Законодавче врегулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 4 of 4
 • Item
  Поняття та форми реалізації виборчих прав громадян на місцевих виборах. Concepts and Forms of Realization of Citizens’ Voting Rights in Local Elections
  (2021) Войтенко, Н. Ю.; Voitenko, N.
  Метою публікації є дослідження поняття та форм реалізації виборчих прав громадян на місцевих виборах в Україні задля розуміння правової категорії та подальшого вдосконалення виборчого законодавства України. Методологія. Під час дослідження проблематики наукової статті було використано загальні та спеціально-правові методи: системного аналізу, порівняльно-правовий, діалектичний підхід, системно-структурний, застосовано прийоми наукового пізнання відповідно до мети й завдань наукового дослідження. Наукова новизна. Новизна дослідження полягає в комплексному аналізі поняття та форм реалізації виборчих прав громадян на місцевих вборах. У статті розглянуто поняття реалізації виборчих прав громадян на місцевих виборах, з огляду на теоретичні наукові підходи до розуміння реалізації права. На підставі аналізу законів України, які врегульовують питання виборчого права громадян на місцевих виборах, визначено, що реалізація виборчих прав громадян є найбільш впливовою формою демократії в державі. Доведено, що саме правові форми реалізації виборчих прав громадян на місцевих виборах мають практичні наслідки, які своєю чергою передбачають реалізацію волі народу та є загальнообов’язковими до виконання органами державної влади. Зазначено, що ценз осілості є однією з найістотніших перепон у реалізації виборчих прав громадян на місцевих виборах.Thepurposeof the publication is to study the concept and forms of realization of voting rights of citizens in local elections in Ukraine, in order to understand the legal category and further improve the electoral legislation of Ukraine.Methodology.During the research of the scientific article the general and special-legal methods were used: system analysis, comparative-legal, dialectical approach, system-structural, applied methods of scientific knowledge, which provides the purpose and objectives of scientific research. Scientific novelty.The novelty of the study lies in a comprehensive analysis of the concept and forms of realization of voting rights of citizens in local elections. The article examines the concept of realization of voting rights of citizens in local elections, taking into account theoretical scientific approaches to understanding the implementation of the right. Based on the analysis of the Laws of Ukraine, which regulate the issue of citizens 'suffrage in local elections, it is determined that the exercise of citizens' suffrage is the most influential form of democracy in the country. The study proved that it is the legal forms of exercising the voting rights of citizens in local elections that have practical consequences, which in turn are the realization of the will of the people and are universally binding on public authorities. It is noted that the residency requirement is one of the most serious obstacles to the exercise of citizens' voting rights in local elections.
 • Item
  Об’єктивна сторона складу кримінального правопорушення незаконного збагачення. The Objective Side of Illegal Enrichment
  (2021) Безгинський, Б. Г.; Bezhynskyi, B.
  Метою статті є дослідження об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення незаконного збагачення шляхом аналізу змісту окремих ознак для розв’язання теоретичних і практичних проблем. Методологію дослідженнястановить комплекс наукових методів, серед яких головне місце посідає діалектичний метод. Застосовано систему методів наукового пізнання: метод узагальнення для формування наявних у спеціальній літературі позицій щодо визначення ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення незаконного збагачення; формальної логіки (індукцію, дедукцію, аналогію синтез, абстрагування) –для з’ясування сутності зазначених питань; теоретичний –у процесі дослідження наукової та навчально-методичної літератури; метод системного аналізу –для окреслення напрямів удосконалення положень Кримінального кодексу України та практики його застосування. The purposeof the article is to research the objective side of illegal enrichment by analyzing the characteristics of its features for solving a theoretical and practical problem. The methodologicalbasis of the study is a set of methods of scientific cognition, among which the dialectical method of cognition occupies the main place. The system of methods of scientific cognition was use: generalization under literature positions for understand objective side of illegal enrichment; formal logic (deduction, induction, synthesis, abstraction, analogy) –to clarify the content of the issues under consideration; theoretical –in the process of research of scientific and educational-methodical literature; to outline directions for proving the provisions of the Criminal Code of Ukraine and practice of its application.
