Статті

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Деякі проблеми питання нормативного врегулювання порядку затримання уповноваженою службовою особою.Some problems of regulatory regulation of the detention order by an authorized officer
  (2018) Кулик, М.Й.; Симчук, А.С.; Kulyk, M.; Symchuk, A.
  Стаття присвячена окремим питанням, що стосуються затримання уповноваженою особою у кримінальному провадженні. У контексті акцентується увага на визначення правового статусу уповноважених суб’єктів, які наділені правом без ухвали слідчого судді, суду затримувати особу підозрювану у вчиненні злочину, а також визначені безпосередні умови допустимості застосування затримання такої особи, що надає можливість повною мірою зрозуміти та оцінити досліджувану проблематику. У висновку авторами визначені проблеми кримінальної процесуальної регламентації затримання і запропоновані ключові положення вирішення актуальних питань.
 • Item
  Дізнання в ОВС: процесуальна діяльність
  (2010) Степанова, Г.М.; Stepanova, Ganna; Симчук, А.С.; Simchuk, Anatoly; Гончар, М.М.; Gonchar, Mikhail; Хахуцяк, О.Ю.; Khakhutsyak, Olga; Самодін, А.В.; Samodin, Artem
  У навчальному посібнику розглянуті основні поняття курсу, гарантії та функції діяльності органу дізнання, суб’єкти та їх повноваження. The textbook examines the basic concepts of the course, guarantees and functions of the body of inquiry, subjects and their powers.
 • Item
  Щодо проблемних питань здійснення досудового розслідування в кримінальних провадженнях на підставі угод / Problem issues of pre-trial investigation in criminal proceedings on the basis of agreements
  (2018) Моргун, Н.С.; Литвинчук, О.І.; Morgun, Nadezgda; Litvinchuk, Alexandr
  У тезах доповіді розглянуто особливості здійснення кримінального провадження на підставі угод про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, а також угод між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Визначено основні недоліки нормативного врегулювання інституту угод у чинному КПК України. Запропоновано зміни до процесуального законодавства, що дозволять підвищити кількість кримінальних проваджень, у яких ухвалюються вироки на підставі угод, а також будуть сприяти реалізації права потерпілого, підозрюваного та обвинуваченого на альтернативне вирішення кримінально-правових спорів.The theses of the report examined the specifics of criminal proceedings on the basis of agreements on reconciliation between the victim and the suspect or the accused, as well as agreements between the prosecutor and the suspect or the accused on pleading guilty. The main shortcomings of the normative regulation of the institution of agreements in the current Code of Criminal Procedure of Ukraine are identified. Changes in the procedural legislation are proposed, allowing to increase the number of criminal proceedings in which the court decides sentences on the basis of agreements, as well as contributing to the realization of the right of the victim, suspect and accused to alternative resolution of criminal disputes.
 • Item
  Учасники проведення процесуальних дій, спрямованих на позбавлення або обмеження права власності.Participants in procedural actions aimed at deprivation or restriction of property rights
  (2015) Моргун, Надежда; Юлия, Терещенко; Кулик, Марина; Morgun, Nadezgda; Tereshchenko, Yulia; Kulyk, Maryna
  Стаття присвячена визначенню кола обов'язкових та факультативних учасників проведення низки процесуальних дій, під час яких може бути обмежено або порушено засаду недоторканості права власності. Проаналізовано низку норм КПК України та визначено підстави віднесення учасників кримінального провадження до обов'язкових чи факультативних учасників залежно від їх процесуального статусу і повноважень у досудовому провадженні. Доведено, що один і той же учасник кримінального провадження під час проведення різних процесуальних дій може належати як до обов'язкових, так і до факультативних учасників. Статья посвящена определению круга обязательных и факультативных участников проведения ряда процессуальных действий, во время которых может быть ограничено или нарушено принцип неприкосновенности права собственности. Проанализировано ряд норм УПК Украины и определены основания отнесения участников уголовного производства, к обязательным или факультативным участникам, в зависимости от их процессуального статуса и полномочий в досудебном производстве. Доказано, что один и тот же участник уголовного производства при проведении различных процессуальных действий может относиться как к обязательным, так и к факультативным участникам. The article is devoted to definition of mandatory and elective participants a series of proceedings in which may be restricted or broken little principle of the inviolability of property rights. Author analyzed a number of rules Code of Ukraine and defined reason to participants of criminal proceedings referring to mandatory or elective participants depending on their procedural status and authority in pre-trial proceedings. It is proved that the same member of the criminal proceedings during various proceedings can belong to both mandatory and optional to participants.
