Філософські проблеми окремих напрямів правознавства

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Удосконалення вітчизняного законодавства шляхом адаптації до англійської термінології.Improvement of Domestic Legislation by Adapting it to English Terminology
  (2018) Колюшева, О. С.; Koliusheva, O.
  У статті проаналізовано процес удосконалення вітчизняного законодавства шляхом адаптації його до англійської термінології. Автор обстоює думку, згідно з якою англійська мова має бути обовʼязковою мовою на науково-практичних і науково-теоретичних конференціях. Важливо, щоб у фахових виданнях друкували статті саме англійською мовою з високим рівнем адаптації перекладу.It has been determined that domestic legislator understands the necessity of studying and distributing the English language, therefore the law establishes the requirement for a certificate that would confirm the necessary level of English language proficiency. In addition, researchers and scientists must learn not only the results of domestic science but also engage in global achievements, which are possible only through knowledge of a sufficient level of English language. Furthermore, it is also necessary to initiate the translation of results of fundamental research in administrative law of Ukraine. Certainly, they will become not only the property of the Ukrainian nation, but the entire world scientific community. This will ensure the dynamic development of domestic science, continuous movement forward and orientation to the result. It has been revealed that the graduate students and postgraduate students should also present the results of their dissertation in English, we believe that at least one third of the report should be exactly that language. Moreover, at least one third of the questions should also be asked in English, this will confirm the establishment of feedback between students and the commission, and will ensure that all members of the commission have a high level of English. Thus, Ukraine is on European integration way. Ukrainian government, parliament, as well as public organizations take the necessary measures to study, disseminate and develop English as a language of international communication. However, there is still a lot ahead. Obviously, the joint efforts of each member of society can achieve a general positive result and Ukraine will successfully become an equal member of the European Union.
 • Item
  Інститут покарання в культурно-ціннісному вимірі.Institute of Penalty in Cultural-Price-Related Measures
  (2018) Драган, І. В.; Drahan, I.
  Розглянуто сутність і функції кримінального покарання. Обґрунтовано важливість соціального аспекту в системі виконання покарань. Констатовано, що прагнення людини до справедливості, захисту особистих прав і свобод від злочинних посягань зумовлює позитивне сприйняття інституту покарання та механізму його реалізації. Визначено, що на підставі ціннісних орієнтацій громадян відбувається оцінювання стану інституту покарання, його ефективності та позитивної ролі для суспільства. Ціннісні правові настанови, які сформувалися в суспільстві у формі настроїв, поглядів, ідей, визначають поведінку учасників кримінального процесу в процесі застосування покарання. Проаналізовано історичні умови формування соціальних цінностей у сфері права, їх вплив на ефективність застосування кримінальних покарань в Україні. Інститут покарання, який протягом різних історичних періодів функціонував на території сучасної України, мав яскраво виражений класовий характер. The essence and functions of criminal punishment are considered. The importance of the social aspect in the system of execution of punishment is highlighted. It is determined that the value legal guidelines that have been formed in society in the form of mood, views, ideas determine the behavior of participants in the criminal process during the implementation of punishment. With the help of ideas about the nature and purpose of criminal responsibility, an assessment is made of the state of the criminal-executive system, the effectiveness of criminal punishment and its positive role for society. It is disclosed that the natural desire of a person to protect his own rights and freedoms from criminal encroachment, to restoration of the violated, as a result of a crime, justice causes a positive perception of the institute of punishment and the mechanism for its implementation. The historical conditions of formation of social values in the field of criminal law in Ukraine are analyzed.
 • Item
  Філософсько-правові засади формування інформаційного суспільства в Сполучених Штатах Америки.Philosophical and Legal Principles of the Formation of an Information Society in the United States of America
  (2018) Кушакова-Костицька, Н. В.; Kushakova-Kostytska, N.
  Стаття присвячена актуальним питанням сьогодення, повʼязаним із формуванням інформаційного суспільства. Дослідження ґрунтується на філософській концепції, сутність якої полягає у визнанні доведеною гіпотези про те, що сучасна цивілізація в середині 50-х років минулого століття перейшла в третю епоху генезису – інформаційну, яка є наступною після аграрної та індустріальної. Її сутність полягає у виокремленні інформації (нематеріальної субстанції) як визначальної у людському суспільстві, між суспільством і державою, людиною та державою, людей між собою. Якщо попередні два етапи розвитку людства були жорстко повʼязані з обʼєктом діяльності (земля або засоби діяльності – машини й механізми), то нині інформація стала універсальною. Оскільки Сполучені Штати Америки є беззаперечним світовим лідером у розвитку новітніх технологій та економічного розвитку, не тільки суто з економічної позиції, а й з ідеологічної та філософської, автор ретельно вивчає досвід цієї держави щодо визначення філософсько-правових засад та запровадження механізму захисту прав і свобод громадян у межах інформаційного простору. На підставі результатів дослідження було обґрунтовано висновок щодо необхідності імплементації цього досвіду в законодавчу та правозастосовну діяльність вітчизняних органів державної влади.The article is devoted to the actual issue of the present related to the formation of the information society. In the basis of the study, the author put a philosophical concept, the essence of which is to recognize the hypothesis that modern civilization in the mid-50ʼs entered the third era of genesis – informational, which is the next after the agrarian and industr. Its essence is the separation of information (intangible substance) as determinant in the relationship in human society, between society and state, man and state, people between themselves. If the previous two stages of human development were firmly tied to the object of activity (land or means of operation – machines and mechanisms), today the information has become universal. Proceeding from the fact that the United States is the undisputed global leader in the development of advanced technologies and economic development, not only purely from an economic point of view, but also from an ideological and philosophical point of view, the author thoroughly examines the US experience in defining the philosophical and legal principles and the introduction of a protection mechanism rights and freedoms of citizens within the information space. Based on the results of the study, the conclusion was made on the necessity of implementation of this experience in the legislative and enforcement activities of the domestic bodies of state power.