї для покращення ситуації в центрах в умовах пандемії. The tourism industry is the fastest growing and largest industry in the world, and is seen as an important tool for developing and improving economic conditions in many parts of the world. Tourism is extremely vulnerable to external events such as natural disasters. In addition, the tourism industry is an industry based on human activities. Thus, any catastrophe, such as the spread of a pandemic or the outbreak of war, or other natural disasters will lead to stagnation and serious damage. The COVID-19 pandemic is causing serious damage to many businesses. One such business is ecotourism. This question prompted us to study and investigate the current circumstances and situations in this article and to present some relevant action plans as solutions to resume tourism activities.
 • Item
  РОЛЬ ПОДАТКУ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО У ФІСКАЛЬНІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ ВІДНОВЛЕННІ УКРАЇНИ. THE ROLE OF REAL ESTATE TAX IN THE FISCAL POLICY OF THE EUROPEAN UNION AND ECONOMIC RECONSTRUCTION OF UKRAINE
  (2022) ТКАЧИК, Федір Петрович; TKACHYK, Fedir
  У статті досліджено актуальні особливості оподаткування нерухомості у країнах Європейського Союзу (ЄС). Акцентовано увагу на специфічних процедурах застосування ставок податку на нерухомість в деяких європейських країнах. Проведено компаративний аналіз елементів податку на нерухоме майно у країнах ЄС та Україні. Звернено увагу на дискусійні положення та перспективи оподаткування багатства, що може слугувати потенціалом у вирішенні бюджетних проблем національних економік. Систематизовано актуальні нормативні заходи з оптимізації майнового оподаткування в Україні в умовах дії воєнного стану. Проведене наукове дослідження дало змогу сформувати сценарії посилення фіскального потенціалу податку на нерухоме майно в Україні з урахуванням європейського досвіду в період економічного відновлення. In the modern conditions of economic development, an important task is to study the specific features of real estate tax administration in the European Union in order to implement best practices in the Ukrainian system, especially during martial condition and postwar reconstruction of Ukraine. European experience shows that the real estate tax, using the right approach, can become one of the important provisions of the revenue side of budgets at various levels. The actual normative positions on optimization of property taxation in Ukraine in the conditions of martial condition are systematized. The conducted research made it possible to form scenarios for strengthening the fiscal potential of the real estate tax in Ukraine, taking into account the experience of the European Union in the period of economic recovery.
 • Item
  СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ. STRATEGIC PROJECT MANAGEMENT
  (2022) СОРОКА, Лариса Миколаївна; SOROKA, Larysa; СТЕПАНОВА, Катерина Вячеславiвна; STEPANOVA, Kateryna; УМАНЕЦЬ, Тетяна Миколаївна; UMANETS, Tetiana
  Стратегічне управління проєктами є перспективним напрямом досліджень. Доведено, що команди з управління про- єктами повинні навчитися працювати з бізнес-аспектами, краще підтримувати бізнес-стратегію та стабільність. Визначено, що стратегічний менеджмент проєктів ще не широко використовується як підхід у практиці реалізації проєктів. Констатовано, що однією з концепцій стратегічного управління проєктами є стратегія проєкту. Побудовано схему складників стратегії проєкту на основі моделі 5 «Р» Мінцберга. Проаналізовані елементи стратегії проєкту за трьома «Р»: перспектива, позиція, план.Strategic project management is a promising area of research. It has been proven that project management teams need to learn to work with business aspects, better maintain business strategy and stability. To promote project management as a strategic activity with the clear goal of creating competitiveness for organizations, the concept of project strategy must be clear, defined, formulated, managed. It is also necessary to continue research on the perception of senior management in the implementation of the project strategy. This includes research into implementation problems, limitations and shortcomings of the project strategy. Another possible area of research is the study of the relationship between the sponsor's strategy and the project strategy, the study of whether it is always desirable to agree on a project strategy and business strategy. These studies should further improve the concept of project strategy in order to make it more applicable to the dynamics of modern organization.
