Протидія злочинності: проблеми теорії та практики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 9 of 9
 • Item
  Кримінологічна характеристика учасників транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості.Criminological Characteristics of Personality of Transnational Organized Economic Crime Associations’ Members
  (2018) Полянська, В. С.; Polianska, V.
  Розглянуто кримінологічну характеристику особи членів транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості. Визначено, що кримінологічна характеристика учасників транснаціональних злочинних угруповань спрямована на виявлення та систематизацію даних про особистісні риси та рольовий статус членів цих угруповань з метою пізнання особливостей механізму формування і функціонування таких злочинних об’єднань. Установлено, що лідерам й активним учасникам транснаціональних організованих злочинних угруповань економічної спрямованості притаманні такі характеристики: здебільшого це особи чоловічої статі, старші, порівняно із загальнокримінальними злочинцями, за віком, які часто не мають кримінального минулого, наділені високим соціальним статусом, мають належний освітній та інтелектуальний рівні, рівень професійної підготовки, знання в галузі інформаційних технологій, економіки, фінансів, міжнародної торгівлі, досвід зарубіжних поїздок, широке коло спілкування, розвинені комунікативні здібності, володіють однією або кількома іноземними мовами. Зазначено, що учасники транснаціонального злочинного угруповання можуть бути громадянами різних держав. Констатовано, що до складу транснаціональних злочинних угруповань економічної спрямованості можуть входити колишні та чинні працівники органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема депутати різних рівнів, правоохоронці, судді, митники, прикордонники, працівники фінансово-кредитних установ, особи, що надають посередницькі, страхові й інші послуги, адвокати, юристи.This article is concerning on research of persons of transnational organized economic crime associations’ members. It is specified that criminological characteristics of transnational crime associationsʼ members is aimed at defining and systematization of data on their personal qualities and role status with the purpose of determination of peculiarities of these associations' forming and functioning mechanisms. It is ascertained that transnational organized economic crime associations' leaders and active members are usually males, having older age (in comparison with usual criminals), frequently without previous criminal past, higher social status, appropriate educational and intellectual level, relevant professional training, knowledge and expertise in the field of informational technologies, economics, finance, international trading, foreign trips experience, wide circle of contacts, good communication and skills, able to speak one or more foreign languages. It is stated that transnational crime associationsʼ members could be citizens of different states. It is noted that former and current state and local government servants, deputies of different levels, law enforcement officers, judges, customs officers, border guards officers, lending and financial institutions officials, lawyers, intermediary and insurance service providers could be transnational organized economic crime associationsʼ members.
 • Item
  Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству о вчиняють жінки в країні. State of Scientific Development of the Problems of Prevention of the Fraints Made by Women in Ukraine
  (2018) Таран, Т. Г.; Taran, T.
  озглянуто стан наукового розроблення проблем запобігання жіночій злочинності в Україні. Системний аналіз наукових досліджень створює теоретичне підрунтя для дослідження проблем запобігання шахрайству, що вчиняють жінки в Україні. Увагу акцентовано на наукових працях іноземних учених. З огляду на наукові здобутки попередників, висвітлено ті аспекти, що залишилися недослідженими й потребують вивчення. За результатами опитування респондентів визначено, що подальше вивчення питання слід спрямувати на формулювання визначення та здійснення класифікації шахрайств, що вчиняють жінки 6 обрунтування доцільності використання зарубіжного досвіду запобігання шахрайству, що вчиняють жінки 69 комплексну кримінологічну характеристику шахрайств, що вчиняють жінки 2 зясування детермінант, які позначаються на характері та динаміці шахрайств, що вчиняють жінки систематизування кримінологічних ознак особи злочинця жінки, яка вчиняє шахрайство 4,2 розроблення спеціально-кримінологічних та індивідуально-профілактичних заходів, що спрямовані на вдосконалення запобігання шахрайству, яке вчиняють жінки. Підсумовано, що комплексне кримінологічне дослідження запобігання шахрайству, що вчиняють жінки, в Україні не здійснювали.The article examines the state of scientific development of the problems of preventing female crime in Ukraine. The system analysis of the proposed scientific research creates theoretical foundations for the study of the problems of fraud prevention committed by women in Ukraine. articular attention is paid to the scientific works of foreign scientists. ased on the scientific achievements of predecessors, those aspects are highlighted that remain outside the scope of research and reuire solution. n particular, according to the results of the survey of respondents, it was determined that the state of scientific elaboration of the studied issue reuires improvement in the following areas to formulate a definition and classify fraud committed by women 6 ustify the use of foreign experience in preventing fraud committed by women 69 give a complex criminological characteristics of fraud committed by women 2 find out the determinants that influence the nature and dynamics of fraud, is done by women systematize the criminological characteristics of women who commit fraud 4,2 develop special criminological and individual preventive measures aimed at improving the prevention of fraud committed by women ,1 . t was concluded that a comprehensive criminological study of the prevention of fraud committed by women in Ukraine was not conducted.
