Антропологія права

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Філософсько-правові проблеми реалізації людиною права на захист у кримінальному процесі.Philosophical and Legal Problems of Realization of a Person the Right to Defense in Criminal Process
  (2018) Сидорчук, Ю. М.; Sydorchuk, Yu.
  Висвітлено бачення наукової конструкції права на захист у кримінальному праві та процесі. Констатовано, що наукові пошуки вчених спрямовані на визначення змісту та форми поняття права на захист у кримінальному праві та процесі, що є можливістю реалізації права людини на захист, тобто використання всіх наявних способів і засобів з метою захисту від незаконного й необґрунтованого обвинувачення, засудження та необґрунтованого процесуального примусу, обмеження її прав і свобод. З’ясовано та проаналізовано філософсько-правові проблеми, які постають під час реалізації людиною права на захист у кримінальному процесі. З-поміж проблемних питань у кримінальному процесі виокремлено такі: 1) відсутність єдності теорії та практики стосовно окремих аспектів захисту прав; 2) нівелювання норм законодавства з боку правоохоронних і судових органів; 3) несформованість у кожної людини усвідомлення того, що всі наділені правом на захист; 4) повільне вдосконалення кримінального законодавства з урахуванням вимог суспільства.The article it explains the understanding of the scientific design of the right to protection in criminal law and in the process. It is noted that the scientific searches of scientists are aimed at determining the content and form of the concept of the right of defense in criminal law and in the process, which is essentially an opportunity for the implementation of human rights for protection, that is, the use of all available means and means for the purpose of protection against unlawful and groundless prosecution, conviction and unreasonable procedural coercion, restriction of its rights and freedoms. The philosophical and legal problems that arise in the realization of a personʼs right to protection in the criminal process are identified and analyzed. Among the problems in the criminal process are the following: 1) the lack of unity of theory and practice in some issues that are directly related to the protection of rights; 2) leveling the norms of law by the law enforcement and judicial authorities; 3) the lack of awareness of the fact that every person has the right to protection; 4) slow improvement of criminal legislation taking into account the requirements of society.
 • Item
  Добровільна інформована згода на біомедичні втручання як складова прав людини.Voluntary Informed Consent in Biomedical Interventions as a Part of Human Rights
  (2018) Островська, Б. В.; Ostrovska, B.
  Досліджено міжнародно-правову та біоетичну базу для проведення біомедичних втручань (наукових досліджень, клінічних випробувань) за участю людини. На підставі документів ООН, Ради Європи та Європейського Союзу, які ґрунтуються на принципі добровільної інформованої згоди, узагальнено основні положення щодо належного забезпечення та захисту прав людини під час проведення біомедичних втручань. Проведення біомедичних втручань в організм людини, а також наукових досліджень і клінічних випробувань є складною біоетичною проблемою, яка стосується прав людини. У цьому контексті увагу слід акцентувати на питанні отримання згоди для їх здійснення.International legal and bioethical basis for biomedical interventions, scientific researches and clinical trials involving human is investigated. On the basis of the United Nations, the Council of Europe and the European Union documents, based on the principle of voluntary informed consent, the main provisions concerning proper promotion and protection of human rights in conduction of biomedical interventions, are generalized.
 • Item
  Генезис засад і принципів філософськоправового розуміння особистості та процесу її формування.Genesis of the Grounds and Principles of Philosophical and Legal Understanding of Personality and the Process of its Formation
  (2018) Бровко, Н. І.; Brovko, N.
  Проаналізовано закономірності процесу формування особистості в контексті філософсько-правового розуміння його генезису протягом основних етапів розвитку людського суспільства. Встановлено, що визначальними критеріями оцінювання повноцінної свідомої людської особистості є воля, чесноти, справедливість, рівень культурного виховання, законослухняна поведінка, повага до традицій, звичаїв і менталітету соціуму, у якому він живе або тимчасово перебуває. Питання визначення поняття «особистість» було дискусійним протягом усього часу існування людської цивілізації. Одним із перших проблему людини в соціумі поставив у центр філософських міркувань Сократ. Згідно із середньовічним світоглядом, у трактуванні людської особистості панувала теологічна ідея духовності. The article analyses the regularities of the process of personality’s formation in the context of the philosophical and legal understanding of its genesis during the main stages of the development of human society. It was established that the main criteria for assessing a full-fledged conscious human personality are will, virtue, and justice, level of cultural education, law-abiding behaviour, and respect for the traditions, customs and mentality of the society in which they live or are temporarily located.