 • Item
  ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. FINANCIAL SYSTEM OF UKRAINE DURING THE MARTIAL LAW
  (2022) КАФЛИК, Марія Степанівна; KAFLYK, Mariia
  Стаття є дослідженням функціонування фінансової системи України в умовах воєнного стану. Встановлено, що будова фінансової системи є доволі складною, і завдяки фінансовій системі державою накопичуються та використовуються ресурси для утримування свого апарату. З’ясовано, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 р. запроваджено режим воєнного стану на території України на 30 діб, який згодом продовжено. З початком широкомасштабного вторгнення країни-агресора Національним банком України ухвалено необхідні рішення, зокрема постанову НБУ № 18 від 24 лютого 2022 р. Визначено, що зазначені дії є важливим для забезпечення надійного та стабільного функціонування фінансової системи країни, а також максимального забезпечення діяльності Збройних Сил України і безперебійної роботи об’єктів критичної інфраструктури. The paper is a study of the functioning of the financial system of Ukraine under martial law. In particular, it was found that the structure of the financial system is quite complex, and with the help of the financial system, the state accumulates and uses resources to maintain its apparatus. It was found that in accordance with the Decree of the President of Ukraine of February 24, 2022, a martial law regime was imposed on the territory of Ukraine for 30 days and later it was extended. With the beginning of a large- scale invasion of the aggressor country, the National Bank of Ukraine adopted the necessary decisions, including the NBU resolution of February 24, 2022 №18. It was determined that these actions are important in order to ensure the reliable and stable functioning of the financial system of the country, as well as to ensure the activities of the Armed Forces of Ukraine and the smooth operation of critical infrastructure. It was found that on April 13, 2022, the Law of Ukraine №2180-IX "On Amendments to Certain Laws of Ukraine on Ensuring the Stability of the Deposit Guarantee System for Individuals" came into force, which introduces a 100% guarantee on bank deposits of individuals and sole proprietors.
 • Item
  МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА ДП "УКРАЕРОРУХ". METHODOLOGICAL AND THEORETICAL FUNDAMENTALS OF BANKRUPTCY PROBABILITY ASSESSMENT OF "UKSATSE" ENTERPRISE
  (2022) АНТИПЕНКО, Надія Василівна; ANTYPENKO, Nаdiia; ПРОКОПЕНКО, Максим Вікторович; PROKOPENKO, Maksym
  В економічних науках на сьогодні є велика кількість розробок в області аналізу та прогнозу діяльності неплатоспроможних компаній, що зі свого боку допомагає знайти й оцінити критерії ймовірності банкрутства в неплатоспроможних суб’єктів господарювання на прикладі ДП «Украерорух». Статтю присвячено відображенню основних методів та моделей оцінювання ймовірності банкрутства підприємства, що запропоновано зарубіжними і вітчизняними вченими. Розглянуто основні напрями та ідеї в бізнесі, наведено прогноз Євроконтролю до змін трафіку польотів на 4 роки. Проаналізовано використання дискримінантної моделі оцінювання ймовірності банкрутства на прикладі підприємства ДП «Украерорух». На основі всіх даних створено аналіз та опис недоліків вживання дискримінантного аналізу. Наведено рекомендації для покращення стану підприємства та своєчасного прогнозу ймовірності настання банкрутства. Іn the economic sciences today there is a large number of developments in the field of analysis and forecasting of insolvent companies, which in turn helps to find and assess the criteria for the probability of bankruptcy of insolvent entities on the example of state enterprise “Ukrainian State Air Traffic Services Enterprise (UkSATSE)”. This paper is devoted to the reflection of the main methods and models for estimating the probability of bankruptcy of the enterprise, which were proposed by foreign and domestic scientists. In particular, it is noted that the assessment of the threat of bankruptcy on the model of Altman in our economic conditions can be considered as conditional, preliminary, especially if the business entity cannot be classified as medium or large. This model does not allow to obtain a fairly objective result. This is due to differences in the accounting of individual indicators, the impact on their formation of a number of external factors (primarily inflation), the mismatch between the book and market value of individual assets and other objective reasons. Such features determine the need to adjust the coefficients of significance of the indicators given in the Altman model, which in a developing economy is hardly possible.