№1

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 60
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ОБОРОНИ УКРАЇНИ. Theoretical and legal aspects of systematization of the laws in the field of defense of Ukraine
  (2023) ОСТАПЕНКО А.І.; Ostapenko A.I.
  Статтю присвячено дослідженню теоретичних аспектів систематизації законодавства та висвітленню особливостей систематизації законодавства у сфері оборони України. орони України. Обґрунтовано необхідність проведення уніфікації та систематизації законодавства у сфері оборони з метою його гармонізації з законодавством країн-членів НАТО та ЄС. Наголошено, що стрімка активізація правотворчої діяльності в умовах воєнного стану на фоні вже існуючого розгалуженого масиву нормативно-правових актів у сфері оборони особливо актуалізує питання приведення законодавства у сфері оборони України в узгоджену систему. The article is intended for the study of theoretical aspects of systematization of the laws and highlighting the peculiarities of systematization of the laws in the field of defense of Ukraine. The need to unify and systematize the laws in the field of defense with the aim of harmonizing it with the laws of NATO and the EU member states has been substantiated. It has been emphasized that the rapid intensification of law-making activities under the conditions of martial law concurrently with the pre-existing extensive array of regulatory and legal acts in the field of defense especially actualizes the issue of bringing the laws of Ukraine in the field of defense into a coherent system.
 • Item
  THE SYSTEM OF LEGAL PREVENTION OF CORRUPTION UNDER MARTIAL LAW. Система правового запобігання проявам корупції в умовах воєнного стану
  (2023) KOLPAKOV V.K.; Колпаков В.К.
  The study is devoted to the theoretical understanding of administrative and legal means of combating corruption in Ukraine under martial law. In the aspect of the Law of Ukraine of 12.05.2015 “On the legal regime of martial law” and the Decree of the President of Ukraine of 24.02.2022 “On the imposition of martial law in Ukraine” political and legal documents are analyzed, as well as anti-corruption materials of analytical and socio-political content. These are, in particular: a) program documents on combating corruption; b) anti-corruption normative acts; c) organizational and legal institutions; c) forms and methods of activities of the subjects of the fight against corruption; d) sociological surveys; e) empirical research; f) materials of international organizations “Transparency International”, “Management Systems International (MSI)”, international audit company “EY”. The work of the National Anti-Corruption Agency is described in detail; The National Anti-Corruption Bureau; Specialized Anti-Corruption Prosecutor’s Office; State Bureau of Investigation. Дослідження присвячено теоретичному осмисленню адміністративно-правових засобів протидії корупції в Україні в умовах воєнного стану. В аспекті Закону України від 12.05.2015 «Про правовий режим воєнного стану» та Указу Президента України від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні» аналізується політико-правові документи, а також анти-корупційні матеріали аналітичного та соціально політичного змісту. Це, зокрема: а) програмні документи щодо протидії корупції; б) антикорупційні нормативні акти; в) організаційно-правові інститути; в) форми і методи діяльності суб’єктів боротьби з корупцією; г) соціологічні опитування; д) емпіричне дослідження; е) матеріали міжнародних організацій «Transparency International», «Management Systems International (MSI)», міжнародної аудиторської компанії «EY». Детально описано роботу Національного агентства з питань запобігання корупції; Національне антикорупційне бюро; Спеціалізована антикорупційна прокуратура; Державне бюро розслідувань.
 • Item
  УНІФІКОВАНИЙ ПАТЕНТНИЙ СУД ЯК УНІКАЛЬНА ІНСТИТУЦІЯ ПАТЕНТНОГО ЗАХИСТУ В ЄС. The Unified Patent Court as a unique institution of patent protection in the EU
  (2023) СОКОЛОВА О.О.; Sokolova O.O.