 • Item
  Сучасні загрози від незаконного обігу та використання зброї, вибухових пристроїв і речовин.Illicit Trafficking and Unlawful Use of Firearms, Explosive Devices and Substances: Arising Threats
  (2018) Безногих, В. С.; Beznohykh, V.
  Розкрито сучасні загрози, які повʼязані зі зростанням незаконного обігу та використанням зброї в Україні. Початок бойових дій на Сході України спричинив активізацію витоку, незаконного обігу та застосування зброї в країні. Унаслідок цього спостерігається зростання випадів збройних нападів і летальних наслідків від них, суїциди колишніх учасників антитерористичної операції та загибель членів їх сімей від зброї, яку було привезено з місць проведення АТО, збільшення випадків збройного опору правоохоронним органам, використання зброї під час рейдерських захоплень власності, нещасні випадки внаслідок випадкового потрапляння зброї та вибухівки до рук пересічних громадян, особливо дітей, хуліганські дії з використанням вогнепальної зброї.The article reveals the current threats that are associated with the growth of illicit trafficking and the use of weapons in Ukraine. The beginning of hostilities in eastern Ukraine, inspired by the leadership of the Russian Federation, has become a certain trigger for the growth of leakage, illicit trafficking and the use of weapons in the country. As a result, there is an increase in the incidences of armed attacks and the lethal consequences of them, suicides among the former participants in the anti-terrorist operations and deaths of the members of their families from weapons brought from the ATO zone, increased cases of armed resistance to law enforcement agencies, the use of weapons at raider seizures of property, accidents due to the unconscious handling of weapons and explosives by ordinary citizens, and especially children, acts of hooliganism with the use of firearms, explosive devices and means for the defeat of armored vehicles or fortifications. The society has lowered the critical barrier on weapons possession and use.
 • Item
  Способи вчинення та приховування квартирних крадіжок.Methods of Committing and Concealment of Burglary
  (2018) Марков, М. М.; Markov, M.
  Доведено, що квартирні крадіжки, які системно вчиняють одні й ті самі особи протягом тривалого періоду, відрізняються від одиничних злочинних вчинків більш високим ступенем суспільної небезпеки, набувають серійного характеру та ознак злочинної діяльності. Констатовано наявність численних способів проникнення в житло, які класифіковано на відповідні групи. Першу групу становлять дії з таємного проникнення фігуранта в житло, які супроводжуються зломом перепони, зокрема шляхом: злому вхідних дверей і її замикаючих пристроїв; віджиму або згинання ригеля врізного накладного замка та інших замикаючих пристроїв; виведення з ладу (розчинення) механізму замка за допомогою концентрованої суміші азотної та соляної кислоти (так званої царської горілки) або інших найсильніших окислювачів; висвердлювання пружинного механізму врізного циліндрового замка; руйнування короба навісного замка, виривання, перепилювання або перекушування його дужки тощо; виставлення, вирізання або видавлювання шибок, злому стулок віконної рами, кватирки або дверей на лоджіях чи балконах; руйнування конструктивних елементів будівель, наприклад стелі, стіни, підлоги, розбору пічної кладки й інших перешкод.Author made a conclusion that burglary which systematically made by the same persons for a long time differs from single criminal acts with higher level of social danger. They acquire serial style signs ad become a part of criminal activity. Supposed that exist a plenty methods of burgling which are divided into next groups: first group includes actions related to secret penetration of a person in home, that are accompanied by breaking barriers, namely by such ways: breaking front doors and its locking devices; bending a deadbolt and another locking devices; disabling (dissolution) lock mechanism by using a concentrated mixture of nitric and hydrochloric acid (the so-called «royal vodka») or another acids; drilling of the spring mechanism of the mortise cylinder lock; destroying elements of padlock, tearing and sawing its shackle etc.; cutting or pressing of windows, damaging shutters of window frame or balcony door; destroying elements of building including roof, ceil, floor, stove ant another obstacles.
