Інші навчальні матеріали

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 30
 • Item
  Криміналістична вибухотехніка: словник термінів. Forensic explosives: a glossary of terms
  (2023) Приходько Юрій Павлович; Prykhodko Yurii Pavlovych; Юсупов Володимир Васильович; Yusupov Volodymyr Vasylʹovych; Саковський Андрій Анатолійович; Sakovsʹkyy Andriy Anatoliyovych; Філіпов Юрій Євгенович; Filipovи Yuriy Evgenovich
  Словник містить визначення термінів, які використовують під час проведення судової вибухотехнічної експертизи та в професійній діяльності вибухотехнічних підрозділів правоохоронних і військових органів України. Видання призначене для фахівців спеціалізованих судово-експертних установ, викладачів, здобувачів закладів вищої освіти, суддів, адвокатів та інших осіб, діяльність яких пов’язана з оцінкою та використанням висновків судових експертів. The dictionary contains definitions of terms that are used during the forensic explosives examination and in the professional activities of explosives units of law enforcement and military agencies of Ukraine. The publication is intended for specialists of specialized forensic expert institutions, teachers, graduates of institutions of higher education, judges, lawyers and other persons whose activities are related to the evaluation and use of the conclusions of forensic experts.
 • Item
  Криміналістичне дослідження документів та їх реквізитів
  (2023-10) Атаманчук, Володимир Миколайович; Воробей, Олена Вячеславівна; Примак, Роман Миколайович
 • Item
  Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї, патронів та слідів пострілу (судова балістика)
  (2017) Кофанов, Андрій Віталійович; Kofanov, A.; Кофанова, Олена Сергіївна; Kofanova, O.
  Практикум призначений для проведення практичних занять з навчальних дисциплін «Криміналістичне вчення про сліди злочину», «Криміналістичне зброєзнавство», «Судова експертиза вогнепальної та холодної зброї» для здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту №2 Національної академії внутрішніх справ.
 • Item
  Програма атестації з навчальної дисципліни «Судова товарознавча експертиза»
  (2020) Атаманчук, В. М.; Свобода, Є. Ю.; Чечіль, Ю. О.
  Програма призначена для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Судова експертиза» з підготовки кадрів для Експертної служби МВС України з навчальної дисципліни «Судова товарознавча експертиза». Програма атестації здобувачів вищої освіти містить: зміст; програму навчальної дисципліни; вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти; методику проведення атестації та критерії оцінювання; орієнтовний перелік теоретичних питань та практичних завдань, що виносяться на атестацію; список рекомендованих джерел.
 • Item
  Програма атестації з навчальної дисципліни «Судова комп’ютерно-технічна експертиза»
  (2020) Атаманчук, В. М.; Свобода, Є. Ю.; Романенко, Р. Р.
  Програма призначена для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Судова експертиза» з підготовки кадрів для Експертної служби МВС України з навчальної дисципліни «Судова комп’ютерно-технічна експертиза». Програма атестації здобувачів вищої освіти містить: зміст; програму навчальної дисципліни; вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти; методику проведення атестації та критерії оцінювання; орієнтовний перелік теоретичних питань та практичних завдань, що виносяться на атестацію; список рекомендованих джерел.
 • Item
  Програма атестації з навчальної дисципліни «Судова комп’ютерно-технічна експертиза»
  (2020) Атаманчук, В. М.; Свобода, Є. Ю.; Романенко, Р. Р.
  Програма призначена для підготовки здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» спеціалізацією «Судова експертиза» з підготовки кадрів для Експертної служби МВС України з навчальної дисципліни «Судова комп’ютерно-технічна експертиза». Програма атестації здобувачів вищої освіти містить: зміст; програму навчальної дисципліни; вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок здобувачів вищої освіти; методику проведення атестації та критерії оцінювання; орієнтовний перелік теоретичних питань та практичних завдань, що виносяться на атестацію; список рекомендованих джерел.
 • Item
  Кримінальна реєстрація та криміналістичні обліки
  (2011) Кофанов, А.В.; Мендус, С.І.; Свобода, Є.Ю.; Індюкова, В.В.
