Протидія злочинності: проблеми теорії та практики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИНУВАТОСТІ ОСІБ, ПРИЧЕТНИХ ДО ВЧИНЕННЯ ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ.The Peculiarities of Guilt’s Definition for Persons Involved in Terrorist Acts Commission
  (2018) Цюприк, І. В.; Tsiupryk, I.
  Окреслено обставини, які характеризують винуватість осіб і підлягають встановленню в кримінальних провадженнях за фактом учинення терористичного акту. Визначено, що основним завданням під час розслідування терористичного акту є встановлення вини, мотивів і мети злочину. Обґрунтовано, що своєчасне і точне зʼясування мотиву вчинення терористичного акту впливає на ефективність розслідування, сприяє встановленню кола осіб, які можуть бути причетні до протиправного діяння, і застосуванню всіх необхідних заходів кримінального переслідування.The circumstances characterizing the person’s guilt and which are to be established in criminal proceedings on the fact of a terrorist act commission are disclosed in the article. It is determined that the main tasks during the investigation of a terrorist acts are the determination of guilt, motives and purpose of the criminals who committed them. The aggregate of such circumstances forms the subject of proving in a criminal proceeding, which is specified depending on the features of a particular crime taking into account Art. 91 of the Criminal Procedure Code of Ukraine.
 • Item
  ЗАПОБІГАННЯ ВИЯВАМ СЕКСУАЛЬНИХ ВІДХИЛЕНЬ ЗАСУДЖЕНИХ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІЗОЛЯЦІЇ.Preventing Sexual Denial of Convicts in Conditions of Social Isolation
  (2018) Джужа, О. М.; Тичина, Д. М.; Dzhuzha, O.; Tychyna, D.
  Розглянуто проблеми девіантної сексуальної поведінки засуджених у місцях несвободи, насильницькі гомосексуальні відносини та їх причини. Увагу акцентовано на здійсненні нагляду, виховання та запобігання злочинам, учиненим особами із психосексуальними порушеннями. The deviant sexual behavior of the convicts is a negative influence on society. It affects a wide range of phenomena of social life and therefore studied criminology, especially in the system of execution of criminal punishment. For employees of the penal system, the knowledge of the legal and psychological nature of sexual excesses is extremely important. Unfortunately, official data does not allow us to establish a true picture of this phenomenon in penitentiary institutions. When assessing crime rates in places of detention (especially those related to the sexual sphere), one should take into account the high latency of crime, which is largely due to shortcomings in the system of assessing correctional indicators.
 • Item
  ЗАГРОЗЛИВІ ТЕНДЕНЦІЇ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ.Threatening Trends in the Agro-Industrial Complex in the Context of Ensuring the Countryʼs Food Security and Countering Offenses of Economic Orientation
  (2018) Гребенюк, М. В.; Hrebeniuk, M.
  Проаналізовано внутрішні та зовнішні чинники, що негативно позначаються на розвитку агропромислового комплексу України. Обґрунтовано необхідність прискорення впровадження економічних реформ. Запропоновано заходи державного рівня для протидії виявленим загрозам і забезпечення продовольчої безпеки держави.Balanced and safe development of agro-food sector is one of the priorities of the state strategy of Ukraine as a grain farming country, which in its reserves of agricultural land belongs to the richest countries in the world. However, the current situation in the agro-food complex of the state is characterized by the presence of a number of internal and external factors that adversely affect the development of the domestic agro-food market and require accelerated implementation of economic reforms. The main object of the research in this article is the allocation of threatening trends in the agro-food sector, based on the practical experience of domestic grain associations.
 • Item
  ПОНЯТТЯ ШКІДЛИВОГО ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ, ПРИЗНАЧЕНОГО ДЛЯ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННООБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ.Concept of a Harmful Software Intended for Disabled Interference in the Operation of Electronic Computer Equipment
  (2018) Волков, О. О.; Volkov, O.
  Проаналізовано сутність поняття «шкідливий програмний засіб». Визначено його криміналістичні ознаки. Досліджено деструктивні властивості, сформульовано визначення та критерії приналежності програмного засобу до категорії шкідливих.The main purpose of the article is to provide forensic detection of a malicious software program that is created for unauthorized interference with the work of computers, computers, automated systems, computer networks and telecommunication networks, in order to promote effective counteraction to cybercrime. Such a need arises in connection with the lack of a unified approach to the definition of «malware» and criteria for assigning programs to harmful ones.
 • Item
  ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ АБО БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД.Interrogation in the Investigation of Violations of Rules Relating to the Safe Use of Industrial Products or the Safe Operation of Buildings and Structures
  (2018) Войтович, Я. В.; Voitovych, Ya.
  Визначено особливості проведення допитів різних учасників кримінального провадження під час розслідування злочинів, передбачених статтею 275 Кримінального кодексу України. Висвітлено зміст предмета допиту очевидців, свідків, потерпілого, підозрюваного.Interrogation as one of the main means of proving in criminal proceedings on crimes provided for in Art. 275 of the Criminal Code of Ukraine is widely used in investigative practice. Depending on the crime, the type of interrogation, the situation, the person interrogated, his interest in the results of the investigation, the volume and nature of the data and information that the investigation has, the tactics of the interrogation is determined.
 • Item
  Радикалізація в місцях позбавлення волі: шляхи профілактики.DANGER OF RADICALIZATION AT THE PLACES OF DEPRIVATION OF LIBERTY: WAYS OF PREVENTION
  (2018) Бараш, Є. Ю.; Barash, Ye.
  Проаналізовано явище тероризму як загроза особистій, національній та міжнародній безпеці в умовах активного розвитку глобалізаційних процесів в Україні та світі. Окреслено його негативний вплив на найвразливіші групи населення, зокрема засуджених. Констатовано, що спроби радикалізації засуджених з боку представників псевдорелігійних екстремістських течій можуть призвести до виявів релігійного тероризму як під час відбування покарання, так і після звільнення. Актуалізовано питання розроблення методів профілактики та протидії тероризму і радикалізації в кримінально-виконавчій службі.At present the international pseudo-extremist terrorist organizations are being actively developed all over the world. It affects not only the security environment, but also poses the direct threat to the national security of any country. The imprisoned persons are especially vulnerable to the impact of extremist religious movements, taking into consideration that radical texts are similar to the criminal ideology. There are a lot of people convicted for crimes in our country. That is why there high risk of terrorism is observed in Ukraine. Terrorists use it as a transit country. And it is necessary to take global measures to prevent the radicalization of persons in places of deprivation of liberty. As a consequence it will decrease the terrorist threat level.