Теоретичні та методологічні проблеми юридичної психології

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Вплив стилів лідерства на соціально-психологічний клімат у групі серед підлітків.The Effects of Leadership Styles on the Social Psychological Climate during Adolescence
  (2018) Романенко, О. В.; Степанчук, Д. М.; Romanenko, O.; Stepanchиk, M.
  Проаналізовано вплив стилів лідерства на соціально-психологічний клімат у групі серед підлітків. Визначено стан дослідженості цієї проблеми в соціальній психології. Встановлено, що структура групи залежно від стилю лідерства істотно не впливає на соціально-психологічний клімат, проте є одним із важливих чинників соціальної взаємодії. Висвітлено сутність поняття лідерства та його функції.The research is dedicated to the study of the leadership styles’ influence on the socio-psychological climate between teenagers. The study level of the problem is analyzed. The structure of the group depends on the style of leadership and doesn’t influence on the socio-psychological climate of the group, but it is one of the important factors. The main types of leadership are described. The notion of leadership and its functions are explained.
 • Item
  Психіка як самостійна фізична сила.Psyche as an independent physical force
  (2018) Андрієнко, О. В.; Andrienko, О.
  Відповідно до вимог, які висуває до людства стрімка віртуалізація (розвиток соцмереж, блокчейну, криптовалют, інтернету речей, захисту персональних даних тощо), у контексті досягнень сучасної науки (філософії, фізики, кібернетики, біології, економіки та психології) необхідно переглянути дефініцію психіки, визначивши її як самостійну фізичну силу, яка творчо регулює інформаційно-енергетичний обмін у його керованому смислами русі між різними рівнями віртуалізації.Humanity migrates to the virtual reality very fast: (social networks, block chain, crypto currency, big data, data privacy etc.)This migration demands new approaches to the Universe understanding taking into account achievements of the modern science: philosophy, physics, cybernetics, biology, economy and psychology. So psyche should be put in the center of a new heliocentric world model for more effective regulation of the phenomena of any level virtualization.
 • Item
  Світоглядний зміст судового конституційного процесу.The Worldview of the Judicial Constitutional Process
  (2018) Шаптала, Н. К.; Shaptala, N.
  Досліджено сутність поняття світоглядного змісту конституційного судового контролю як філософської категорії та конституційно-правового феномену, проаналізовано методологічні та процесуальні засади його застосування. Виявлено залежності між світоглядно-функціональною специфікою діяльності інституту судового конституційного контролю та засадами і принципами врегулювання суспільних відносин в основних сферах життєдіяльності соціуму.The article is devoted to the study of the essence of the concept of "philosophical meaning" of constitutional judicial control as a philosophical category of the constitutional-legal phenomenon, as well as comprehension of the methodological and procedural principles of its application. The author pays particular attention to revealing the relationship between the philosophical and functional specificity of the activity of the institute of judicial constitutional control and the principles and principles of regulation of social relations in the main spheres of social activity of society.
 • Item
  Проблема методологічних підходів у психології.Problems of Methodological Approaches in Psychology
  (2018) Хохліна, О. П.; Khokhlina, O.
  Для з’ясування теоретичних засад наукового дослідження чи практичної діяльності психолога важливе значення має визначення методологічних підходів – теоретичних позицій щодо розуміння психічного явища, його вивчення, інтерпретації, впливу на нього. У статті висвітлено зміст основних методологічних підходів у психології – особистісного, діяльнісного та системного. Використання зазначених підходів розглянуто як засіб удосконалення побудови та збагачення теорії науки, а також підвищення ефективності її застосування на практиці.When determining the theoretical basis of scientific research or the practical activity of a psychologist, a special attention is given to the choice of methodological approaches – theoretical positions for understanding the psychic phenomenon, its study, interpretation, influence on it. The article, which is the result of theoretical study of the problem, reveals the content of the main methodological approaches in psychology – personal, activity and systematic.