 • Item
  Співвідношення ексгумації трупа та одержання зразків для експертного дослідження у кримінальному процесі України.Correlation between the exhumation of the corpse and the obtaining of samples for expert investigation in the criminal process of Ukraine
  (2010) Кулик, Марина Йосипівна; Kulyk, Maryna
  На підставі аналізу чинного Кримінально-процесуального кодексу України, законів та підзаконних актів проаналізовано співвідношення ексгумації трупа та одержання зразків для експертного дослідження, проведено порівняння процесуальної регламентації їх підготовки та проведення, визначено спільні та відмінні характеристики даних процесуальних дій. На основании анализа действующего Уголовно-процессуального кодекса Украины, законов и подзаконных актов проанализировано соотношение эксгумации трупа и получения образцов для экспертного исследования, проведено сравнение процессуальной регламентации их подготовки и проведения, определены общие и отличительные характеристики данных процессуальных действий. On the basis of the analysis of the current Code of Criminal Procedure of Ukraine, laws and by-laws, the correlation between the exhumation of the corpse and the obtaining of samples for expert research, a comparison of the procedural regulation of their preparation and conduct, the common and distinctive characteristics of these procedural actions
 • Item
  Заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі початку досудового розслідування.Statements and reports of criminal offenses committed in the structure of the early pre-trial investigation
  (2015) Симчук, Анатолій Степанович; Simchuk, A.
  В статье рассмотрены заявления и сообщения о совершенном уголовном правонарушении в структуре процессуальной деятельности участников уголовного производства в начале досудебного расследования. Проанализирована процессуальная форма таких заявлений и сообщений, а также сформулированы предложения о внесении изменений и дополнений в действующее уголовное процессуальное законодательство с целью надлежащего достижения задач уголовного судопроизводства в рамках нормативно-правовых положений начала досудебного расследования. У статті розглянуто заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі процесуальної діяльності учасників кримінального провадження на початку досудового розслідування. Проаналізовано процесуальну форму таких заяв та повідомлень, а також сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства з метою належного досягнення завдань кримінального провадження у межах нормативно-правових положень початку досудового розслідування.In the article reviewed the statements and reports of criminal o ffenses committed in the procedural structure of participants in criminal proceedings at the start of the preliminary investigation. Analyzed the procedural form of statements and reports, and formulated proposals on changes and amendments to the current criminal procedural legislation in order to properly achieve the objectives of the criminai proceedings within the legal and regulatory provisions early pre-trial investigation.
 • Item
  Евристична функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності.Heuristic functions of the theory of forensic provision of investigative activities
  (2006-02) Ієрусалимов, Ігор Олександович; Ihor, Ierusalimov
  З огляду ідеї теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності розглянуто її евристичну функцію та основні напрями її реалізації в науці та практиці. С точки зрения идеи теории криминалистического обеспечения следственной деятельности рассмотрена ее эвристическая функция и основные направления ее реализации в науке и практике. The article is introduction to the actual theoretical and practical problems of criminalistics provision to contemporary needs of investigational and legal practice of criminal cases.
 • Item
  Заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі початку досудового розслідування.Statements and reports of criminal offenses committed in the structure of the early pre-trial investigation
  (2015-07) Симчук, А.С.; Simchuk, A. S.