 • Item
  Антикорупційна політика у сфері публічного управління соціальною галуззю в умовах децентралізації. Anti-Corruption Policy in the Field of Public Management of the Social Sector in the Context of Decentralization
  (2021) Рижук, І. В.; Ryzhuk, I.; Бригінець, О. О.; Bryhinets, О.; Галус, О. О.; Halus, О.
  Мета дослідження –аналіз взаємозв’язків між проведенням в Україні реформи з децентралізації публічної влади у сфері управління соціальною галуззю та антикорупційною політикою, а також розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з удосконалення законодавства про запобігання корупції в органах місцевого самоврядування. Методологія. У процесі наукового пошуку використано комплекс філософсько-світоглядних, загальнонаукових і спеціально-наукових методів. Аксіологічний підхід використано для з’ясування ролі та значення належного законодавчого врегулювання окреслених суспільних відносин, які виникають під час прийняття владних рішень на муніципальному рівні. Метод аналізу та синтезу сприяв аналізу поняття, ознак, об’єкта, сторін та умов децентралізації. Зі спеціальних наукових методів дослідження в статті застосовано системний та структурно-функціональний, порівняльно-правовий.Thepurposeof the study is to analyze the relationship between the reform of public decentralization in Ukraine in the field of social governance and anti-corruption policy, as well as to develop scientifically sound recommendations for improving legislation to prevent corruption in local government. Methodology.In the process of scientific research a set of philosophical and worldview, general scientific and special scientific methods wasused. The axiological approach was used to clarify the role and importance of proper legislative regulation of the outlined social relations that arise in decision-making at the municipal level. The method of analysis and synthesis facilitated the analysis of the concept, features, object, parties and conditions of decentralization. Of the special scientific research methods used in the article,systemic and structural-functional, comparative-legal.
 • Item
  Інституційні гарантії конституційних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні.Institutional Guarantees of Constitutional Political Rights and Freedoms of Persons and Citizens in Ukraine
  (2021) Букач, В. В.; Bukach, V.; Камінська, Н. В.; Kaminska, N.; Медвідь, Л. П.; Medvid, L.
  На підставі узагальнення і систематизації теорії та практики конституційного права в науковій статті висвітлено актуальні питання механізму реалізації конституційних політичних прав і свобод. Мета статті –аналіз механізму забезпечення реалізації конституційних політичних прав і свобод для визначення ролі та значення інституційних гарантій у цьому процесі. Методологічна основа. У процесі дослідженнявикористано комплекс методів і методологічних підходів. Зокрема, визначальними стали формально-юридичний і структурно-функціональний, системний і порівняльно-правовий методи, методи аналізу й синтезу, прогнозування тощо.Based on the generalization and systematization of the theory and practice of constitutional law, the scientific article reveals topical issues of the mechanism for the implementation of constitutional political rights and freedoms. Thepurpose of the article is to analyze the mechanism for ensuring the implementation of constitutional political rights and freedoms in order to draw attention to the role and importance of institutional guarantees in this process. Themethodological basisof the article is marked by the use of a number of methods and methodological approaches. Thus, in particular, the determinants were formal-legal and structural-functional, systemic and comparative-legal, methods. methods of analysis and synthesis, forecasting, etc. Scientific novelty.In a generalized form, the definition of institutional guarantees can be formulated as a system of national, central and local bodies and officials, bodies and officials of local self-government, public associations, which are authorized to create favorable conditions, enshrined in the Constitution, lawsand other normative legal acts., resort to effective means and measures to ensure the implementation of constitutional political rights and freedoms of man and citizen. Conclusions. Based on the material presented in the scientific article, it can be argued that the institutional guarantees of constitutional rights and freedomsof man and citizen are not considered as statically existing conditions and means of ensuring human and civil rights and freedoms, but as dynamic responsibilities of the state, its bodies and officials. constantly create favorable conditions and provide effective means of their implementation. The dynamics of the legislative framework demonstrates the tendency to modernize the system of institutional guarantees for political and human rights and freedoms in Ukraine, expand the system of bodies and organizations authorized to carry out such an honorable mission for the benefit of man as the highest social value, meet his needs and interests.