  У статті розкрито питання становлення Уніфікованого патентного суду відповідно до Угоди про Уніфікований патентний суд від 19 лютого 2013 року. Уніфікований патентний суд є самостійною інституцією, яка встановлена внаслідок підписання державами-членами Європейського Союзу міжнародної угоди між собою. Втім його становлення та майбутнє функціонування тісно пов’язані з правовим порядком Європейського Союзу та досягненням цілей установчих договорів. У статті досліджено значення правового порядку Європейського Союзу для становлення унітарної системи патентного захисту в Європейського Союзу та зокрема Унітарного патентного суду. The article examines the establishment of the Unified Patent Court in accordance with the Agreement on the Unified Patent Court of February 19, 2013. The Unified Patent Court is an independent institution established as a consequence of the signing of an international agreement by the Member States of the European Union. However, its establishment and future functioning are closely related to the legal order of the European Union and the fulfilment of the objectives of the Treaties. The article examines the importance of the European Union legal order for the establishment of the unitary system of patent protection in the European Union and, in particular, the Unitary Patent Court.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ В КОНТЕКСТІ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ. Peculiarities of Ukraine’s cooperation with the International Criminal Court in the context of russian’s military aggression against Ukraine
  (2023) СМИРНОВ М.І.; Smyrnov M.I.
  У статті розглядаються концептуальні питання, пов’язані із побудовою системи міжнародної кримінальної юстиції, ратифікацією Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і особливостями співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом. The conceptual issues, related to the construction of the system of international criminal justice, ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court and features of cooperation of Ukraine with the International Criminal Court, are examined in the article.
 • Item
  ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ. General principles of law in international law
  (2023) МАНУЇЛОВА К.В.; Manuilova K.V.
  Стаття присвячена дослідженню характеру загальним принципам права, які визнані цивілізованими націями, як вони визначені у Статуті Міжнародного Суду, які є важливим правовим засобом, покликаним регулювати міждержавні відносини, у тому числі і при вирішенні спорів між державами. Потреба їх застосування, зазвичай, виникає тоді, коли те чи інше питання не охоплюється міжнародними договорами і міжнародними звичаями, і потрібно заповнити прогалину у міжнародному праві. The article is devoted to the study of the nature of the general principles of law, which are recognized by civilized nations, as defined in the Statute of the International Court of Justice, which are an important legal instrument designed to regulate interstate relations, including when resolving disputes between states. The need for their application usually arises when this or that issue is not covered by international treaties and international customs, and a gap in international law needs to be filled.
 • Item
  ВЕРИФІКАЦІЯ ВЧИНЕНИХ В УКРАЇНІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ ІНСТРУМЕНТАМИ МІЖНАРОДНОГО КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА. Verification of war crimes committed in Ukraine by instruments of international criminal law
  (2023) МАКАРЕНКОВ О.Л.; Makarenkov O.L.
  У статті досліджено складові верифікації вчинених в Україні воєнних злочинів інструментами міжнародного кримінального права. Від моменту початку повномасштабної війни рф проти України російські військові вчинили десятки тисяч воєнних злочинів. Серед них основними стали злочини проти життя, здоров’я та статевої недоторканості. Усі вони частини злочину проти людяності, які підслідні Міжнародному кримінальному суду ООН та визначаються такими у низці юридичних документів, що ухвалені публічними органами держав та міжнародних організацій. The article reveals the components of war crimes committed in Ukraine verification by means of international criminal law. Since the beginning of the russian federation’s full-scale war against Ukraine, the russian military has committed tens of thousands of war crimes. Among them, crimes against life, health, sexual integrity and freedom became the main ones. All of them are part of a crime against humanity, which is under investigation by the International Criminal Court of the United Nations and defined as such in a number of legal documents adopted by public bodies of states and international organizations.
 • Item
  ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖУРНАЛІСТІВ ПІД ЧАС ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ. Legal status of journalists during armed conflicts
  (2023) КІРИК А.Ю.; Kiryk A.Yu.