  В статье рассмотрены заявления и сообщения о совершенном уголовном правонарушении в структуре процессуальной деятельности участников уголовного производства в начале досудебного расследования. Проанализирована процессуальная форма таких заявлений и сообщений, а также сформулированы предложения о внесении изменений и дополнений в действующее уголовное процессуальное законодательство с целью надлежащего достижения задач уголовного судопроизводства в рамках нормативно-правовых положений начала досудебного расследования. У статті розглянуто заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі процесуальної діяльності учасників кримінального провадження на початку досудового розслідування. Проаналізовано процесуальну форму таких заяв та повідомлень, а також сформульовано пропозиції про внесення змін та доповнень до чинного кримінального процесуального законодавства з метою належного досягнення завдань кримінального провадження у межах нормативно-правових положень початку досудового розслідування. In the article reviewed the statements and reports of criminal o ffenses committed in the procedural structure of participants in criminal proceedings at the start of the preliminary investigation. Analyzed the procedural form of statements and reports, and formulated proposals on changes and amendments to the current criminal procedural legislation in order to properly achieve the objectives of the criminai proceedings within the legal and regulatory provisions early pre-trial investigation.
 • Item
  Реалізація права на подання доказів у контексті норм Основного Закону України.Realization of the right to submit applications in the context of the norms of the Basic Law of Ukraine
  (2017-11) Осауленко, Олег Анатолійович; Osaulenko, Oleg
  У статті розглянуто питання використання як доказів документів, які можуть подаватися стороною захисту та здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів і не є процесуальними за своїм характером (відео-, фото-, аудіофіксація обставин, епізодів кримінального правопорушення тощо).В статье рассматривается вопрос использования в качестве доказательств документов, которые могут подаваться стороной защиты и способны обеспечить представление суду относимых и допустимых доказательств ы которые не являются процессуальными по своему характеру (видео-, фото-, аудиофиксация обстоятельств, эпизодов уголовного правонарушения и др.).The article deals with the issue of using as evidence documents that can be submitted by the defense and are able to provide relevant and admissible evidence to the court that are not procedural in nature (video, photo, audio fixing of circumstances, episodes of a criminal offense, etc.).
 • Item
  Загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій за кримінальним процесуальним кодексом України.General requirements for investigation (search) actions under the Criminal Procedural Code of Ukraine
  (2014-06) Осауленко, Олег Анатолійович; Osaulenko, Oleg
  Стаття присвячена аналізу загальних вимог до проведення слідчих (розшукових) дій, що визначені у чинному Кримінальному процесуальному кодексі України та пропозицій щодо удосконалення окремих їх положень.Статья посвящена анализу общих требований к проведению следственных (розыскных) действий, которые предусмотрены в действующем Криминальном процессуальном кодексе Украины и предложений относительно усовершенствования отдельных их положений.The article is devoted to the analysis of general requirements for conducting investigative (search) actions, which are defined in the current Criminal Procedure Code of Ukraine and proposals for the improvement of their separate provisions
 • Item
  Щодо проблемних питань нормативного врегулювання інституту угод в кримінальному провадженні.Problematic issues of normative regulation of the institute of agreements in criminal process
  (2017) Литвинчук, Олександр Іванович; Alexander, Litvinchuk
  У науковій статті розглянуто особливості здійснення кримінального провадження на підставі угод про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим, а також угод між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Визначено основні недоліки нормативного врегулювання інституту угод у чинному КПК України. Запропоновано зміни до процесуального законодавства, що дозволять підвищити кількість кримінальних проваджень, у яких ухвалюються вироки на підставі угод, а також будуть сприяти реалізації права потерпілого, підозрюваного та обвинуваченого на альтернативне вирішення кримінально-правових спорів.The article deals with the specifics of the implementation of criminal proceedings on the basis of agreements on reconciliation between the victim and the suspect or the accused, as well as agreements between the prosecutor and the suspect or the accused about pleading guilty. Advantages of this type of accelerated production are indicated in comparison with pre-trial investigation and judicial review, which are conducted in a general manner. The main shortcomings of the normative regulation of the institution of agreements in the current Criminal Procedure Code of Ukraine are determined. The main shortcomings of the normative regulation of the institution of agreements in the current Criminal Procedure Code of Ukraine are determined. Changes are proposed in the procedural legislation allowing to increase the number of criminal proceedings in which the court orders verdicts on the basis of agreements, as well as facilitating the realization of the rights of the victim, suspect and accused for alternative resolution of criminal legal disputes. The need for compulsory participation of a defense counsel in concluding an agreement on reconciliation between the victim and the suspect or the accused, as well as the mandatory participation of the prosecutor during the judicial review of the conciliation agreement on public prosecution, is justified. The possibility of re-applying to the court with a reconciliation agreement or recognizing guilt in one criminal proceeding, subject to the elimination of circumstances that became the basis for refusal to approve the agreement by the court, was argued. It is pointed out that Article 42 of the Criminal Procedural Code of Ukraine, which establishes the basic rights and obligations of the suspect and accused, entitles the specified participants in criminal proceedings to conclude agreements with the victim on reconciliation or with the prosecutor on pleading guilty. In order to avoid mistakes in the texts of reconciliation agreements between the victim and the suspect, it was suggested that the prosecutor be given the right to verify these agreements and return them to the parties to eliminate the violations found, which he must issue a reasoned decision. This change in legislation will reduce the number of cases of courts making decisions to refuse to approve reconciliation agreements because of their inconsistency with material or procedural law, which will have a positive effect on respecting the rights of both the injured party and the suspect or accused.
