Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/3009
Title: Соціологія права.Sociology of Law
metadata.local.vid: Підручники, навчальні посібники, курси лецій, навчально-методичні комплекси, навчальні программи, практикуми.
metadata.local.special: 12.00.08
metadata.local.department: Кафедра кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС
Other Titles: Социология права
Authors: Василевич, Віталій Вацлавович
Вовк, Вікторія Миколаївна
Горбенко, Дар’я Андріївна
Джужа, Олександр Миколайович
Джужа, Анастасія Олександрівна
Кириченко, Ігор Глібович
Ковальський, Віктор Семенович
Колб, Олександр Григорич
Кулик, Олександр Григорович
Корецький, Сергій Миколайович
Кравець, Віктор Миколайович
Микитчик, Андрій Васильович
Левченко, Юрій Олександрович
Піщенко, Генадій Іванович
Расюк, Едуард Вікторович
Сюравчик, Валєрій Григович
Тичина, Дмитро Миколайович
Чернєй, Володимир Васильович
Vasilevich, Vitaliy
Vovk, Viktoriya
Gorbenko, Daria
Dzhuzha, Oleksandr
Dzhuzha, Anastasia
Kirichenko, Igor
Kovalsky, Kovalsky Victor
Kolb, Alexander
Kulik, Аlexander
Koretsky, Sergey
Kravets, Viktor
Levchenko, Yuriy
Mikitchik, Andriy
Mironyuk, Tetyana
Nadtochiy, Andriy
Pavlyshyn, Oleg
Pishchenko, Genadij
Rasyuk, Eduard
Syuravchik, Valery
Tychyna, Dmitry
Chernye, Volodymyr
Keywords: виникнення та розвиток соціології права;історія вітчизняної соціології права;соціологія законодавства і правотворчий процес соціальна дія права;особливості правової соціалізації особистості;правова свідомість і правова поведінка;соціологія девіантної поведінки;соціологія злочинності;соціологія правового конфлікту;закон та громадська думка;соціологія правозастосування;the emergence and development of sociology of law;the history of domestic sociology of law;sociology of legislation and law-making process;especially the legal socialization of the individual;social action of law;legal consciousness and legal behavior;sociology of deviant behavior;sociology of crime;sociology of legal conflict;law and public opinion;sociology of law enforcement;возникновение и развитие социологии права;история отечественной социологии права;социология законодательства и правотворческий процесс социальное действие права;особенности правовой социализации личности;правовое сознание и правовое поведение;социология девиантного поведения;социология преступности;социология правового конфликта;закон и общественное мнение;социология правоприменения
Issue Date: 2017
Abstract: Вивчення соціології права – важлива складова професійної підготовки не лише юристів, а й педагогів, психологів, економістів, кримінологів та інших фахівців.Актуальність нового наукового напрямку і навчальної дисципліни, викликана насамперед тим, що без всебічного аналізу соціально-правових проблем важко розкрити перспективи розвитку правової системи, її ролі в якісному вдосконаленні соціальних відносин, а також розробити наукову платформу здійснення правової реформи, покликаної забезпечити верховенство закону в усіх сферах життя суспільства, посилити механізм підтримки правопорядку на основі розвитку народовладдя.Дослідження соціологічних аспектів права сприяють формуванню і реалізації концепцій правової держави.
Description: Соціологія права : [навч. посіб.] / [О. М. Джужа, В. В. Василевич, Ю. О. Левченко та ін.] ; за заг. ред. О. М. Джужи. – 2-е вид. перероб. і допов. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 356 с.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/3009
Appears in Collections:Підручники

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ап вид (3).pdf246.46 kBAdobe PDFView/Open
1_ Социология права_ кн_НАВС_ 13 лют 2017 (А5) (3).pdf2.16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.