#04

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. ECONOMIC SECURITY OF MODERN BUSINESS IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION
  (2022) МАТВІЄНКО-БІЛЯЄВА, Галина Леонідівна; MATVIIENKO-BILIAIEVA, Halyna
  В умовах становлення ринкових механізмів у національній економіці, розвитку сучасного бізнесу, досить важливого значення набуває система забезпечення економічної безпеки, адже саме вона дає орієнтири для прийняття основних соціально- економічних рішень. Основною умовою підвищення ефективності та стійкості розвитку промислових підприємств в трансформаційних умовах є вдосконалення системи економічної безпеки з урахуванням низки факторів. Серед усіх складових, які прямо чи опосередковано впливають на формування системи економічної безпеки в підприємницькій діяльності, особливої уваги вимагає диджиталізація бізнесу. Важливість забезпечення диджиталізація бізнесу охоплює мікро- та макроекономічні рівні економічних відносин. Гарантувати високий рівень економічної безпеки неможливо без урахування інструментів диджиталізації бізнесу. Навмисне або необережне розкриття комерційної інформації, нанесення шкоди діловій репутації – всі ці чинники негативно впливають на результативність та прибутковість господарюючих суб'єктів. У зв'язку з цим проблема забезпечення економічної безпеки сучасного бізнесу набуває особливої актуальності та своєчасності дослідження. In the conditions of formation of market mechanisms in the national economy, development of modern business, the system of ensuring economic security becomes very important, because it provides guidelines for making basic socio-economic decisions. The main condition for increasing the efficiency and sustainability of industrial enterprises in transformational conditions is to improve the system of economic security, taking into account a number of factors.
 • Item
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕДУРИ БАНКРУТСТВА В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ. REGULATORY REGULATION OF BANKRUPTCY PROCEDURE IN THE UKRAINE: CURRENT STATE AND DIRECTIONS OF IMPROVEMENT
  (2022) МАРТИНОВ, Андрій Анатолійович; MARTYNOV, Andrii; МАРТИНОВА, Лілія Володимирівна; MARTYNOVA, Liliia; СТАШЕВСЬКА, Ірина Василівна; STASHEVSKA, Iryna
  Досліджено сучасний стан нормативно-правової регламентації процедури банкрутства в Україні. Аналіз профільного закону, що регламентує процедури банкрутства, дозволив: окреслити положення, що мають дискусійний характер; виокремити основні недоліки нормативно-правового акту; визначити можливості для вдосконалення нормативно-правового регулювання у сфері банкрутства. За результатами дослідження запропоновані орієнтири щодо розробки змін до Кодексу України з процедур банкрутства з урахуванням рекомендацій та напрацювань науковців і практиків, правових висновків Верховного Суду України. The paper examines the current state of legal regulation of bankruptcy proceedings and identifies the main directions of its further improvement. It is determined that the presence of gaps, a huge number of regulations adopted haphazardly, their low quality and sometimes their conflicting nature as well as the importance and complexity of relations in this area, made it necessary to reform legislation in the field of bankruptcy regulation. Collectively, the identified shortcomings have led to the creation of many contradictions and contradictions in this area of public relations, which are both general and directly related to individual bankruptcy proceedings. It is justified that as of today in Ukraine the efficiency of the bankruptcy procedure is low in comparison with other leading states.