 • Item
  Кібербулінг в країні соціально небезпечне явище чи злочин: визначення та протидія.Cyberbullying in Ukraine Socio-Dangerous Phenomena or Crime: Determination and Contest
  (2018) Миронюк, Т. В.; Запорожець, А. К.; Muroniuk, T.; Zaporozhets, A.
  Проаналізовано проблему кібербулінгу в Україні, сформульовано відповідні пропозиції та рекомендації, спрямовані на законодавче визначення цього поняття та забезпечення правового захисту особи від виявів цього явища в Україні. Для виконання поставлених завдань використано в комплексі загальнонаукові та спеціально-правові методи. The author aims to investigate the legal assessment of cybersellation in Ukraine and to formulate on this basis appropriate proposals and recommendations aimed at the legal definition of this concept and legal protection of a person from cyberselling in Ukraine. In carrying out the research for the solution of the tasks, the general scientific and special-legal methods were used in the complex.
 • Item
  Організаційно-правові засади діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану у сфері протидії насильству в сім’ї на стадії укладення шлюбу.Organizational and Legal Principles of Activity Bodies of Public Registration of Activities of the Civil Situation in the Field of Countervailing Violence in the Family at the Stage of the Planning of the Slave
  (2018) Рудик, В. А.; Пророченко, В. В.; Rudyk, V.; Prorochenko, V.
  Питання насильства в сім’ї, з огляду на поширеність цього явища в суспільстві, розглядають на національному та міжнародному рівнях як масштабну проблему. Її розв’язання залежить переважно від якості правового регулювання та чіткої і злагодженої роботи державних органів. Головним аспектом такої діяльності є забезпечення прав і свобод людини, суспільного порядку та безпеки, створення механізмів профілактики та протидії цьому явищу. Мета статті полягає в тому, щоб на підставі аналізу чинного законодавства, повноважень органів державної влади у сфері протидії насильству в сім’ї сформулювати пропозиції щодо внесення змін до законодавства й оптимізації діяльності органів державної реєстрації актів цивільного стану та їх взаємодії з іншими вповноваженими органами з метою попередження домашнього насильства на стадії укладення шлюбу.The issue of domestic violence, due to the widespread spread of this phenomenon in society, is viewed on a national and international level as a major problem. Its solution depends predominantly on the quality of legal regulation and the precise and coordinated work of public authorities. The main aspect of such activities is the provision of human rights and freedoms, public order and security, the creation of mechanisms for prevention and control of this phenomenon. Despite the public interest in this issue, both from the state, from civil activists and from the citizens themselves, the issue of domestic violence has not yet been resolved and requires the search for new approaches to prevention and struggle.
 • Item
  Сучасні детермінанти злочинів проти фінансової безпеки.Modern Determinants of Crimes Against Financial Security
  (2018) Тихонова, О. В.; Герасименко, Л. В.; Tykhonova, O.; Herasymenko, L.
