ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Психологічні механізми реалізації тактичних прийомів під час проведення слідчого експерименту за участю неповнолітніх потерпілих із вадами психофізичного розвитку. Psychological Mechanisms of Using Tactical Techniques during an Investigative Experiment with the Participation of Minor Victims with Defects of Psycho-Physical Development
  (2022) Суворова, А.О.; Suvorova, A.
  Наукова стаття присвячена висвітленню актуальних питань, що виникають у слідчих підрозділах Національної поліції України під час проведення слідчого експерименту за участю неповнолітніх потерпілих з вадами психофізичного розвитку. The scientific article is devoted to the coverage of topical issues that arise in the practical investigative units of the National Police of Ukraine during the investigative experiment involving minor victims with psychophysical disabilities.
 • Item
  Ambiguity Tolerance Factor at the Decision-Making System in the Professional Activity of Law Enforcement Officers. Роль фактора толерантності до невизначеності в системі прийняття рішень у професійній діяльності правоохоронців
  (2022) Masian, A.; Масян, А.В.
  The relevance of the study is due to the need to form practical skills in decision-making and determine the main determinants of the ability to quickly adapt to rapid changes, generate rational ideas and make logical decisions in the professional activity of law enforcement officers. Актуальність дослідження обумовлено необхідністю формування практичних навичок під час прийняття рішень і визначення основних детермінант здатності швидкої адаптації до стрімких змін, генерування раціональних ідей і приймання логічних рішень у професійній діяльності правоохоронців.
 • Item
  Поняття спеціальних медичних знань, які використовують під час розслідування вбивств. Concepts of Special Medical Knowledge Used during Homicide Investigations
  (2022) Гудков, І.І.; Hudkov, I.
  Пізнання події кримінального правопорушення, особливо такого суспільно небезпечного різновиду як вбивство, потребує від слідчого всебічного, об’єктивного та повного дослідження всіх його обставин. Досягнення вказаного завдання передбачає використання знань з різних галузей науки, техніки та мистецтва, які в кримінальному провадженні вважають спеціальними. Метою статті є надання характеристики спеціальних медичних знань, які залучають до кримінального провадження під час розслідування вбивств, формування теоретичного підґрунтя їх використання. Методологія. Для досягнення поставленої мети в роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема формальної логіки (аналіз, синтез), порівняльно-правовий та історико-правовий. Understanding the event of a criminal offense, especially such a socially dangerous type as murder, requires the investigator to conduct a comprehensive, objective and complete study of all its circumstances. In order to achieve the specified task, investigators involve knowledge from various fields of science, technology, arts and crafts, which are used in criminal proceedings as special ones, in the pre-trial investigation. The purpose of the article is to provide a description of special medical knowledge that is involved in criminal proceedings during the investigation of murders, to form a theoretical basis for their use.
 • Item
  Комунікативна складова професійної діяльності поліцейського. Communicative Component of the Police Officer’s Professional Activity
  (2022) Козубенко, І.В.; Kozubenko, I.
  Актуальність дослідження обумовлена необхідністю постійного підвищення професійної комунікативної компетенції поліцейського як інтегральної характеристики, що визначає здатність розв’язувати професійні проблеми й типові професійні задачі, що виникають у реальних ситуаціях професійної діяльності, з використанням знань, професійного та життєвого досвіду, цінностей і здібностей.Research actuality is due to the need to constantly improve the professional communicative competence of the police officer, as an integral characteristic that determines the ability to solve professional problems and typical professional tasks that arise in real situations of professional activity, using knowledge, professional and life experience, values and abilities.
 • Item
  Психологічна й організаційно-тактична характеристика діяльності спільних слідчих груп під час розслідування кримінальних правопорушень. Psychological and Organizational, Tactical Characteristics of Activity Joint Investigative Teams during the Investigation of Criminal Offenses
  (2022) Чорноус, Ю.М.; Chornous, Yu.; Васюта, Ю.В.; Vasiuta, Yu.
  Наукову статтю присвячено висвітленню актуальних питань, пов’язаних із діяльністю спільних слідчих груп під час розслідування кримінальних правопорушень. Виконуючи завдання міжнародного співробітництва, компетентні органи держав взаємодіють у різних формах, а кожна з них має свої особливості та спрямована на досягнення завдань кримінального провадження. Розглянуто вищу форму організації взаємодії компетентних органів держав під час розслідування кримінальних правопорушень, адже спільна слідча група проводить не лише окремі процесуальні дії, а й спеціальні тактичні операції для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, які мають міжнародний характер. The scientific article is devoted to the coverage of topical issues related to the activities of joint investigative teams during the investigation of criminal offenses. When solving the issue of international cooperation, the competent bodies of the states interact in various forms, each of which has its own characteristics and is aimed at achieving the objectives of criminal proceedings. A higher form of organization of interaction between competent state bodies during the investigation of criminal offenses is considered, because the joint investigative team carries out not only separate procedural actions, but also special tactical operations to ensure a quick, complete and impartial investigation of criminal offenses.
 • Item
  Формування навичок медіації в майбутніх правоохоронців. Formation of Mediation Skills in Future Law Enforcement Officers
  (2022) Романенко, О.В.; Romanenko, O.
  Актуальність дослідження зумовлена необхідністю вдосконалення навичок медіації правоохоронців, що пов’язано із сучасними тенденціями євроінтеграційних процесів в Україні. Мета дослідження полягає у визначенні шляхів формування навичок медіації в майбутніх правоохоронців. The relevance of the study is due to the need to improve the mediation skills of law enforcement officers, which is due to the current trends of European integration processes in Ukraine. The purpose of the study is to determine the ways of formation of mediation skills in future law enforcement officers.