 • Item
  Науково-практична рекомендація як засіб та форма криміналістичного забезпечення слідчої діяльності.Scientific and practical recommendation as a means and form of forensic provision of investigative activities
  (2006) Ієрусалимов, Ігор Олександович; Ierusalimov, Ihor
  У статті розглядається рекомендація як специфічний засіб інформаційно-криміналістичного забезпечення впровадження в слідчу практику результатів розвитку наукової думки в області криміналістики, механізм перетворення наукового знання в безпосередню предметну діяльність. В статье рассматривается рекомендация как специфическое средство информационно-криминалистического обеспечения внедрения в следственную практику результатов развития научной мысли в области криминалистики, механизм преобразования научного знания в непосредственную предметную деятельность.The article is introduction to the actual theoretical and practical problems of criminalistics provision to contemporary needs of investigational and legal practice of criminal cases.
 • Item
  Тенденції удосконалення правової регламентації початку досудового розслідування у кримінальному провадженні.Trends improvement of legal regulation of early pre-trial investigation in criminal proceedings
  (2015) Симчук, Анатолій Степанович; Symchuk, Anatoliy
  У статті розглянуто, а також узагальнено основні тенденції та напрями удосконалення правової регламентації початку досудового розслідування у кримінальному провадженні. Проаналізовано окремі проекти Законів України про внесення змін та доповнень до чинного Кримінального процесуального кодексу України у частині питань початку досудового розслідування.The article reviews and summarizes The main trends and directions of improvement of legal regulation of early pre-trial investigation in criminal proceedings. Analyzed some draft laws of Ukraine on amendments and supplements to the Criminal Procedure Code of Ukraine in the early part of the pre-trial investigation.
 • Item
  Огляд трупа, пов’язаний з ексгумацією, як процесуальна дія у кримінальному провадженні України.Overview corpse related to the exhumation as procedural action in criminal proceedings Ukraine
  (2014-06) Кулик, Марина Йосипівна; Marina, Kulyk
  На підставі аналізу чинного Кримінального процесуального кодексу України, КПК 1960 p., а також законів та підзаконних актів досліджено сутність та правову природу ексгумації трупа у кримінальному провадженні України, доведено її належність до процесуальних дій, запропоновано її визначення.На основании анализа действующего Уголовного процессуального кодекса Украины, УПК 1960 г., а также законов и подзаконных актов исследована сущность и правовая природа эксгумации трупа в уголовном производстве Украины, доказана ее принадлежность к процессуальным действиям, предложено ее определение.Based on the analysis of the Criminal Procedure Code of Ukraine, the CPC of 1960 year, laws and regulations, the substance and legal nature of the corpse exhumation in criminal proceedings of Ukraine are examined. It is proved that the corpse exhumation belongs to the proceedings. Definition of the corps” exhumation is offered.
