#11/2

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  ВИЗНАННЯ ЗАКОНУ НЕКОНСТИТУЦІЙНИМ ЧЕРЕЗ НАЯВНІСТЬ ЗАКОНОДАВЧОЇ ПРОГАЛИНИ: ПРАКТИКА КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ. DECLARING A LAW UNCONSTITUTIONAL THROUGH THE LEGISLATIVE GAP: THE PRACTICE OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF UKRAINE
  (2021) ЛАВРИК, Павло Юрійович; LAVRYK, Pavlo; ТКАЧОВА, Вікторія Сергіївна; TKACHOVA, Viktoriia
  У статті звернуто увагу на зміни, які відбулися завдяки другій конституційній реформі в Україні. Зміни торкнулися порядку організації та діяльності Конституційного Суду України, процедури розгляду Судом справ, виконання рішень, а також повноважень Суду. Звернено увагу на актуальне питання, чи може Суд визнавати своїм рішенням неконституційною норму через наявність у ній прогалини, внаслідок якої порушуються права та свободи людини, адже, як відомо, права можуть порушуватися не тільки внаслідок діяльності, але й бездіяльності. Проаналізовано основні рішення Конституційного Суду України, в яких розглядається це питання. Зазначено, що позиції Суду є застарілими, внаслідок чого порушуються права та свободи людини. Практика свідчить, що в Західних країнах меншістю є конституційні суди, які не переглядають законодавчі прогалини на предмет конституційності. У статті зазначено, що перевірка прогалин на конституційність може бути впроваджена у практику Конституційного Суду найближчим часом. У висновку наголошено, що визнанням прогалин неконституційними Суд фактично змушує парламент зрушитись з мертвої точки і вчинити певні дії з врегулювання прогалин в законодавстві, покращуючи такими діями якість української законодавчої бази. The paper draws attention to the changes that have taken place due to the second constitutional reform in Ukraine. The changes changed the organization and activities of the Constitutional Court of Ukraine, the procedure for consideration of cases by the Court, decision-making and the powers of the Court. Attention is drawn to the topical question of whether the Court can declare its decision unconstitutional because of a gap in it, why human rights and freedoms are violated, because, as we know, the law can be violated not because of activities but also inaction. The main decisions of the Constitutional Court of Ukraine in any given issue are analyzed. It is stated that the position of the Court is outdated, as a result of which human rights and freedoms are violated. Practice shows that in Western countries, a minority are constitutional courts that do not review legislative gaps for constitutionality. The paper notes that the review of constitutional gaps may be introduced into the practice of the Constitutional Court in the near future. The conclusion emphasizes that by declaring the gaps unconstitutional, the Court is in fact forcing the parliament to break the deadlock and take certain actions to resolve the gap in the legislation, thus improving the quality of the Ukrainian legislation.
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПЛАТІЖНОГО КАЛЕНДАРЯ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ. FEATURES OF FORMATION OF PAYMENT CALENDAR FOR ENTERPRISES
  (2021) ГАНАС, Любов Миколаївна; HANAS, Liubov; ПАЛЧИНСЬКА, Софія Андріївна; PALCHYNSKA, Sofiia
  У статті проаналізовано проблематику діагностування грошових потоків, розглянуто сутність поняття «платіжний календар» як інструменту управління грошовими потоками. Визначено необхідність діагностування грошових потоків з метою визначення можливих касових розривів. Для правильності застосування платіжного календаря розроблено покрокову модель його формування, яка містить етапи формування та інформаційне забезпечення реалізації кожного з етапів. У поясненнях до побудови моделі сформовано рекомендації з пошуку резервів внаслідок виявлення касових розривів та дефіциту коштів шляхом зменшення видатків та збільшення надходжень від окремих видів діяльності. The development of a payment calendar for enterprises is relevant at the moment, because in the process of analysis detected that a lot of enterprises have financial gaps. If enterprises have an inefficient cash flow planning system, as evidenced by financial gaps in production and economic activities, then there will be neccessary to develop a sequence of cash flow planning, which is the payment calendar. Due to the payment calendar will be possible to identify the periods of their occurrence, to determine the factors that affect this process, which, accordingly, will allow more effective processes of controlling and regulating the movement of funds. The introduction of a payment calendar will have a positive impact on the functioning of the enterprise, will keep funds under constant control, which will increase financial productivity. The payment calendar allows you to save time to identify the shortcomings of the diagnosis, reduce the cost of human resources to draw conclusions about the effectiveness of the system of diagnosing cash flows, respectively, the company is able to increase its financial stability.