 • Item
  ОСНОВНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ГОТІВКОВОГО ОБІГУ В УКРАЇНІ (З УРАХУВАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ). MAIN DIRECTIONS OF CASH FLOW IMPROVEMENT IN UKRAINE (WITH TAKING INTO ACCOUNT FOREIGN EXPERIENCE)
  (2022) ЗАХАРЧЕНКО, Володимир Іванович; ZAKHARCHENKO, Volodymyr
  Встановлено, що основними проблемами безготівкового обігу в Україні є проблеми заміни або вилучення з нього деяких грошових знаків та переходу до делегованої моделі його організації. Проаналізовано причини, що зумовлюють заміну або виведення з обігу готівкових грошей, зокрема такі як: девальвація національної грошової одиниці; зміна масштабу цін; оптимізація банкнотно-монетного ряду гривні; доцільність випуску монет замість банкнот малих номіналів; недостатня захищеність банкнот від підробки; фізичний знос та пошкодження банкнот; орієнтація фінансистів на купюри великого номіналу; ризик вірусного зараження людей готівковими грошима; експансія електронних грошей; перехід до використання пластикових грошей; виведення з обігу російського рубля на окупованих територіях. Показано, чому необхідним є перехід від частково контрольованої моделі організації готівкового обігу на делеговану модель, що передбачає передачу частини функцій центрального банку іншим учасникам ринку послуг з інкасації. The main problems of cashless circulation in Ukraine are the problems of replacing or withdrawing some monetary marks from it and moving to a new (delegated) model of its organization. In solving these problems, the key role belongs to the National Bank of Ukraine. When deciding them, it is important that all participants in monetary circulation rely on foreign experience and existing scientific developments. To improve cash flow in Ukraine, first of all, it is necessary to adhere to the inflation target of up to 5 %, consider the possibility of hryvnia denomination, complete the ordering of its banknote and coin series, and increase the security of large denomination banknotes. And the introduction of the delegated cash flow model should contribute not only to reducing costs for it, but also to the development of a competitive market for cash collection services.
 • Item
  СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ У БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННІ. MODERN APPROACHES TO IMPROVING PROCESSES IN BUSINESS ADMINISTRATION
  (2022) ДОРОШУК, Ганна Анатоліївна; DOROSHUK, Hanna; БОНДАРЕНКО, Владислав Олегович; BONDARENKO, Vladyslav
  У статті розглянуто сучасні підходи до організації процесного управління на підприємствах, виділено та охарактеризовано процесний, функціональний, системний та ситуаційний підходи. Обґрунтовано використання комплексного підходу до процесів бізнес-адміністрування, що дозволило доповнити методичний інструментарій бізнес-адміністрування та включити в нього такі методи, як перепроектування, бенчмаркінг, реінжиніринг, ідеалізація процесу, а також методику швидкого аналізу рішення. Методика швидкого аналізу рішення та бенчмаркінг уможливлюють оперативне усунення окремих помилок, здійснення перепроєктування з метою комплексного та глибокого розбору ситуації та більш складних реформ. Реінженіринг передбачає ще більш складні та революційні підходи по перепроєктування бізнес-процесів. The modern approaches to the organization of process management at enterprises, identifies and characterizes process, functional, systemic and situational approaches are considered in the article. The factors that encourage the management of the enterprise to resort to improving business processes are identified. The main requirements for an improved process are described, as well as the stages for improving business processes.
 • Item
  ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ КАЙДЗЕН В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. THE USAGE OF KAIZEN CONCEPT IN PERSONNEL MANAGEMENT OF ENTERPRISES UNDER MILITARY STATUS
  (2022) ПІЗНЯК, Тетяна Іванівна; PIZNIAK, Tetiana; ПІЗНЯК, Дмитро Юрійович; PIZNIAK, Dmytro
  У статті проаналізовано проблеми управління персоналом українських підприємств, які виникли у зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням росії на територію України. Запропоновано використання концепції Кайдзен в управлінні персоналом для подолання кризових явищ в управлінні підприємствами. Визначені завдання для ефективного управління персоналом із використанням концепції Кайдзен у період воєнного стану для збільшення рівня керованості системи підприємств як на рівні окремого підприємства, так і на рівні певної території. Under martial law, it is impossible to ensure the competitive position of enterprises, as well as their survival without the use of the concept of kaizen in personnel management. The implementation of effective personnel management of enterprises in martial law using the concept of kaizen brings human resources in line with the strategy of the organization. Kaizen concept can be used in personnel management, which will allow Ukrainian companies to optimize their activities, to establish work of the company and introduce new methods of personnel management. This concept will allow businesses to maintain solvency in this difficult time.