  Курс лекцій зі спеціального курсу ―Кримінальна реєстрація та криміналістичні обліки‖ розкриває загальнотеоретичні положення, наукові основи, систему кримінальної реєстрації, порядок формування, ведення, функціонування криміналістичних, довідково-допоміжних обліків. Курс лекцій розрахований для курсантів, слухачів, студентів, ад’юнктів, аспірантів, викладацькопрофесорський склад навчальних закладів юридичного профілю, працівників правоохоронних органів та судово-експертних установ.
 • Item
  Дослідження холодної зброї: будова найбільш типових зразків холодної зброї
  (2021) Кофанов, Андрій Віталійович; Kofanov, A.; Кобилянський, Олег Леонідович; Kobylyanskiy, Oleg; Кофанова, Олена Сергіївна; Kofanova, Olena
 • Item
  Бойова, мисливська та багатоцільова гладкоствольна вогнепальна зброя
  (2011) Кофанов, Андрій Віталійович; Kofanov, A.; Арешонков, Віталій Володимирович; Areshonkov, V.
  Довідкове видання містить містить інформацію про найбільш поширені моделі бойової, мисливськоїта багатоцільової гладкоствольної вогнепальної зброї відомих світових виробників, основні технічні характеристики, особливості конструкції та функціонування, історію створення тощо. Для курсантів та слухачів навчальних закладів системи МВС України, співробітників експертних установ, слідчих підрозділів, а також працівників прокуратури та суду.
 • Item
  Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї, патронів та слідів пострілу (судова балістика)
  (2018) Кофанов, Андрій Віталійович; Kofanov, A.; Кофанова, Олена Сергіївна; Kofanova, O.
 • Item
  Криміналістична фотографія та відеозапис.Forensic photography and video
  (2009) Кобилянський, Олег Леонідович; Кофанов, Андрій Віталійович; Kobylyanskiy, Oleg; Kofanov, Andrii
  Програма спеціального курсу відображає наукові, правові та загальнотеоретичні положення криміналістичної фотографії та відеозапису, особливості використання її при проведенні слідчих дій та оперативно-розшукових заходів. The special course program reflects the scientific, legal and general theoretical provisions of forensic photography and video recording, the specifics of its use in conducting investigative actions and operational search activities.Программа специального курса отражает научные, правовые и общетеоретические положения криминалистической фотографии и видеозаписи, особенности использования ее при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
 • Item
  Цифрові технології у криміналістичній фотографії.Digital technologies in forensic photography
  (2009) Кобилянський, Олег Леонідович; Kobylyanskiy, Oleg; Кофанов, Андрій Віталійович; Kofanov, Andrii
  Програма спеціального курсу відображає науково-практичні положення використання цифрових технологій у криміналістичній фотографії. Особливості використання цифрових технологій, як складової техніко-криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинів.The special course program reflects the scientific and practical provisions of the use of digital technologies in forensic photography. Features of the use of digital technologies as a component of technical and criminalistic support for the disclosure and investigation of crimes. Программа специального курса отражает научно-практические положения использования цифровых технологий в криминалистической фотографии. Особенности использования цифровых технологий как составляющей технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений.
 • Item
  Технічні засоби і методи криміналістичних досліджень.Technical means and methods of forensic research
  (2009) Кофанов, Андрій Віталійович; Kofanov, Andrii
  Навчально-методичний комплекс розкриває архітектоніку та регламентує вивчення навчальної дисципліни «Технічні засоби і методи криміналістичних досліджень». У ньому висвітлюються питання сучасних можливостей техніко-криміналістичного забезпечення. Розглядаються основні характеристики (сучасні можливості) технічних засобів та методів криміналістичних та судово-експертних досліджень. Для студентів, курсантів, слухачів, професорсько-викладацького складу, науковців юридичних закладів освіти. Educational-methodical complex reveals the architectonics and regulates the study of the discipline "Technical means and methods of forensic research". It covers issues of modern capabilities of technical and forensic provision. The main characteristics (modern possibilities) of technical means and methods of forensic and forensic expert research are considered. For students, cadets, students, faculty members, academics of legal education institutions. Учебно-методический комплекс раскрывает архитектонику и регламентирует изучение учебной дисциплины «Технические средства и методы криминалистических исследований». В нем освещаются вопросы современных возможностей технико-криминалистического обеспечения. Рассматриваются основные характеристики (современные возможности) технических средств и методов криминалистических и судебно-экспертных исследований. Для студентов, курсантов, слушателей, профессорско-преподавательского состава юридических учебных заведений.