 • Item
  ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ УТВОРЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСКОРДОННИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР. ORGANIZATIONAL AND INFRASTRUCTURAL PROCESSES SECURITY FOR FORMATION AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF CROSS-BORDER CLUSTERS
  (2021) ЄМЕЛЬЯНОВ, Олександр Юрійович; YEMELIANOV, Oleksandr; МИЩИШИН, Ольга Львівна; MYSHCHYSHYN, Olha; СИМАК, Анастасія Валеріївна; SYMAK, Anastasiia
  У статті визначено склад та встановлено особливості організаційного та інфраструктурного забезпечення процесів утворення та розвитку транскордонних кластерних структур. Здійснено тлумачення поняття економічного розвитку транскордонного кластера. Визначено основні етапи цього розвитку. Надано модель утворення потенціалу формування транскордонного кластера. Встановлено основні складники системи забезпечення реалізації цього потенціалу. Здійснено групування способів утворення транскордонних кластерних структур. Запропоновано послідовність процесів формування та розвитку транскордонних кластерів. Визначено головних суб’єктів інфраструктурного забезпечення процесів утворення та розвитку транскордонних кластерних структур. Improving the society's well-being and the income of businesses in border regions should be based, inter alia, on the benefits of their geographical location. One of the most effective ways to realize these benefits is the formation of cross-border cluster structures. However, the formation of cross-border clusters and their further development are difficult processes, the course of which is possible only under certain conditions. Specifying these conditions is an important step in developing a general strategy for cross-border cooperation and finding ways to intensify it on the basis of building cross-border cluster structures. Particularly, the necessary conditions for the formation and development of cross-border clusters are proper organizational and infrastructural support of these processes. The study showed that a necessary condition for the formation and development of cross-border clusters is the potential for these processes. There should also be a system to ensure the implementation of this potential, which consists of subsystems of organizational, infrastructural, methodological and regulatory support for the formation and development of crossborder cluster structures. There are some relationships between these four subsystems. Particularly, the infrastructural support of these processes largely determines the level of their organizational support. The obtained results can be used in the strategies development for socio-economic development of the border regions of Ukraine.
 • Item
  СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ: ОСОБЛИВОСТІ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ. LIFE INSURANCE: FEATURES, PRESENT STATE AND PROBLEMS
  (2021) ПОНОМАРЬОВА, Оксана Борисівна; PONOMAROVA, Oksana; СИНИПОСТОЛ, Вікторія Валеріївна; SYNYPOSTOL, Viktoriia; ШТАНЬКО, Аліна Віталіївна; SHTANKO, Alina
  Розглянуто сутність страхування життя, його особливості й переваги в порівнянні з іншими видами страхування. Проаналізовано вплив змін страхових виплат на зміну рівня виплат та виявлено взаємозв’язок між страховими преміями і страховими виплатами. Побудовано прогноз на 2021–2023 рр. за страховими преміями і виплатами відповідно. У зв’язку із зазначеним дослідження ринку страхування життя в Україні та виявлення основних проблем його розвитку на сьогодні є досить актуальним. Визначено основні проблеми, що перешкоджають розвитку страхування життя в Україні. The essence of life insurance, its features and advantages in comparison with other kinds of insurance is considered. Influence of changes of insurance payments on change of level of payments is analyzed and the interrelation between insurance premiums and insurance payments is found out. The forecast for 2021–2023 on insurance premiums and payments accordingly is constructed. In connection with this, the study of the life insurance market in Ukraine and the identification of the main problems of its development is currently quite relevant. Life insurance plays an important role in ensuring security and social stability in the country. Considering the economic essence of life insurance, it should be noted its feature, which is a combination of properties of insurance protection and savings. In this regard, in the general insurance market of the country, its structural segment has specific features in defining the basic concepts of insurance risk and insured event. Yes, insurance risk is based on the unpredictability of the event. The brake on the development of the life insurance market in Ukraine is that the capitalization and financial condition of the vast majority of insurance companies is unsatisfactory and does not ensure their competitiveness even in the domestic market. The limited amount and imperfect structure of financial savings of most insurers prevent them from becoming an effective institution of social protection and investment in the Ukrainian economy. Among the inhibiting factors should also be noted the limited investment activities of insurers. It is defined the basic problems that hinder the development of life insurance in Ukraine.