  У статті досліджено питання правового статусу журналістів в умовах збройного конфлікту. Проаналізовано міжнародні нормативно-правові акти, які передбачають систему захисту журналістів під час збройних конфліктів. Визначено, що Третя Женевська конвенція 1949 року про поводження з військовополоненими стала першим міжнародним документом, який визначив статус журналістів під час збройних конфліктів. Встановлено, що міжнародне гуманітарне право визнає дві категорії журналістів, які працюють у зонах збройного конфлікту: воєнні кореспонденти та незалежні журналісти та визначено, що військові кореспонденти захищені збройними силами, тоді як незалежні журналісти не перебувають під таким особливим захистом. Досліджуючи статус журналістів в міжнародних актах встановлено, що журналісти, які виконують небезпечні професійні місії в зонах збройних конфліктів, вважаються цивільними особами та підпадають під захист Женевських конвенцій та додаткових протоколів до них. The issue of the legal status of journalists in the conditions of an armed conflict has been studied. The international normative legal acts, which provide for the system of protection of journalists during armed conflicts, have been analyzed. It was determined that the Third Geneva Convention of 1949 on the Treatment of Prisoners of War became the first international document that defined the status of journalists during armed conflicts. It is established that international humanitarian law recognizes two categories of journalists working in areas of armed conflict: war correspondents and independent journalists, and it is determined that war correspondents are protected by the armed forces, while independent journalists are not under such special protection.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНОЇ МОДЕЛІ ІНСТИТУТУ ЗАСТАВИ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ. Features of the regulatory model of the institution of bail in criminal proceedings
  (2023) СИТАЙЛО О.І.; Sitailo O.I.; НАЗАРОВ В.В.; Nazarov V.V.
  Досліджено нормативну модель інституту застави в кримінальному провадженні, вплив цього заходу на забезпечення прав підозрюваного, обвинуваченого, заставодавця. Доведено, що застосування застави має публічний характер, оскільки цей захід примусу застосовується суб’єктом від імені держави, якого наділено владними повноваженнями. Зауважується, що досліджуваний захід пов’язаний з певними правообмеженнями саме у сфері матеріальних інтересів особи, застосування щодо неї встановлених кримінальними процесуальними нормами санкцій, якими передбачено виконання низки процесуальних обов’язків, пов’язаних із забезпеченням належної поведінки та можливості вжиття більш суворих запобіжних заходів у разі невиконання раніше накладених санкцій. The normative model of the institution of bail in criminal proceedings, and the impact of this measure on ensuring the rights of the suspect, accused, and pledger is investigated. It is proved that the use of bail is public in nature since this measure of coercion is applied by the subject on behalf of the state that is vested with powers. It is noted that the studied measure is associated with certain legal restrictions in the sphere of material interests of a person, the application of sanctions against him established by criminal procedural norms, which provide for the fulfillment of a number of procedural duties related to ensuring proper behavior and the possibility of taking stricter preventive measures in case of non-compliance with previously imposed sanctions.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ УМИСНИХ ВБИВСТВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ. Peculiarities of the investigation of intentional killings during hostilities in the occupied territories of Ukraine
  (2023) СИВОДЄД І.С.; Syvodied I.S.
  Події, які упродовж останніх дев’яти років відбуваються в Україні, свідчать про наявність нового виду суспільних відносин в умовах збройного конфлікту – гібридної війни, метою якої є насильницька зміна конституційного ладу України, захоплення державної влади, зміна меж території України та незаконне існування державних утворень. Участь у цій війні проти України, поряд з кадровими військовослужбовцями Російської Федерації, приймають озброєні загони бойовиків так званих «Донецької та Луганської народних республік», найманці приватної військової компанії «Вагнер». Повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року стало наслідком окупації ворогом однієї п’ятої частини її території в адміністративно-територіальних межах частин Київської, Чернігівської, Сумської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Донецької та Луганської областей. Раніше була анексована територія Автономної Республіки Крим. The events that have taken place in Ukraine over the past nine years testify to the existence of a new type of social relations in the conditions of an armed conflict – a hybrid war, the purpose of which is the violent change of the constitutional system of Ukraine, the seizure of state power, the change of the borders of the territory of Ukraine and the illegal existence of state entities . Armed detachments of fighters from the so-called “Donetsk and Luhansk People’s Republics”, mercenaries of the private military company “Wagner”, are taking part in this war against Ukraine, along with regular servicemen of the Russian Federation. The full-scale invasion of the Russian Federation into Ukraine on February 24, 2022 was the result of the enemy occupying one-fifth of its territory within the administrative-territorial boundaries of parts of the Kyiv, Chernihiv, Sumy, Kherson, Zaporizhzhya, Mykolaiv, Donetsk, and Luhansk regions. Previously, the territory of the Autonomous Republic of Crimea was annexed.
