Діяльність працівників правоохоронних органів

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 5
 • Item
  Взаємодія оперативного та слідчого підрозділів під час виявлення й фіксації корупційних злочинів у бюджетній сфері. The Interaction of Operational and Investigative Unit Detection and Fixing of Corruption Offenses in the Public Sector
  (2015) Матвієнко, В’ячеслав Петрович; Matvienko, Vyacheslav
  Розкрито особливості та шляхи вдосконалення взаємодії оперативного та слідчого підрозділів з іншими правоохоронними, фінансовими, контролюючими органами й міжнародними організаціями під час виявлення та фіксації корупційних злочинів у бюджетній сфері.Раскрыты особенности и пути совершенствования взаимодействия оперативного и следственного подразделений с другими правоохранительными, финансовыми, контролирующими органами и международными организациями при обнаружении и фиксации коррупционных преступлений в бюджетной сфере.In this article recovered features of cooperation between operational and searching units and others law enforcement, financial, regulatory authorities or international organizations during detection and fixation of corruption crimes in a public sector and ways of its improvement.
 • Item
  Заходи протидії транснаціональному наркобізнесу, що вчиняється представниками окремих етнічних груп.Specific Measures Against transnational Drug Trafficking Committed by Roma
  (2015) Севрук, Володимир Геннадійович; Павленко, Сергій Олексійович
  Здійснено аналіз транснаціонального наркобізнесу, яким займаються особи циганської національності. Розглянуто протидію незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів як один із пріоритетних напрямів діяльності правоохоронних органів на сучасному етапі розвитку української держави.Проанализирован транснациональный наркобизнес, которым занимаются лица цыганской национальности. Рассмотрено противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров как одно из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов на современном этапе развития украинского государства.This article discusses combating illicit trafficking of narcotic drugs. psychotropic substances and precursors is considered one of the priorities for law enforcement agencies at the present stage of development of the Ukrainian state, we know that continually increasing rates of drug abuse among adolescents, the establishment of specialized organized crime groups that are engaged in drug trafficking, a significant increase in the number of offenses committed under the influence drug intoxication or related to narcotic substances comprise a threat to the safety and health of the entire nation.
 • Item
  Правовий статус керівника органу досудового розслідування.Legal Status of Pretrial Investigation Agency Chief
  (2015) Сакал, Віталій Миколайович; Sakal, Vitalii
  Досліджено поняття правового статусу керівника органу досудового розслідування. Здійснено аналіз його повноважень, функцій процесуального керівництва досудовим розслідуванням.Исследовано понятие правового статуса руководителя органа досудебного расследования. Проанализированы его полномочия, функции процессуального руководства досудебным расследованием.Chief of pretrial investigation agency is one of the key actors in organization of pretrial investigation. It is stated that according to the Criminal Procedure Code of Ukraine chiefs of pretrial investigation agencies are: chiefs of General Investigative Department, investigative departments, investigative unit, law enforcement unit, agencies monitoring tax law compliance, state investigation agency and his/her deputies acting within the scope of their authorities.
 • Item
  Особливості перевірки доказів, отриманих за участі неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів.Specific Features of Evidence Verification Obtained with the Participation of Juvenile Victims of Violent Crimes
  (2015) Пясковський, Вадим Валерійович; Piaskowskii, Vadim
  Розглянуто проблемні питання, пов’язані з особливостями перевірки доказів, отриманих за участі неповнолітніх потерпілих від насильницьких злочинів. Запропоновано використовувати результати психолого-психіатричної експертизи неповнолітнього щодо визначення рівня його психічного розвитку, здатності правильно сприймати, розуміти й оцінювати події, що відбулися за його участі, безпосередньо не перед проведенням слідчих (розшукових) дій за участі неповнолітнього, а після них, що дасть змогу не лише скоротити строки розслідування, а й слугуватиме відповідним доказом об’єктивності його показань.Рассмотрены проблемные вопросы, связанные с особенностями проверки доказательств, полученных при участии несовершеннолетних пострадавших от насильственных преступлений. Предложено использовать результаты психолого-психиатрической экспертизы несовершеннолетнего на предмет становления уровня его психического развития, способности правильно воспринимать, понимать и оценивать события, происшедшие при его участии, не до производства следственных действий с участием несовершеннолетнего, а после, что позволитне только сократить сроки расследования, но и послужит соответствующим доказательством объективности его показаний.The issues related to the peculiarities of the evidence validation obtained with the participation of juvenile victims of violent crimes. During the evidence inspection, especially obtained directly from minors, it is necessary to consider the circumstances under which law enforcement become aware of the fact of violent crime committal against a minor. As the results of our study, information on violent acts can be obtained either directly from minors, or from other sources (e.g.,from parents or other close relatives, from a medical facility, orphanage, kindergarten, etc.).
 • Item
  Мета як філософсько-прагматичний орієнтир кримінального провадження.Term «purpose» as Philosophical and Pragmatic Reference at Criminal Proceedings
  (2015) Котюк, Іван Ілліч; Котюк, Олександр Іванович; Kotiuk, Ivan; Kotiuk, Oleksandr
  На підставі наукового аналізу окремих норм Кримінального процесуального кодексу України наведено приклади некоректноговживання в ньому категорій «мета» і «завдання».Сформульовано методологічні рекомендації, спрямовані на запобігання цим недолікам.На основании научного анализа отдельных положений Уголовного процессуального кодекса Украины приведены примеры некорректного использования в нем категорий «цель» и «задачи». Сформулированы методологические рекомендации,направленные на предотвращение этих недостатков.There are incorrectly used examples of «purpose» and «task» categories in the article based on the scientific analysis of certain norms of the Ukrainian Criminal Procedure Code. Also the methodological recommendations are formulated in order to prevent these discrepancies