Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20749
Title: ПРОВЕДЕННЯ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЕКСПЕРТИЗ ІЗ ВИЗНАЧЕННЯ КОДІВ ТОВАРУ ЗГІДНО З УКТ ЗЕД ДЕРЖАВНИМИ АБО ГРОМАДСЬКИМИ ІНСТИТУЦІЯМИ. CONDUCTING MERCHANDISING EXPERTISE FOR IDENTIFICATION OF THE UCG FEA CODE BY STATE OR PUBLIC INSTITUTIONS
metadata.local.udk: 343.148
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
metadata.local.department: Національна академія внутрішніх справ
Other Titles: ПРОВЕДЕНИЕ ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОДА УКТ ВЭД ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУЦИЯМИ
Authors: Сташевська, І. В.
Stashevska, I.
Петренко, І. С.
Petrenko, I.
Keywords: експертиза;товарознавча;транспортно-товарознавча експертизи;державні та громадські інституції, що здійснюють судово-експертну діяльність;УКТ ЗЕД;визначення кодів товару згідно з УКТ ЗЕД;митне оформлення товарів;адміністрування ПДВ;митний та податковий державний контроль;expertise;merchandising;transport-and-merchandising expertise;state and public institutions carrying out forensic activities;UCG FEA;identifying the goods UCG FEA codes;customs clearance of goods;administration of VAT;customs and tax state control;экспертиза;товароведческая;транспортно-товароведческая экспертизы;государственные и общественные институты, осуществляющие судебно-экспертную деятельность;УКТ ВЭД;определение кодов товара согласно УКТ ВЭД;таможенное оформление товаров;администрирование НДС;таможенный и налоговый государственный контроль
Issue Date: 2021
Abstract: Мета статті полягає у системному аналізі правових засад проведення експертиз із визначення коду товарів згідно з УКТ ЗЕД державними або громадськими інституціями і розробленні відповідних пропозицій. Методологія. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові і спеціальні методи науковоюридичного пізнання, серед них методи емпіричного дослідження, а саме порівняльний, системний, узагальнення; порівняльно-правовий і тлумачення правових норм, застосування яких зумовлено метою та завданням дослідження. Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність започаткування єдиного підходу до розуміння правомірності залучення державних або громадських інституцій для визначення коду згідно з УКТ ЗЕД із боку центрального органу виконавчої влади України і узгодження правової позиції судів стосовно проведення експертиз із визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД, яка полягає у тому, що ця компетенція є виключно прерогативою митних органів. Висновки. Аргументовано, що належне законодавче регулювання експертної діяльності державних або громадських інституцій, у тому числі і державних судових експертних установ, з класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД дозволить створити необхідні умови для проведення кваліфікованої та об’єктивної експертизи, зокрема задовольнить експертні потреби митних і податкових органів під час виявлення правопорушень і виникнення спірних питань, а також забезпечить дотримання принципу змагальності сторін і формування надійної доказової бази у провадженнях про порушення митного та податкового законодавства. Запропоновано основні напрями вдосконалення нормативно-правового регулювання проведення експертиз із визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД. При цьому констатовано, що експертиза з класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД, незалежно від мети визначення коду, є лише засобом з’ясування характеристик, на яких ґрунтується визначення коду товарів, і за своїм завданням не може підміняти правозастосування (прийняття рішення про визначення коду товарів за УКТ ЗЕД); наголошено, що визначальні характеристики товару не мають правового характеру та потребують спеціальних знань, а тому можуть бути з’ясовані за допомогою відповідної експертизи – товарознавчої, транспортно-товарознавчої; окреслено коло суб’єктів, які можуть провадити експертну діяльність із класифікації товарів за кодом УКТ ЗЕД, а саме державні або громадські інституції, у тому числі державні судово-експертні установи; сформовано основні пріоритети подальшого наукового й законодавчого опрацювання, зокрема щодо окреслення функцій суб’єктів, які можуть здійснювати експертну діяльність із класифікації товарів за кодом УКТ ЗЕД, визначення основних завдань експертизи з класифікації товарів за кодом УКТ ЗЕД, розроблення та впровадження відповідної методики, єдиної для усіх суб’єктів експертної діяльності. The purpose of the article is a systematic analysis of the legal basis for conducting expertise to identify the goods UCG FEA code by state or public institutions and the development of relevant suggestions. Methodology. The methodological basis of the research is made up of general scientific and special methods of scientific-and-legal cognition, including methods of empirical research, namely, comparative, systemic, generalization; comparative-legal and interpretation of legal norms, the application of which is conditioned by the purpose and task of the research. Scientific novelty. Hereby justified the necessity of establishment of a unified approach to understanding the legality of involvement of state or public institutions to determine the UCG FEA code by the central executive body of Ukraine and agreeing on the legal position of the courts on conducting expertise to identify the UCG FEA codes, which