 • Item
  Евристична функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності.Heuristic functions of the theory of forensic provision of investigative activities
  (2006-02) Ієрусалимов, Ігор Олександович; Ierusalimov, I.
  З огляду ідеї теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності розглянуто її евристичну функцію та основні напрями її реалізації в науці та практиці. С точку зрения идеи теории криминалистического обеспечения следственной деятельности рассмотрена ее эвристическая функция и основные направления ее реализации в науке и практике. The article is introduction to the actual theoretical and practical problems of criminalistics provision to contemporary needs of investigational and legal practice of criminal cases.
 • Item
  Праксеологічна функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності.Practical function of the theory of forensic provision of investigative activities
  (2007-02) Ієрусалимов, Ігор Олександович; Ierusalimov, Ihor
  З огляду ідеї теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності розглянуто її праксеологічну функцію та основні напрями її реалізації в науці та практиці. С точку зрения идеи теории криминалистического обеспечения следственной деятельности рассмотрена ее праксеологическая функция и основные направления ее реализации в науке и практике.The article is introduction to the actual theoretical and practical problems of criminalistics provision to contemporary needs of investigational and legal practice of criminal cases.
 • Item
  Особливості законодавчого закріплення співпраці з особами, які повідомляють про факти корупції (викривачами)» (The features of the legislative regulations in the cooperation with reporting persons concerning corruption (whistleblowers)
  (2017-12) Ілляшенко, О.В.; Зарубей, В.В.; Illasenko, Oleksiy; Zarubei, Viktoria
  В статті розглядаються актуальні питання щодо співпраці з особами, які повідомляють про факти корупції (викривачами). Автори проаналізували роботу Національного агентства з питань запобігання корупції за останній час, національну та міжнародні правові бази, досвід зарубіжних країн в боротьбі з правопорушеннями, подібним тим які виявляються працівниками Агентства. Надаються пропозиції щодо внесення змін до національного законодавства України та полегшення роботи працівників Агентства у цій сфері. The article deals with the current issues in the cooperation with reporting persons concerning corruption (whistleblowers). The authors analyzed the work of the National agency on corruption prevention in the recent years, national and international legal framework, experience of foreign countries in the fight against offences similar to those investigated by the employees of the Agency. There are several proposals have been prepared to amend the national legislation of Ukraine to improve and facilitate the work of employees of the Agency in this sphere.
 • Item
  Особливості проведення обшуку (при розслідуванні привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)
  (2017) Кулик, Марина Йосипівна; Kulyk, М.
  Стаття присвячена проведенню такій слідчій (розшуковій) дії, як обшук, зокрема проведенню обшуку на початковому етапі розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. В статті розглянуто правові підстави проведення обшуку, мету обшуку, а також труднощі які виникають в процесі проведення обшуку, та шляхи їх вирішення.Статья посвящена проведению такой следственного (розыскного) действия, как обыск, в частности проведению обыска на начальном этапе расследования присвоения, растраты имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. В статье рассмотрены правовые основания проведения обыска, цель обыска, а также трудности возникающие в процессе проведения обыска, и пути их решения.The article is dedicated to carrying out such investigative acts like a search, including a search of the initial investigation misappropriation, embezzlement or taking them through abuse of office. In the article the legal basis of a search is the purpose of the search, and the difficulties that arise, in the process of the search.
 • Item
  Засади чи принципи кримінального процесу?Foundations or principles of criminal procedure?
  (2016-07) Осауленко, Олег Анатолійович; Osaulenko, O.
  У публікації розглядається питання співвідношення та використання в нормотворчому процесі таких дефініцій, як принципи та засади.В публикации рассматривается вопрос соотношения и использования в нормотворческом процессе таких дефиниций, как принципы и основы.The publication discusses the value and use of the legislative process definitions such as foundations and principles.
 • Item
  Історичний розвиток англосаксонської системи кримінального процесу на прикладі Сполучених Штатів Америки
  (2009-08) Плєва, К.В.; Pleva, K.
  У статті розглянуто питання історії розвитку кримінально-процесуальних відносин на прикладі США. The article discusses the history of criminal procedure relations on the example of the United States.