 • Item
  ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ. Theoretical and applied problems of defining the concept of the interaction of the investigator with operative units
  (2023) САБАНЮК Т.Р.; Sabaniuk T.R.
  У статті аналізуються основні доктринальні підходи до визначення поняття взаємодії слідчого та оперативних підрозділів. Звертається увага, що попри відсутність законодавчого закріплення цього поняття, визначення його змісту стало предметом низки наукових публікацій різних галузей знань. Проте представники різних наукових шкіл дещо по різному визначають зміст взаємодії, оскільки зміст взаємодії залежить як від специфіки виконуваної діяльності, так і специфіки суб’єктів взаємодії. Окрім того, акцентується на тому, що й серед науковців, які безпосередньо досліджували зміст поняття взаємодії між слідчим та оперативними підрозділами немає єдності щодо змісту цього поняття. Відповідно у статті поняття взаємодії досліджується як з огляду на загальне поняття взаємодії, так і безпосередньо взаємодії слідчого з оперативними підрозділами. In the article analyzed the main doctrinal approaches to defining the concept of interaction between investigative and operative units. Attention is drawn to the fact that despite the lack of legal consolidation of this concept, the definition of its content has become the subject of a number of scientific publications in various fields of knowledge. However, representatives of different scientific schools define the content of interaction somewhat differently, since the content of interaction depends both on the specifics of the performed activity and the specifics of the subjects of interaction. In addition, it is emphasized that even among scientists who have directly studied the meaning of the concept of interaction between investigative and operative units, there is no unity regarding the meaning of this concept. Accordingly, the article examines the concept of interaction both with regard to the general concept of interaction and directly to the interaction of the investigator with operative units.
 • Item
  БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Continuity of trial in criminal proceedings
  (2023) РАФАЛЬОНТ С.Р.; Raphalont S.R.
  Стаття присвячена проблематиці правової природи, регулювання та реалізації безперервності судового розгляду кримінального провадження. Використовуючи напрацювання, викладені у доктрині кримінального процесу, ґрунтуючись на аналізі кримінального процесуального регулювання, авторка дійшла висновку, що безперервність судового розгляду полягає у вимозі безупинного його проведення або у спосіб (без невиправданих перерв і відкладень), щоб період між судовими засіданнями визначався такими часовими інтервалами, які забезпечували б суду можливість з’ясування обставин кримінального провадження та дослідження доказів, не відволікаючись на інші судові процеси. The article is devoted to the problems of the legal nature, regulation and implementation of continuity of trial in criminal proceedings. Using the findings set forth in the doctrine of criminal procedure, based on the analysis of criminal procedural regulation, the author came to the conclusion that the continuity of the trial consists in the requirement for its continuous conduct or in such a way (without unjustified interruptions and postponements) that the period between court sessions is determined by such time intervals, which would provide the court with the opportunity to find out the circumstances of the criminal proceedings and examine the evidence, without being distracted by other court processes.
 • Item
  РОЗГЛЯД ЦИВІЛЬНОГО ПОЗОВУ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ТА ВИХОВНОГО ХАРАКТЕРУ. Consideration of a civil claim in criminal proceedings regarding the application of coercive measures of a medical and educational nature
  (2023) МУЗИЧЕНКО О.В.; Muzychenko O.V.
