Законодавче врегулювання правозастосування

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Правові та суспільно-політичні передумови створення муніципальної (місцевої) поліції в Україні.
  (2017-02) Костюшко, О. П.; Kostiushko, О.
  Проаналізовано досвід органів місцевого самоврядування щодо створення та функціонування підрозділів правоохоронного спрямування – муніципальної (місцевої) поліції в умовах реформування. Аргументовано доцільність розроблення правової бази їх діяльності в Україні.Проанализирован опыт органов местного самоуправления по созданию и функционированию подразделений правоохранительной направленности – муниципальной (местной) полиции в условиях реформирования. Аргументирована целесообразность разработки правовой базы их деятельности в Украине.Experience of local government for the establishment and functioning of law enforcement department’s orientation municipal (local) police, in terms of reform. Emphasized on the fact that Ukraine has accumulated some experience of the police force, created by local governments. In Kyiv, Kharkiv, Severodonetsk, Luhansk region and others in different years were created departments of municipal (local) police, civic formation of public order. Municipalization of public order functions logically from the need for constitutional provisions on the right and the duty of local authorities to carry out their own public order.
 • Item
  Правова норома в сисетмісоціального нормотворення: науково-юридична порадигма.Legal Rule in the System of Social Rule-Making: Scientific and Legal Paradigm
  (2017-02) Подік, І. І.; Podik, I.
  Проаналізовано зміни вихідних принципів нормотворчої діяльності у праві у зв’язку з переходом філософсько-правової методології від класичної до некласичної та постнекласичної парадигм у юридичній науці. Визначено, що в класичній юридичній науці поняття правової норми встановлює необхідний, закономірний, аналогічний природному, життєвий порядок. З’ясовано, що в некласичній юридичній науці правова норма передбачає діапазон вибору між дозволеним і можливим діянням або бездіяльністю, а також відповідні санкції варіативного характеру залежно від обтяжувальних чи пом’якшувальних обставин учиненого правопорушення. Констатовано, що характерною ознакою постнекласичної юриспруденції є символізація, яка надає можливість у змісті правової норми враховувати динаміку інтересів взаємозв’язку мікро- та макросоціумів й особи.Проанализированы изменения исходных принципов нормотворческой деятельности в праве в связи с переходом философско-правовой методологии от классической к неклассической и постнеклассической парадигмам в юридической науке. Определено, что в классической юридической науке понятие правовой нормы устанавливает необходимый, закономерный, аналогичный натуральному жизненный порядок. Выяснено, что в неклассической юридической науке правовая норма предусматривает диапазон выбора между допустимым и вероятностным действием или бездействием, а также соответствующие санкции вариативного характера в зависимости от отягчающих или смягчающих обстоятельств в совершенном правонарушении. Констатировано, что характерным признаком постнеклассической юриспруденции является символизация, что позволяет в содержании правовой нормы учитывать динамику взаимосвязи интересов микро-, макросоциума и личности.It is analyzed the change of the principles of legislative activity due to changes in the philosophical and legal methodology from classical to non-classical and postnonclassical paradigm in legal science. In classical jurisprudence, the concept of «legal norm» mainly emphasizes the necessary regular natural life order, similar to the nature. Its content is associated with social and ethical categories of «measure», «balance», «good» and has applied or regulatory nature of written law. The term «norm» comes from the Greek, meaning the measure canon. In Latin – this is usually a model, standard. A legal norm equilibrated and maintained the integrity from the destruction of the irrepressible human nature. It prevented the «damage» social organism. The legal norm accustomed man to respect the limits of general cohabitation and became a gelding of her civilization.
 • Item
  Суб’єкти права на безоплатну професійну правничу допомогу.Subjects of the Right to Free Professional Legal Assistance
  (2017-02) Бреус, С. М.; Breus, S.
  Проаналізовано законодавство України у сфері реалізації права на безоплатну професійну правничу допомогу. Досліджено суб’єктів гарантованого державою права на безоплатну професійну правничу допомогу. Акцентовано на розширенні кола цих суб’єктів згідно з вітчизняним законодавством.Проанализировано законодательство Украины в сфере реализации права на бесплатную профессиональную юридическую помощь. Исследованы субъекты гарантированного государством права на бесплатную профессиональную юридическую помощь. Акцентировано внимание на расширении числа этих субъектов в соответствии с отечественным законодательством. On the basis of doctrine and national law in force the article investigates the right of the free legal aid. The legislation of Ukraine on realization of this right has been analyzed. Part 1 of Article 59 of the Constitution of Ukraine provides that everyone has the right to legal assistance. In the circumstances provided by law, such assistance is provided free of charge.
 • Item
  Мовна політика України в контексті зоконопроектів про мови.Language Policy in Ukraine in the Context Laws on Languages
  (2017-02) Ялова, О. В.; Yalova, O.
  Досліджено вітчизняну мовну політику в контексті реєстрації у Верховній Раді України трьох законопроектів про мови. Констатовано наявність теоретичної та бракування практичної складових цього феномену. Запропоновано заходи щодо посилення змістового, правового й організаційного забезпечення підготовки проекту закону про мови з метою наближення його до європейських стандартів і поліпшення мовної ситуації в Україні.Исследована отечественная языковая политика в контексте регистрации в Верховной Раде Украины трех законопроектов о языках. Констатировано наличие теоретической и недостача практической составляющих данного феномена. Предложены меры по усилению содержательного правового и организационного обеспечения подготовки проекта закона о языках с целью приближения его к европейским стандартам и улучшения языковой ситуации в Украине. In view of the registration of three draft laws on languages by the Verkhovna Rada of Ukraine in January 2017 and restoration of discussions on language policy among politicians, academics, mass media it is substantiated the presence of its theoretical component in Ukraine as well as the lack of presence of a practical component making language policy ineffective. The adoption of the Law «On Languages in the Ukrainian SSR» of October 28, 1989 became an important step in the development of language policy in Ukraine.
 • Item
  Актуальні проблеми забезпечення безпеки учасників кримінального провадження.CURRENT ISSUES OF ENSURING SECURITY OF THE CRIMINAL PROCEEDING PARTICIPANTS
  (2017-02) Удалова, Л. Д.; Udalova, L.
  Здійснено аналіз кримінального процесуального законодавства щодо регламентації підстав і порядку гарантування безпеки учасників кримінального провадження. Виявлено недоліки правового регулювання цієї проблеми та розроблено пропозиції щодо вдосконалення вітчизняного законодавства.Осуществлен анализ уголовного процессуального законодательства относительно регламентации оснований и порядка обеспечения безопасности участников уголовного производства. Выявлены недостатки правового регулирования этой проблемы и разработаны предложения по усовершенствованию отечественного законодательства.The article analyzed the criminal procedural law in terms of regulation of the grounds and procedure to ensure security of the criminal proceeding participants, identifies the defects of this problem regulation and developed proposals to improve the national legislation.