ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ТА МЕТОДОЛОГІЯ ПРАВА

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Цифрова валюта центральних банків: нестандартний методологічний підхід у правовому полі України. The Digital Currency of Central Banks: a Non-Standard Methodological Approach in the Legal Field of Ukraine
  (2022) Грицай, С. О.; Hrytsai, S.
  Мета публікації – проаналізувати особливості світового досвіду впровадження цифрових валют центральних банків (CBDC) із застосуванням нестандартного підходу щодо основ, втілених у класичні фіатні гроші. Центральні банки впродовж років забезпечують населення надійними грошима в межах завдань державної політики. Для врахування змін у цифровому світі центральні банки активно вивчають переваги й недоліки пропозицій цифрової валюти для населення – CBDC. 30 червня 2021 року Верховна Рада України ухвалила Закон України № 1591-IX «Про платіжні послуги», який запровадив у загальне правове поле країни нове юридичне поняття – «цифрові гроші Національного банку України», що має схоже з поширеною світовою схемою найменування – CBDC. Purpose. To analyze and identify the features of the world experience in the implementation of digital currencies of central banks (CBDC) in foreign countries, using a non-standard approach to the basics embodied in classic fiat money. Central banks have been providing the population with reliable money for hundreds of years as part of their public policy objectives. But the world is changing. To develop and reassess their public policy objectives in the digital world, central banks are actively exploring the pros and cons of offering a digital currency to the public – CBDC. On June 30, 2021, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law of Ukraine No. 1591-IX "On Payment Services", which is the first law that introduced a new legal concept into the general legal field of Ukraine – "digital money of the National Bank of Ukraine", which has similarities with the widespread world naming scheme, such as CBDC.
 • Item
  «Римський слід» у становленні легіспруденції. "Roman Impression" in the Formation of Legisprudence
  (2022) Вовк, В. М.; Vovk, V.; Бліхар, В. С.; Blikhar, V.
  Метою статті є дослідження першовитоків європейської традиції вивчення законотворчого процесу –легіспруденції на підставі аналізу процесів створення законів у Стародавньому Римі та з огляду на основні підвалини світоглядно-ідеологічного шерегу квіритів. Ця розвідка стала можливою завдяки здійсненому текстологічному аналізу правових текстів римських юристів і новітніх дослід-жень у сфері законотворчості. The purpose of the Article is to study the origins of the European tradi-tion of studying the law-making process – Legisprudence based on the analysis of the creating law processes in Ancient Rome and on the basis of the worldview of Quirites. Such study became possible thanks to the textual analysis of the legal texts of Roman lawyers and the latest research in the field of lawmaking.
 • Item
  Логічні основи організації слідчого експерименту. Logical Foundations of Investigative Experiment Arrangement
  (2022) Гвоздік, О. І.; Gvozdik, O.
  Як найвагоміший із засобів встановлення об‟єктивної істини слідчий експеримент традиційно є об‟єктом наукового інтересу. Протягом років учені розглядають не тільки юридичні, а й методо-логічні, технологічні, психологічні та інші аспекти його організації. Аналіз наукових розвідок у цьому напрямі засвідчує наявність прогалин у дослідженнях логічних підвалин раціоналізації слідчо-експериментальних дій. Метою пропонованої статті є спроба узагальненого формулювання засад побудови слідчого експерименту, окреслення критеріїв доказовості його результатів, а також алгоритму систематизованого застосування логічних засобів оптимізації його проведення. As one of the most important means of establishing objective truth, the investigative experiment has always been the focus of scientific research. At the same time, not only legal, but also methodological, technological, psychological and other aspects of its organization have been studied for a long time. However, as evidenced by the analysis of scientific research in this field, there are many gaps in the study of the logical bases of the rationalization of investigative experimental actions. Thus, the aim of the article consists in general formulation of such bases for an investigative experiment arrangement, outlining the criteria for proving its results, as well as the algorithm for the systematic use of logical means of optimizing its implementation.
 • Item
  Потреба використання цілісної методології в сучасній юридичній науці. The Need to use a Integrated Methodology in Modern Legal Science
  (2022) Костицький, М. В.; Kostytsky, M.
  Методологічне забезпечення юридичного пізнання нерозривно пов‟язане з об‟єктивними проце-сами інтеграції наукового знання на сучасному етапі та переходом до цілісного пізнання на межі філософії, науки, мистецтва, теології, езотерики, суспільствознавства. Цілісне знання «Про Все», що сформувалося за часів Піфагора, згодом було розроблене та диференційоване. Нині настає період нового великого синтезу. Можна стверджувати, що завершується 2,5-тисячний виток спіра-лі, ми наближаємося до нового цілісного знання, однак уже на вищому рівні. Юриспруденція є невід‟ємною частиною такого всезагального знання. Тому метою нашого дослідження є розроб-лення підходу до вирішення проблемних питань вияву цілісної методології в юридичній науці. Methodological support of legal knowledge is inextricably linked with the objective processes of integration of scientific knowledge at the present stage and the transition to holistic knowledge at the junction of philosophy, science, art, theology, esoterics, social sciences. The holistic knowledge of "About Everything" that was characteristic of the time of Pythagoras was developed and differentiated. Now comes the period of a new great synthesis. It can be argued that the 2.5 thousandth spiral is coming to an end and we are approaching a new holistic knowledge, but at a higher level. Jurisprudence is an integral part of such universal knowledge. Therefore, the purpose of our study is to develop a view, understanding the problems of the peculiarities of the manifestation of a holistic methodology in legal science.