#02

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 11 of 11
 • Item
  ВПЛИВ ДАНИХ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. INFLUENCE OF DATA OF ENTERPRISE’S FINANCIAL STATEMENTS ON CREATING THE EFFECTIVE MANAGEMENT DECISIONS
  (2022) ЄПІФАНОВА, Ірина Миколаївна; YEPIFANOVA, Iryna; ПАШКОВА, Ангеліна Володимирівна; PASHKOVA, Anhelina
  Визначено, що в управлінні будь-яким підприємством у сучасних умовах господарювання його керівництву іноді буває важко прийняти ті чи інші рішення, адже цей процес супроводжується різними інформаційними потоками даних. Досліджено сутність фінансової звітності підприємства та визначено основні правові основи її регулювання, організаціїта ведення в Україні. Узагальнені якісні характеристики, яким сьогодні повинна відповідати фінансова інформація для прийняття адекватних рішень з боку керівництва підприємства. Обґрунтовано, що вичерпна та достатня фінансова інформація підприємства формується на базі внутрішньої й зовнішньої статистичної звітності, а саме на облікових та необлікових джерелах. Визначено, що прозора й достовірна інформація щодо всіх явищ і процесів, які відбуваються на підприємстві має велике значення для підготовки та прийняття управлінських рішень. It is determined that when managing any enterprise in modern business conditions, it is sometimes difficult for its management to make certain decisions, because this process is accompanied by different information data flows, which are based on operational and reliable information reflected in the reporting. The essence of the financial statements of the enterprise is studied and the main legal bases of its regulation, organization and management in Ukraine are determined. Generalized qualitative characteristics that financial information must meet today to make adequate decisions by the company's management. Therefore, coordinated and organized information support determines the effective information service of an individual business entity, as well as its partners, competitors and consumers. It is revealed that the full satisfaction of the information needs of the latter becomes the main source of financial information when making various economic and social decisions. Thus, the company has the opportunity to reduce the cost of various resources, increase profitability and improve competitiveness in the target market. It is substantiated that comprehensive and sufficient financial information of the enterprise is formed on the basis of internal and external statistical reporting, namely on accounting and non-accounting sources. There is also a list of documents that are the main in the preparation of management reports of any modern enterprise. Attention is also focused on the fact that the data from the financial statements reflect informationabout all the property of the enterprise and the sources of its formation. It is determined that transparent and reliable information about all phenomena and processes that occur in the enterprise is of great importance for the preparation and adoption of management decisions.
 • Item
  ЕКОЛОГІЧНІ ТРЕНДИ СУЧАСНОЇ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ECOLOGICAL TRENDS OF MODERN MARKETING ACTIVITY
  (2022) ІГНАТЕНКО, Роман Владиславович; IHNATENKO, Roman
  Досліджено сутність екологічного маркетингу та основні екологічні тренди маркетингової діяльності у сучасних умовах господарювання. Встановлено, що екологічний маркетинг – це маркетинг, спрямований на задоволення потреб цільової аудиторії через товари, які допомагають берегти довкілля. Головна мета цієї діяльності – популяризація екологічних продуктів та формування відповідального споживання у користувачів, тобто зробити екотовари стандартом споживання. Цілі та завдання екологічного маркетингу такі: підвищення екологічної свідомості серед споживачів; розробка та просування екологічних товарів; популяризація екологічно чистих товарів та послуг на ринку; формування на ринку еко потреб; екологізація виробництва. Досліджено практику втілення екологічних трендів маркетингової діяльності на прикладі кейсів світових та вітчизняних компаній. Перспективами подальших досліджень визначено з’ясування економічної та соціальної ефективності застосування принципів екологічного маркетингу. The paper examines the essence of environmental marketing and the main environmental trends of marketing activities in modern business conditions. It has been established that environmental marketing is marketing aimed at meeting the needs of the target audience through products that help protect the environment. The main goal of this activity is to popularize ecological products and form responsible consumption among users, ie to make ecological goods the standard of consumption. The goals and objectives of environmental marketing are: raising environmental awareness among consumers; development and promotion of ecological goods; promotion of environmentally friendly goods and services on the market; formation of eco-needs on the market; greening of production. Five main environmental trends of modern marketing activities of enterprises are identified, which include the following: PR and creating a positive image of the company, increasing customer loyalty, creating new environmental goods and services, attracting influencers, implementing waste-free or safer production methods. At the same time, it is established that the main ecotrend in Ukraine is the choice of consumers of goods, information about the origin of which is transparent and reliable. There are also five scenarios for using environmental trends in modern business marketing. In particular, such scenarios define - care for recycling and reuse of products, building exclusively eco-brand, introduction of certain eco-products (premium) in the product range, use of modern technologies for production and maintenance, introduction of waste-free or safer production methods. The practice of implementation of ecological trends of marketing activity on the example of cases of world and domestic companies is investigated. Prospects for further research are to determine the economic and social effectiveness of the principles of environmental marketing.
