Протидія злочинності: проблеми теорії та практики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Мета створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них.The Aim of the Extracurricular Military or Armed Units Creation and Participation in its
  (2018) Конончук, Анна Олегівна; Kononchuk, A.
  Метою статті є дослідження проблемних питань визнання мети як ознаки суб’єктивної сторони створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань та участі в них, зокрема повʼязаних із: 1) встановленням її виду на підставі тлумачення норм Кримінального кодексу України, а також вивчення судової практики; 2) її впливом на кваліфікацію випадків створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань у межах ст. 260 Кримінального кодексу України, а також за сукупністю злочинів, передбачених іншими статтями цього Кодексу; 3) обранням оптимальної форми її закріплення в Кримінальному кодексі України. Дослідження ґрунтується на наукових працях Т. А. Бекботової, Ю. С. Бірюкова, А. А. Вознюка, В. А. Конарева, М. Й. Коржанського, В. А. Робака, В. П. Тихого, І. С. Шапкіна та інших учених, аналізі положень Кримінального кодексу України та судових вироків.As the title implies the article describes the aim of the extracurricular military and arm units creation and participation in its, which are related to: 1) the establishment of its kind on the basis of the norms interpretation of the Criminal Code of Ukraine, as well as the judicial practice examination; 2) its influence on the cases qualification of the paranoid or armed formations creation not stipulated by law under the Article 260 of the Criminal Code of Ukraine, as well as on the crimes cumulative stipulated by other articles of this Code; 3) the optimal form of its consolidation in the Criminal Code of Ukraine. The paper looks at recent scientific research of T. Bekbotov, S. Biryukov, A Voznyuk, V. Konarev, M. Korzhanskyi, V. Robak, V. Tikhogo, I. Shapkin and other scholars. Methods for analysis, synthesis, comparison, induction, deduction and study of documents are used to describe these problems.
 • Item
  Слідова картина вчинення злочинів, пов’язаних із виготовленням наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів.Trace Picture of Crimes Related to Production of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Analogues
  (2018) Калиновська, Оксана Ігорівна; Kalynovska, О.
  Розглянуто питання щодо слідової картини вчинення злочинів, пов’язаних із виготовленням наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Слідова картина злочину має важливе значення та є обов’язковим елементом криміналістичної характеристики злочинів, оскільки це практичний інструмент і своєрідний орієнтир під час вибору напрямів роботи з розкриття та розслідування злочину.Article presents overview of aspects related to «trace picture» of crimes related to production of narcotic drugs, psychotropic substances and analogues. In general crime trace picture is very important and is an essential element of crime criminalistic characteristics as it is applied in practice being a primary factor affecting the selection of methodology for crime investigation.
 • Item
  Способи вчинення злочинів службовими особами в паливно-енергетичному комплексі України. Ways of Committing Crimes by Officials in the Fuel and Energy Complex of Ukraine
  (2018) Бурак, Марія Василівна; Burak, M.
  Актуальність наукової статті зумовлена тим, що паливноенергетична сфера має стратегічне значення для економіки держави, оскільки енерговиробництво й енергопостачання забезпечують енергоспоживання решти галузей економіки та добробут населення.The urgency of the scientific article is due to the fact that the fuel and energy sector is of strategic importance to the stateʼs economy, since energy production and energy supply ensure energy consumption of all other sectors of the market economy and the welfare of the population.
 • Item
  Суспільна небезпека професійної злочинності.Social Danger of Professional Crime
  (2018) Макаренко, Наталія Костянтинівна; Маkarenko, N.
  Досліджено проблему підвищеної суспільної небезпеки професійної злочинності. Суспільна небезпека професійної злочинності полягає в злочинній діяльності, яку здійснюють як професію, вона спричиняє соціально негативні наслідки.The problem of the increased public danger of professional crime is investigated. The nature of the public danger of professional crime is expressed in the criminal activity carried out as a profession and generates socio-negative effects.
 • Item
  Місце й роль органів місцевого самоврядування в забезпеченні національної безпеки України.Place and Role of Local Self-Government Bodies in Ensuring the National Security of Ukraine
  (2018) Демиденко, Володимир Олексійович; Demydenko, V.
  На підставі формально-юридичного аналізу Закону України «Про національну безпеку України» від 21 червня 2018 року встановлено, що суб’єктами сектору безпеки й оборони є громадяни та громадські об’єднання, які добровільно беруть участь у забезпеченні національної безпеки України. Водночас у цьому переліку, на жаль, не враховано таких суб’єктів, як органи місцевого самоврядування та їх посадові особи. On the basis of the legal analysis of the Law of Ukraine «On National Security of Ukraine» dated June 21, 2018, one can conclude that various subjects belong to the security and defense sector. Among them are citizens and public associations that voluntarily take part in ensuring the national security of Ukraine.
 • Item
  Синергетика суб’єктивного елементу злочину.Synergetics of the Subjective Element of a Crime
  (2018) Вереша, Роман Вікторович; Veresha, R.
  Визначено юридичні ознаки суб’єктивної сторони складу злочину в структурі суб’єктивної сторони злочину. Доведено, що суб’єктивна сторона злочину є такою фактичною конструкцією, без якої неможливо встановити юридичну конструкцію – суб’єктивну сторону складу злочину.Іn the structure of the subjective part of the crime, the legal features of the subjective part of the crime are determined. That is, the subjective part of the crime is such an actual design, without which it is impossible to establish a legal structure – the subjective part of the crime.