  Предметом дослідження є нормативне регулювання, судова практика та наукові позиції щодо розгляду цивільного позову у кримінальному провадженні з приводу застосування примусових заходів виховного та медичного характеру. Акцентовано на недосконалості приписів Кримінального процесуального кодексу України, що регулюють вищезазначене питання. Звернуто увагу на те, що недосконалість приписів кримінального процесуального закону не призводить до дискусій щодо можливості розгляду цивільного позову у кримінальному провадженні з приводу застосування примусових заходів медичного характеру. Водночас як в судовій практиці, так і в доктрині кримінального процесу немає єдиної позиції щодо можливості розгляду цивільного позову у кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів виховного характеру. Констатовано, що норми чинного кримінального процесуального закону, які регулюють питання розгляду цивільного позову у межах кримінального провадження є суперечливими, а тому призводять до відсутності єдиної судової практики щодо розгляду цивільного позову у кримінальному провадженні з приводу застосування примусових заходів виховного характеру. Наведено судову практику щодо залишення без розгляду цивільного позову у кримінальних провадженнях з приводу застосування примусових заходів медичного характеру через звернення до неналежного цивільного відповідача. Зазначено про можливість заміни цивільного відповідача під час судового провадження. З метою удосконалення приписів кримінального процесуального закону та сприяння у формуванні єдиної судової практики запропоновано свою редакцію приписів ч. 1 ст. 62, ч. 1 ст. 128, ч. 1 ст. 500, ч. 1 ст. 501, ч. 1 ст. 512, ч. 1 ст. 513 Кримінального процесуального кодексу України. The subject of the research is normative regulation, judicial practice and scientific positions regarding consideration of a civil claim in criminal proceedings regarding the use of coercive measures of an educational and medical nature. Emphasis is placed on the imperfection of the provisions of the Criminal Procedure Code of Ukraine, which regulate the above-mentioned issue. Attention is drawn to the fact that the imperfection of the prescriptions of the criminal procedural law does not lead to discussions about the possibility of consideration of a civil lawsuit in criminal proceedings regarding the use of coercive measures of a medical nature.
 • Item
  ДОПУСТИМІСТЬ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ПІД ЧАС КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. The permissibility of restriction of property rights during criminal proceedings
  (2023) МАРКЄЛОВА В.М.; Markelova V.M.
  Досліджено питання дотримання прав і свобод людини в кримінальному провадженні, а також допустимість їх обмеження під час застосування чи проведення процесуальних дій. Акцентовано увагу на питаннях дотримання балансу між завданнями охорони й захисту прав особи під час проведення процесуальних дій та щодо досягнення ефективності в боротьбі зі злочинністю, підвищення ролі й значення правоохоронних органів у забезпеченні повноцінної реалізації конституційних прав особи. The author examines the issues of observance of human rights and freedoms in criminal proceedings, as well as the permissibility of their restriction during the application or conduct of procedural actions. The author focuses on the issues of maintaining a balance between the tasks of protecting and defending human rights during procedural actions and achieving efficiency in the fight against crime, enhancing the role and importance of law enforcement agencies in ensuring the full realization of constitutional rights of an individual.
 • Item
  ВЗАЄМОДІЯ СЛІДЧИХ З ОПЕРАТИВНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КОРУПЦІЙНИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ. Interaction of investigators with operative units of law enforcement agencies during detection and investigation of corruption criminal offenses: theoretical and legal aspects
  (2023) КИРИЧЕНКО О.В.; Kyrychenko O.V.
  Взаємодія слідчих з оперативними підрозділами правоохоронних органів під час виявлення та розслідування корупційних кримінальних правопорушень можлива як під час документування фактів кримінально протиправної діяльності та реалізації оперативно-розшукової інформації, так й під час досудового розслідування. The interaction of investigators with the operational units of law enforcement agencies in identifying and investigating corrupt criminal offenses is possible both in documenting the facts of criminally illegal activities and the implementation of operational-search information, and in pre-trial investigation.
 • Item
  РОЗГОЛОШЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІСЛЯ ЙОГО ЗАВЕРШЕННЯ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ. Disclosure of pre-trial investigation information upon its completion: relevant issues
  (2023) ЖМУДІНСЬКИЙ В.П.; Zhmudinskyi V.P.
  У статті розглянуто актуальні питання, які стосуються розголошення відомостей досудового розслідування кримінальних проваджень після його завершення. Доведено, що поняття нерозголошення відомостей досудового розслідування є тотожним поняттям таємниця досудового розслідування та таємниця слідства. The article deals with relevant issues regarding information disclosure of pre-trial investigation in criminal proceeding after its completion. It has been proven that the non-disclosure of pre-trial investigation information is identical to secrecy of pre-trial investigation and secrecy of investigation.
 • Item
  БАЛАНС ПРОЦЕСУАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТОРІН ЯК АТРИБУТ ЗМАГАЛЬНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ. Balance of procedural opportunities as an attribute of adversarial criminal proceedings
  (2023) ДУФЕНЮК О.М.; Dufeniuk O.M.
