Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document : http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2318
Titre: Програмний продукт "Інформаційно-довідкова програма "Автоматизоване робоче місце слідчого" №73857
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Auteur(s): Удалова, Лариса Давидівна
Рожнова, Вікторія Василівна
Форостяний, Андрій Володимирович
Самодін, Артем Володимирович
Пясковський, Вадим Валерійович
Осауленко, Олег Анатолійович
Чорноус, Юлія Миколаївна
Юсупов, Володимир Васильович
Волошин, Олексій Гнатович
Літвінова, Олена Валеріївна
Пуйко, Тетяна Валеріївна
Ключник, Костянтин Петрович
Date de publication: 18-sep-2017
URI/URL: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/2318
metadata.local.docuri: https://www.naiau.kiev.ua/arm/slidch_new/start.html
Collection(s) :2017 рік

Fichier(s) constituant ce document :
Fichier Description TailleFormat 
73857.pdf2.06 MBAdobe PDFVoir/Ouvrir


Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.