ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Компаративістський аналіз організаційно-тактичних і психологічних засад проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими. Comparative Analysis of Organizational-Tactical and Psychological Prerequisites for Performance of Investigative (Search) Actions with Juvenile Victims Involved
  (2021) Нікітіна-Дудікова, Г. Ю.; Nikitina-Dudikova, H.
  Метою наукової статті є визначення організаційно-тактичних і психологічних засад проведення слідчих (розшукових) дій з неповнолітніми потерпілими на основі вивчення досвіду іноземних держав та шляхом використання компаративістського методу. Наголошено на доцільності врахування кращого іноземного досвіду правоохоронних органів США та Великої Британії в контексті: розроблення окремої методики допиту неповнолітніх потерпілих з урахуванням їх психологічних особливостей; застосування тактичних прийомів, що відповідають вимогам допустимості; забезпечення сприятливої психологічної атмосфери допиту; забезпечення проведення слідчих (розшукових) дій одним і тим самим слідчим на всіх етапах розслідування, який володіє знаннями з дитячої психології; роз’яснення слідчим з першого допиту неповноліт-нього потерпілого змісту процесу розслідування та завдань кримінального провадження; залучен-ня одного й того самого психолога чи іншої компетентної особи, яка надаватиме безперервно підтримку неповнолітньому потерпілому під час розслідування. The purpose of this paper is to determine the organizational, tactical and psychological prerequisites for investigative (search) actions performance with juvenile victims involved based on the study of foreign practices and with use of comparative method. Emphasis is placed on importance of best law enforcement practices (USA and Great Britain) to be considered in the context of: developing a special interviewing method for interrogation of juvenile victims based on their psychological profile; use of tactics that does meet the requirements of admissibility; ensuring a favorable psychological environment for the interviewed subjects; ensuring that investigative (search) actions are taken by the same investigator at all stages of the investigation, with sufficient expertise in the area of juvenile psychology; investigator’s clarification of investigation process and the tasks to be performed while achieving the goals of criminal proceeding presented to the juvenile victim strating from the first interrogation session; continuous involvement of the same psychologist or other competent person able to provide uninterrupted support to juvenile victim during the investigation.
 • Item
  Допит неповнолітнього: криміналістична та психологічна характеристика. Interrogation of a Juvenile: Forensic and Psychological Characteristics
  (2021) Кашпур, А. С.; Kashpur, A.
  Метою статті є вивчення особливостей проведення допиту неповнолітніх у кримінальних провад-женнях щодо кримінальних проступків, обґрунтування його криміналістичної та психологічної характеристики. Завданням є формування системи тактичних прийомів, які сприятимуть встанов-ленню психологічного контакту з неповнолітнім допитуваним, недопущенню добросовісних поми-лок у показаннях допитуваного та нейтралізуватимуть конфліктні ситуації. Висновки. Розсліду-вання кримінальних проступків іноді супроводжується виникненням конфліктних ситуацій між дізнавачем з неповнолітнім підозрюваним. Нерідко неповнолітні допитувані відчувають складнощі під час відтворення обставин кримінального правопорушення, що обумовлює виникнення добросовісних помилок у показаннях. Розкрито відповідні проблемні ситуації та запропоновано алгоритми їх вирішення. Зауважено, що з позиції криміналістики допит неповнолітнього в кримі-нальних провадженнях щодо кримінальних проступків – це слідча (розшукова) дія, яка передбачає отримання та фіксацію дізнавачем у встановленій формі показань, які містять відомості, що мають значення в кримінальному провадженні. З точки зору психології допит неповнолітнього в кримі-нальних провадженнях щодо кримінальних проступків – це процес специфічного спілкування дізнавача з учасником кримінального провадження. The purpose of the article is to clarify the peculiarities of the interrogation of minors in criminal proceedings for criminal offenses and to provide its forensic and psychological characteristics. The task is to form a system of tactics that will help establish psychological contact with a minor interrogated, neutralize conflict situations, help prevent good faith errors in the testimony of the interrogated. The investigation of criminal offenses in some cases is accompanied by conflicts between the investigator and the juvenile suspect. Juvenile interrogators often have difficulty reproducing the circumstances of a criminal offense, which leads to the emergence of good faith errors in testimony. According to the content of the article, these two problem situations are solved and algorithms for their solution are proposed. It is concluded that from the point of view of criminology, the interrogation of a juvenile in criminal proceedings for criminal offenses is an investigative (search) action, the content of which is to obtain and record in the prescribed form testimony containing information relevant to criminal proceedings. From the point of view of psychology, the interrogation of a juvenile in criminal proceedings for criminal offenses is a process of specific communication between the investigator and the participant in the criminal proceedings.