is that this competence is the exclusive prerogative of the customs authorities. Conclusions. The reasons were given that the proper legislative regulation of the expert activities of state or public institutions, including state judicial expert institutions, on the classification of goods in accordance with the UCG FEA will allow to create the necessary conditions for a qualified and objective expertise, in particular, it will satisfy the needs of customs and tax authorities experts during revealing of offenses and arising of controversial issues, as well as ensure the observance of the principle of adversarialness of the parties and the formation of a reliable evidence base in the processes on violation of customs and tax legislation. The main directions of improving the legal regulation of conducting expertise to identify the goods UCG FEA codes are proposed. At the same time, it was stated that the expertise of the classification of goods in accordance with the UCG FEA, regardless of the purpose of the code identification, is only a mean of clarifying the characteristics that are decisive for determining the code of goods, and, its task is not to replace law enforcement (making a decision on identification of the goods UCG FEA code); it is noted that the defining characteristics of the goods are not of legal nature and require special knowledge, and therefore can be clarified with the help of the appropriate expertise – merchandising, transport-and-merchandising research; a circle of subjects was outlined that can carry out expert activities on the classification of the goods UCG FEA code, namely, state or public institutions, including state forensic institutions; the main priorities for further scientific and legislative processing were formed, in particular, regarding the definition of the functions of subjects that can carry out expert activities on the classification of the goods UCG FEA code, the determination of the main tasks of the expertise of the classification of the goods UCG FEA code, the development and implementation of an appropriate methodology that is uniform for all subjects of expert activity. Цель статьи заключается в системном анализе правовых основ проведения экспертиз по определению кода товаров согласно УКТ ВЭД государственными или общественными институтами и разработке соответствующих предложений. Методология. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы научно-юридического познания, в том числе методы эмпирического исследования, а именно: сравнительный, системный, обобщение; сравнительно-правовой и толкования правовых норм, применение которых обусловлено целью и задачей исследования. Научная новизна. Обоснована необходимость единого подхода к пониманию правомерности привлечения государственных или общественных институтов для определения кода УКТ ВЭД со стороны центрального органа исполнительной власти Украины и согласования правовой позиции судов касательно проведения экспертиз по определению кодов товаров согласно УКТ ВЭД, которая заключается в том, что эта компетенция является исключительно прерогативой таможенных органов. Выводы. Аргументировано, что надлежащее законодательное регулирование экспертной деятельности государственных или общественных учреждений, в том числе и государственных судебных экспертных учреждений, по классификации товаров в соответствии с УКТ ВЭД позволит создать необходимые условия для проведения квалифицированной и объективной экспертизы, в частности удовлетворит экспертные потребности таможенных и налоговых органов при обнаружении правонарушений и возникновении спорных вопросов, а также обеспечит соблюдение принципа состязательности сторон и формирования надежной доказательной базы в процессах о нарушении таможенного и налогового законодательства. Предложены основные направления совершенствования нормативно-правового регулирования проведения экспертиз по определению кодов товаров согласно УКТ ВЭД. При этом констатировано, что экспертиза по классификации товаров в соответствии с УКТ ВЭД, независимо от цели определения кода, является лишь средством установления характеристик, на которых основывается определение кода товаров, и по своей задаче не может подменять осуществления правовых норм (принятия решения относительно определения кода товаров по УКТ ВЭД); отмечено, что определяющие характеристики товара не имеют правового характера и требуют специальных знаний, а поэтому могут быть установлены с помощью соответствующей экспертизы – товароведческой, транспортно-товароведческой; очерчен круг субъектов, которые могут осуществлять экспертную деятельность по классификации товаров по коду УКТ ВЭД, а именно государственные или общественные институты, в том числе государственные судебно-экспертные учреждения; сформированы основные приоритеты дальнейшей научной и законодательной проработки, в частности относительно определения функций субъектов, которые могут осуществлять экспертную деятельность по классификации товаров по коду УКТ ВЭД, определения основных задач экспертизы по классификации товаров по коду УКТ ВЭД, подготовки и внедрения соответствующей методики, единой для всех субъектов экспертной деятельности.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20749
Appears in Collections:Том 36 (№2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10.pdf161.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.