 • Item
  ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УКРАЇНІ НА ОСНОВІ НАЙКРАЩИХ ПРАКТИК ЄС. FINANCING SOCIAL PROTECTION IN UKRAINE ON THE BASIS OF EU BEST PRACTICES
  (2021) ПЕТИК, Любов Орестівна; PETYK, Liubov; КОРЖ, Марта Андріївна; KORZH, Marta
  У статті проаналізовано основні аспекти організації та забезпечення діяльності територіальних громад у сфері соціального забезпечення населення України. Окреслено основні напрями розвитку процесу надання соціальних послуг. Визначено основні інструменти бюджетного фінансування соціального захисту та соціального забезпечення населення України та досліджено ефекти, які чинять вплив на обсяги видатків Державного та Зведеного бюджетів на соціальну сферу. Досліджено наявні проблеми у сфері соціального забезпечення та наголошено на необхідності гармонізувати соціальні стандарти зі стандартами Європейського союзу. The paper analyzes the main aspects of the organization and support of territorial communities in the field of social security of the population of Ukraine. The main directions of development of the process of providing social services are outlined. The main instruments of budget financing of social protection and social security of the population of Ukraine are determined and the effects that affect the volume of expenditures of the State and Consolidated budgets on the social sphere are investigated. The existing problems in the field of social security are studied and the need to harmonize social standards with the standards of the European Union is emphasized. The thesis is put forward on the need to implement a number of measures for Ukraine's timely response to the sharp increase in socio-economic needs in the global crisis. Emphasis is placed on the problems and prospects for the development of social security in the decentralization process. The range of problems for the effective response of social policy to rapid changes in the development of the modern world economy is outlined. The necessity of the analysis of the EU experience in the field of social security and the need to adapt the best European practices in order to comply with the Western European models of social protection and / or social insurance is substantiated. The need to apply the tools of theoretical and methodological analysis of the conceptual foundations of sustainable development of social security to specific circumstances and realities in Ukraine. The study focuses on the relevance of strategic and operational objectives of the new Law of Ukraine "On Social Services" and the need for further harmonization of existing legislation with the basic standards of the Council of Europe and the European Union.