  Стаття присвячена дескрипції окремих підходів оптимізації балансу процесуальних можливостей сторони обвинувачення та сторони захисту у кримінальному провадженні. Під поняттям «процесуальних можливостей» розуміється сукупність прав та повноважень щодо застосування процесуальних інститутів для відстоювання сторонами своїх правових позицій перед незалежним і справедливим судом. Важливість обговорення цієї теми зумовлена низкою чинників. Процесуальні права та повноваження залишаться декларацією на папері, якщо не існуватимуть реальні фактичні можливості скористатися ними сторонами для відстоювання правових позицій на засадах змагальності. The purpose of the article is to describe some approaches to the issue of improving the balance of procedural opportunities for the prosecution and the defense in criminal proceedings. The concept of “procedural opportunities” means a set of rights and powers for the application of procedural institutions during the presentation by parties of their legal positions before an independent and fair court. The importance of discussing this topic is determined by a number of factors. Procedural rights and powers will remain a declaration on paper if there are no real opportunities to use them. At the same time, reforms in this area must be treated with great care, because efforts to balance the system can sometimes lead to the opposite effect.
 • Item
  МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ ЩОДО РОЗШУКУ ТА ПОВЕРНЕННЯ АКТИВІВ. International cooperation in asset tracing and recovery
  (2023) ДОМБРОВСЬКА О.В.; Dombrovska O.V.; ХОВПУН О.С.; Khovpun O.S.; ЧАСОВА Т.О.; Chasova T.O.
  У статті проаналізовано загальні аспекти міжнародної співпраці, забезпечення механізмів виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на міжнародному та національному рівнях. Завдання агентства з розшуку та менеджменту активів полягає в тому, щоб, використовуючи міжнародний досвід і налагоджуючи співпрацю з міжнародними організаціями, зробити його в межах закону настільки унікальним за своєю ефективністю, щоб ні в кого не виникало питань щодо доцільності його існування. При цьому, агентство з розшуку та менеджменту активів повністю під силу забезпечити збереження, економічну вартість і реалізацію відповідних активів, а також передачу їх в управління відповідно до законодавства та реалізацію конфіскованих у кримінальному провадженні активів. Очевидно, що нова система управління активами, яку створить агентство, має приносити державі дохід, а не спричиняти збитки та породжувати корупцію. The article analyzes general aspects of international cooperation, provision of mechanisms for detection, search and management of assets obtained from corruption and other crimes at the international and national levels. The task of the asset tracing and management agency is to, using international experience and establishing cooperation with international organizations, make it within the limits of the law so unique in its effectiveness that no one has questions about the expediency of its existence. At the same time, the asset tracing and management agency is fully capable of ensuring the preservation, economic value and sale of relevant assets, as well as their transfer to management in accordance with the law and the sale of assets confiscated in criminal proceedings. It is obvious that the new asset management system that the agency will create should bring revenue to the state, not cause losses and generate corruption.
 • Item
  КВАЛІФІКОВАНИЙ СКЛАД ОПОРУ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. Qualified Resistance: Current Issues of Criminal Liability
  (2023) БОРОВИК А.В.; Borovyk A.V.
  У статті досліджено актуальні питання кримінальної відповідальності за опір, поєднаний з примушенням потерпілих шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій (ч. 3 ст. 342 КК). Розкрито особливості кваліфікації різних проявів насильства під час такого опору, зокрема завдання побоїв, заподіяння тілесних ушкоджень, смерті. Встановлено, що у теорії кримінального права різні прояви насильства під час опору, поєднаного з примушенням до виконання явно незаконних дій, одна частина вчених пропонує кваліфікувати лише за ч. 3 ст. 342 КК, а друга – за сукупністю: за ч. 3 ст. 342 КК та відповідними частинами ст. 345, або 346, або 350 КК (залежно від категорії потерпілих). The article examines topical issues of criminal liability for resistance combined with coercion of victims by means of violence or threat of such violence to perform clearly illegal actions (Part 3 of Article 342 of the Criminal Code). The author reveals the peculiarities of qualification of various manifestations of violence during such resistance, in particular, causing beatings, bodily harm, and death. It is established that various manifestations of violence during resistance combined with coercion to perform clearly illegal actions in the theory of criminal law are proposed by some scholars to be qualified only under Part 3 of Article 342 of the CC. The others propose combination: under Part 3 of Article 342 of the CC and relevant parts of Articles 345, or 346, or 350 of the CC (depending on the category of victims).
