ПОЛІТИКА І ПРАВО

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Системний підхід у правовому регулюванні фізкультурно-спортивної сфери. System Approach to Legal Regulation of the Sports Sphere
  (2019) Палюх, А. Я.; Paliukh, А.
  Метою статтіє аналіз стану правового регулювання фізкультурно-спортивної сфери. Для її досягнення було окреслено такі завдання: схарактеризувати стан регулювання спортивних правовідносин і фізкультурно-спортивної сфери; висвітлити системний підхіддоправового регулювання фізкультурно-спортивної сфери; визначити особливості галузевих і міжгалузевих засад правового регулювання фізкультурно-спортивної сфери; сормулюватипропозиції з удосконалення правового регулювання фізкультурно-спортивної сфери в Україні.Thepurpose of the article is to analyze the state of legal regulation of the sports and sports sphere. To achieve it,the following tasks were formed: to characterize the state of regulation of sports legal relations and physical and sports sphere; to reveal the systematic approach of legal regulation of sports and sports; to determine the peculiarities of sectoral and interbranch principles of legal regulation of sports and sports; to formulate proposals for improving the legal regulation of the sports and sports sphere in Ukraine.
 • Item
  Роль і місце нової еліти в історичному процесі розвиткулюдської цивілізації. Role and Place of the New Elite in the Process of Forming E-Governance
  (2019) Костицький, М. В.; Кушакова-Костицька, Н. В.; Kostytskyi, M.; Kushakova-Kostytska, N.
  Метою статті є дослідження актуальної проблеми формування національної наукової еліти. Автори акцентуютьна тому, що в епоху інформації лише тіособи, чий рівень знань та інтелекту буде відповідати критеріям, запропонованим техногенною цивілізацією, належатимуть до еліти. Обґрунтовано ключову роль наукової еліти в подальшому розвитку інформаційного суспільства в Україні. За результатами дослідження автори доходять висновку, що лише усвідомлення інформатики й інших сучасних галузей знань не робить людину елітарною. Ознаками елітарності мають залишатися висока духовність, благородство, вишуканість, цілеспрямованість бути корисною людям та їхній Батьківщині. Нині, попри знищення попередніх елітних верств, аристократії та інтелігенції, слідсподіватися, що нове покоління еліти –наукове –сформує та відіграє в суспільстві ту позитивну роль, на яку претендує. Thepurpose articleis devoted to the actual problem of the formation of the national scientific elite. The author emphasizes the fact that in the information age only those whose level of knowledge and intelligence will meet the criteria put forward by techno genic civilization will belong to the elite. Thus, the key role of the scientific elite in thefurther development of the information society in Ukraine is substantiated. According to the results of the research, the author concludes that only awareness in computer science and other modern branches of knowledge in itself does not make a person elitist. This is a matter of definition. It seems that the signs of elitism must first of all remain high spirituality, nobility, refinement, the interned to be useful to people and their Motherland. Today, despite the destruction of the previous elite strata –the aristocracy and the intelligentsia, it remains to be hoped that the new generation of the elite –scientific –will eventually form and play in the society the positive role it claims to be.