  Сучасні геополітичні проблеми актуалізували питання забезпечення фінансової безпеки різних країн світу. Акцентовано увагу на кримінальних загрозах, адже порушення суспільних відносин у фінансовій сфері унеможливлює виконання державою функцій на належному рівні. Визначено детермінанти, притаманні сучасному суспільству, які сприяють учиненню злочинів проти фінансової безпеки в Україні. Констатовано, що в науці представлено різні класифікації зазначених детермінант, однак найактуальнішим є поділ їх за показником виникнення на економічні, соціальні, суспільно-психологічні, суспільно-управлінські, правові.Current geopolitical problems have aggravated the financial security ensuring issues of every country in the world. The most dangerous financial security encroachments are criminal acts committed in the financial sector. Therefore, there was a vital need to eliminate all the dangers in this area. One of the threats, needed to be addressed to, is the criminal one. Public relations violation in the financial sphere leads to the state’s inability to perform its functions at the appropriate level. The determinants' definition is quite actual in the modern society, contributing to crime perpetration against financial security in Ukraine.
 • Item
  Сучасні загрозливі тенденції у сфері забезпечення продовольчої безпеки держави та шляхи їх подолання.Modern Threatening Tendencies in the Field of Providing the Food Security of State and Possible Ways to Address Them
  (2018) Гребенюк, М. В.; Hrebeniuk, M.
  The National Security Strategy of Ukraine among the topical threats to the national security of Ukraine identifies economic crisis, depletion of state financial resources, and decline in living standards. One of the reasons for the emergence of such threats is the high level of «shadowing» and the criminalization of the national economy. Under these conditions, the problem of food security is directly linked to the insufficient level of food security provided by the state at the expense of its own resources. The author emphasize that organizational and legal and socio-economic mechanisms for ensuring food security in many countries of the world are established in the relevant regulatory and legal acts, integrated programs, concepts and strategies, the position of which is determined by the conditions for the functioning of the economy of the country and its individual industries, including and food industry.Стратегія національної безпеки України серед актуальних загроз національній безпеці України визначає економічну кризу, виснаження державних фінансових ресурсів та зниження рівня життя населення. Однією з причин виникнення таких загроз є високий рівень «тінізації» та криміналізація національної економіки. У цих умовах проблема продовольчої безпеки безпосередньо пов'язана з недостатнім рівнем продовольчої безпеки, що забезпечується державою за рахунок власних ресурсів. Підкреслюється, що організаційні та правові та соціально-економічні механізми забезпечення продовольчої безпеки у багатьох країнах світу встановлені у відповідних нормативно-правових актах, інтегрованих програмах, концепціях і стратегіях, положення яких визначається умовами для функціонування економіки країни та окремих її галузей, у тому числі і харчової промисловості. Водночас, на постійній основі Україна продовжує реформувати національну правоохоронну систему.
 • Item
  Принцип вини як фундаментальна конституційна засада кримінальної відповідальності.The Guilty Principle is a Fundamental Legal and Constitutional Basis of Criminal Liability
  (2018) Вереша, Р. В.; Veresha, R.
  Комплексно розглянуто питання, що стосуються принципу вини як правової, конституційної, кримінальної процесуальної та кримінальноправової категорії. Проаналізовано матеріали національної судової практики та практики Європейського суду з прав людини. Визначено зв'язок принципу вини з іншими принципами кримінального права, а також запропоновано внесення змін до чинного кримінального законодавства України. Принцип вини означає, що вітчизняне кримінальне законодавство заперечує можливість об’єктивного інкримінування, тобто притягнення до кримінальної відповідальності за думки, певні переконання, випадкове заподіяння шкоди. Тhe article comprehensively deals with the principles of guilt as a legal, constitutional, criminal procedural and criminal-law category. The materials of the national court practice and practice of the European Court of Human Rights are analyzed. The connection between the guilty principle and other principles of criminal law was determined, as well as amendments to the current criminal legislation of Ukraine were proposed. Principle of guilt means that domestic criminal law rejects the possibility of objective criminality, that is, the prosecution of opinions, certain beliefs, accidental damage.