Законодавче врегулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 7 of 7
 • Item
  Теоретико-методологічні засади дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності інформаційних служб системи МВС України.Laws and Administrative Measures on Information Services of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine
  (2018) Булаєв, В. П.; Bulaiev, V.
  Висвітлено актуальні питання аналізу нормативно-правової бази державної комунікативної політики, основні цілі, функції та завдання інформаційних служб МВС України. Визначено ефективність використання інформаційних систем у діяльності правоохоронних органів, застосування інформаційно-комунікаційних технологій у межах реалізації правоохоронними органами своїх завдань. The article covers the topical issues of the analysis of the legal and regulatory framework of the state communicative policy, the main goals, functions and tasks of the information services of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the effectiveness of the use of information systems in the activity of law enforcement bodies, the use of information and communication technologies in the implementation of tasks by law enforcement bodies of the Ministry of Internal Affairs.
 • Item
  Проблеми управління майном територіальної громади.Problems of Communal Property Management
  (2018) Моргун, Вадим Володимирович; Morhun, V.
  Сучасний стан правового регулювання відносин комунальної власності, насамперед у частині її управління органами місцевого самоврядування, потребує негайного правового вдосконалення. Постійні зміни та доповнення чинного законодавства, невиконання конституційних норм щодо права комунальної власності територіальної громади та створення органів місцевого самоврядування, хаотична корупційна приватизація призвели до того, що проблема сягнула загальнонаціонального рівня.The current state of legal regulation of communal property ownership, especially with regard to its management by local government bodies, requires immediate improvement. Constant changes and legislative alterations, non-compliance with the constitutional norms with regard to the local authoritiesʼ communal property rights and creating local governing bodies, and chaotic corrupt privatization have turned this problem into a national security challenge.
 • Item
  Конституційно-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні.The Constitutional and Legal Basis for Information Society Development in Ukraine
  (2018) Шемчук, Віктор Віторович; Shemchuk, V.
  Проаналізовано конституційно-правові засади становлення та розвитку інформаційного суспільства. Висвітлено погляди науковців щодо сутності цієї категорії, її співвідношення з національним інформаційним простором, глобальним інформаційним простором, інформаційною цивілізацією. Констатовано наявність об’єктивних умов чи підстав існування інформаційного суспільства (організаційних, економічних, технологічних, правових).The article deals with constitutional principles, legal basis formation and development of the information society. Special attention pаid views of the scholars of the nature and essence of this category, her relation with the national information space, a global information space, the information civilization. Selected the existence of objective conditions or the foundations of the existence of the information society: organizational, economic; technologic; legal.
 • Item
  Правове регулювання запобігання гендерному насильству.Legal on Preventing and Combating Gender Based Violence
  (2018) Миронюк, Тетяна Василівна; Myroniuk, T.
  Мета статті – дослідити механізм дій законодавчих та організаційних гарантій у сфері гендерної рівності, визначених у законах України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», окремих статтях Кримінального кодексу України й Кодексу України про адміністративні правопорушення. У межах дослідження використано комплекс загальнонаукових і спеціально-правових методів.The author aims to investigate the mechanism of action of legislative and organizational guarantees in the field of gender equality, defined in the Laws of Ukraine «On Prevention and Counteraction to Domestic Violence», «On ensuring equal rights and opportunities for women and men» and separate articles of the Criminal Code of Ukraine and the Code of Administrative Offenses of Ukraine.
 • Item
  Правове регулювання в законодавстві України захисту тварин від жорстокого поводження.Legal Regulation of Animal Protection Against Improper Treatment in Ukraine
  (2018) Пашковська, Марина Віталіївна; Pashkovska, M.
  Мета статті – дослідити правове регулювання суспільних відносин у сфері захисту тварин від жорстокого поводження. Висвітлено питання настання відповідальності за вчинення таких дій з тваринами. Дослідження ґрунтується на наукових працях таких учених, як Н. С. Бондаренко, О. І. Буткевич, І. А. Головко, А. О. Данилевський, Д. Є. Захаров, Н. І. Зубченко, Д. О. Калмиков, В. А. Копилян, Т. Р. Короткий, В. В. Кузнєцов, В. С. Мірошниченко, В. О. Морозова, В. О. Турська, С. А. Хімченко, і положеннях Кримінального кодексу, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження». Actual problems of legal regulation of social relations in the sphere of animal welfare from cruel treatment are analyzed. Questions of responsibility for carrying out such actions with animals are highlighted. The research is based on the scientific works of such scientists as N. S. Bondarenko, A. Butkevich, A. Danilevsky, I. Golovko, D. Kalmykov, S. Khimchenko, V. Kopylyan, V. Kuznetsov, V. Miroshnichenko, V. Morozova, Т. Short, V. Tourist, D. Zakharov, N. Zubchenko, and the provisions of the Criminal Code, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, the Law of Ukraine «On the Protection of Animals from Cruel Treatment». It
 • Item
  Правове регулювання національної безпеки України: сучасний стан і напрями вдосконалення.Legal Regulation of the National Security of Ukraine: the Current State and Directions of Improvement
  (2018) Кобко, Євген Васильович; Kobko, Ye.
  Однією з найважливіших умов ефективного функціонування будь-якої держави та суспільства є національна безпека. У цьому контексті важливим завданням як на національному, так і на міжнародному рівнях постає забезпечення національної безпеки. Попри ґрунтовне нормативно-правове регулювання національної безпеки, одним із нагальних залишається питання захисту національних інтересів і гарантування безпеки особи, суспільства й держави.In the conditions of modern transformations in the field of legal science, the scientific and theoretical analysis of regulatory and legal framework of the national security of Ukraine has not been carried out at the proper level. Thus, the protection of national interests and the security of the individual, society and the state as a whole remains one of the priority issues. Thus, one should emphasise the fact that one of the most important conditions for the effective functioning of any state and society as a whole is national security.
 • Item
  Проблема єдності судової практики у справах про шахрайство.In the Search of Unity of Judicial Practice in Fraud Cases
  (2018) Дудоров, Олександр Олексійович; Dudorov, O.
  У контексті здійснення судової реформи органом, що призначений забезпечити єдність і сталість судової практики, є Верховний Суд. Водночас на правозастосування не може не впливати масив рішень, ухвалених Верховним Судом України з питань неоднакового застосування одних і тих самих норм закону про кримінальну відповідальність у таких правовідносинах.In connection with the judicial reform, the Supreme Court is the body, called to ensure the unity and consistency of judicial practice. At the same time, the body of decisions made by the Supreme Court of Ukraine on issues of unequal application of the same rules of the law on criminal liability in similar legal relations cannot but influence law enforcement as well.