 • Item
  УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT IN CONDITIONS OF INDUSTRY 4.0
  (2022) ЗАХАРЧЕНКО, Віталій Іванович; ZAKHARCHENKO, Vitalii; КОВАЛИК, Оксана Анатоліївна; KOVALYK, Oksana; ГУРАЛЬСЬКА, Вікторія Валентинівна; HURALSKA, Viktoriia
  У роботі визначено, що Індустрія 4.0 може замінити застарілі системи, такі як системи управління операціями та планування ресурсів промислового підприємства, на єдину систему, що є набагато більш економним варіантом діяльності підприємства. Виділено три аспекти цифровізації, які становлять основу підходу Індустрія 4.0 для розвитку промислового підприємства. Визначено, що найпоширенішою проблемою в реалізації аналітичних можливостей на підприємствах є відсутність людей із досвідом для проведення аналізу. Виділено шість ключових рекомендацій, яких доцільно дотримуватися промисловим підприємствам, щоби запровадити стратегію Індустрії 4.0.The impact of the Industry 4.0 concept on domestic business needs to be considered in the long run, which means that overcoming its problems is not a short-term project. However, the technologies and systems of the fourth industrial revolution have the potential to help Ukrainian enterprises overcome the inefficiencies in their business that have kept domestic enterprises behind.
 • Item
  ПРИКЛАДНЕ ЗНАЧЕННЯ "ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ" КЕЙНСА ТА СКЛАДНІСТЬ ЇЇ ОСМИСЛЕННЯ. APPLIED SIGNIFICANCE OF KEYNES “GENERAL THEORY” AND THE COMPLEXITY OF ITS UNDERSTANDING
  (2022) ГИЛКА, Уляна Леонідівна; HYLKA, Uliana
  Стан економіки України можна охарактеризувати як застійний, що вимагає наукового підходу, який засновано на кейнсіанський теорії зростання, початок якої закладений Дж. Кейнсом. Ця обставина визначає актуальність цієї статті. Метою статті є демонстрація особливостей викладу «Загальної теорії». Результатом дослідження стало виявлення нетрадиційної структури викладення матеріалу. Стаття концентрує увагу на відсутності графічних ілюстрацій та результатів аналітичного аналізу; висновках, які не підтверджені доказами.The book by the English scientist John Maynard Keynes “The General Theory of Employment, Interest and Money” underlines an important area of economics, called Keynesianism. It is devoted to the problems of the essence, occurrence and overcoming of inflation. Thereby, it became a real bestseller among academic economists, and in the middle of the twentieth century received an unusually great applied value. At present, there is a need to provide assistance to a wide range of scholars in the sense of this book and thus contribute to the development strategy of economic growth of Ukraine, which is the relevance of the topic of this article.
 • Item
  ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ. FINANCIAL PLANNING OF INVESTMENT PROJECT IMPLEMENTATION
  (2022) БРОВКОВА, Олена Георгіївна; BROVKOVA, Olena
  The paper considers the main problems and features of financial planning of the investment project. This topic is relevant because the efficiency of the use of invested funds dictates the need to form an investment policy based on the development of effective investment projects. The paper analyzes the classifications of investment projects, the project cycle, which has the stages of project formulation, project preparation, project examination, project implementation, evaluation of results. The basic schemes of financing of investment projects are offered. У статті розглянуто основні проблеми та особливості фінансового планування реалізації інвестиційного проєкту. Така тематика є актуальною, бо ефективність використання інвестованих коштів диктують необхідність формування інвестиційної політики на основі розроблення ефективних інвестиційних проєктів. У роботі проаналізовано класифікації інвестиційних проєктів, досліджено проєктний цикл, який має етапи: формулювання проєкту, підготовка проєкту, експертиза проєкту, здійснення проєкту, оцінювання результатів. Запропоновано основні схеми фінансування інвестиційних проєктів. З урахуванням перерахованих схем фінансування окремих інвестиційних проєктів визначено джерела інвестиційних ресурсів.
 • Item
  КОНЦЕПЦІЯ ПРОФЕСІЙНОГО СКЕПТИЦИЗМУ АУДИТОРА ТА ЇЇ ГЕНЕЗИС. THE CONCEPT OF THE AUDITOR'S PROFESSIONAL SKEPTICISM AND ITS GENESIS
  (2022) ГОЛОВАЧ, Володимир Володимирович; HOLOVACH, Volodymyr; ГОЛОВАЧ, Тетяна Анатоліївна; HOLOVACH, Tetiana
  У статті розглянуто такий фундаментальний принцип аудиторської діяльності, як професійний скептицизм. Керуючись комплексним підходом визначено концептуальні засади професійного скептицизму, закономірності його виникнення, становлення та розвитку. Висловлено критичні судження до визначення поняття професійного скептицизму в Законі України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». The paper considers such a fundamental principle of audit as the auditor's professional skepticism. Guided by an integrated approach, the conceptual foundations of professional skepticism, patterns of its origin, its formation and development are determined depending on the understanding of the public function of audit and the auditor's duty to detect the fraud at the appropriate historical stage.