 • Item
  Тактичні прийоми допиту під час розслідування жорстокого поводження з тваринами. Tactical Methods of Interrogation during Investigation of Animal Treatment
  (2021) Синоверська, Т. І.; Synoverska, T.
  У статті зазначено, що розслідування жорстокого поводження з тваринами супроводжується потребою вирішити низку проблемних питань, зокрема щодо виявлення фактів протиправної діяльності; встановлення всіх співучасників учинення кримінального правопорушення; з’ясування способів і засобів учинення кримінального правопорушення. Важливим засобом отримання такої інформації є слідчі (розшукові) дії, передусім допит. Зауважено, що процесуальні, організаційні, тактичні, психологічні особливості впливають на тактику проведення допиту. The investigation of animal cruelty is accompanied by the need to address a number of issues, namely: detection of all facts of illegal activities; identification of all accomplices in the commission of a criminal offense; finding out the ways and means of committing a criminal offense, etc. Investigative actions, including interrogation, are an important means of obtaining such information. Procedural, organizational, tactical, psychological features affect the tactics of interrogation. The purpose of the article is to study the tactics of interrogation in the investigation of animal cruelty.
 • Item
  Особливості впливу умов професійної діяльності поліцейських на емоційну сферу особистості. Features of the Influence of the Conditions of Professional Activity of Police Officers on the Emotional Sphere of the Personality
  (2021) Галич, М. Ю.; Halych, M.
  Метою статті є вивчення особливостей впливу умов професійної діяльності на емоційну сферу особистості. Обґрунтовано низку практичних рекомендацій щодо професійно-психологічної підготовки поліцейського до виконуваної діяльності з урахуванням впливу на емоційну сферу особистості. Доведено ефективність підходів, які використовують в організації психологічного супроводу поліцейських. Визначено роль психологічної готовності до професійної діяльності в ризиконебезпечних умовах для працівників органів внутрішніх справ. The purpose of the article is to study the issue of the peculiarities of the influence of the conditions of professional activity on the emotional sphere of the individual. A number of practical recommendations have been identified that should be used in the process of professional psychological preparation of a police officer for the performed activity, taking into account the impact on the emotional sphere of the personality. The effectiveness of the approaches used in the organization of psychological escort of policemen has been substantiated. The role of psychological readiness for professional activity in risky conditions for employees of internal affairs bodies has been determined.
 • Item
  Психолого-криміналістична характеристика особи потерпілого в кримінальних правопорушеннях, пов’язаних із домашнім насильством. Psychological and Criminal Characteristics of the Person of the Victim in Criminal Offenses Related to Domestic Violence
  (2021) Комаринська, Ю. Б.; Komarynska, Yu.
  На підставі результатів аналізу наукових досліджень і публікацій, вивчення матеріалів моніторингу стану нормативно-правового забезпечення реагування та протидії виявам домашнього насильства, матеріалів слідчої та судової практики доведено актуальність питання забезпечення своєчасного й ефективного розслідування як фактів домашнього насильства, так і кримінальних правопорушень, пов’язаних з ним. Метою статті є визначення умов формування психологічних поведінкових особливостей жертви домашнього насильства як передумови встановлення причиново-наслідкових зв’язків, обрання слідчим оптимальної тактики отримання криміналістично значущої інформації під час проведення досудовогорозслідування кримінальних правопорушень вказаної категорії. Analysis of scientific research and publications, study of materials for monitoring the state of regulatory response to and response to domestic violence, materials of investigative and judicial practice, suggests that the issue of timely and effective investigation of domestic violence and criminal offenses related to them, is becoming increasingly important. The purpose of the article is to determine the conditions for the formation of psychological behavioral characteristics of victims of domestic violence, understanding of which helps to establish cause-and-effect relationships and investigators choose tactics of obtaining forensic information during pre-trial investigation of criminal offenses related to domestic violence.