Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20739
Title: КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ПІДКУПОМ: ПИТАННЯ ЗАКОННОСТІ. MONITORING OF THE COMMISSION OF CORRUPTION CRIMES CONNECTED WITH A BRIBERY: A QUESTION OF LEGALITY
metadata.local.udk: 343.14:351.745.7:343.974
metadata.local.vid: Збірники наукових праць, матеріали конференцій (семінарів, круглих столів).
Authors: Грібов, М. Л.
Hribov, M.
Венедіктов, А. А.
Venediktov, A.
Венедіктова, Ю. Є.
Venediktova, Y.
Keywords: злочин;контроль;підкуп;провокація;експеримент;законність;обвинувачення;захист;crime;control;bribery;provocation;experiment;legality;prosecution;defense
Issue Date: 2021
Abstract: Мета статті – визначення критеріїв і засобів забезпечення законності дій сторони обвинувачення під час контролю за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом. Методологія. Методологічний інструментарій обрано відповідно до поставленої мети, специфіки об’єкта і предмета дослідження. Його основу становить загальний діалектичний метод наукового пізнання реальних явищ, а також їхніх зв’язків із практичною діяльністю оперативних підрозділів та органів досудового розслідування. Як спеціальні застосовані метод системного аналізу; порівняльно-правовий; моделювання. Наукова новизна. Систематизовано теоретичні знання й узагальнено практику забезпечення законності контролю за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом. Доведено, що, по-перше, будь-який контроль за вчиненням корупційного злочину, пов’язаного з підкупом, являє собою соціальний експеримент (дослід) над людиною, який обмежує її права, передбачені ст. 28 Конституції України, по-друге, у будь-якому разі під час проведення контролю за вчиненням корупційного злочину, пов’язаного з підкупом, відбувається втручання у приватне спілкування, а тому такий контроль може проводитися винятково на підставі ухвали слідчого судді. Висновки. Сформульовано поняття корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом; розкрито зміст і практичні аспекти реалізації контролю за вчиненням корупційних злочинів, пов’язаних із підкупом; визначено критерії розмежування такого контролю і провокації злочину; висвітлено типові порушення кримінального процесуального закону, які допускає сторона обвинувачення під час зазначеного контролю, а також пов’язаних із ним інших негласних слідчих (розшукових) і слідчих (розшукових) дій. The purpose of the article is the determination of the criteria and means of ensuring the legality of the prosecution’s actions during monitoring corruption offenses related to a bribery’s commission. Methodology. Methodological tools are selected in accordance with the purpose, specifics of the object and the subject of the research. Its base is grounded on the general dialectical method of scientific cognition of real phenomena, as well as their connections with the practical activities of operative units and pre-trial investigation bodies. Methods of systematic analysis, comparativelaw and modeling are used as special ones. Scientific novelty. Theoretical knowledge is systematized and the practice of ensuring the legality of control over the commission of corruption crimes related to a bribery is generalized. It is proved that, at first, any kind of a control over the commission of a corruption crime related to a bribery is a social experiment (research) on a person, which restricts his rights under Art. 28 of the Constitution of Ukraine, at second, in any case, the control over the commission of a corruption crime related to a bribery is an interference into private communication and, therefore, such control can be carried out only on the basis of the order of the investigating judge. Conclusions. The concept of corruption crimes related to a bribery is formulated; the content and practical aspects of the implementation of control over the commission of corruption crimes related to a bribery are revealed; the criteria for distinguishing between such control and provocation of a crime’s commission are determined; typical violations of the criminal proceeding law committed by the prosecution during the specified control, as well as other covert investigative (search) and investigative (search) actions are highlighted.
URI: http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20739
Appears in Collections:Том 36 (№2)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdf206.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.