 • Item
  МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ. MODERNIZATION OF UKRAINE'S ECONOMY: STRATEGIC ASPECTS
  (2021) МОРОЗ, Людмила Андріївна; MOROZ, Liudmyla; ПРОСОВИЧ, Ольга Петрівна; PROSOVYCH, Olha
  У статті розглянуто проблематику модернізації економіки України через призму стратегічних аспектів її реалізації. Роз’яснено, які зусилля потрібно докласти з боку держави для успішної модернізації економічної системи України, зважаючи на глобалізаційні зміни в сучасному суспільстві. Обґрунтовано, що ефективна структурна модернізація економіки потребує належної фінансової підтримки, яка покликана забезпечувати якісні зміни в суспільстві. Аргументовано, що державна політика у сфері модернізації економіки має бути складовою загального механізму модернізації, який передбачає вирішення трьох взаємопов’язаних проблем. Сформульовано стратегічні напрями модернізації економіки України на сучасному етапі. The paper considers the issue of modernization of Ukrainian economy through the prism of strategic aspects of its implementation. The introduction states that the constant renewal of the economy, which is designed to ensure the lag of Ukrainian development from the developed countries, is based on the successful modernization of the economy in the direction of democratic and dynamic development of the country. The purpose of the paper is to substantiate the need to modernize the economy of Ukraine and characterize the strategic directions of its implementation. It is explained what efforts the state needs to make for the successful modernization of the economic system of Ukraine, given the globalization changes in modern society. It is substantiated that effective structural modernization of the economy requires adequate financial support, which is designed to ensure qualitative change in society. It is argued that public policy in the field of economic modernization should be part of the overall mechanism of modernization, which involves solving three interrelated problems. The conditions to be met by successful reforms in the field of economic modernization have been determined. It is proved that the strategic directions of modernization of Ukraine's economy should take into account the need to implement reforms in accordance with the need to introduce the most effective formats, mechanisms and principles of economic process management in the country. Strategic directions of modernization of Ukrainian economy at the present stage are formulated. In conclusion, it is substantiated that the modernization of the Ukrainian economy is an objectively necessary and inevitable process designed to ensure the growth of welfare and the development of positive transformational changes in the country. Modernization changes must be carried out in accordance with certain efforts of the state aimed at obtaining the best result of the functioning of the economic system. It is concluded that reforms in the economy of Ukraine should be carried out in accordance with a clear strategy of its development and strategic directions, which will implement the chosen state course to modernize the national economy and build an economic system in accordance with the level of developed countries.
 • Item
  ПЕРЕГОВОРИ Й МЕДІАЦІЯ ЯК ЗАСОБИ МИРНОГО ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СПОРІВ. NEGOTIATION AND MEDIATION AS A MEANS OF PEACEFUL SETTLEMENT OF INTERNATIONAL ECONOMIC DISPUTES
  (2021) КОЗЛОВСЬКИЙ, Максим Русланович; KOZLOVSKYI, Maksym
  Статтю присвячено дослідженню сутності і змісту переговорів і медіації, як засобів мирного вирішення економічних спорів, є визначення специфіки переговорів і медіації, як політичних способів мирного вирішення економічних спорів. Окрему увагу приділено закріпленню переліку способів мирного вирішення міжнародних економічних спорів на рівні міжнародних документів. У статті проаналізовано сутність та зміст переговорів та медіації як способів мирного врегулювання міжнародних економічних спорів, визначаються ключові відмінності між зазначеними способами. За результатами дослідження формуються висновки відносно ролі переговорів і медіації у процесі вирішення міжнародних спорів. Interstate interaction and integration, on the one hand, are the key to the successful functioning of humanity, and on the other hand, they provoke the emergence of international differences and conflicts, including those of an economic nature. Successful settlement of economic differences in accordance with the principle of peaceful settlement of international disputes is a necessary condition for strengthening and developing international cooperation. The issue of peaceful settlement of economic disputes, including through the use of diplomatic means, has been studied by such authors as I.V. Grynchak, О.M. Malysheva, Z.V. Tropin, etc. Negotiation and mediation are diplomatic (political) means of peaceful settlement of international economic disputes. Such means of resolving international economic disputes are used in the presence of a common will of the parties to resolve the conflict, and a common focus on finding a mutually beneficial and compromise solution to the dispute. A key difference between negotiation and mediation is the involvement of a third party in the mediation process, which helps the parties to reach an agreed and compromise solution.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ. PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN UKRAINE IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION ECONOMY
