Онтологія та антропологія права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Участь Конституційного Суду України в новелізації Конституції (спроба філософського підходу). Participation of the Constitutional Court of Ukraine in the Novelization of the Constitution of Ukraine (an Attempt at a Philosophical Approach) Participation of the Constitutional Court of Ukraine in the Novelization of the Constitution of Ukraine (an Attempt at a Philosophical Approach)
  (2022) Михеєнко, Ю.М.; Mykheienko, I.
  Конституційна реальність безпосередньо впливає на гарантування та забезпечення прав і свобод особи, функціонування держави й суспільства. Її зміна в позаконституційний спосіб (вихід органу державної влади за межі конституційно визначених повноважень, застосування неконституційного закону або застосування закону таким чином, що не відповідає Конституції України), свідчить про наявність проблеми, яка потребує розв’язання, зокрема засобами конституційної юрисдикції. Конституційний Суд України за своїм конституційним статусом є органом, який покликаний попереджати, застерігати й розв’язувати відповідні проблеми, у процесі та за наслідком чого, як правило, з’ясовується та формулюється зміст відповідного конституційного регулювання, норм-принципів, «духу» Основного Закону України, завдяки чому відбувається їх новелізація. Водночас цей орган, творячи право, має діяти в межах конституційно визначених повноважень, аби, відповідно, не стати суб’єктом внесення конституційних змін у неконституційний спосіб, перебираючи на себе роль законодавчої або установчої влади. Крім того, щоб бути сприйнятою суспільством, легітимізованою, новелізація Конституційним Судом України Конституції України має бути не лише юридично обґрунтованою, але й докладно поясненою, оскільки й найкращі рішення будь-якого органу влади, за умови їх нерозуміння та несприйняття суспільством, можуть перетворитися на фікцію або навіть стати причиною конституційного конфлікту.Constitutional reality has a direct impact on guaranteeing and ensuring the rights and freedoms of the individual, the functioning of the state and society. Its change in an extra-constitutional manner (exit of the state authority beyond the limits of the constitutionally defined powers, application of an unconstitutional law or application of the law in a way that does not correspond to the Constitution of Ukraine, etc.) indicates the existence of a problem that needs to be solved, in particular, by means of constitutional jurisdiction. According to its constitutional status, the Constitutional Court of Ukraine is a body that is called to prevent, warn and solve relevant problems, in the process and as a result of which, as a rule, the content of the relevant constitutional regulation, norms and principles, «spirit» of the Basic Law of Ukraine is clarified and formulated , thus their novelisation takes place. At the same time, carrying out such an amendment and creating a law, this body must act within the limits of constitutionally defined powers, so as not to become the subject of introducing constitutional changes in an unconstitutional way, taking over the role of legislative or constituent power. In addition, in order to be accepted by society and legitimized, the novelisation of the Constitution of Ukraine by the Constitutional Court of Ukraine must be not only legally justified, but also explained in detail, since even the best decisions of any government body, if they are not understood and not accepted by society, can turn into a fiction or, even cause a constitutional conflict. The purpose of the article is a comprehensive study of the participation of the Constitutional Court of Ukraine in the novelization of the Constitution of Ukraine.
 • Item
  Цифровий конституціоналізм: нова парадигма та перспективи розвитку в Україні. Digital Constitutionalism: a New Paradigm and Prospects for Development in Ukraine
  (2022) Костицький, М.В.; Kostytskyi, M.; Бесчастний, В.М.; Beschastnyi, V.; Кушакова-Костицька, Н.В.; Kushakova-Kostytska, N.
  За останні двадцять років у галузі цифрових технологій відбувся перехід від ліберальної перспективи до конституційної стратегії, яку визначають сьогодні як цифровий конституціоналізм. Цифрова трансформа-ція суспільства спричинила зміни парадигми через те, що державна влада вже не є монопольним регулятором щодо дотримання конституційних принципів. Сучасні інтернет-платформи переважно перебирають на себе регуляторні функції, породжуючи застереження щодо захисту прав користувачів від автономного розсуду приватних компаній, адже їхня діяльність не регламентована на конституційному рівні. Це зумовлює потребу в розробленні нових концептуальних підходів щодо розвитку конституційної демократії в умовах конкурентного протистояння між державною владою та приватним сектором. Метою публікації є дослідження цифрового конституціоналізму – нового наукового концепту, який сьогодні знаменує з одного боку трансформацію традиційного конституціоналізму до нових цифрових реалій, а з іншого – конституціоналізацію регулювання відносин в інтернеті. Over the past twenty years, there has been a shift in the field of digital technologies from a liberal perspective to a constitutional strategy, defined today as digital constitutionalism. The digital transformation of society has led to a paradigm shift due to the fact that the state power no longer acts as a monopoly regulator regarding the observance of constitutional principles. Modern Internet platforms are increasingly taking over regulatory functions, giving rise to reservations regarding the protection of users’ rights from the autonomous discretion of private companies, because their activities are not regulated at the constitutional level. This necessitates the development of new conceptual approaches to the development of constitutional democracy in the conditions of competitive confrontation between state power and the private sector. The purpose of the publication is the study of digital constitutionalism – a new scientific concept, which today marks, on the one hand, the transformation of traditional constitutionalism to new digital realities, and on the other hand, the constitutionalization of the regulation of relations on the Internet.