 • Item
  ЗГВАЛТУВАННЯ ЯК ГАНЕБНИЙ ІНСТРУМЕНТ ГЕНОЦИДУ ПРОТИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Rape as a shameful instrument of genocide against the Ukrainian people
  (2023) ТОМА М.Г.; Toma M.G.; ДЯКУР М.Д.; Diakur M.D.
  Більше шести місяців минуло з початку повномасштабної російської агресії в Україні. Українці як нація борються на всіх фронтах – військових, дипломатичних, економічних, гуманітарних та ін.. А нелюдські вчинки загарбників на нашій землі, – дуже часто жорстокі і підступні не знають меж – важко описувати простими словами. Російські загарбники скоюють в Україні сотні а то й тисячі воєнних злочинів, серед яких масові вбивства, катування, зґвалтування, руйнування цивільних об’єктів, депортація, вбивство військовополонених та ін.. В статті зробимо спробу відповісти на спірне питання російського вторгнення в Україну: чи має ця війна характерні ознаки геноциду. Оскільки російська агресія ще триває, а наслідки їхніх дій після деокупації Бучи, Ізюму та інших територій нашої держави які були під окупаціє. російських нелюдів, сучасні інструменти дають можливість вивчити питання чи має місце геноцид та встановити істину. More than six months have passed since the beginning of full-scale russian aggression in Ukraine. Ukrainians as a nation are fighting on all fronts – military, diplomatic, economic, humanitarian, etc. And the inhuman acts of the invaders on our land – very often cruel and insidious know no bounds – are difficult to describe in simple words. Russian invaders are committing hundreds or even thousands of war crimes in Ukraine, including mass murders, torture, rape, destruction of civilian objects, deportation, killing of prisoners of war, etc. In the article, we will try to answer the controversial question of the Russian invasion of Ukraine: does this war have characteristic features of genocide. Since the Russian aggression is still ongoing, and the consequences of their actions after the de-occupation of Bucha, Izyum and other territories of our state that were under occupation. of Russian non-humans, modern tools make it possible to study the question of whether genocide took place and to establish the truth.
 • Item
  ДИНАМІКА САМОВІЛЬНОГО ЗАЛИШЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ АБО МІСЦЯ СЛУЖБИ. Dynamics of unauthorized abandonment of a military unit or place of service
  (2023) ТКАЧЕНКО П.І.; Tkachenko P.I.
  Статтю присвячено кримінологічному дослідженню динаміки самовільного залишення військової частини або місця служби військовослужбовцями, як строкової так і контрактної служби. Нагальність викликана збільшенням зареєстрованих злочинів проти встановленого порядку несення або проходження військової служби, зокрема в період дії правового режиму – воєнного стану. Так, військові кримінальні правопорушення становлять загрозу національній безпеці тим самим руйнують мікроклімат в лавах Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших військових формуваннях утворених відповідно до Законів України. Разом з тим, вчинення злочинів проти встановленого порядку несення або проходження військової служби суттєво підриває обороноздатність, псує авторитет військ, пригнічує становлення дисципліни та порядку, які з давніх давен є запорукою та панують у військових колективах. Самовільне залишення військової частини або місця служби являється найрозповсюдженішим військовим кримінальним правопорушенням, показники якого завжди сягають більшість на фоні загальної статистики щодо зареєстрованих військових злочинів. The article is devoted to a criminological study of the dynamics of voluntary abandonment of a military unit or place of service by military personnel, both conscript and contract service. The urgency is caused by the increase in registered crimes against the established order of military service, in particular during the period of the legal regime – martial law. Thus, military criminal offenses pose a threat to national security, thereby destroying the microclimate in the ranks of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine and other military formations formed in accordance with the Law of Ukraine. At the same time, the teaching of crimes against the established order of carrying out or completing military service significantly undermines the defense capability, spoils the authority of the troops, suppresses the formation of discipline and order, which since ancient times have been a guarantee of dominance in military collectives.