  (2021) КОВТУНЕНКО, Юрій Володимирович; KOVTUNENKO, Yurii; КОВТУНЕНКО, Дмитро Юрійович; KOVTUNENKO, Dmytro; ФОМІНА, Наталія Миколаївна; FOMINA, Nataliia
  У роботі вивчено основні підходи стосовно визначення поняття «соціального підприємництва», зокрема широкий підхід, комбінований (комерційно-соціальний), інноваційний та проблемно-орієнтований підходи. Узагальнено, що соціальне підприємництво – це діяльність, яка має на меті вирішення соціальних проблем та задоволення потреб суспільства; унікальна можливість об’єднання соціальної місії та бажання заробити гроші, надати деякі послуги та реалізувати товари. Виявлено, що процес формування інструменту управління соціальним підприємництвом в умовах трансформаційної економіки в державі відбувається досить повільно. The paper is devoted to the study of prospects, problems and opportunities for the development of social entrepreneurship, which necessitates the study and generalization of the experience of Ukraine and other countries. The paper examines the main approaches to defining the concept of “social entrepreneurship”, in particular a broad approach, combined (commercial and social), innovative and problem-oriented approaches. It is generalized that social entrepreneurship is an activity aimed at solving social problems and meeting the needs of society; a unique opportunity to combine a social mission and a desire to make money, provide some services and sell goods. The historical aspects of the formation of this type of entrepreneurship are considered. The functions aimed at adapting to crisis situations and the conditions necessary for the existence and full functioning of social entrepreneurship are highlighted. The main functions of social entrepreneurship are the creation of new jobs and reduction of social tension. The issues related to the negative factors and problems of development of this type of entrepreneurship are substantiated and covered. It was found that the process of forming a tool for managing social entrepreneurship in the country of transformation economy is quite slow. At the same time, the most acute problem is the lack of start-up investments and the lack of competition for funding, as well as bureaucracy, corruption, rapid price increases and the instability of the state economy. Opportunities and measures have been found that will allow companies to improve and develop in a positive way. These include: state support and the development of accompanying laws and regulations, the mobilization of untouched resources and the attraction of foreign investment.
 • Item
  ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПІВ РІВНОСТІ ТА ЗМАГАЛЬНОСТІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ: МОЖЛИВІСТЬ ЇХ ВИРІШЕННЯ ЧЕРЕЗ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНСТИТУТУ ПРИВАТНОГО ДЕТЕКТИВА В УКРАЇНІ. PROBLEMS OF REALIZATION OF THE PRINCIPLES OF EQUALITY AND COMPETITIVENESS IN THE CRIMINAL PROCESS: POSSIBILITY OF THEIR SOLUTION BY IMPLEMENTATION OF THE PRIVATE DETECTIVE INSTITUTE IN UKRAINE
  (2021) ГЛОБА, Анастасія Олександрівна; HLOBA, Anastasiia
  Досліджено правову природу принципів рівності та змагальності у кримінальному процесі, їх співвідношення. З’ясовано проблеми їх реалізації на рівні Кримінального процесуального кодексу. Досліджено можливість вирішення цих проблем шляхом запровадження інституту приватного детектива в Україні. Проаналізовано Проєкт Закону «Про приватну детективну діяльність» з метою з’ясування його недоліків та перешкод у забезпеченні цим інститутом позитивного впливу на реалізацію принципів рівності та змагальності у кримінальному процесі. Для цього здійснено порівняння його положень із відповідними положеннями законодавства США, Франції, Великої Британії з метою пошуку шляхів удосконалення законопроєкту та запропоновано відповідні зміни до нього. The work considers the problem of implementation of private detective institute in the context of realization of the principles of equality and competitiveness in the criminal process. At present the relevancy of this institute is proved by numerous attempts of the Verkhovna Rada of Ukraine to adopt a relevant law. As scientists note, the current version of Draft Law contains a large number of shortcomings. At the same time, in Ukraine the problem of compliance of the provisions of the Code of the Criminal Process with the principles of equality and competitiveness in criminal proceedings remains controversial. Scientists have repeatedly studied this issue and suggested ways to solve them, but the corresponding changes have not yet been implemented. Such a solution is necessary to ensure respect for human rights, so it is important to consider the possibility of solving problems related to the implementation of the principles of equality and competitiveness through the introduction of the institution of private detective in Ukraine. The position of Ukrainian criminal procedure law on compliance with principles of equality and competitiveness is not complete, as the defense has fewer opportunities to gather evidence than the prosecution represented by public authorities. To improve the situation with the principles of equality and competition, it is recommended to consider the introduction of the private detective institute in Ukraine. To do this, it is necessary to provide proper legislation in order for this institution to improve the situation in compliance with these principles.